Arhivă

Arhivă pentru ‘Pastorale’ Categoria

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A ÎPS TEODOSIE, ARHIEPISCOPUL TOMISULUI (2017): Hristos Cel înviat – Lumina şi Învierea noastră

aprilie 20th, 2017 Fără comentarii

inviere2

Iubitului cler, cuviosului cin monahal şi poporului lui Dumnezeu din întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului, har, pace şi bucurie, iar de la noi, arhierească binecuvântare

Iubiţi credincioşi,

Hristos a înviat!

Adevărată este bucuria întregii lumi şi a universului întreg pentru Sfânta Noapte de Înviere. Dumnezeul-Om, Cel mai blând şi mai bun dintre toţi, a suferit moarte de bună voie pentru noi, iar după trei zile, „a nimicit durerile morţii”[1] şi a înviat cu slavă pentru a purta umanitatea Sa la cerurile iubirii lui Dumnezeu.

Hristos Mântuitorul este acum și aici, dar și  pretutindeni, mereu prezent în inimile noastre, luminând din această noapte cu Jertfa și Învierea Sa, pe Sfintele Altare ale bisericilor din Lumina pe care El a trimis-o din cer la mormântul Său.

Dacă Hristos Cel înviat este Lumina lumii venită din cetatea Sionului ceresc, constatăm cu uimire și cu bucurie că și Ierusalimul rămâne cetatea cea pământească a Sionului, unde Patriarhul Ierusalimului primește, ca prin fulger, în Sâmbăta cea Mare, Lumina cea nematerială, sfântă și veșnică, în care S-a îmbrăcat Hristos prin Înviere. Razele acestei lumini ajung în toate bisericile ortodoxe, ca toți să devenim fii ai Luminii și să clădim biserica sufletului nostru, prin fapte bune. Așadar, este cea mai sfântă noapte de pe pământ, din cer și din istorie. Este noaptea în care omenirea, împovărată de durerea și întunericul morții, primește darul Luminii veșnice a lui Hristos, din iubirea veșnică a Tatălui și a lui Hristos Însuși, care-i înveșnicește în bine pe toți cei care o primesc. Dar acea lumină lină, harică, venită din haina de lumină a lui Hristos Cel Înviat și preaslăvit de-a dreapta Tatălui în ceruri, fiind mai presus de fire și de puterea noastră de percepere, în condiția vieții trecătoare și a trupului muritor, iată, a devenit lumină materială și făcliile pe care le-am aprins sunt prelungiri, pentru fiecare dintre noi, ca mărturisire a Învierii din morți a Dumnezeului nostru și a învierii noastre. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A ÎPS LAURENŢIU, ARHIEPISCOPUL SIBIULUI ŞI MITROPOLITUL ARDEALULUI (2017): Iisus Hristos, Viata şi Lumina Lumii

aprilie 20th, 2017 Fără comentarii

inv_17

† L A U R E N Ţ I U,
DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOPUL
SIBIULUI ŞI MITROPOLITUL ARDEALULUI

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi, arhiereşti binecuvântări!

„Cât este de sfântă, cu adevărat, şi întru totul prăznuită această noapte de mântuire şi strălucită…, în care Lumina cea fără de ani din mormânt cu trupul tuturor a strălucit.” (Stihira a 7-a din Canonul Învierii)

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

Hristos a înviat! An de an, noaptea de Paşti ne aduce lumină și bucurie sfântă în viaţa noastră. Pentru această noapte de taină, „Praznic al Praznicelor și Sărbătoare a Sărbătorilor”, ne-am pregătit sufletește de-a lungul Postului Mare, hrănindu-ne cu lumina rugăciunii, a nevoințelor și a Sfintelor Taine, pentru ca, înveșmântați în „haina de nuntă”, să intrăm întru bucuria Domnului nostru.

