Arhivă

Arhivă pentru ‘CĂRȚI’ Categoria

Călăuza duhovnicească – Despre gânduri și lupta cu ele

ianuarie 17th, 2019 Fără comentarii

Despre gânduri și lupta cu ele

”În minte şi în inimă nu trebuie să lăsăm absolut nici un gând, nici rău, nici bun, pentru că acest loc aparţine doar harului lui DumnezeuAstfel, noi nu mai putem să adăugăm altceva.”

Armele luptei noastre nu sunt trupeşti, ci puternice înaintea lui Dumnezeu, spre dărâmarea întăriturilor. Noi surpăm iscodirile minţii şi toată trufia care se ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu şi tot gândul îl robim, spre ascultarea lui Hristos. (II Cor. 10,4-5)

Aproape cu toţii socotim că gândurile sunt ceva simplu şi firesc şi pentru aceasta cu naivitate ne încredinţăm lor. Insă nu trebuie să le dăm crezare, nici să le primim pe ele. În minte şi în inimă nu trebuie să lăsăm absolut nici un gând, nici rău, nici bun, pentru că acest loc aparţine doar harului lui Dumnezeu… Astfel, noi nu mai putem să adăugăm altceva. Să iubim pe Hristos şi să ne încredinţăm Lui în toate, fără cea mai mică îndoială! Iar a ne smeri, în cazul dat, devine firesc; şi firească se arată şi restabilirea în lăuntrul nostru a harului celui dumnezeiesc, care ni s-a dat tocmai pentru smerenie.

Dacă gândul nostru primeşte confirmare prin credinţă, nimeni nu poate să-l schimbe pe el atunci… Noi vom avea gânduri bune doar atunci când le vom vedea pe toate curate. Inima curată şi gândurile curate aduc sănătatea sufletească. Gândul rău împiedică harul lui Dumnezeu.Aceia care au gânduri bune, gândesc şi văd totul bun…

Citeşte mai departe…

Părintele Dionysios Tatsis: Ispitele

noiembrie 29th, 2018 Fără comentarii

Ispitele

1. Bătrânul Daniel din Katounakia Sfântului Munte zicea: “Diavolul nu se bucură nicicând mai mult decât atunci când stă de vorbă cu omul care-și cultivă propria sa mândrie, fie acesta teolog, erudit sau mare ascet. Dimpotrivă, se teme de omul smerit și ascultător”.

2. Diavolul este peste tot. Bătrânul Iosif atrăgea atenția luptătorilor asupra următorului lucru: “Ascuns și întrarmat până-n dinți, vrăjmașul se află în suflet, în trup și-n împrejurimi. Nu lasă să treacă nici un prilej pentru a încerca să-l subjuge pe om și să-l ispitească în credința lui. În funcție de circumstanțe, diavolul atacă și se opune hotărârilor noastre. Ținta lui principală, în același timp, este să-l lovească pe om în credința sa și să-l facă să treacă la trădare și renegare. Dacă a reușit, el taie zelul și râvna. Cu credința se face totul, dar cu credința pusă în lucrare. Dacă credința este clătinată, totul se clatină și linia frontului slăbețte”.

3. Bătrânul Epifanie spunea despre vicleniile diavolului: “Cât de viclean este diavolul! El le șopteste tinerilor creștini care au încheiat o căsătorie reușită: cât de bine v-ar fi într-o mănastire, preocupându-vă cu cele duhovnicești, departe de grijile familiei care vă împrăștie și vă apasă! Iar celor ce au intrat în mănăstire, pentru ca doreau fecioria întru Hristos, le șoptește: cât de bine v-ar fi dacă ați fi căsătoriți, dacă casa voastră ar fi o mică biserică, daca ați trăi fericirea vieții de familie, departe de nevoințele ascetice și de singurătatea care vă copleșește. Dar dacă bărbatul căsătorit s-ar călugari și cel călugarit s-ar însura, le-ar spune tocmai invers. Toate acestea pentru a-i aduce la disperare și a-i scoate de pe calea mântuirii. Căci calea mântuirii este căsătoria binecuvântată sau fecioria în Hristos”.

Citeşte mai departe…

Categories: CĂRȚI, Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Închipuirea – Boala și tămăduirea sufletului în tradiția ortodoxă – Mitropolit Hierotheos Vlachos

noiembrie 12th, 2018 Fără comentarii

Închipuirea

– Am dori să înfăţişaţi mai pe larg aceste subiecte ale vieţii duhovniceşti, spuse Irina. Căci este vădit că sunt nedespărţit legate de nevoinţa Bisericii. Pentru început, aţi putea să ne vorbiţi mai amănunţit despre închipuire ? Toţi suntem înrâuriţi de lumea închipuirii, însă aş putea zice că noi, femeile, suntem foarte mult stăpânite de lumea închipuirii şi trăim în temniţa ei.

– Într-adevăr, închipuirea este printre temele cărora le acordăm o atenţie şi o importanţă deosebită. Metoda ascetică a Bisericii noastre ţinteşte să ne scape de groaznica ei tiranie. Dacă nu mă înşel, am vorbit despre închipuire acum câteva zile. Am spus că este un fenomen de după cădere. Nu este o însuşire cu care a fost înzestrat omul odată cu zidirea sa, ci un fenomen de după cădere. Prin urmare, mântuirea noastră este legată de ieşirea de sub înrâurirea ei pricinuitoare de moarte. După Sfinţii Părinţi, închipuirea este o contemplare fără ipostas, care se pune în lucrare când gândirea se află în stare de inerţie. Puterea închipuirii este hotarul între minte şi simţire, aşa cum am văzut mai devreme. Obârşia închipuirii, maica ce o zămisleşte, este simţirea. Omul vede, aude, gustă etc., iar apoi închipuirea primeşte experienţele, le reface, le amplifică, le dă culoarea potrivită şi le păstrează spre a crea necontenit probleme. Astfel, în chip hazliu, am putea spune că închipuirea este un televizor color inventat înaintea celui real. Închipuirea stă împotriva rugăciunii curate şi statornice. Ea este „coaja” „funcţiei optice” a sufletului.

Citeşte mai departe…

Categories: CĂRȚI, Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

EPISCOP PETRU EKATERNOVSKI: Despre răbdare și blândețe

noiembrie 12th, 2018 Fără comentarii

Despre răbdare și blândețe

”…iar răbdarea ne învaţă către încercare, arta războiului cu patimile proprii şi ispitele cele din afară, pentru a obţine biruinţă asupra lor şi dobândirea virtuţilor; …”

Aşa cum se cuvine ca de la plăceri şi de la toate atracţiile să ne înfrânăm, să ne îndepărtăm, ca nu cumva să se lege ele de inima noastră, tot astfel şi de la întâlniri trebuie să ne înfrânăm simţurile, ca inima să nu se întoarcă dintru ele cu ură, care este boală pierzătoare de suflet. Aşa cum lucrurile neplăcute lucrează pentru noi îndoit: fie ne stârnesc puternic simţurile, născând întru ele impresii jalnice, fie suprimă simţămintele noastre de respingere, tot astfel şi înfrânarea simţurilor naşte două virtuţi: răbdarea şi blândeţea; prima uşurează necazul, iar cea de pe urmă, mânia. De răbdare țin: trecerea cu vederea, atunci când noi, fără de teamă, întâmpinăm o oarecare nefericire sau un necaz; mărinimia – atunci când în mijlocul nostru se petrec necazuri şi nu ne tulburăm, nu ne împuţinăm cu duhul, ci le răbdăm pe ele fără deznădăjduire, cârtire şi cu voinţa doar către Dumnezeu.

Nevoia de răbdate şi de blândeţe
Răbdarea şi blândeţea sunt întru totul de trebuinţă pentru a ajunge la desăvârşire morală şi la mântuire. Acest fapt este reliefat în mai multe locuri ale Sfintei Scripturi, unde se arată motivaţia şi însuşirile lor (v. Evr. 12,1-3; I Ptr. 2,19-21; Filip. 2,5; Mt. 11,29; Efes. 4, 31). Cu toate acestea, pentru virtutea răbdării nu este necesar ca noi să avem parte pe de-a-ntregul de necazuri şi de neplăceri; una ca aceasta este chiar cu neputinţă, căci ar însemna să nimicim în suflet orice simţământ, care este în chip desăvârşit potrivnic intenţiei Creatorului; ci trebuie doar să îmblânzim acest simţământ, să socotim răul lui, astfel încât aceasta să nu afecteze celelalte însuşiri sufleteşti, ca să nu ajungem până la deznădejde deplină. Pentru că lacrimile, suspinele, vaietele şi alte expresii ale necazurilor nu doar că nu surpă răbdarea şi nu sunt potrivnice ei, ci adeseori încă micşorează necazul, uşurează strâmtorarea inimii, iar noi suportăm mai uşor greutatea nefericirii venite asupra noastră. Insuşi Mântuitorul a plâns pentru nefericirea altora (v. Mc. 19, 41-43; In 11, 35). Şi în pătimirile Sale din Grădina Ghetsimani S-a întristat cu amar (v. Mt. 26,37).

Citeşte mai departe…

Categories: CĂRȚI, Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

A APĂRUT CARTEA „SFINTELE DE LA DIVEEVO”

februarie 6th, 2018 Fără comentarii

coperta-1-sfintele-de-la-diveevo

 

Cartea numără 56 de pagini și însumează viețile pe scurt ale Sfintelor Maici Alexandra, Marta și Elena, ale Sfintelor Fericite Pelaghia, Parascheva și Maria, precum și a relativ recent proslăvitei Maici Matrona Mărturisitoarea, ale căror sfinte moaște se păstrează în Mănăstirea Preasfintei Treimi a Cuviosului Serafim de la Diveevo (Rusia).

Partea a doua a cărții cuprinde Viața și Acatistul Sfântului Preacuviosului Părinte Serafim de Sarov, precum și două rugăciuni adresate aceluiași mare Stareț și nevoitor al Ortodoxiei.

Cartea este tipărită color, iar Viețile pe scurt ale sfintelor de la Diveevo sunt împodobite cu frumoase icoane sau poze ce le reprezintă. 

Preţul cărții este de 5 lei, iar comenzile se pot face la adresa de mail [email protected]  sau la numerele de telefon 0722. 543. 098 (d-na Mariana) și 0727.713.470 (d-na Iuliana).    

 

Categories: Anunţuri, CĂRȚI Tags:

Evanghelia după Sfântul Luca – Nikolaos Matsoukas

octombrie 18th, 2017 Fără comentarii

Evanghelia după Sfântul Luca

Evanghelia lui Luca, cu toate că presupune ca unul din izvoarele sale Evanghelia după Marcu, are o particularitate vizibilă între Evangheliile sinoptice. Luca însuşi, care scrie Evanghelia după toată probabilitatea în Efes după anul 70 d.Hr. ca însoţitor al Apostolului Pavel, joacă un rol important în transmiterea creştinismului, având legături serioase cu personalităţi din lumea păgână. Felul în care este relatată Evanghelia vădeşte un scriitor dotat cu capacităţi interpretative în domeniul evenimentelor istorice şi cu o evidentă erudiţie. De aceea limba lui este foarte îngrijită, cu cuvinte greceşti care se apropie de nivelul clasic. Astfel, simplitatea şi eleganţa exprimării lui Luca sunt răpitoare, fără ca aceasta să însemne că Matei şi Marcu nu-l concurează în exprimare fermecătoare.

Citeşte mai departe…

Mitropolitul Augustin de Florina: SUNTEM UCENICI AI LUI HRISTOS?

septembrie 5th, 2017 Fără comentarii

Vezi și http://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

model-22

 

…Şi acum, fraţii mei, o întrebare şi puneţi-vă mâna pe inimă. Mă întreb pe mine însumi, pe preoţi, pe episcopi, pe împăraţi, întreb pe toţi cei care am trecut prin cristelniţă: suntem ucenici/elevi ai lui Hristos? Sau nu cumva se întâmplă şi cu noi ceea ce am auzit în Vinerea Mare: „Astăzi Iuda lasă pe Învăţătorul şi primește pe diavolul …”? (Utrenia Vinerii celei Mari, Antifonul 4).

Dacă eram ucenici ai lui Hristos, am fi venit regulat la biserică; elevul bun nu lipseşte de la şcoală. Dacă eram ucenici/elevi ai lui Hristos, în fiecare zi citeam textele sfinte. Dacă eram ucenici ai Hristosului nostru – voi spune acest cuvânt – n-ar fi existat în ţara noastră bordeluri şi alte centre ale decadenţei. Dacă eram ucenici/elevi ai lui Hristos, am fi împlinit şi lucrul cel mai greu – lecţia cerească, pe care a împlinit-o Sfânta Tavita; şi cea mai dificilă lecţie este constituită din cele două cuvinte, „iubiţi-vă întreolaltă”. Şi numai prin dragostea lui Hristos am fi creat o nouă civilizaţie, o nouă patrie, o patrie cu adevărat creştină, în care am fi trăit fericiţi, cântând „Aliluia” în vecii vecilor. Amin.

(fragment din Predica Apostolul din Duminica a 4-a după Paști, din cartea „Ne vorbeşte Părintele Augustin, Mitropolitul de 104 ani”, vol. 22)

Vezi și http://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

Categories: CĂRȚI, Cuvinte de folos Tags:

A APĂRUT VOLUMUL 22 DIN SERIA „NE VORBEȘTE PĂRINTELE AUGUSTIN, MITROPOLITUL DE 104 ANI”

august 31st, 2017 1 comentariu

model-22

Traducere din limba greacă şi tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Augustin, cartea cuprinde 30 de predici inedite ale marelui ierarh, anume 17  predici la duminici si 13 predici la diferite sărbători şi sfinţi.

Cartea, apărută la Editura Metamorfosi, numără 208 pagini, preţul este de 8 lei, iar comenzile se pot face la adresa de mail [email protected]  sau la numerele de telefon 0722. 543. 098 (d-na Mariana) și 0727.713.470 (d-na Iuliana).    

  

Categories: CĂRȚI, Predici Tags: