Arhivă

Arhivă pentru ‘Cântările Ortodoxiei’ Categoria

23 aprilie: SF. M. MC. GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ (Viaţa, Canoanele, Acatistul)

aprilie 22nd, 2019 Fără comentarii

SF. M. MC. GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ 

Sceptrul împărăţiei Romei luându-l cu nevrednicie păgânul Diocleţian, foarte mult se silea la necurata slujbă idolească. El mai întâi cinstea pe Apolon vrăjitorul, ca şi cum i-ar fi fost mai înainte vestitor de cele ce vor să fie. Pentru că diavolul petrecând în acel idol neînsufleţit, dădea răspunsuri la cei ce-l întrebau, cu minciună proorocind despre cele ce vor să fie, deşi niciodată nu se împlineau proorociile lui. Odată, întrebând Diocleţian pe Apolon despre un lucru, diavolul i-a dat un răspuns că acesta: „Nu pot cu adevărat, ca mai înainte să-ţi spun cele ce vor să fie, căci împiedicare îmi fac oamenii cei drepţi pe pământ şi pentru aceea mint Tripoadele cele de farmece în capişti; pentru că drepţii sleiesc a noastră putere”. Citeşte mai departe…

ALILUIA… IATĂ, MIRELE VINE

aprilie 21st, 2019 Fără comentarii

ALILUIA… IATĂ, MIRELE VINE

 

Grupul Psaltic TRONOS al Catedralei Patriarhale

 

Categories: AUDIO, Cântările Ortodoxiei Tags:

TRICÂNTAREA DIN SFÂNTA ŞI MAREA LUNI (VIDEO)

aprilie 21st, 2019 Fără comentarii

TRICÂNTAREA DIN SFÂNTA ŞI MAREA LUNI

(VIDEO)

Sursa: PsalţiiCatedraleiPatriarhale


Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

18 aprilie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. IOAN, UCENICUL SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (Gr, Ro, En)

aprilie 17th, 2019 Fără comentarii

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. IOAN, UCENICUL SF. GRIGORIE DECAPOLITUL

 18 aprilie

Latura Decapoliei altădată era împărţită în două. Cea aproape de Galileea, în Palestina, care se pomeneşte de Sfîntul Evanghelist Matei, zicînd: „După Dînsul au mers multe popoare din Galileea şi din cele zece cetăţi”; iar alta, cea mai de pe urmă, o mică latură în pămîntul Isauriei, care se numea tot Decapolia. Dintr-acea Decapolie a Isauriei a fost Cuviosul Grigorie, învăţătorul acestui Cuvios Ioan, a cărui pomenire se face acum.

Acest sfînt Ioan, din tinereţe lăsînd lumea şi iubind pe Hristos, a mers la cel mai sus pomenit învăţător Grigorie Decapolitul şi de dînsul a fost tuns în rînduiala monahicească. Apoi petrecea cu el, nevoindu-se în toate şi bineplăcînd lui Dumnezeu, a ajuns în atît de mare smerenie şi ascultare şi în aşa sîrguinţă spre tot lucrul bun, încît singur învăţătorul lui, Sfîntul Grigorie, se bucura de el şi slăvea pe Dumnezeu. Iar cînd răucredinciosul împărat Leon Armeanul, a înnoit eresul luptării de icoane şi a ridicat prigonire asupra Bisericii lui Hristos, în acea vreme acest cuvios Ioan a mers în Bizanţ, pe lîngă Sfîntul Grigorie învăţătorul său, împreună şi cu Sfîntul Iosif, scriitorul de cîntări.


Apoi umblînd prin cetate, întărea pe cei dreptcredincioşi ca să stea în dreptcredincioasa mărturisire. După aceea Iosif a fost trimis la Roma, la care n-a ajuns, pentru că a căzut în mîna ereticilor şi la Creta a fost ţinut în legături. Iar Cuviosul Grigorie Decapolitul, după trimiterea lui Iosif s-a mutat către Domnul. Dar Cuviosul Ioan, rămînînd în Bizanţ, se nevoia în ostenelile cele obişnuite, nu numai pentru a sa mîntuire, ci şi pentru a celorlalţi. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

17 aprilie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. SIMEON, EPISCOPUL PERSIDEI (Gr, Ro, En)

aprilie 16th, 2019 Fără comentarii

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. SIMEON, EPISCOPUL PERSIDEI

17 APRILIE

Înmulţindu-se creştinii în Persia şi avînd biserici, episcopi, preoţi şi diaconii lor, s-au pornit spre mînie şi iuţime vrăjitorii cei ce-şi trăgeau seminţia lor din vrăjitorii cei mai de demult, care erau învăţători, povăţuitori şi apărători ai păgîneştii şi mincinoasei credinţe persane. S-au pornit împreună cu ei spre zavistie şi evreii, care sînt vrăjmaşii cei de-a pururea ai creştinilor, căci unindu-se cu vrăjitorii, au îndemnat pe Savorie, împăratul Persiei, să ridice prigonire asupra creştinilor. Dar mai întîi au clevetit pe Sfîntul Simeon, care era episcopul cetăţilor ce se numeau Salic şi Ctesifon, cum că acel episcop al creştinilor ar fi fost vrăjmaş al împărăţiei persane şi prieten al împăratului grecesc, şi că îl înştiinţează de toate cele ce se lucrează în Persia. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

16 aprilie: TROPARUL ŞI VIAŢA SFINTELOR IRINA, AGAPI, HIONIA (Gr, Ro, En)

aprilie 15th, 2019 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Ειρήνης, Χιονίας, Αγάπης – 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

TROPARUL ŞI VIAŢA SFINTELOR IRINA, AGAPI, HIONIA

*

Zăbovind împăratul Diocleţian în Acvilinia, cetatea Italiei, i s-a dat de ştire de la Roma, cum că toate temniţele Romei sînt pline de creştini care, deşi pătimesc mai multe feluri de munci, nu se leapădă de Hristosul lor, ci toţi îl au de învăţător pe Hrisogon şi-l ascultă, ţinîndu-se de învăţătura lui. Deci, Diocleţian a poruncit ca pe toţi creştinii să-i dea la moarte, iar pe Hrisogon să-l aducă la dînsul spre cercetare.

Deci, Hrisogon, mărturisitorul lui Hristos, fiind adus legat din Roma în Acvilinia, la împăratul Diocleţian, Sfînta Anastasia, vindecătoarea de răni, îi urma de departe, ca unui învăţător al său. Deci, cercetîndu-se de către împărat mucenicul lui Hristos şi nesupunîndu-se păgîneştii porunci a împăratului, l-a condamnat la moarte şi i-a tăiat capul afară din cetate, departe, la un loc pustiu. Şi se afla cinstitul lui trup pe malul mării, fiind aruncat spre mîncare fiarelor şi păsărilor. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

12 aprilie: TROPARUL SF. VASILE, EPISCOPUL PARIEI (Gr, Ro)

aprilie 11th, 2019 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Βασιλείου Επ. Παρίου – 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ


TROPARUL SF. VASILE, EPISCOPUL PARIEI

 12 APRILIE

Paria, cetatea cea veche a Misiei celei mici, după ce a primit credinţa în Hristos, a fost cinstită cu rînduiala scaunului episcopiei, ce era rînduită sub mitropolitul Cizicului Într-acea cetate a fost pus episcop Cuviosul Părintele nostru, Vasile, pentru covîrşitoarea faptă bună a lui şi pentru viaţa cea plăcută lui Dumnezeu. Apoi, după ce s-a pornit eresul luptării de icoane pe vremea împărăţiei lui Leon Isaurul, Sfîntul Vasile s-a arătat mărturisitor al lui Hristos. Pentru că nu se unea cu ereticii, nici nu se învoia cu ei şi nici nu voia să iscălească pentru lepădarea sfintelor icoane, deşi era silit. De aceea, fiind prigonit şi chinuit de dînşii, şi-a petrecut viaţa ca Sfîntul Apostol Pavel, în necazuri, în primejdii şi în strîmtorări, mutîndu-se din loc în loc, dar păzind neschimbate părinteştile dogme, iubind dreapta credinţă, iar adunările celor răucredincioşi urîndu-le. Şi plăcînd lui Dumnezeu în toate, a adormit cu pace întru Domnul.

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

11 aprilie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. ANTIPA (Gr, Ro, En)

aprilie 10th, 2019 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Αντίπα


TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. ANTIPA


11 APRILIE

Sf. Ierarh Antipa, episcopul Pergamului

În zilele Apostolilor şi pe vremea împărăţiei lui Domiţian, s-a pornit mare prigoană asupra creştinilor, încît prin toată lumea se trimitea la domni şi la stăpînitori scrisori de la împăratul, ca să se supună creştinii poruncilor împărăteşti şi să primească credinţa cea rea a nebuniei idolilor şi să cinstească capiştile idoleşti cu toată rînduiala. Atunci s-a arătat mulţime de credincioşi şi de mucenici, care fără de frică mărturiseau Cuvîntul lui Dumnezeu, pretutindeni nevoindu-se pentru Hristos Mîntuitorul.

Atunci şi marele stîlp al credinţei, temelia adevărului creştinătăţii şi propovăduitorul Dumnezeirii Celei mai înainte de veci, a Unuia Născut Fiul lui Dumnezeu, Sfîntul Ioan Evanghelistul, preaalesul Apostol, a fost surghiunit în insula Patmos, unde i s-a arătat Domnul în descoperire, între cele şapte sfeşnice, poruncindu-i să scrie către cei şapte îngeri, adică episcopi ai celor şapte biserici ale Asiei, care întăresc adunările mucenicilor. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

DENIA CANONULUI CELUI MARE, al Sfântului Andrei Criteanul (Text integral. Cine nu poate să participe la slujbă în biserică; poate face această Utrenie acasă, începând din seara aceasta (orele 17), la orice oră, până mâine dimineaţă la orele 9)

aprilie 10th, 2019 4 comentarii

In a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post,

DENIA CANONULUI MARE

După începutul obişnuit al utreniei, se citesc cei şase psalmi, se cântă Aliluia şi troparele treimice ale glasului, se citeşte Catisma a opta, apoi psalmul 50, după care se începe Canonul Mare, care se zice rar, cu glas umilit şi cu inimă înfrântă, făcând la fiecare tropar câte 3 închinăciuni:

CANONUL MARE

Alcătuire a Sfântului Părintelui nostru Andrei Criteanul Ierusalimiteanul.

Cântarea 1, glasul al 6-lea:

Irmosul:

Ajutor şi acoperitor S-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El; Dumnezeul părintelui meu şi-L voi înălţa pe El, căci cu slavă S-a preaslăvit (de două ori).

    Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei, Rugăciuni Tags:

10 aprilie: TROPARUL (gr) şi VIAŢA SF. GRIGORIE PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI (ro)

aprilie 9th, 2019 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Γρηγορίου Ε’ Πατρ. Κων/λεως


sfantul, grigorie, patriarhul constantinopolului, v

Sfantul Grigorie a fost cel de-al 234-lea Patriah al Constantinopolului, si cel de-al 5-lea care a purtat acest nume, ocupand pentru trei perioade de timp distincte tronul patriarhal: 1797-1798, 1806-1808, 1818-1821. A primit moarte muceniceasca in timpul Razboiului Grec de Independenta din 1821, la porunca Sultanului Mahmud al II-lea, fiind spanzurat de poarta principala a Patriarhiei Ecumenice, in noaptea Invierii Domnului. In 1921 a fost canonizat de Biserica Ortodoxa a Greciei, fiind sarbatorit ca etnomartir (Εθνομάρτυρας), pe data de 10 aprile.

Sfantul Grigorie al V-lea, dupa numele de mirean Georgios Aggelopulos, s-a nascut in localitatea Dimitsana intr-o familie saraca. Primele studii le-a urmat scoala din locul natal iar din 1756 a invatat pentru doi ani in Atena. Cu ajutorul unchiului sau, a reusit sa studieze pentru inca cinci ani in Scoala Teologica din Smyrna. Tanarul Georgios, prin firea sa, nu era numai inclinat catre cunoastere si invatatura, ci si catre viata contemplativa, acestica. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags: