Acasă > Rugăciuni > SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 27-A A POSTULUI MARE!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 27-A A POSTULUI MARE!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 27-A A POSTULUI MARE!


P A T R U C Â N T A R E A

Cântarea a 6-a, glasul al 4-lea

Trecut-aţi, Mucenicilor, hotarele trupului, suferind cu multă răbdare chinuri şi dureri; pentru aceasta uşuraţi toată durerea şi necazul celor ce vă laudă pe voi.

Oastea Sfinţilor Mucenici s-a împreunat cu mare mulţime de îngeri, şi se roagă  Preasfântului Dumnezeu, ca să ne scape pe noi de mare mulţime de păcate.

Omorât fiind şi adormind în mormânt, Hristoase, ai înviat morţi, şi celor ce au adormit întru credinţă, le dai bogăţie de bunătate, Hristoase, odihna cea cu toţi sfinţii.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, căutând să îndumnezeiască pe om, S-a întrupat din tine, Preacurată,  şi se vede om; pe Acesta roagă-L neîncetat să aflăm noi milă în vremea apărării.

Altă Patrucântare

Necruţând trupul şi sângele, sfinţilor, la toată tortura aţi stat fără temere, netăgăduind pe Hristos. Pentru aceasta Hristos v-a trimis vouă cununi din cer.

Să întâmpinăm prăznuirea Mucenicilor, strălucind cu faptele bune, şi să strigăm cu cântări de Dumnezeu insuflate: Voi sunteţi cu adevărat luceferi pe pământ, Mucenici ai lui Hristos .

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Treime sfântă, pe Tine Te slăvesc, Firea cea fără început, un Dumnezeu, un Domn, trei Feţe; a Tatălui şi a Fiului şi a Duhului;  nenăscut, născut şi purcezător, pe Tine cea singură şi pururea veşnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Fericită mireasă a lui Dumnezeu, cum ai născut fără de bărbat şi ai rămas ca şi mai înainte? Că ai născut pe Dumnezeu, minune înfricoşătoare. Deci roagă-L să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

Tăierile mădularelor voastre văzându-le, vă veseliţi de sângiurile voastre, bucurându-vă; rugaţi-vă îndelung Domnului pentru noi, Mucenici pururea cinstiţi.

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui şi seminţia lor va moşteni pământul.

Cel ce m-ai zidit din pământ, şi mi-ai dat viaţă şi mi-ai zis să mă întorc iarăşi în pământ, odihneşte pe robii Tăi, pe care i-ai luat şi-i ridică din stricăciunea morţii, Doamne.

Irmosul:Cufundat în viforul păcatelor, şi ca în pântecele chitului fiind ţinut, strig către Tine cu proorocul: Doamne, scoate viaţa mea din stricăciune şi mă mântuieşte.

Cântarea a 7-a

Îmbrăcaţi fiind, Mucenicilor, dumnezeieşte cu nestricăciunea, prin dezbrăcare de trupul cel stricăcios, acum staţi luminaţi înaintea Celui ce a luat pentru noi trup din Fecioara cea nestricată; pentru aceasta îmbrăcaţi-mă în haină sfinţită, pe mine cel rău dezgolit.

Cu înfrânare vieţuind, adunarea purtătorilor de lupte, ne întăreşte pe noi să alergăm neîmpiedicaţi curgerea postului, de vreme ce aceştia au propovăduit pe Hristos în privelişte vitejeşte, şi stând înaintea judecăţii purtând cununi, se veselesc duhovniceşte cu îngerii.

Prin rugăciunile Sfinţilor Tăi Mucenici, Dumnezeule, fă locuitori ai raiului pe cei ce au adormit întru credinţă, şi-i învredniceşte de lumina cea înţelegătoare, ca să strige Ţie neîncetat: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Pe tine te rugăm, Fecioară, ceea ce eşti singură bună, îmbunătăţeşte-ne pe noi cei plini de răutate, şi îndelung roagă pe Hristos, Cel ce este din fire bun, să săvârşim vremea postului făcând cele bune şi lăudându-L întru cântări.

Altă Patrucântare

Cel ce ai mărit pe toţi sfinţii Tăi, minunaţi făcându-i pe ei în lume prin semne; bine eşti cuvântat în veci, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Prin tot felul de chinuri trecând, şi neîngăduind să vă plecaţi genunchii lui Baal, aţi luat cununile slăvirii de la Dumnezeu, Mucenici ai lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Treime căreia ne închinăm întru Unimea fiinţei, Părinte şi Fiule şi Duhule, păzeşte pe cei ce Te laudă pe Tine, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Fecioară Maică curată cu totul luminată, ceea ce singură eşti mijlocitoare către Dumnezeu, nu înceta stăpână a te ruga, să ne mântuiască  pe noi.

Stih: Sfinţilor celor ce sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.

Împăratul celui fără de moarte fiind ostaşi şi arătând către Dânsul credinţă desăvârşită, v-aţi vărsat sângele, Mucenici, pentru Dânsul.

Stih: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne.

Unde izvorăşte lumina Ta a vieţii, acolo pune pe credincioşii robii Tăi, pe care i-ai mutat din cele vremelnice, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Irmosul:Cel ce ai grăit prin îngeri cu Moise în munte şi chipul Fecioarei în rug l-ai arătat, bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a

Luptători ai lui Hristos cei cu nume mare şi cinstiţi întru Dumnezeu, izbăviţi pe toţi cei ce laudă pomenirile voastre, de păcate mari şi de chinurile cele de acolo, cu cele mai mari rugăciuni ale voastre către Dânsul.

Oaste a lui Hristos-Dumnezeu cea sfântă, aleasă şi tare cu adevărat, adunările Mucenicilor, sfinţiţi mintea şi inima noastră întru aceste sfinte zile ale postului, cu sfintele voastre rugăciuni.

Izbăveşte, Doamne, de viermele cel chinuitor, de scrâşnirea dinţilor şi de neluminatul întuneric cel mai din afară pe toţi pe care i-ai primit întru credinţă, şi-i orânduieşte unde străluceşte lumina feţei Tale, Hristoase, în veci.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, învredniceşte-ne cu rugăciunile tale către Stăpânul,  pe noi cei care am văzut cinstită Crucea lui Hristos, şi din inimă ne-am închinat ei, să vedem şi cinstitele Patimi, fiind curăţiţi de patimi.

Altă Patrucântare

O, ce neguţătorie preabună, cu care prin moarte aţi aflat viaţa, sfinţiţi Mucenici ai lui Hristos! Nicicum nu v-aţi spăimântat de foc şi sabie, de ger şi de fiară, ci aţi strigat: Pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Sus ceata îngerească, iar jos noi cei de pe pământ lăudăm, Mucenici ai lui Hristos, patimile cele înfricoşătoare şi luptele bărbăţiei voastre: Binecuvântând pe Domnul, lăudându-L şi  preaînălţându-L întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Lumină, viaţă şi vieţi, Te cinstesc pe Tine , Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul cel purcezător; o fire, trei Feţe, pe un Dumnezeu  cântând: Te binecuvintez, Te laud, Doamne, şi  Te preaînalţ întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Cine dintre pământeni nu te va lăuda pe tine, neîntinată, preacurată porumbiţă? Că tu ai născut nouă Lumina cea mare, bogăţia vieţii, pe Iisus Mântuitorul, pe Care, cântând, Îl lăudăm ca pe un Domn şi-L preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.

Luptele voastre cele minunate, Mucenicilor, slăvindu-le, binecuvântăm pe Făcătorul de bine şi Dumnezeu, şi ne închinăm Celui ce v-a întărit pe voi în priveliştea luptelor, şi pe care Îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor sălăşlui şi seminţia lor va moşteni pământul.

Tu, Cel ce eşti Domn şi Dumnezeu  morţii şi vieţii, ridicând pe cei ce s-au mutat  întru dreaptă credinţă, pune-i în corturile drepţilor; ca să te binecuvinteze, să Te laude pe Tine, Doamne, şi să Te preaînalţe întru toţi vecii .

Irmosul: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pământul şi toate cele ce sunt pe el, mările şi toate izvoarele, cerurile cerurilor, lumina şi întunericul, frigul şi arşiţa, fiii oamenilor şi preoţi binecuvântaţi pe Domnul, şi-L preaînălţaţi pe El în veci.

Cântarea a 9-a

Cei ce sunteţi luminători nerătăciţi, luptători ai lui Hristos, luminaţi gândurile noastre, şi ne întăriţi ca să facem luminatele şi curatele voiri ale lui Dumnezeu.

Săbii vă vedeţi a fi, care junghiaţi pe vrăjmaşi, viteji Mucenici ai lui Hristos. Izbăviţi-ne deci de săgeţile celui viclean, cu ocrotirile voastre.

Odihneşte, Îndurate, în sânurile lui Avraam pe robii Tăi, care s-au mutat de la noi întru credinţă, la Tine Făcătorul tuturor cel prea bun.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Omoară zburdările trupului meu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, mai presus de minte, şi dă luminare gândului meu, Preacurată, ceea ce eşti norul luminii.

Altă Patrucântare

Toţi lăudăm pomenirile voastre, prealăudaţilor Mucenici, văzând  primejdiile sfinţitelor voastre lupte şi, minunându-ne, slăvim pe Hristos.

Luptându-se Mucenicii, ziceau unul către altul: Să nu ne fie milă de trupurile noastre; veniţi să murim pentru Hristos, ca să fim vii în tot veacul, dănţuind fără de sfârşit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Treime, pe cei ce Te laudă pe Tine întru o fire, Părinte, Cel nenăscut, şi Fiule, Cel ce Te naşti, şi Duhule, Cel purcezător, păzeşte-i cu mila Ta nevătămaţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Bucură-te, preacinstită curată, ceea ce eşti lauda fecioriei, întărirea maicilor, oamenilor ajutătoare şi lumii bucurie, Marie, Maica şi slujitoarea Dumnezeului nostru.

Stih: Sfinţilor celor ce sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.

Ceată a sfinţilor, primeşte rugăciunea mea, şi, precum m-am învrednicit a săruta Crucea, rugaţi pe Hristos să mă învrednicească a mă închina şi mântuitoarei Patimi.

Stih: Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne.

Lasă, iartă, Îndurate, celor ce s-au mutat la Tine, Iubitorule de oameni, şi-i odihneşte în  locaşurile celor aleşi; că Tu eşti viaţa şi învierea.

Irmosul: Slăvim toţi iubirea Ta de oameni, Hristoase Mântuitorul nostru, Cel ce eşti lauda robilor Tăi şi cununa credincioşilor; Care ai mărit pomenirea celeia ce Te-a născut pe Tine.

Sursa: Triod

Categories: Rugăciuni Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.