Acasă > Rugăciuni > SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 13-A A POSTULUI!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 13-A A POSTULUI!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 13-A A POSTULUI!

SEDELNE, glasul al 5-lea

Odihneşte Mântuitorul nostru cu drepţii pe robii Tăi, şi-i sălăşluieşte pe dânşii în curţile Tale, precum este scris; trecând ca un bun greşealele lor cele de voie şi cele fără de voie, şi toate cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă, Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Cel ce din Fecioară ai răsărit lumii, Hristoase Dumnezeule, şi printr-însa fii luminii ne-ai arătat, miluieşte-ne pe noi.

P A T R U C Â N T A R E A

Cântarea a 6-a, glasul al 8-lea

Sfinţii prin prea multe chinuri s-au învrednicit a doborî multe zeci de mii de vrăjmaşi, Mântuitorule; şi aşa au dobândit multele Tale bunătăţi. Deci pentru rugăciunile lor, şterge ca un bun greşealele mele cele multe.

Să lăudăm pe mucenicii lui Hristos, şi să strigăm către dânşii cu un gând: Următori ai patimilor Stăpânului, tămăduiţi patimile sufletelor noastre şi ne întăriţi pe noi, să postim de răutate.

Schimbat-ai durerea morţii în somn, adormind Tu în mormânt, şi ai dăruit morţilor viaţă. Deci învredniceşte, Mântuitorule, de starea celor aleşi, pe cei ce s-au mutat; pentru rugăciunile sfinţilor mucenici.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Întăreşte-mă Fecioară să postesc şi să mă depărtez de tot păcatul, ceea ce ai născut în chip de negrăit întrupat pe Cuvântul cel puternic şi fără de păcat. Şi-mi dă lacrimi curăţitoare de păcate, ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Altă Patrucântare, glasul al 3-lea

Pomenirea mucenicilor săvârşind dumnezeieşte, veniţi iubitorilor de mucenici, să ne bucurăm şi cu cântări încununându-i, să binecuvântăm pe dătătorul de biruinţă Hristos.

Luând întâi încercare prin bătăi, iar după aceea cu pietre fiind ucişi, şi fierăstruiţi, aţi fost daţi fiarelor spre mâncare. Junghiaţi aţi fost ca nişte miei ai lui Hristos, dar trăiţi pururea purtătorilor de chinuri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pe Cele trei întru o fiinţă împreunând şi pe Cel Unul în trei Feţe  împărţind, care este Dumnezeirea, fug de prăpăstiile cele de o măsură ale lui Savelie şi ale lui Arie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Fecioară te-ai arătat şi după naştere petreci curată; că amândouă ai: şi ai născut şi ai rămas fecioară; minunată vedere este şi ceea ce se grăieşte, şi ceea ce se gândeşte întru tine, Maică Fecioară.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

A mucenicilor:

Sângele răbdării voastre se roagă Domnului neîncetat pentru noi, Mucenicilor; pentru aceasta şi acum, rugaţi-vă ca să postim de patimile cele fără de cinste.

Al morţilor:

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui şi seminţia lor va moşteni pământul.

Cel ce va să judeci toată lumea înaintea a multe zeci de mii de îngeri, atunci învredniceşte pe cei ce-au adormit întru credinţă, să stea fără de osândă înaintea Ta, Preaîndurate.

Irmosul:

Adâncul patimilor şi viscolul vânturilor celor potrivnice s-au sculat asupra mea, dar întâmpinându-mă Tu, Mântuitorule, mântuieşte-mă şi mă scoate din stricăciune, precum ai mântuit dintre fiare proorocul.

CONDAC, glasul al 8-lea

Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor, robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.

ICOS

Tu singur eşti fără de moarte, Cel ce ai făcut şi ai plăsmuit cu mâna pe om; iar noi pământenii din pământ suntem zidiţi şi în acelaşi pământ vom merge, precum ai poruncit Cel ce m-ai zidit şi mi-ai zis: Pământ eşti şi în pământ vei merge, unde toţi pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare cântarea: Aliluia.

Cântarea a 7-a

Cu ploile sângiuirilor voastre, preaslăviţilor, aţi stins văpaia înşelăciunii. Deci mântuiţi-ne pe noi de focul ce va să fie, cu rugăciunile cele către Hristos, mucenici ai Domnului.

Gurile leilor astupând şi arderea chinurilor răbdând, mucenicilor, aţi moştenit desfătarea cea mai bună. Pe care rugaţi-vă să o dobândim şi noi în veci.

Cu toată lumina Duhului fiind luminaţi, vitejilor mucenici, cereţi odihnă şi intrare în rai şi împărtăşirea vieţii pentru credincioşii cei ce s-au mutat.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Cântare aduc ţie, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine cel cuprins de răutăţi; ci-mi dă, Preacurată, îndreptare desăvârşită prin postire şi prin toată petrecerea cea cu fapte bune.

Altă Patrucântare

Focul şi sabia şi fiarele, ca nişte desfătări socotindu-le, purtătorilor de chinuri, aţi uimit pe ucigaşii voştri, lăudând voi pe Dumnezeul părinţilor noştri.

În bucăţi fiind tăiaţi şi arşi, v-aţi adus lui Hristos jertfă bine mirositoare, mucenici ai Domnului. Deci rugaţi-vă Lui pentru noi, pururea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pe un Dumnezeu în Treime slăvesc, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul, Unime neamestecată, Treime cinstită, începere mai înainte de început şi de o fiinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primind rugăciunile robilor tăi, du-le la Dumnezeul tuturor, ca să ne mântuiască pe noi de toată încercarea.

Stih: Sfinţilor care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.

Mulţimile mucenicilor din cer, venind de faţă la cei ce vă laudă pe voi, binecuvântaţi-i şi-i sfinţiţi, ca să săvârşească cu râvnă vremea postului.

Stih: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne.

Iertând greşealele, cele de voie şi cele fără de voie, ale celor ce s-au mutat cu credinţă la Tine, Cel ce ştii faptele oamenilor, odihneşte-i ca un Dumnezeu.

Irmosul:

Cel ce ai rourat văpaia cuptorului, şi pe tineri nearşi i-ai păzit, bine eşti cuvântat în veci, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a

Tot felul de chinuri cu slăbiciunea trupului răbdând, vindecători bolnavilor v-aţi arătat, purtătorilor de chinuri. Pentru aceasta strig: Tămăduiţi sufletul meu cel bolnav, prin pocăinţă în vremea postului.

Vai mie, cum au trecut toate zilele mele în lenevire! Şi iată că soseşte sfârşitul să mă ia, nesăvârşit fiind prin fapte bune. Ci voi, mucenicilor, cei ce bine aţi săvârşit călătoria, rugaţi-vă ca să mi se dea sfârşit bun.

Cu picăturile sângiurilor voastre, aţi stins focul necredinţei, dumnezeieştilor mucenici; şi pentru cei ce au ieşit din viaţa aceasta cereţi cu adevărat iertare de cele făcute şi dumnezeiască odihnă în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Iezechiel te-a văzut mai înainte pe tine, Preacurată, uşă neumblată, care deschizi uşile pocăinţei tuturor celor deznădăjduiţi. Pentru aceasta mă rog ţie: Deschide-mi şi mie cărările care duc la odihnele cele de acolo.

Altă Patrucântare

Torturi cu multe chinuri în multe feluri răbdând, unii fiind arşi, alţii fierăstruiţi, iar alţii tăiaţi, v-aţi veselit, vitejilor, cântând lui Hristos: Lăudaţi-L, binecuvânaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cu sângiurile voastre sfinţiţi marginile lumii, cu picături mici, râuri de tămăduiri tuturor izvorând, prealăudaţilor mucenici. Pentru aceasta strigaţi pururea: Lăudaţi-L, binecuvânaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Unime în trei Feţe, Părinte şi Fiule şi Duhule cel viu, o Dumnezeire, o Împărăţie, pe Tine, lumina cea neapusă, Te laudă oştile îngereşti, şi noi aceştia de pe pământ Te lăudăm, Te binecuvântăm şi Te preaînălţăm întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Iată toate neamurile te fericim pe tine, Preacurată, văzând măririle tale; că tu ai născut mai presus de fire pe Făcătorul tuturor, pe Cel ce este Dumnezeu şi om. Pentru aceasta Te binecuvântăm şi Te preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

Ceată a mucenicilor, cereţi să ne mântuiască pe noi, făcând şi acum rugăciuni către Mântuitorul, ca să slujim Lui curat prin înfrânare, strigând: Lăudaţi-L, binecuvânaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui şi seminţia lor va moşteni pământul.

Pe cei ce au adormit în dreaptă credinţă întru nădejdea învierii, învredniceşte-i, Doamne, a se scula spre viaţa veşnică, ca să Te laude cu curăţie şi să Te slăvească cu cântări: Lăudaţi-L, binecuvânaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut mai înainte de veci, din Tatăl cel fără de început, şi mai pe urmă S-a îmbrăcat cu trup din Născătoarea de Dumnezeu, ca pe un om desăvârşit şi Dumnezeu adevărat, lăudaţi-L, binecuvânaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Arătatu-v-aţi ca nişte cărbuni dumnezeieşti, arzând materia cea întunecoasă a necredinţei şi cetele demonilor cu sabia tăindu-le, vitejilor mucenici, cei ce sunteţi luminători inimilor noastre.

Întunericul chinurilor l-aţi trecut, şi la lumina cea înţelegătoare v-aţi mutat, vitejilor mucenici; pentru aceasta luminaţi smeritul meu suflet cel întunecat cu păcatele.

Răbdat-au dureri prealăudaţii mucenici, aducând lui Dumnezeu durerile trupului lor; şi acum cer credincioşilor, celor ce s-au mutat, odihna cea fără de durere şi desfătarea raiului.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Arată-te, Preacurată stăpână dumnezeiască, ajutătoare vrednicilor robilor tăi, în vremea postirii, ducând rugăciunile noastre Domnului, Celui ce împărăţeşte peste veacuri.

Altă Patrucântare

Ca un foc fiind aruncaţi de la Dumnezeu pe pământ, aţi ars toată înşelăciunea idolilor, aprinzând lumina dreptei credinţe până la marginile lumii, mucenici ai lui Hristos.

Pe voi mucenicilor, nici văpăile, nici junghierile, nici roţile, nici ruperea mădularelor, nici împroşcările cu pietre, nici teascurile, nici alt chin amar nu v-au despărţit de dragostea lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Dumnezeirea cea Una şi întreită O laud cu bună credinţă, unind-O după fire, şi despărţind-O după Feţe: Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh una sunt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Pe tine, ceea ce ai odrăslit toiag din rădăcina lui Iesei şi a lui David strămoşului, Preasfântă, Preacurată, te mărim; că mântuieşti sufletele noastre.

Stih: Sfinţilor care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.

Cinstită mulţime a mucenicilor, roagă-te lui Hristos, ca săvârşind noi cu pace călătoria postului, să vedem şi să ne închinăm Patimilor Lui.

Stih: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne.

Cel ce ai omorât moartea celor morţi şi a celor vii, ca un Dumnezeu, şi ai dat tuturor viaţă prin scularea Ta, Hristoase, odihneşte şi pe robii Tăi, pe care i-ai mutat din viaţă.

Irmosul:

Pe Tine, izvorul cel nemuritor, Care prin sfinţi dăruieşti tămăduiri neamului omenesc, Te slăvesc, că mântuieşti sufletele noastre.

Categories: Rugăciuni Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.