Astăzi, cu toţii devenim „purtători de lumină” şi cu sufletele luminate suntem chemaţi să intrăm și să cinăm împreună cu Hristos cel Înviat la Sfânta Liturghie – ospățul ceresc al bucuriei nesfârșite a biruinței Lui asupra morții veșnice. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A ÎPS PIMEN, ARHIEPISCOPUL SUCEVEI ŞI RĂDĂUŢILOR (2017): Învierea Domnului – „înnoirea” omului şi a întregii creaţii

aprilie 20th, 2017 Fără comentarii

inv_91

† PIMEN

din milostivirea lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi binecredincioşilor creştini din de Dumnezeu păzita noastră Arhiepiscopie, har, milă şi pace de la Dumnezeu – Tatăl, iar de la Noi, arhierească binecuvântare.

Iubiţi credincioşi,

Bucuria sărbătorii Învierii Domnului este darul lui Dumnezeu; această bucurie sfântă o trăim în adâncul inimii noastre și o mărturisim cu salutul pascal: „Hristos a înviat!ˮ la care răspundem: „Adevărat a înviat!ˮ; încredințarea noastră nestrămutată în adevărul faptului Învierii este temeluită pe înseși cuvintele Mântuitorului spuse apostolilor Săi: „Fiul Omului va să fie dat în mâinile oamenilor. Și-L vor omorî, dar a treia zi va înviaˮ (Mat. 17, 22 – 23).

Mântuitorul după ce a înviat, S-a arătat, pe rând, până la înălțarea Sa la cer, femeilor mironosițe, apostolilor și fraților, adică oamenilor adunați în jurul apostolilor, „prin multe semne doveditoare […] vorbind despre împărăția lui Dumnezeuˮ (F.A. 1, 3). Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A ÎPS IOAN, MITROPOLITUL BANATULUI (2017): „Să ne odihnim la umbra luminii Învierii lui Hristos!”

aprilie 20th, 2017 Fără comentarii

pastorala-din-2017-small

† IOAN,

Din mila lui Dumnezeu,

Arhiepiscop al Timișoarei și

Mitropolit al Banatului  

Iubitului nostru cler, cinului monahal

şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace

de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi,

părintească binecuvântare. 

Hristos a înviat! 

„Dacă ați înviat împreună cu Hristos,

pe cele de sus căutați-le, acolo unde este

 Hristos șezând de-a dreapta lui Dumnezeu.“ 

(Coloseni 3, 1)

 

Iubiți credincioși, 

Să mulțumim lui Dumnezeu Care ne-a învrednicit să preamărim azi biruința Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos, asupra morții. Ne-a primit și pe noi ca, prin credință, să devenim mărturisitori ai Învierii. Prin salutul pascal: „Hristos a înviat!”, fiecare devenim un mărturisitor al celui mai important act din univers după creație. Hristos ne-a cuprins și pe noi în acest act al Învierii, pentru că El a biruit și moartea noastră.

Mormântul găsit gol de femeile mironosițe ne arată cum vor fi și mormintele noastre la Învierea cea de obște. Și în mormintele noastre ne vor rămâne doar giulgiurile, arătând că nimic nu vom lua cu noi din această lume. Aici suntem înveliți în giulgiu, iar în Împărăția lui Dumnezeu vom fi îmbrăcați în lumină. Lumina este veșmântul veșniciei noastre. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A ÎPS TEOFAN, MITROPOLITUL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI (2017): Învierea Domnului – trecerea de la robie la libertate

aprilie 17th, 2017 Fără comentarii

invierea_domnului2

† TEOFAN

Prin Harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei

Iubiţilor preoţi din parohii, cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iaşilor: har, bucurie, iertare şi ajutor de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

Iubiți frați preoți, Iubiți fraţi şi surori întru Hristos-Domnul,

Cu putere multă şi cu bucurie adâncă rostim în aceste zile: „Hristos a înviat!”, „Adevărat a înviat!”. Mai ales în noaptea plină de lumină a Sfintelor Paşti răsună, cu glas puternic, această sfântă bunăvestire că Hristos a înviat.

Cu ce putem asemăna această veste bună? Ce ne poate ajuta să înţelegem o firimitură din marea taină a Învierii lui Hristos? Să ne gândim la o ceată de robi care sunt eliberaţi! Să avem în minte un grup de întemniţaţi care dobândesc li-bertatea! Ce sentimente îi cuprind în momentul slobozirii? Cum simt ei prima clipă a libertăţii după care au suspinat ani de-a rândul? Starea pe care o trăiesc poate fi definită ca: viaţă, bucurie, lumină, nădejde.

Învierea lui Hristos cuprinde starea desăvârşită a vieţii depline, a bucuriei autentice, a luminii neapuse şi a nădejdii nezdruncinate. De ce aceasta? Pentru că prin Învierea lui Hristos omul este eliberat din cea mai aprigă robie: cea a păcatului şi a morţii. Prin Învierea lui Hristos, lanţurile sclaviei, în care era omul încătuşat, sunt zdrobite. Omul redevine liber şi nimic nu este mai de preţ decât libertatea. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A PS GALACTION, EPISCOPUL ALEXANDRIEI ŞI TELEORMANULUI (2017)

aprilie 17th, 2017 Fără comentarii

ps-galaction-stanga1

† Galaction,

din mila lui Dumnezeu
Episcop al Sfintei Episcopii
a Alexandriei și Teleormanului,

tuturor dreptcredincioșilor creștini, cinului monahal, preacucernicilor și preacuvioșilor părinți din această sfântă și de Dumnezeu păzită Episcopie,

har și pace de la Hristos Domnul Cel înviat, iar de la noi părintească îmbrățișare și arhierească binecuvântare!

„Prăznuim omorârea morții,
sfărâmarea Iadului
și începătura vieții
celei veșnice”
(Canonul Învierii,
cântarea a 7-a)

Iubiții noștri fii duhovnicești,

Hristos a înviat!

Bucuria biruinței vieții asupra morții și a sfărâmării Iadului prin Învierea Mântuitorului Hristos ne-a adunat astăzi în Sfintele noastre Biserici, uniți într-un gând și în sfântă rugăciune. Se cuvine dar, cu bunăvoință, să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru multa Sa milostivire, dar mai cu seamă pentru că ne-a binecuvântat să fim în viață. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALA PS AMBROZIE AL GIURGIULUI LA ÎNVIEREA DOMNULUI (2017): ÎNVIEREA DOMNULUI PRAZNICUL ÎNVREDNICIRII NOASTRE

aprilie 11th, 2017 Fără comentarii
Categories: Pastorale Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A PS MACARIE, EPISCOPUL EUROPEI DE NORD: CU DOR DE ÎNVIERE, SĂ NE ÎNTOARCEM LA DRAGOSTEA DINTÂI PENTRU HRISTOS!

aprilie 10th, 2017 Fără comentarii

inviere

CU DOR DE ÎNVIERE, SĂ NE ÎNTOARCEM LA DRAGOSTEA DINTÂI PENTRU HRISTOS!

† Macarie,

Din harul lui Dumnezeu Episcop al românilor ortodocşi din Europa de Nord,

Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi Preaiubiţilor credincioşi şi credincioase, sfântă îmbrăţişare pascală şi salutul   binecuvântat „Hristos a înviat!”

 

Iubiți frați şi surori în Hristos, Cel Răstingit şi Înviat,

Iată, răbdarea și nevoința Postului Mare își află răsplata în bucuria Învierii, împărtășită acum de întreaga suflare dreptcredincioasă. Deși mulți socotesc, poate,  că  bucuria  Învierii  este  subînțeleasă,  gândul meu este că, pentru a o trăi cu adevărat, este nevoie de un examen interior, de conștientizarea stării noastre sufletești în lumina acestei „sărbători a sărbătorilor și praznic al praznicelor”. Reflectând la cele spuse, gândul meu se îndreaptă, cu bucurie și nostalgie, totodată, la una dintre cele mai dragi amintiri pe care le păstrez din copilărie și adolescență: prăznuirea Paștilor pe plaiurile mele natale.

Satul meu din județul Bistrița-Năsăud, Spermezeu, unde trăiesc părinții mei, la poalele Munților Țibleș, se învecinează cu altele două mai mici, Sita și Hălmăsău, încorporate în comuna Spermezeu. Pe atunci,  așa  cum se întâmpla în numeroase alte locuri din țară, nu toate satele aveau preotul lor. Unul singur trebuia să   se descurce și să împlinească nevoile duhovnicești ale locuitorilor din cele trei sate. Acesta era și este până  azi în apostolatul jertfelnic, Părintele Teodor Mureșan. În perioadele liturgice „obișnuite”, lucrul era mai lesne de făcut, dar ce să te faci de Înviere, când oamenii nu concepeau să nu aibă preot și să nu primească lumina de Paști de la altarul bisericii lor?! Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A PS TIMOTEI, EPISCOP AL SPANIEI ŞI PORTUGALIEI (2017): Hristos a înviat, bucuria noastră!

aprilie 10th, 2017 Fără comentarii

invierea1104

Hristos a înviat, bucuria noastră!

Către tot clerul şi poporul dreptslăvitor din Episcopia Spaniei şi Portugaliei
Har, milă şi pace de la Hristos Domnul nostru, iar de la noi părinteşti binecuvântări!

„Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase
Astăzi mă scol împreună cu Tine, înviind Tu.
Răstignitu-m-am ieri, împreună cu Tine,
Însuți împreună mă preaslăvește, Mântuitorule,
Întru Împărăția Ta”.

Precucernici și preacuvioși părinți,
Preacuvioase maici,
Iubiți credincioși,

Hristos a înviat!

În fiecare an, la Praznicul Învierii Domnului, trăim bucuria dată nouă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care ne-a trecut de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Ne bucurăm pentru că, prin botez, fiecare dintre noi ne-am îngropat cu Hristos și am înviat cu Hristos, devenind în felul acesta fii ai învierii și moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu.

Dragii mei,

În săptămâna patimilor, prin participarea la Denia celor 12 Evanghelii și la Prohodul Domnului, am fost și noi, asemenea femeilor mironosițe, alături de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care s-a jertfit de bunăvoie, pentru ca noi să ne redobândim libertatea și să ne reașezăm în locul rânduit nouă din veci de Dumnezeu, de unde am căzut prin neascultare. Învierea lui Hristos a fost pentru noi adevărata revoluție. Cuvântul revoluție, în limba greacă epanastasi, provine din verbul epanistimi care înseamnă revenirea la o stare inițială.

La noi, la români, cuvântul revoluție provine din latinescul revolutio care înseamnă schimbare de sens. Luând cele două explicații ale cuvântului revoluție din greacă și din latină, putem spune că revoluția este revenirea la sens sau, duhovnicește vorbind, găsirea adevăratului sens al vieții noastre, care este unirea cu Hristos Domnul. Mitropolitul  Hieroteos Vlachos spune:„Nu credem în revoluții sociale, pentru că cel mai mare bine de pe lume a venit prin Înviere, nu prin vreo răzvrătire a maselor. Dacă înțelegem că Învierea este adevărata revoluție, atunci am aflat adevărul, deoarece prin Învierea lui Hristos omul și-a recăpătat locul pe care îl avea cândva, urcând chiar și mai sus”1. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A ÎPS TIMOTEI AL ARADULUI (2017): ICOANA SFINTEI ÎNVIERI

aprilie 10th, 2017 Fără comentarii

invierea_domnului_2-672x372

 ICOANA SFINTEI ÎNVIERI

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos

Cinstiţi credincioşi şi credincioase,

După privegherile Săptămânii Sfintelor Pătimiri ale Domnului, toți creștinii au participat la slujba măritei Învieri din miez de noapte, când au fost și chemați la primirea luminii de la  Sfântul Mormânt din cetatea Ierusalimului, care și în bisericile de pretutindeni  este închipuit pentru așezarea Sfântului Epitaf sau icoana prohodirii Mântuitorului spre închinare.

Momentele înălțătoare înlesnesc gândirea la întreaga viață creștină cu rosturile ei, într-o atmosferă ce vestește zorile unei zile binecuvântate, icoană a celei neînserate. Cuvântul apostolului neamurilor stăruie în mintea fiecărui credincios: ”Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii”.[1] Încolonarea în procesiunea ce deschide slujba rânduită pentru începutul zilei și înconjurarea bisericii de la apus spre răsărit, în frunte cu sfânta cruce și steagurile biruinței, împărțindu-se lumânări nenumărate, angajează întreaga suflare la înălțarea cugetului spre cele cerești, în intonarea imnului de biruință: ”Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inimă curată să Te slăvim”.[2]  Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags: