CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL CUVIOS MUCENIC ANDREI DIN CRETA (17 octombrie)

octombrie 16th, 2020 Fără comentarii

17-oct_-sf-cuv-mc-andrei-din-creta

ORNAM1

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL CUVIOS MUCENIC ANDREI DIN CRETA

Troparul Sfântului Cuvios Mucenic Andrei Criteanul, glasul al 4-lea:

Pustniceşte mai înainte pedepsindu-te în munte, taberele vrăjmaşilor cele netrupeşti le-ai pierdut cu arma Crucii, întru tot fericite; şi iarăşi spre chinuire bărbăteşte te-ai îmbră­cat, ucigând pe Copronim cu sabia credinţei. Pentru amân­două acestea te-ai încununat de la Dumnezeu, Preacuvioase Părinte Andrei, pururea lăudate.

Cântarea 1, glasul al 2-lea

 Irmos: Întru adânc a aşternut…

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Robindu-ţi bărbăteşte pa­timile trupului, părinte, sub cuget, ca unul ce eşti numit cu numele bărbăţiei, ai biruit cruzimea tiranilor şi ai pătimit după Lege. Pentru aceasta, adunându-ne cu credinţă, toţicu un glas pe tine te fericim.

Stih: Sfinte Cuvioase Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfierbântându-te ca un jă­ratec înţelegător, cu înfierbântarea Dumnezeiescului Duh, ai topit îngheţul patimilor şi cu pâraiele sângiurilor ai stins fo­cul cel străin al necredinţei, Sfinte Mare Andrei, Mărturisitorule, de Dumnezeu fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Legându-te cu dragostea lui Hristos, părinte, din tinereţe cu bucurie luându-ţi Crucea, I-ai urmat Lui, lepădându-te de sine-ţi prin pustnicie, prin mărturisire şi prin desăvârşită luptă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiindu-mi îngreunat sufletul totdeauna cu somnul lenevirii, alerg către sprijinirea ta, Prea­curată Maică Fecioară; deşteaptă-mă către privegherea pocăinţei, izbăvindu-mă atunci de chinul cel veşnic. Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune, Rugăciuni Tags:

17 octombrie: SFÂNTUL PROOROC OSEA – DESPRE LEPĂDAREA IUDEILOR ŞI VENIREA LUI ANTIHIRIST

octombrie 16th, 2020 Fără comentarii

VIAŢA SFÂNTULUI PROOROC OSEA (17 octombrie)

Sfântul prooroc Osea era fiul lui Veriin de la Valemot, din seminţia Isahar, bărbat temător de Dumnezeu. În acea vreme mulţi din poporul lui Israel, abătându-se de la Dumnezeu şi uitând facerile de bine şi minunile Lui, se închinau idolilor, iar el slujea lui Dumnezeu, Celui ce a făcut cerul şi pământul şi Care a scos pe părinţii lor din Egipt cu mână tare; îi învăţa pe oamenii cei rătăciţi de la adevăr şi îi întorcea prin sfaturile sale cele înţelepte la strămoşeasca dreaptă credinţă. Umplându-se de Duh Sfânt, mult a proorocit pentru Israel şi pentru venirea lui Hristos şi Învierea Sa, precum se vede în Cartea lui. Pentru că a scris prooroceştile sale cuvinte, însumând paisprezece capete care se socotesc în Sfânta Scriptură ca fiind grăite prin Sfântul Duh. Osea a vieţuit ani îndelungaţi, cu 822 de ani înainte de naşterea lui Hristos. Iar numele lui se tâlcuieşte: mântuitor, păzitor sau umbritor. A murit întru bătrâneţe adânci şi cinstite şi a fost îngropat cu pace în pământul său.

SFÂNTUL PROROC OSEA 

DESPRE LEPĂDAREA IUDEILOR ŞI VENIREA LUI ANTIHIRIST 

Lepădarea iudeilor [Osea 3:3-4; 4:5-6;9:17] 

A. Sfântul Chiril al Alexandriei comentează cele petrecute cu majoritatea iudeilor, după ce Iisus Hristos a înviat din morţi şi S-a înălţat la ceruri: ,,Dumnezeu-Tatăl le-a trimis pe Fiul Său, chemându-i la o slujire mai presus de Lege şi la cunoaşterea desăvârşită a binelui. El le-a trimis pe Fiul Său, pentru ca să-i izbăvească de povara fărădelegilor, ca să-i cureţe de tina păcatelor. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său ca să-i facă pe toţi fii ai Săi, ca şi ei să poată moşteni slava, mărirea şi comuniunea Sfântului Duh – viaţa nestricăcioasă, bucuria fără de sfârşit şi Împărăţia cerurilor. Însă, în loc să se pregătească fără preget a primi harul Său şi a-L lăuda prin cuvinte de mulţumire, ei nu au făcut nimic din toate acestea, ci, dimpotrivă, ei s-au ridicat împotriva Lui, respingându-L prin neascultare, nesocotind semnele Lui. Apoi, după ce au înfăptuit toată fărădelegea, au ajuns până la urmă să-L răstignească. Astfel, au primit osânda de a îndura chinurile mai înainte vestite prin prorocii cei sfinţi. Căci spus-a unul dintre aceştia: Dumnezeul meu îi va arunca de la Sine, că nu au ascultat de El. Să rătăcească printre neamuri! [Osea 9:17] […] Iar ei au fost lăsaţi pradă deznădejdii, au fost risipiţi pe faţa pământului, Templul lor a fost mistuit de flăcări şi Iudeea a fost călcată de picior străin.’’

Într-altă parte, Sfântul Chiril aduce din nou în discuţie chestiunea aceasta şi subliniază: ,,Dumnezeu S-a lepădat de ei, pentru că ei nu L-au ascultat; astfel s-au risipit cu toţii şi s-au făcut rătăcitori printre păgâni. […] Ia aminte la faptele acestea şi le înţelege spre întărirea credinţei tale în cele spuse aici. Căci, iată, au ajuns cu toţii pribegi şi străini în orice ţinut şi în oricare cetate, nicăieri nu mai pot să-şi păzerască slujirea curată după Lege, dar nici nu voiesc să primească slava şi bucuria unei vieţi trăită după înţelepciunea Evangheliei.’’ Citeşte mai departe…

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL PROOROC OSEA (17 octombrie)

octombrie 16th, 2020 Fără comentarii

osea1

ORNAM1

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL PROOROC OSEA 

Troparul Sfântului Prooroc Osea, glasul al 2-lea:

A proorocului Tău Osea po­menire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul 1

Irmosul:

Lui Dumnezeu Celui Ce a ajutat în Egipt lui Moise şi printr-însul pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a preamărit.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un grăitor de Dumnezeu cu adevărat, o, Proorocule Osea, stând înaintea Dătătoru­lui de viaţă, roagă-te neîncetat să izbăvească de primejdii pe toţi cei ce te laudă cu credinţă.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţind vederea sufletului tău de întinare, te-ai învredni­cit a vedea şi a spune mai îna­inte foarte bine, fără minciună şi luminat, cele viitoare care erau să se împlinească.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorul cunoştinţei celei mai dinainte, înţelepciunea lui Dum­nezeu, a arătat pe grăitorul de Dumnezeu Osea, râu de proorocie, care izvorăşte tuturor Dumnezeieştile învăţături.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Hristos, Cel Ce S-a arătat pentru noi din Fecioară, L-a chemat de faţă Tatăl din Egipt, precum a spus de demult Osea văzătorul de Dumnezeu. Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune, Rugăciuni Tags:

17 octombrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SFÂNTULUI CUVIOS MUCENIC ANDREI DIN CRETA (Gr, Ro, En)

octombrie 16th, 2020 1 comentariu

VIAŢA SFÂNTULUI CUVIOS MUCENIC ANDREI DIN CRETA

 17 octombrie 

sf-mc-andrei-din-creta_martiriul_

Martiriul Sfântului Cuvios Mucenic Andrei din Creta

ORNAM1
ORNAM1

După prigoanele cele multe în care s-a vărsat sângele sfinţilor mucenici pentru mărturisirea dumnezeirii şi a întrupării lui Iisus Hristos, fiind urmăriţi de împăraţii şi de domnii cei necredincioşi; când Biserica lui Dumnezeu, ca un pământ bine roditor, adăpându-se cu cinstitul sânge al robilor Domnului, se lăţise în toate marginile pământului şi acum se făcuse pace şi unire în casa Domnului şi înflorea dreapta credinţă; când se înmulţeau între popoare obiceiurile cele bune, se păzeau poruncile Domnului şi credincioşii mergeau din putere în putere, aflându-se în toate bunătăţile, atunci diavolul, zavistuind şi vrând acum să aducă pe oameni spre lepădarea de Hristos – nu la vedere precum lucrase mai înainte, ci cu meşteşug, sub chipul râvnei pentru Dumnezeu, a ridicat lupta împotriva icoanelor, ca oamenii, lepădându-se de sfânta icoană a lui Hristos, pe Însuşi Hristos să-L lepede, pentru că cinstea ce se face icoanei se urcă spre Acela a Cărui faţă este închipuită pe icoană.

Citeşte mai departe…

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC LONGHIN SUTAŞUL (16 octombrie)

octombrie 15th, 2020 Fără comentarii

16-oct-_sf-longhin-sutasul

ORNAM1

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC LONGHIN SUTAŞUL 

Troparul Sfântului Mucenic Longhin Sutaşul, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Longhin, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-L Israel cel de demult, prin mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Stih: Sfinte Mucenice Longhin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind strălucit cu Dumnezeieştile vărsări de lumină şi dimpreună cu Cetele îngerilor stând înaintea lui Hristos Dumnezeu, mărite, luminează pe cei ce săvârşesc prăznuirea ta cea prealuminată.

Stih: Sfinte Mucenice Longhin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nimic nu te-a despărţit de unirea cu Dumnezeu, muceni­ce, fiind despărţit de dulceaţa cea trupească prin credinţă şi îndulcindu-te curat întru iubi­rea cea desăvârşită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Slujind cu gând curat lui Dum­nezeu Cel Viu, Sfinte Longhin, Preaînţelepte, nicidecum n-ai dat închinăciune la idolii cei morţi, fericite. Drept aceea, fiind omo­rât, ai ajuns către Viaţa Cea fără de sfârşit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul Tatălui, cu cu­vântul L-ai zămislit în pânte­cele tău, ca să dezlege pe oa­meni din necuvântare pentru a Sa bunătate, Maică Fecioară Preacurată, Binecuvântată, cu totul fără de prihană. Citeşte mai departe…

16 octombrie: VIAŢA SFÂNTULUI MUCENIC LONGHIN SUTAŞUL

octombrie 15th, 2020 Fără comentarii

10_16_sv_longin

ORNAM1

 VIAŢA SFÂNTULUI MUCENIC LONGHIN SUTAŞUL

16 octombrie

Domnul nostru Iisus Hristos, prin negrăita Lui milă, a binevoit să ne mântuiască de la pierzare cu patima Sa cea de voie, prin Cruce, prin moarte şi prin înviere, dându-Se spre chinuri, ca să se rănească pentru păcatele noastre. Atunci un sutaş, anume Longhin, de neam din Capadocia, fiind sub stăpânirea lui Pilat, a fost pus împreună cu ostaşii săi să slujească la sfintele patimi şi la răstignirea lui Hristos. Văzând el minunile cele ce s-au făcut de Hristos, adică cutremurul şi schimbarea soarelui în întuneric, mormintele deschizându-se, morţii înviind şi pietrele despicându-se, a mărturisit că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, precum grăieşte dumnezeiescul evanghelist Matei: „Iar sutaşul şi cei ce străjuiau împreună cu dânsul pe Iisus, văzând cutremurul şi cele ce s-au făcut, s-a temut foarte tare, zicând: cu adevărat Fiul lui Dumnezeu a fost Acesta”. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

16 octombrie: SFÂNTUL GALL, APOSTOLUL ELVEŢIEI (Ro, En)

octombrie 15th, 2020 Fără comentarii

sfantul-gall

Gallus (Gallen sau Gall) s-a născut în anum 550, cu 8 ani înainte ca Sfântul Comgall să ctitorească faimoasa mănăstire de la Bangor (nordul Irlandei). Puține se cunosc despre copilăria lui Gall, cu excepția faptului că se crede că avusese o mare dragoste și râvnă pentru credința creștină. Tânăr fiind, a ajuns să studieze la Mănăstirea Bangor, avându-l profesor pe Comgall, iar mănăstirea devenise deja renumită în toată Europa ca un mare centru de învățătură creștină, iar Irlanda era cunoscută ca „ținutul sfinților și înțelepților”. De la Abația Bangor, misionarii plecau în toate părțile Irlandei, în insulele britanice și pe continent. Citeşte mai departe…

Categories: Fără categorie Tags:

16 octombrie: SFÂNTUL GALL, APOSTOLUL ELVEŢIEI (TROPARUL, VIAŢA ŞI ACATISTUL) [Fr]

octombrie 15th, 2020 Fără comentarii

sfantul-gall

SAINT GALL MOINE ET HIGOUMENE D’HELVETIE,

fêté le 16/29 Octobre

Tropaire Ton 8 
 

Comme compagnon du grand saint Colomban,/ 
ô Père Gall, tu as voyagé à travers tout le pays des Francs. / 
Et ta vie d’ascèse contrastait avec celle 
des prélats mondains que tu rencontrais./ 
Ouvre pour nous aussi, nous t’en prions,/ 
Les trésors du sacrifice et du combat de l’ascèse,/ 
Afin que nous aussi nous puissions atteindre la joie du salut éternel. 

 
Saint Gall, disciple le plus célèbre de saint Colomban, naquit vers le milieu du VIème siècle ( 551), en Irlande. Ses parents le confièrent dès sa jeunesse au monastère de Bangor, où il fut éduqué par saint Comgall et saint Colomban. 
 
Ce monastère était fort renommé pour son école dont l’excellence allait de pair avec la grande piété de ses moines. Le jeune Cellach qui devait devenir Gall, s’y rendit très expert en poésie et en Écriture sainte. Le jugeant digne de ce redoutable office, saint Colomban éleva Gall au sacerdoce, et après une longue période d’ascétisme, décida avec la bénédiction de saint Comgall – de l’emmener avec lui, et avec onze autres moines, pour prêcher la parole de Dieu. 

Citeşte mai departe…

15 octombrie: CUVIOSUL EFTIMIE CEL NOU (823-898)

octombrie 14th, 2020 Fără comentarii

agios-efthimios-o-peristereotis-03

Cuviosul Eftimie s-a născut la Ancyra în anul 823, din părinți evlavioși, iar la botez a primit numele de Nikíta. La vârsta de șapte ani a fost separat de tatăl său, iar la șaptesprezece ani s-a căsătorit cu Eufrosína și au avut o fiică, Anastasía. Dorind foarte tare să ducă o viață ascetică, şi-a lăsat averea rudelor și a plecat în secret la o mănăstire de pe Muntele Olimp, în Bythinia, unde devine ucenic al sfinților asceți de acolo, îmbrăcând schima monahicească şi luând numele de Eftimie. Citeşte mai departe…

Categories: Fără categorie Tags:

15 octombrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. LUCHIAN (Gr, Ro, En)

octombrie 14th, 2020 Fără comentarii
  • TROPARUL ŞI VIAŢA SF. LUCHIAN

15 octombrie

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Luchian, preotul

Troparul Sfântului Mucenic Luchian, preotul, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinte Mucenice Luchian, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Cânta-voi Ţie, Doamne Dumnezeul meu, că ai scos pe popor din robia Egip­tului şi ai acoperit pe Faraon cu căruţele şi cu puterea lui.

Stih: Sfinte Mucenice Luchian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind, Sfinte Luchian, cu în­ţelepciune, cu har şi cu putere duhovnicească, ai luminat po­poare şi le-ai povăţuit, mucenice, către cunoştinţa lui Hristos.

Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

14 octombrie: PREDICI TEXT, AUDIO ŞI VIDEO LA PRAZNICUL SFINTEI MAICII NOASTRE PARASCHEVA

octombrie 13th, 2020 Fără comentarii

14 octombrie: PREDICI TEXT, AUDIO ŞI VIDEO LA PRAZNICUL SFINTEI MAICII NOASTRE PARASCHEVA 

sf-cuv-parascheva-de-la-iasi_2

ORNAM1

 

ORNAM1

Categories: AUDIO, Predici, VIDEO Tags:

14 octombrie: CANOANE DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA DE LA IAŞI

octombrie 13th, 2020 Fără comentarii

sf-cuv-parascheva_

ORNAM1

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA DE LA IAŞI (I)

Tropar Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.

Tropar Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, glasul al 4-lea:

Viaţă pustnicească şi fără gâlceava iubind şi în urma lui Hristos, Mirelui tău, cu dragoste alergând şi jugul cel bun al Aceluia în tinereţile tale luând, cu semnul Crucii bărbăteşte întrarmându-te, împotriva vrăjmaşilor celor de gând şi cu luptele pustniceşti, cu postul, cu rugăciunile şi cu picăturile lacrimilor, cărbunii patimilor ai stins, vrednică de laudă, Sfântă Preacuvioasă Parascheva; şi acum, în Cămările Cereşti stând înaintea lui Hristos, împreună cu înţeleptele fecioare, roagă-L pentru noi, cei ce cinstim sfântă prăznuirea ta.
Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune Tags:

Mărturiile unui musulman despre ajutorul dat de Sfânta Cuvioasă Parascheva (14 octombrie)

octombrie 13th, 2020 Fără comentarii

sf_parascheva_roman_site

ORNAM1

Mărturiile unui musulman despre ajutorul dat de Sfânta Cuvioasă Parascheva

M-am născut musulman şi am făcut facultatea de medicină în Iaşi. Nu ştiam nimic de creştinism, doar ceva vag despre Iisus şi Maria, oricum respectam credinţa celorlalţi, însă nu eram religios deloc. În sesiunea de vară, eram peste măsură de stresat şi îngrijorat că nu reuşisem să învăţ tonele de cursuri de la microbiologie. Aveam un profesor… spaima studenţilor, o bibliotecă de om, care pica tot ce mişca. Plin de frică, am început să învăţ, dar era foarte greu, ca o picătură în ocean. Citeşte mai departe…

Categories: Minuni, Moaşte Tags:

14 octombrie: SFÂNTA PARASCHEVA – OCROTITOAREA MOLDOVEI (Viaţa, Slujba, Acatistul)

octombrie 13th, 2020 4 comentarii

Cuvioasa Parascheva

(14 Octombrie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Cuvioasa Parascheva este prăznuită la 14 octombrie în fiecare an. Această floare aleasă a Bisericii, pildă grăitoare de smerenie şi înfrânare, este cunoscută, mai cu seamă, în Bisericile Ortodoxe Greacă, Română, Bulgară, Rusă şi Sârbă. În chip cu totul deosebit a deveniţi vestită şi sărbătorită în Moldova, unde sălăşluiesc de aproape 350 de ani preacinstitele ei moaşte, izvor neîmpuţinat de întrarmare duhovnicească şi de tămăduiri. Vasul cel de lut, în care a vegheat duhul ei, învrednicit de Atoateştiutorul cu darul neputrezirii, a fost adăpostit şi cinstit, rând pe rând, de dreptmăritorii creştini din Tracia, din Bulgaria, din Serbia, din Constantinopol şi din Ţările Româneşti. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Sfântul Ierarh Ignatie, mitropolit de Mithimni, Grecia (14 octombrie)

octombrie 13th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Ierarh Ignatie, mitropolit de Mithimni, Grecia

(14 octombrie)

3. Sf Ier Ignatie, mitropolit de Mithimna, Grecia 1.1

Acesta se născu în anul 1492 în Mitilene si primi la Botez numele Ioan. Tatăl său era preot.

Din fragedă tinerețe se căsători și deveni la rândul său preot, precum tatăl său. După plecarea la cele veșnice a soției și copiilor lui, fără numai unul rămas în viață cu numele Metodie, păstorul de suflete se retrase din slujirea sa dăruindu-se studiului, rugăciunii și nevoinței.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

14 octombrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. MC. NAZARIE, GHERVASIE, PROTASIE ŞI CHELSIE (Gr, Ro, En)

octombrie 13th, 2020 Fără comentarii

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. NAZARIE, GHERVASIE, PROTASIE ŞI CHELSIE

 14 octombrie

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie

Troparul Sfinţilor Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umple de Duhul şi cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei bucurându-mă.

Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

Părintele Ioanichie Bălan: 14 OCTOMBRIE, ZIUA ÎN CARE TREBUIE SĂ NE PĂRĂSIM CASA.

octombrie 13th, 2020 Fără comentarii

Părintele Ioanichie Bălan:

14 octombrie, ziua în care trebuie să ne părăsim casa.

 *

În fiecare an, ziua de 14 octombrie este zi de prăznuire duhovnicească a Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, zi de mare bucurie creştinească, zi de rugăciune şi pelerinaj.

Încă din ajun se îndreaptă spre Iaşi mii de pelerini, credincioşi, mai ales femei, din toate judeţele ţării. Tot oraşul este în sărbătoare. Străzile sunt pline de lume. Gara, trenurile, autobuzele sunt asaltate de oameni. Ţărani osteniţi de muncă, mame cu copii de mână, tineri plini de râvnă, orăşeni de toate vârstele, studenţi, intelectuali, toţi se îndreaptă spre Mitropolie. Este ziua Sfintei Parascheva! Este hramul catedralei. Acest pelerinaj este unul din cele mai mari şi mai reprezentative din ţară. Numărul credincioşilor se ridică uneori la zeci de mii. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

14 octombrie: Sfântul Sfințit Mucenic Silvan, episcop de Gaza, Palestina

octombrie 13th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Sfințit Mucenic Silvan, episcop de Gaza, Palestina

(14 octombrie)

2. Sf Sf Mc Silvan, episcop de Gaza, Palestina 1.1Frescă săvârșită în anul 1547 și aflată în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

Acesta a trăit în vreme împărăției lui Dioclețian (284-305) și era din Gaza.

Blând cu firea și întreg cu credința, sfântul Silvan se învrednici a sluji ca preot al bisericii din Gaza.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

13 octombrie: SFÂNTUL MELETIE PIGAS, PATRIARHUL ALEXANDRIEI

octombrie 12th, 2020 Fără comentarii

 13 octombrie: SFÂNTUL MELETIE PIGAS, PATRIARHUL ALEXANDRIEI

13-oct_meletios-pigas

ORNAM1

13-oct_pigas-8Sfântul Meletie s-a născut în anul 1549 în localitatea Handaka (azi Irakleio), insula Creta, din părinţi evlavioşi şi foarte de timpuriu a manifestat o mare înclinaţie pentru studiu. După educaţia de bază, pe care a primit-o de la Meletios Vlastos, părinţii l-au trimis să-şi continue studiile superioare la Veneţia şi la Universitatea din Padova, unde i s-a propus cariera de profesor de teologie, dar a refuzat, pentru a nu fi obligat să primească hotărârile falsului Sinod de la Ferrara – Florenţa (1438-1439) şi s-a întors în patria sa, unde a îmbrăţişat viaţa monahală în mănăstirea lui Agkarathu. Cu râvnă pentru rugăciune şi pentru ascultare în toate slujirile vieţii chinoviale, la cererea compatrioţilor săi, a acceptat după puţină vreme să ia asupra sa conducerea Şcolii Greceşti din Handaka. Nu se limita doar la predare, ci prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu insufla elevilor săi şi întregii mulţimi, un fierbinte ataşament faţă de credinţa ortodoxă, care era ameninţată atunci de tentativele prozelitiste ale ocupanţilor romano-catolici.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

13 octombrie: Sfântul Mucenic Florentie din Tesalonic, Grecia

octombrie 12th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Mucenic Florentie din Tesalonic, Grecia

(13 octombrie)

2. Sf Mc Florentie din Tesalonic, Grecia 1.1

Frescă săvârșită în anul 1547 și aflată în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

Acesta era din cetatea Tesalonicului. Fiind creștin și râvnitor binelui, ocăra și defăima pe înaintea tuturor pe zeii cei neînsuflețiți ai elinilor, îi întărea pe creștini în credința cea în Hristos și îi îndemna spre lucrarea dumnezeieștilor porunci.

Deci săvârșind el acestea în toată vremea și fiind prins de guvernatorul cetății și întrebat de credința sa, acesta mărturisi cu îndrăzneală înaintea tuturor pe Dumnezeul cel mai înainte de veci și Făcătorul tuturor, iar că zeii păgânilor sunt neînsuflețiți și fără simțire, făcuți din lemne, pietre, aur, argint și aramă. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

13 octombrie: Noua Muceniță Hrisí

octombrie 12th, 2020 Fără comentarii

Agia Xrysh in

Noua Muceniță Hrisí

Sfânta Nouă Muceniță Hrisí era de origine bulgară, iar familia sa locuia în regiunea Edessa. Părinții săi erau creștini, oameni simpli și cu frică de Dumnezeu, și aveau patru fiice.

Într-una din zile, un turc, văzând frumusețea fetei, s-a aprins de dorința trupească și căuta prilej să-și ducă la împlinire gândul său necuviincios. Într-adevăr, când Sfânta împreună cu alte femei a plecat în pădure să adune lemne, acesta a găsit prilejul să o răpească și să o ducă la casa lui.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

13 octombrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. MC. CARP ŞI PAPIL (Gr, Ro, En)

octombrie 12th, 2020 Fără comentarii

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. CARP ŞI PAPIL

13 octombrie

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Carp şi Papil
şi către cei împreună cu dânşii

Troparul Sfinţilor Mucenici Carp şi Papil, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 6-lea.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Is­rael, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cer de la tine Hristoase să se lumineze sufletul meu cel în­tunecat cu Lumina Dumnezeirii Tale celei fără de început; şi să mi se dea cuvânt ca să laud după vrednicie pe aceşti înţelepţi mucenici.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lepădându-vă, purtătorilor de chinuri, de toată îndulcirea cea de pe pământ, v-aţi într-armat gândul către Calea cea ce­rească, întâi prin sihăstrie şi acum prin sânge. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

25 martie/12 octombrie: POMENIREA SFÂNTULUI DISMAS -TÂLHARUL CEL RECUNOSCĂTOR, DIN DREAPTA CRUCII DOMNULUI. CUVÂNT AL SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR

octombrie 11th, 2020 Fără comentarii

CUVÂNT LA CRUCE ŞI LA TÂLHAR,

PENTRU A DOUA VENIRE A LUI HRISTOS
ŞI PENTRU A NE RUGA ADESEORI PENTRU VRĂJMAŞI 

Cuvânt la Cruce şi la tâlhar

din “Omilii si cuvantari”

Astăzi Domnul nostru Iisus Hristos este pe Cruce şi noi prăznuim , ca să cunoşti că Crucea este praznic şi sărbătoare duhovnicească.

Mai înainte Crucea era lemn de osândire, iar acum s-a făcut lucru de cinste.

Mai înainte era semn de osândire, iar acum pricină de mântuire.

Aceasta ni s-a făcut nouă aducătoare de nenumărate bunătăţi, ne-a izbăvit din înşelăciune, aceasta, întru întuneric şezând noi, ne-a luminat, aceasta, învrăjbiţi fiind noi cu Dumnezeu, ne-a împăcat, înstrăinaţi fiind ne-a împrietenit, departe fiind aproape ne-a adus.

Aceasta este surparea vrajbei, întărire a păcii şi vistierie de nenumărate bunătăţi. Pentru aceasta nu ne mai rătăcim în pustietăţi, căci Calea cea adevărată am cunoscut-o.

Nu mai petrecem afară de curţile împărăteşti, că am aflat Uşa.

Nu ne mai temem de săgeţile cele aprinse ale diavolului, că am aflat Izvorul.

Nu mai sântem în văduvie, că am aflat Mirele.

Nu ne temem de lup, că avem pe Păstorul cel bun, „Că Eu, sunt Păstorul cel bun”.

Nu ne cutremurăm de tiranul, că stăruim aproape de Împărat. Citeşte mai departe…

12 octombrie: VIAŢA SFÂNTULUI IERARH COSMA, EPISCOPUL MAIUMEI

octombrie 11th, 2020 Fără comentarii
Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

12 octombrie: CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH COSMA, EPISCOPUL MAIUMEI

octombrie 11th, 2020 Fără comentarii

12-oct_cosmas-maium_

ORNAM1

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH COSMA, EPISCOPUL MAIUMEI

Troparul Sfântului Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei, glasul al 8-lea:

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Cosma, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea

 Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfinte Părinte Cosma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un Dumnezeiesc, ca un purtător de lumină ai strălucit tuturor, fericite, cu luminile strălucitelor şi preaînţeleptelor tale cuvinte. Din care cere, Sfinte Ierarhe Cosma, ca să se lumineze toţi cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Părinte Cosma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai trâmbiţă de Dumnezeu grăitoare a Preasfintei Treimi, Celei Preaîndumnezeite, propo­văduind tuturor cinstitele şi mântuitoarele dogme şi vese­lind sufletele dreptmăritorilor, preacinstite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nicicum n-ai dat ochilor tăi somn, fericite, până ce cu ade­vărat ai ajuns luminat, la vâr­ful dorinţelor; de unde, părin­te, ai luat darul adevăratei cugetări. Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune, Rugăciuni Tags:

12 octombrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. MC. PROV, TARAH ŞI ANDRONIC (Gr, Ro, En)

octombrie 11th, 2020 Fără comentarii

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. PROV, TARAH ŞI ANDRONIC

12 octombrie

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Prov, Tarah şi Andronic 

Troparul Sfinţilor Mucenici Prov, Tarah şi Andronic, glasul al 5-lea:

De isprăvile sfinţilor mucenici Puterile Îngereşti foarte s-au mi­nunat; că fiind un trup muri­tor, pe vrăjmaşul cel fără de trup cu Puterea Crucii nevoindu-se tare, l-au biruit nevăzut. Şi acum se roagă Domnului să se miluiască sufletele noastre.

 Condacul Sfinţilor Mucenici Prov, Tarah şi Andronic, Glasul 2

Cele de mai sus căutând…

A Preasfintei Treimi Mărire arătându-ne nouă, vitejii ostaşi ai lui Hristos, Dumnezeieştii mucenici, împreu­nă cu Sfinţii Tarah, Prov şi Andronic, au înfruntat toată necredinţa tiranilor, nevoindu-se vitejeşte pentru dreapta credinţă.

Cântarea 1, glasul al 8-lea

Irmosul:

Pe Faraon cel ce era purtat în căruţă, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel mergătorul cel pedestru, 1-a mântuit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobiţi cu daruri muceniceşti, mucenicilor, staţi cu dragoste înaintea lui Hristos, Dătătorului de cununi în ceruri, luminându-vă cu Lumina Făcliei Celei în Trei Lumini şi luminaţi cu credinţa pe toţi care vă fe­ricesc pe voi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

ACATISTUL STAREŢILOR DE LA OPTINA (11 octombrie)

octombrie 10th, 2020 Fără comentarii

11-oct_stareti_optina

ORNAM1

Condac 1

Aleşi fiind de Dumnezeu din această lume plină de deşertăciuni, o, Cuvioşilor Părinţi ai Optinei, aţi ridicat cu evlavie crucea voastra şi lui Hristos cu credinţă I-aţi urmat şi îndrăzneală în mijlocirea voastră înaintea Domnului aţi căpătat. Pentru aceasta, aducându-vă acum cu sârguinţă rugăciune, cu dragoste strigăm vouă: Bucuraţi-vă, Cuvioşilor Părinţi ai Optinei, luminoşi purtători ai harului stăreţiei!

Icos 1

Căutand din toată inima viaţa îngerească monahală, aţi lepădat toate patimile lumeşti, înţelepţilor întru Dumnezeu. Şi în braţele Tatălui cu dragoste la Sihăstria Optina aţi venit, umblând pe calea cea strâmtă şi plină de suferinţe până la sfârşitul petrecerii voastre pământeşti. Pentru aceasta, cântări de laudă vă aducem, strigând:

Bucuraţi-vă, alergare cu bucurie la chemarea Domnului; Citeşte mai departe…

Categories: Acatiste, Rugăciuni Tags:

RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII STAREŢI DE LA OPTINA (11 octombrie)

octombrie 10th, 2020 Fără comentarii

11-oct_stareti_optina_1

ORNAM1

RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII STAREŢI DE LA OPTINA

Dumnezeiască ceată a cuvioşilor părinţi, stareţi purtători de Dumnezeu ai Optinei, care cu viaţa cea îngerească pe pământ aţi strălucit şi în cetatea cea cerească cu slavă v-aţi proslăvit! Ştim că în zilele slujirii voastre pământeşti nimeni fără răspuns şi nemângâiat de la voi nu a plecat, ci toate tuturor v-aţi făcut: bolnavilor vindecare, celor îndoielnici întărire, întristaţilor mângâiere, căci harul vindecării, al înainte-vederii şi al tămăduirii sufletelor neputincioase din belşug în voi s-a arătat. Fiţi, aşadar, şi astăzi pentru noi toţi înainte-stătători şi pentru Patria noastră chinuită înaintea Tronului lui Dumnezeu fiţi pururea rugători, căci vouă har vi s-a dat pentru noi să vă rugaţi. Căutaţi, aşadar, din slava cerească şi vedeţi turma voastră, pe care aţi păstorit-o pe pajiştea învăţăturii lui Hristos, căci este tulburată şi căzută şi de lupii cei pierzători de suflete prădată. Cercetaţi-ne pe noi, cei neputincioşi şi neajutoraţi, cu bunătatea voastră, pe cei rătăciţi îi căutaţi, pe cei împrăştiaţi îi adunaţi, pe cei înşelaţi îi întoarceţi şi cu Biserica cea Sfântă, Sobornicească şi Apostolească îi uniţi; pe cei ce duc viaţă călugărească de toate cursele vrăjmaşului îi feriţi, pe tineri îi învăţaţi, pe bătrâni îi ajutaţi, pe cei căsătoriţi în pace şi în înţelegere îi păziţi.

Auziţi-ne pe noi, cei ce sunteţi leac dumnezeiesc al sufletelor, şi pe calea pocăinţei ne îndrumaţi ca, urmând cuvintele voastre, pe noi şi toată viaţa noastră în mâinile marii milostiviri a lui Dumnezeu să ne lăsăm pentru ca voia Lui să ne călăuzească gândurile şi simţămintele în toate faptele şi cuvintele noastre. Dăruiţi-ne nouă mână de ajutor, preafericiţi părinţi, şi învăţaţi-ne să ne rugăm, să credem, să nădăjduim, să răbdăm, să iertăm şi să iubim, ca astfel în poruncile Domnului pururea umblând, prin mijlocirea voastră să ne învrednicim de bucuria cea veşnică a împărăţiei cereşti, în care împreună cu voi să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinţii Săi, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, în veci. Amin.

Categories: Rugăciuni Tags:

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI A STAREŢILOR DE LA OPTINA (11 octombrie)

octombrie 10th, 2020 Fără comentarii

11-oct_1_optina_elders

ORNAM1

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI A STAREŢILOR DE LA OPTINA

Doamne, dă-mi să întâmpin cu liniște sufletească tot ce-mi va aduce ziua care începe. Dă-mi să mă predau cu totul voii Tale sfinte. În fiecare ceas al acestei zile povățuiește-mă în toate și ajută-mă. Chiar dacă aș primi necazuri și nenorociri în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și cu credință tare, că în toate este voia Ta cea sfântă.

În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțămintele. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu toți frații mei, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând.

Doamne, dă-mi puterea să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin

Categories: Rugăciuni Tags:

11 octombrie: SOBORUL SFINŢILOR STAREŢI DE LA OPTINA

octombrie 10th, 2020 Fără comentarii
Categories: Cuvinte de folos Tags:

11 octombrie: VIAŢA SFÂNTULUI LEONID (LEV) DE LA OPTINA

octombrie 10th, 2020 Fără comentarii

st-lev_makarie_1

Sfântul Lev de la Optina – 11 oct.

Primul stareţ vrednic de amintire de la Optina este Lev Nagolkin şi s-a născut în oraşul Karacev, gubernia Orlovsca, fiind numit la Sfântul Botez Lev. În lume s-a ocupat cu negustoria, lucrând ca vânzător de cânepă şi ducea cânepă prelucrată spre vânzare în locuri îndepărtate.

Odată tânărul a fost atacat de un lup, care i-a vătămat o mare parte dintr-un picior. Fiind neobişnuit de puternic şi curajos, Lev a băgat pumnul în gâtul lupului, iar cu cealaltă mână i-a strivit gura. Astfel lupul neputincios a căzut din căruţă. După această întâmplare Lev a şchiopătat toată viaţa. Citeşte mai departe…

Categories: Fără categorie Tags:

11 octombrie/10 iulie: Cuviosul Gherman Aghioritul (Maroulis)

octombrie 10th, 2020 Fără comentarii

agios-germanos-maroulis-in

Cuviosul Gherman Maroulis (1252 – 1336)

11 octombrie/10 iulie

Cuviosul Gherman Aghioritul (Maroulis)

Potrivit Sfântului Filothei Kókkinos, biograful cel iubitor de Dumnezeu și de Sfinți, patria Sfântului Gherman era ”vestita mitropolie a Macedonilor, pământul cu adevărat drag mie și prea iubit, minunatul și marele Tesalonic”. Cei doi sfinți, Filothei Kókkinos și Gherman, erau amândoi de origine din Tesalonic și erau prieteni.

Sfântul Gherman s-a născut la Tesalonic în 1252 din părinți binecredincioși, cu mulți copii, oameni cu stare și iubitori de milostenii. Era al treilea din cei opt copii ai părinților săi. Gheorghe, după numele de mirean, de mic se distingea ”prin bună rânduială și minunată cugetare și simplitate, tăcerea la bună vreme a gurii, prin pacea sufletului și purtare cumpătată și întru totul, așa cum am spus, era tuturor pildă de pace, cumințenie și blândețe”. De mic a iubit peste măsură isihia, rugăciunea, nevoința, postul, privegherea, străpungerea inimii, avea iubire de frați și dorea după viața în sărăcie. Viața lui virtuoasă și după Dumnezeu se distingea prin atitudinea lui nepătimașă și prin blândețe, prin răbdarea față de purtare dură și necuviincioasă a colegilor lui de școală mai năzbâtioși. Față de lucrătorii nevoiași de pe proprietățile lor se purta cu deosebită dragoste.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

11 octombrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. AP. FILIP (Gr, Ro, En)

octombrie 10th, 2020 Fără comentarii

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. FILIP

 11 octombrie

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi

Troparul Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi…

Următor făcându-te învăţă­torului tău, Apostole, pentru Dânsul cu credinţă ai slujit la lucrarea Sfinţilor Săi. Pentru aceea toţi credincioşii te fericim.

Cântarea 1.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Is­rael, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a cântat: că cântăm lui Dumnezeu cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu străluci­rile cele prealuminate ale lui Hristos, după împărtăşirea Dumnezeieştii Înţelepciuni, lu­mină a doua te-ai arătat, Mărite Apostole Filip, luminând sfinţite pe toţi credincioşii. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

11 octombrie: Sfântul Filótheos Kókkinos (+1379)

octombrie 10th, 2020 Fără comentarii

agios-filotheos-kokkinos-01ins

Sfântul Filótheos Kókkinos (+1379)

11 octombrie/ Duminica a V-a a Postului Mare

Sfântul Filótheos Kókkinos a fost unul dintre cei mai renumiţi şi mai prolifici arhierei ai Bisericii noastre şi unul dintre cei mai mari patriarhi ecumenici.

Născut în jurul anului 1300, în Tesalonic, a primit la botez numele Fokás. Mama sa se trăgea dintr-o familie de evrei. A primit o educaţie excepţională de la Thomás Magistrul, în slujba căruia se afla. A îmbrăţişat monahismul devreme şi s-a retras în muntele Sinai[1]. De acolo a mers în Sfântul Athos, „cel cu adevărat de aur şi preaiubit şi cauză a binelui tuturor celor care au locuit şi locuiesc în el”, după cum scrie biograful său.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

25 mai şi 10 octombrie: SINAXA CELOR ŞAPTE SFINŢI DIN VOLÂNIA

octombrie 9th, 2020 1 comentariu

25 mai şi 10 octombrie:

SINAXA CELOR ŞAPTE SFINŢI DIN VOLÂNIA

1) CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU IOV DE LA POCEAEV

Cuviosul Iov a fost fiul unei familii evlavioase din Pocuţia Galiţiei. De mic copil a arătat o mare râvnă pentru faptele bunei-cinstiri. La vârsta de 9 ani şi-a părăsit vatra părintească şi a intrat în Mânăstirea Schimbării la Faţă a Mântuitorului din Ugornişka, în Carpaţi.

În această mânăstire, copilaşul a arătat o deosebită smerită cugetare şi o desăvârşită tăiere a propriei voi. Tot timpul liber pe care-l avea îl închina rugăciunii şi citirii scrierilor folositoare de suflet. Faima despre asprimea luptei lui ascetice şi despre râvna cu care se ruga, s-a întins în toată Rusia Apuseană. În acea epocă, apărătorul Ortodoxiei Constantin Constantinovici, Principe de Ostrog, a întemeiat o mânăstire la Duben, Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

31 iulie /10 octombrie: Sfântul Cuvios Mucenic Dionisie şi cei împreună cu el Cuvioşii Mucenici Neofit, Ambrozie şi Macarie de la Vatopedi

octombrie 9th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Mucenic Dionísie. Icoană contemporană

31 iulie /10 octombrie

Cuvioşii Mucenici Neofit, Ambrozie, Macarie şi Dionisie de la Vatopedi

Cuvioşii Mucenici Neofit, Ambrozie, Macarie şi Dionisie au fost monahi în Sfânta Mănăstire Vatopedi.

În 1820, ieromonahii Neofit şi Ambrozie, ierodiaconul Parthenie şi monahii Dionisie şi Dorótheos, iar mai târziu Macarie, au fost trimişi în Creta ducând cu sine sfinte moaşte, în urma rugăminţii pe care au primit-o din partea locuitorilor insulei, care sperau că se vor izbăvi astfel de ciumă, înspăimântătoarea molimă care care-i chinuia de multă vreme[1]. Sfintele obiecte şi moaşte pe care le-au dus cu ei monahii vatopedini erau următoarele: o parte din Cinstitul Brâu al Maicii Domnului[2] dăruit mănăstirii Vatopedi de împăratul Ioan Cantacuzino, o bucată din Cinstitul Lemn şi capul Sfântului Andrei din Creta.

Citeşte mai departe…

Categories: Minuni, Moaşte, ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

10 octombrie: POMENIREA CUVIOSULUI ANDREI DIN TOTMA, CEL NEBUN PENTRU HRISTOS

octombrie 9th, 2020 Fără comentarii

POMENIREA CUVIOSULUI ANDREI DIN TOTMA,
CEL NEBUN PENTRU HRISTOS

Fiu al unei familii de ţărani analfabeţi, dar foarte evlavioşi‚ din regiunea Vologda (1638), Cuviosul Andrei şi-a primit educaţia în cadrul slujbelor bisericii din satul său. Când i-au murit părinţii, a intrat ca frate în Mânăstirea Galici din Episcopia de Kostroma. Egumenul, care era un înţelept, a observat harismele lui duhovniceşti şi l-a încurajat să urmeze greaua şi neobişnuita asceză a nebuniei pentru Hristos. Aşadar, Andrei a părăsit mânăstirea ca să urmeze o viaţă de rătăcitor, dar îl vizita adesea pe stareţul său pentru a-şi mărturisi faptele şi gândurile. Când stareţul său a plecat din această viaţă, Andrei s-a stabilit lângă biserica Învierii din oraşul Totma, unde nu-l cunoştea nimeni.Toată noaptea se ruga, iar ziua aduna milostenii pe care apoi le împărţea săracilor. Iarna şi vara mergea desculţ şi se hrănea doar cu pâine şi apă. În fiecare an făcea un pelerinaj la Sfintele Locuri din regiune. Într-o zi, s-a întâlnit cu căpetenia unui trib sălbatic care suferea de o afecţiune a ochilor. Căpetenia a cerut de la ascetul, care avea deja faima de făcător de minuni, să-l vindece. Andrei a fugit, dar barbarul şi-a spălat ochii cu zăpada pe care păşise sfântul şi s-a vindecat.
Slăbit de asceză şi de lipsuri, Cuviosul Andrei şi-a prevăzut ziua mutării sale şi a chemat un preot ca să-l împărtăşească cu Tainele cele Preacurate. La puţin timp după aceea l-au găsit mort într-o cameră, unde cinstitul său trup răspândea o bună-mireasmă cerească (10 octombrie 1673). Mai târziu, Cuviosul s-a arătat unei bolnave în timp ce dormea, i-a dat să sărute Evanghelia pe care o ţinea în mână şi i-a spus să se ducă să se roage la mormântul său. Când s-a trezit, femeia era deja tămăduită.

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

10 octombrie: POMENIREA SFÂNTULUI INOCHENTIE, EPISCOP DE PENZA

octombrie 9th, 2020 Fără comentarii

POMENIREA SFÂNTULUI INOCHENTIE, EPISCOP DE PENZA
(A FOST RECUNOSCUT OFICIAL CA SFÂNT DE CĂTRE BISERICA RUSĂ ÎN AUGUST 2000)

Sfântul Inochentie Smirnov (1784 -1819) este cinstit de mulţi ani de poporul rus pentru viaţa lui ascetică şi minunile care s-au săvârşit prin rugăciunile lui. A fost şi scriitor de opere duhovniceşti care au avut un mare răsunet.

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

10 octombrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. MC. EVLAMPIE ŞI EVLAMPIA (Gr, Ro, En)

octombrie 9th, 2020 1 comentariu

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. EVLAMPIE ŞI EVLAMPIA

10 octombrie

Canon de rugăciune

Troparul Sfinţilor Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Condacul Sfinţilor Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui, Glasul 3:

Fecioara astăzi…

Pe vitejii mucenici şi fraţi după trup, pe Înţeleptul Evlam­pie şi pe Sfânta Evlampia să-i cinstim; că aceştia uneltirile tiranilor le-au ruşinat, cu Puterea Celui Ce S-a răstignit; pentru aceasta s-au arătat mucenicilor mărire, împreună şi laudă.

Cântarea 1, glasul al 6-lea.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Isra­el, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminaţi cu Razele cele Prealuminate ale Luminii Celei cu Trei Străluciri, biruitorilor mucenici, cereţi luminare, nouă, celor ce cinstim sfântă pomenirea voastră cea pururea prăznuită.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Raze de soare străluceşte cin­stita şi înfrumuseţată prăznuire a mucenicilor şi pururea lu­minează tăinuit marginile pă­mântului cu Puterea Duhului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu trup tânăr, tare ai biruit mucenice, pe începătorul rău tăţii celei vechi, răbdând chinuri şi foc şi năpădiri de rele, Sfinte Feri­cite Evlampie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind scăpaţi cu adevărat Fecioară Preacurată, de osânda cea strămoşească prin naşterea ta, cu glasuri de cântări te feri­cim pururea noi, credincioşii, ca pe o Maică a lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Mucenice Evlampie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşit-ai luptele cu tărie, răbdând chinuri şi pedep­se amare, întărindu-te de faţă cu nădejdile bunătăţilor celor viitoare, Sfinte Mărite Evlampie.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-te pe tine, mucenice, îmbrăcat cu mărirea cea lumi­nată a mucenicilor, s-a dat pe sineşi cu totul la chinuri Cinstita Evlampia, cugetând ca şi tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorind de Hristos, mucenice, toate pornirile tiranilor cele vă­zute, întru nimic le-ai socotit, Sfinte Evlampie, pătimitorule, biruind cu credinţa pe cei pierzători.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă-te, Preacurată Năs­cătoare de Dumnezeu, pentru cei ce te cinstesc pururea, să se izbăvească de toată pornirea cea vicleană a potrivnicilor şi de patimile cele pierzătoare de suflet.

Irmosul:

Nu este sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, Care ai înălţat fruntea cre­dincioşilor Tăi, Bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

10 octombrie: SFÂNTUL AMBROZIE DE LA OPTINA (Viaţa, Acatistul, Învăţăturile) – Tristeţea vine din îngâmfare şi de la diavol.

octombrie 9th, 2020 Fără comentarii

SFÂNTUL AMBROZIE DE LA OPTINA

10 octombrie

A trăi înseamnă să nu fii mâhnit, să nu judeci pe nimeni, să nu superi pe nimeni şi cu toţii să fii respectuos. Pentru mireni (creştinii din lume), rădăcina tuturor relelor este iubirea de argint, iar pentru călugări – iubirea de sine.

Tristeţea vine din îngâmfare şi de la diavol. Vine din îngâmfare când nu ni se face voia, când ceilalţi nu vorbesc despre noi aşa cum am vrea şi, de asemenea, vine din râvna de a depune eforturi peste puterile noastre.

Neliniştea sufletească este simptomul mândriei ascunse şi demonstrează lipsa de experienţă şi de pricepere a omului. Înţelepciunea duhovnicească se câştigă prin smerenie, frica de Dumnezeu, menţinerea conştiinţei curate şi a răbdării în necazuri. Casa sufletului este răbdarea, hrana sufletului este smerenia. Când în casă nu se găseşte hrană, atunci sufletul iese afară, adică din răbdare. Pe vechii creştini, vrăjmaşul îi ispitea prin chinuri, iar pe cei de azi, prin boli şi gânduri.

Cuvântul nu e ca vrabia: zboară, dar nu poţi să-l prinzi. Foarte des, din cauza cuvintelor nesocotite, se întâmplă mai multe necazuri decât din cauza faptelor. De aceea este numit omul cuvântător, ca să pronunţe numai cuvintele gândite şi chibzuite.

„Fiţi dar înţelepţi ca şerpii” (Matei 10, 16). Şarpele când trebuie să-şi schimbe vechea piele cu cea nouă, caută un loc îngust şi ferit de ochii lumii, care i se pare potrivit şi astfel îşi lasă pielea dinainte. Aşa şi omul care doreşte să-şi scoată şubrezeala (omul vechi) trebuie să meargă pe calea îngustă a împlinirii poruncilor Evangheliei.

Mantuirea noastra, dupa cuvantul Sfantului Petru Damaschin se afla intre frica si nadejde, ca sa nu avem incredere prea mare in sine si sa nu deznadajduim, ci cu buna nadejde si incredere in mila si ajutorul lui Dumnezeu sa ne straduim sa ne petrecem viata in implinirea poruncilor lui Dumnezeu.

Nu analiza faptele oamenilor, nu judeca şi nu spune: „De ce e aşa, pentru ce e aceasta?“ Mai bine spune în sinea ta: „Dar ce treabă am eu cu ei? Nu eu trebuie să răspund pentru ei la Înfricoşătoarea Judecată a Lui Dumnezeu“. Îndepărtează-ţi fiecare gând de la judecarea faptelor oamenilor şi roagă-te cu sârguinţă Lui Dumnezeu, ca El singur să te ajute în acest lucru. Deoarece fără ajutorul Lui Dumnezeu, noi nu putem face nimic bun, după cum Domnul Însuşi ne spune: „Fără de Mine nu puteţi face nimic“. Păzeşte-te de neîncredere ca de foc, pentru că vrăjmaşul aşa îi prinde pe oameni în plasa lui şi se străduieşte să prezinte totul în chip denaturat: ce e alb în negru şi ce e negru în alb, aşa cum a procedat şi cu strămoşii Adam şi Eva în rai.

Părintele Ambrozie s-a născut la 21 noiembrie 1812, în judeţul Lipeţk, din gubernia Tambov, în familia numeroasă a unui paracliser de la sat. În acea zi se sărbătorea hramul bisericii din sat şi în jurul casei în care s-a născut băieţelul erau adunaţi o mulţime de ţărani veniţi la sărbătoare. Părintele Ambrozie spunea: “Precum m-am născut în mijlocul poporului, astfel şi vieţuiesc în mijlocul lui” . Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Aflarea Cinstitului Brâu al Maicii Domnului în Thíra (Santorini) – 10 octombrie 1830

octombrie 9th, 2020 Fără comentarii

Aflarea Cinstitului Brâu al Maicii Domnului în Thíra (Santorini) – 10 octombrie 1830

După cum menționează numeroase mărturii scrise aflate în biblioteca Sfintei Mari Mănăstiri Vatopedi, precum și un document din Thíra, datat 1830, în luna iunie a anului 1820 au fost trimise în Creta spre păstrare, în timpul epidemiei de ciumă, sfinte moaște și relicve, printre care se aflau și Cinstitul Brâu al Maicii Domnului, o bucată din Cinstita Cruce și Capul Sfântului Andrei Cretanul. Toate acestea erau însoțite de către ieromonahii Neofit și Ambrozie, ierodiaconul Partenie și monahii Dionisie și Dorotei.

Panagia_h_Agia_Zwnh_04

Din pricina măcelului la care s-au dedat turcii în acea perioadă, cei doi ieromonahi, împreună cu monahul Dionisie au fost omorâți, iar ierodiaconul Partenie, împreună cu monahul Dorotei, în încercarea de a salva sfintele relicve, s-au refugiat la Consulatul Englez. Însă, chiar și acolo, nimeni nu le garanta siguranța. Așadar, Cinstitul Brâu, împreună cu celelalte relicve au fost așezate într-un depozit al consulatului, împreună cu celelalte lucruri de mare preț ale creștinilor, iar la adăpostul nopții, pe un geam al clădirii consulatului, au fost coborâte în portul din Iraklio, unde le aștepta un vapor pregătit ca să le ducă la Sfântul Munte.

Citeşte mai departe…

Categories: Minuni, ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

9 octombrie: POMENIREA SFÂNTULUI ŞTEFAN CEL ORB, DESPOTUL SERBIEI

octombrie 8th, 2020 Fără comentarii

ORNAM1

POMENIREA SFÂNTULUI ŞTEFAN CEL ORB, DESPOTUL SERBIEI

 9 octombrie

Nepot al Sfântului cneaz şi mucenic Lazăr (pomenit pe 15 iunie), Sfântul Ştefan cel Nou s-a născut în jurul anului 1417. Otomanii l-au luat ostatec împreună cu fratele lui mai mic, Grigorie, iar în ziua de Paşti din anul 1441 i-au orbit. Câţiva ani mai târziu, cei doi principi orbiţi au fost răscumpăraţi de către tatăl lor. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL CUVIOS ANDRONIC ŞI CĂTRE SFÂNTA CUVIOASĂ ATANASIA (9 octombrie)

octombrie 8th, 2020 Fără comentarii

9.oct_Andronik_Athanasia

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL CUVIOS ANDRONIC ŞI CĂTRE SFÂNTA CUVIOASĂ ATANASIA

Troparul Sfântului Cuvios Andronic, glasul 1:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Andronic. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. 

Troparul Sfintei Cuvioase Anastasia, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Anastasia, duhul tău.  Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune, Rugăciuni Tags:

9 octombrie: Icoana Maicii Domnului din Korsun

octombrie 8th, 2020 Fără comentarii

Icoana Maicii Domnului din Korsun

ic_md_korsun
 ORNAM1

Icoana Maicii Domnului din Korsun este prăznuită pe 9 octombrie.

Icoana Maicii Domnului din Korsun este considerată ca fiind una dintre icoanele pictate de Sfântul Evanghelist Luca. Această icoană a fost păstrată în Efes cu mare cinste. Pe 9 octombrie 988, o copie a acestei icoane a fost mutată de la Korsun la Kiev de către Sfântul și Marele Cneaz Vladimir (prăznuit pe 15 iulie), fiind cunoscută sun numele de „Icoana Maicii Domnului din Korsun”. Mai târziu această icoană a fost mutată la Novgorod, și de acolo la Moscova, în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin.

O altă copie a Icoanei Maicii Domnului din Korsun a fost adusă din Grecia în Rusia de Sfânta Eufrosina de Poloțk (prăznuită pe 23 mai) în 1162. Citeşte mai departe…

Categories: ICOANE, ORTODOXIE Tags:

9 octombrie: Sfânta Muceniță Puplia din Antiohia, Turcia

octombrie 8th, 2020 Fără comentarii

Sfânta Muceniță Puplia din Antiohia, Turcia

(9 octombrie)

Sf Mc Poplia din Antiohia (sec IV) 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Aceasta a trăit pe vremea pagânului Iulian, măritată fiind mai înainte și născând roadă vrednică lui Dumnezeu, pe preotul Ioan care fu purtător de grijă pentru orânduiala Bisericii, pururea fugind de vrednicia episcopiei, pentru multa lui smerenie.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

9 octombrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. AP. IACOB AL LUI ALFEU (Gr, Ro, En)

octombrie 8th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αποστόλου Ιακώβου – 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. IACOB AL LUI ALFEU

 9 octombrie

Canon de rugăciune 

Troparul Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Iacob, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând Israel…

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mână dă-mi, de Dumnezeu văzătorule, ucenice al lui Hristos, Apostole Iacob, mie celui ce încep a lăuda cinstit praznicul tău; străluceşte-mi şi luminea­ză-mi inima, cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu repejunile Dumnezeieştii înţelepciuni fiind adăpat, râu ai ieşit, ca din Raiul desfătării şi ai adăpat cu adevărat faţa pă­mântului cu curgerile dreptei credinţe, preaînţelepte.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu preasfinţită ceată a uceni­cilor lui Hristos te-ai unit, Sfinte Apostole Iacob, împlinind numărul celor doisprezece; cu care împreună stând înaintea Stăpânului, adu-ţi aminte de noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Preasfântă Fecioară, Domnul, Cel Ce a întins cerul şi a întemeiat pământul, Cer Pământesc nouă te-a arătat, Cel Ce a ieşit din tine cu Trup.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luând învederat harul Dumnezeiescului Duh, te-ai arătat celor dintru întune­ric, ca un Luceafăr de diminea­ţă, cuvioase părinte, vestind tuturor arătarea Soarelui Celui Înţelegător.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

8 octombrie: DOI CUVIOŞI NEVOITORI DIN RUSIA

octombrie 7th, 2020 Fără comentarii

8 OCTOMBRIE:

DOI CUVIOŞI NEVOITORI DIN RUSIA 

ÎN ACEASTĂ ZI POMENIREA CUVIOSULUI DOSITEI, EGUMENUL DE LA VERHNEOSTROV

Ucenic al Cuviosului Eufrosin de Pskov (pomenit pe 15 mai), Cuviosul Dositei a devenit ieromonah şi a întemeiat în anul 1470 Mănăstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din Verhneostrov, aproape de lacul Pskov. A scris un Tipicon şi a rămas cunoscut ca una din cele mai renumite personalităţi duhovniceşti din regiune. A adormit în pace în anul 1482.

POMENIREA CUVIOSULUI TRIFON, EGUMEN DE VIATKA

Copil de suflet al unui sătean bogat din regiunea sau Eparhia Arhanghelsk, Cuviosul Trifon a plecat pe ascuns din casa părinţilor, ca să scape de nunta pe care aceştia voiau să i-o impună. A trăit de atunci sub călăuzirea duhovnicească a unui paroh din cetatea Orlov, iar prin nevoinţele sale s-a umplut de darurile harului dumnezeiesc. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA CUVIOASĂ PELAGHIA (8 octombrie)

octombrie 7th, 2020 Fără comentarii

Pelaghia 8 oct_1

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA CUVIOASĂ PELAGHIA 

Troparul Sfintei Cuvioase Pelaghia, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Pelaghia, duhul tău.

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmosul: Adâncul Mării Roşii, cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Stih: Sfântă Cuvioasă Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Punându-şi Sfânta Pelaghia Dum­nezeiasca pomenire, ca pe un ospăţ înaintea tuturor, îndeam­nă toată lumea, cu Taină, să se îndulcească toţi de bucatele nevoinţelor ei.

Stih: Sfântă Cuvioasă Pelaghia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorirea cea mai presus de toată pofta sălăşluindu-se în sufletul tău cinstită, ţi-a înfocat mintea şi aprinzând văpaia duhului, te-a luminat şi a uscat tina patimilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Scăpând cinstită de viforul mării păcatului, ai ajuns în Li­manul cel lin al lui Hristos, Sfântă Preacuvioasă Pe­laghia; pentru aceea, prin po­căinţa ta, ai moştenit pământul celor blânzi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Liniştea oamenilor celor înviforaţi în viaţă, Neclintită În­tărire, Liman Tare şi Ocârmuire tu eşti, Preacurată, întotdeauna îndreptându-ne către tine şi mântuindu-ne. Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune, Rugăciuni Tags:

8 octombrie: UN NEO-MARTIR CE S-A NEVOIT ŞI ÎN BUCUREŞTII ANILOR 1800

octombrie 7th, 2020 Fără comentarii

8 OCTOMBRIE:

POMENIREA SFÂNTULUI CUVIOS MUCENIC IGNATIE CEL NOU

Acest sfânt este prăznuit şi împreună cu Sfântul Eftimie şi Sfântul Acachie pe 1 mai.
Sfântul Ignatie s-a născut în Eparhia Târnovei din Bulgaria la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Numele lui de botez a fost Ioan şi evlavioşii lui părinţi l-au învăţat din copilărie să studieze Sfânta Scriptură şi limba slavonă; şi pentru că iubea petrecerea întocmai cu a îngerilor a monahilor, l-au lăsat să se ducă la mănăstirea Rila. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

8 octombrie: SFÂNTA CUVIOASĂ TAISIA

octombrie 7th, 2020 Fără comentarii
Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

8 octombrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. PELAGHIA (Gr, Ro, En)

octombrie 7th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο της Αγ. Πελαγίας – 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. PELAGHIA

8 octombrie

Pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre Pelaghia, care mai înainte a fost desfrânata.

Pelaghia si Anastasia Romana

Mare mulţumire sîntem datori a da întodeauna Domnului nostru, că nu voieşte moartea păcătoşilor, ci aşteaptă cu îndelungă răbdare întoarcerea lor spre viaţă, pentru că minunat lucru s-a făcut în zilele noastre, de care eu, păcătosul Iacov, vă scriu vouă, sfinţilor fraţi, ca ascultînd şi citind acestea, să aveţi parte de mult folos.

Prea Sfinţitul Arhiepiscop al cetăţii Antiohia, pentru oarecare trebuinţe bisericeşti, a chemat la sine, din cetăţile din prejur, opt episcopi, între care era şi omul lui Dumnezeu, Sfîntul Non, episcopul meu, care venise de la Iliopoli şi mă luase pe mine cu dînsul. Acesta era un bărbat minunat şi un desăvîrşit călugăr, care pentru viaţa cea îmbunătăţită fusese luat la episcopie, de la mănăstirea care se numeşte Tavenisiot. Iar cînd s-au adunat episcopii în biserica Sfîntului Mucenic Iulian, au voit ca să audă de la Non cuvînt de învăţătură şi au şezut toţi lîngă uşile bisericii, iar Non a început a grăi învăţîndu-i cele ce erau de folos pentru mîntuirea ascultătorilor. Şi minunîndu-se toţi de sfînta lui învăţătură, iată că, pe lîngă uşile bisericii, apăru o femeie din cele necredincioase, care era vestită în toată Antiohia pentru desfrîul ei. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

7 octombrie: Sfântul Cuvios Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia

octombrie 6th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia

(7 octombrie)

2. Sf Cuv Ioan pustnicul și cei 98 de pustnici împreună cu dânsul din Creta, Grecia 1.1

Sfântul Ioan dimpreună cu cei 98 de cuvioși părinți care s-au nevoit împreună cu dânsul sunt precum 99 de candele luminătoare ale virtuților care au sfințit pământul Cretei cu ostenelile lor în veacul al XVI-lea.

Din păcate prea puține se păstrează despre dânșii. Se crede că mănăstirea în care acești viețuitori au bineplăcut Domnului este cea mai veche din Creta, însă acest lucru nu este confirmat de nicio sursă istorică, iar un document venețian de la 1637 nu află nicio mănăstire aici fără numai biserica sfântului Ioan pustnicul care a aparținut Mănăstirii Gouvernetou care a fost construită în anul 1537 și unde se aflau la data consemnării venețiene 60 de părinți ostenitori. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

7 octombrie: Sfântul Mucenic Polihronie din Contantinopol, Turcia

octombrie 6th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Mucenic Polihronie din Contantinopol, Turcia

Polyxronios, 7 oct

(7 octombrie)

 

Acesta se născu în ținutul Gamfanit, iar părinții săi erau lucrători ai pământului. Copilul Polihronie se arătă ales prin înțelepciune și înfrânare. Fiind apa departe de casa familiei sale, prin ruga copilului izvorî fântâna din curtea tatălui său cu apă foarte bună.

Când era tânăr, muncea cu ziua în via unui oarecare locuitor al Constantinopolului. Lucrând și el cu ceilalți lucrători la vie, gusta hrană și bea apă la două sau chiar trei zile. Stăpânul viei mirându-se de lucrătorul lui Dumnezeu si cinstindu-i virtutea, îi opri sapa, îi dădu mai mulți bani decât i se cuvenea și îl trimise zicându-i:

– Du-te la casa ta și te roagă lui Dumnezeu pentru mine. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

7 octombrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. M. MC. SERGHIE ŞI VAH (Gr, Ro, En)

octombrie 6th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Σέργιου, Βάκχου – 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. M. MC. SERGHIE ŞI VAH

 7  octombrie 

Pomenirea Sfintilor Mari Mucenici Serghie si Vah.

Serghie si VahAcestia au trait la Roma pe vremea împaratiei lui Maximian (catre anul 296). Serghie era primicer din scoala centiliilor, iar Vah era secundicer din aceeasi scoala. Deci, învatându-se si urmând din început credintei crestinilor, si dumnezeiestilor Scripturi, si fiind pârâti la împaratul, îi silira sa faca împreuna cu dânsul jertfa de idoli; si ei neprimind nicidecum aceasta, i-au descins de brâie si le-au luat portul cel de podoaba, ce purtau împrejurul grumajilor, si i-au îmbracat cu port femeiesc, si i-au dus în mijlocul târgului, ca sa-i ocarasca, încarcati de lanturi. Apoi au fost trimisi la guvernatorul Antioh – un dregator cu deosebire crud – în cetatea Barbalison pe Eufrat. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII MUCENICI SERGHIE ŞI VAH (7 octombrie)

octombrie 6th, 2020 Fără comentarii
 serghie-si-vah_decani_-serbia

Troparul Sfinţilor Mari Mucenici Serghie şi Vah, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Troparul Sfinţilor Mari Mucenici Serghie şi Vah, glasul al 3-lea:

Pe cei ce după fire nu au fost fraţi de trup, pe aceştia Darul Cel Dumnezeiesc a cugeta frăţeşte până la sânge i-a făcut, pe Sfinţii Mucenici Serghie şi pe Vah, cinstită şi cre­dincioasă pereche. Fără de arme şi fără de haine în locul nevoinţei pe vrăjmaşul au înfruntat, rugându-se neîncetat pentru sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă, cu Dum­nezeiască cuviinţă întru tărie s-a preamărit; că aceasta, Nemuritorule, ca o Puternică a toate pe potrivnici a zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Serghie sluga lui Hristos, luând împreună rugător şi aju­tător pe Mucenicul Vah pururea pomenitul, cu care dimpreună ai săvârşit patimile cu cuget Dumnezeiesc, daţi-mi cuvânt de înţelepciune mie, ca să vă laud pe voi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Citeşte mai departe…

7 octombrie: POMENIREA CUVIOSULUI IONA, EPISCOPUL MANCIURIEI

octombrie 6th, 2020 1 comentariu

7 octombrie:

POMENIREA CUVIOSULUI IONA, EPISCOPUL MANCIURIEI

(CANONIZAREA SA DE CĂTRE SINODUL EPISCOPILOR BISERICII RUSE DIN AFARA GRANIŢELOR A AVUT LOC PE 13 SEPTEMBRIE 1996)

 

Cuviosul Iona (Pocrovsky) s-a născut în Kaluga în 1888, iar la dumnezeiescul Botez a primit numele de Volodea. La vârsta de 8 ani a rămas orfan. L-a crescut diaconul satului,  care l-a trimis să studieze la Şcoala Preoţească din patria lui. După terminarea şcolii, Volodea şi-a continuat studiile la Academia Bisericească din Kazan. Ca student în anul III, a fost tuns monah în Mânăstirea Optina. La sfârşitul studiilor a fost însărcinat să preia predarea disciplinei Noul Testament, lucru pe care l-a acceptat împotriva voinţei sale la sfatul părintelui său duhovnicesc. A fost hirotonit apoi preot şi a predat la Academie până la vârsta de 30 de ani. Când bolşevicii au uzurpat puterea (1918), a fost obligat să plece din Kazan. L-au arestat în oraşul Perm şi l-au bătut atât de sălbatic încât şi-a pierdut simţirile. Cu toate acestea a reuşit să evadeze şi să se înroleze în Armata Albă ca preot militar. A suferit toate ticăloşiile şi necazurile retragerii companiei lui în Munţii Turkestan şi în deşertul Gobi, unde şi-au aflat loc de scăpare mulţi ruşi. A ajuns la Peking şi la puţin timp a fost hirotonit Episcop de Manciuria. Când a ajuns în China (1922), oraşul de frontieră Manciuria (actualmente Mantzuli) era plin de refugiaţi ruşi, care nu aveau nimic altceva decât hainele pe care le purtau. Mulţimea locală  îi ajuta cât putea, dar pâinea pentru hrănirea copiilor nu era suficientă. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA: „UN SFÂNT CROITOR” – NOUL MUCENIC MACARIE (6 octombrie)

octombrie 5th, 2020 1 comentariu

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA:

„UN SFÂNT CROITOR” –
NOUL MUCENIC MACARIE

– 6 octombrie –

Acum, iubiţii mei, vom vorbi despre un alt meseriaş, despre un croitor, care s-a învrednicit să devină sfânt şi să fie cuprins în Martirologiul Bisericii Ortodoxe şi să-i fie sărbătorită pomenirea pe 6 octombrie. Este Sfântul Macarie Noul Mucenic.
Înainte de a vorbi despre sfânt, să spunem câteva cuvinte despre meseria pe care o avea sfântul.

***


Primul om trăia într-o lume materială, pe care nu o întinase păcatul. Era gol şi nu simţea nevoia de îmbrăcăminte. Gol şi el, goală şi femeia lui, Eva. Aşa cum nevinovaţii copilaşi se joacă goi şi nu se ruşinează unul de altul, aşa şi primul om. Când omul a păcătuit, atunci şi-a simţit goliciunea trupului şi a alergat să-şi acopere goliciunea cu frunze late de smochin.
Dar nu numai simţământul ruşinii l-a făcut pe om să-şi acopere trupul gol, ci şi schimbarea climei. Şi la început se îmbrăca cu piei de oi şi alte piei de animale pe care le ucidea. Mai apoi a confecţionat fire de aţă din bumbac şi lână, a descoperit războiul de ţesut şi a început să confecţioneze stofe, cu care făcea haine frumoase. Chiar şi din viermele de mătase a reuşit să scoată firul de mătase şi cu aceste fire se făceau veşminte foarte scumpe pentru domnitori şi împăraţi. În felul acesta îmbrăcămintea, care trebuia să amintească de căderea şi de păcătoşenia omului şi să-i acopere goliciunea şi să-l păzească de schimbările vremii, a deviat de la destinaţia ei iniţială şi în loc să fie un fel de strict necesar, pentru mulţi şi pentru multe a devenit un mijloc de paradă.
Dar dacă vom ignora ciudăţeniile modei, croitoria ca meşteşug corespunde unei nevoi de bază a omului, nevoia de îmbrăcăminte. Şi croitorii, care confecţionează haine şi slujesc societatea, sunt bine-primiţi în creştinism şi pot să devină membri aleşi ai Bisericii, să se afirme, să se sfinţească şi să devină mucenici pentru Hristos. Şi o dovadă este Sfântul Macarie – Noul Mucenic.

***

Sfântul s-a născut în secolul al XVI-lea într-o mică cetate din Asia Mică, în Chio, care până în 1922 era un oraş elin şi creştin. Numele pe care l-a primit când a fost botezat a fost Emanuel. Când copilul a crescut, părinţii lui l-au trims la un croitor evlavios, ca să înveţe meşteşugul croitoricesc şi să trăiască. Dar când Emanuel era de 18 ani s-a întâmplat o nenorocire în familia lui. Tatăl lui… a murit. A murit? Nu. Ceva mai rău decât moartea i s-a întâmplat. Tatăl lui şi-a schimbat credinţa, s-a făcut turc. A plecat din Chio şi s-a dus în capitala acelei regiuni, s-a dus în Prussa şi acolo trăia bucurându-se de bunăvoinţa şi apărarea turcilor. Dar Emanuel a rămas fidel credinţei creştine. Citeşte mai departe…

ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie)l

octombrie 5th, 2020 Fără comentarii

ap-toma_1

ORNAM1

ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA

Troparul Sfântului Apostol Toma, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Toma, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre. 

Condacul 1

Cel ce dintre Apostoli ai fost ales a purta crucea cea grea a îndoielilor spre adeverirea fără putinţă de tăgadă sau de îndoială a Învierii lui Hristos, scapă-ne pe noi cu rugăciunile tale din furtunile lumii şi din valurile îndoielilor vieţii acesteia, ca să-ţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Icosul 1

Galileea neamurilor a oblăduit a ta pruncie, Sfinte, învrednicindu-te pe tine Dumnezeu a auzi propovăduirea lui Hristos şi a vedea preaslăvitele Sale minuni şi cunoscându-L pe El, Dumnezeu adevărat, să-L urmezi îndeaproape şi încă şi în ceata celor doisprezece Apostoli să te numeri, pentru care zicem ţie:
Bucură-te, Toma, cel ce ai fost numit Geamănul;
Bucură-te, că ai cunoscut pe Iisus Galileeanul;
Bucură-te, că, prin minuni, puterea Lui ţi s-a vădit;
Bucură-te, că L-ai cunoscut pe El a fi Dumnezeu;
Bucură-te, îţi strigă sufletul meu;
Bucură-te, că pe urmele lui Hristos ai purces;
Bucură-te, că te-ai învrednicit Apostol a fi ales;
Bucură-te, că între cei dintâi ai fost chemat;
Bucură-te, că între cei doisprezece te-ai numărat;
Bucură-te, că ai urmat lui Hristos până în sfârşit;
Bucură-te, că prin tine temeiul credinţei s-a vădit;
Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos! Citeşte mai departe…

Categories: Acatiste, Rugăciuni Tags:

CANONUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie)

octombrie 5th, 2020 Fără comentarii

ap-toma

ORNAM1

CANONUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA 

Troparul Sfântului Apostol Toma, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Toma, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre. 

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmos: Pe Voievozii cei tari…

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Fiul lui Dumnezeu Cel fără de început, Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce S-a arătat pe pământ cu Chipul precum sun­tem noi, pe Care L-ai văzut, mărite, ale Cărui mâini şi coas­ta cu palma le-ai pipăit, roa­gă-L să mântuiască pe robii săi.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ştiutorul celor ascunse şi Cel Ce cercetează rărunchii şi ispiteşte inimile, Dumnezeul meu, Iisus, pe tine, Sfinte Apostole Toma Preafericite, te-a primit slujitor Dumnezeieştii Sale arătări şi mărturisitor şi Dumnezeiesc Apostol. Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune, Rugăciuni Tags:

6 octombrie: Sfântul Apostol Toma, ocrotitorul întârziaţilor

octombrie 5th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Apostol Toma, ocrotitorul întârziaţilor

Sfantul Apostol Tomaeste cinstit de Biserica pe 6 octombrie. Este cunoscut ca Toma necredinciosul si mai putin ca marturisitor al Invierii Mantuitorului si al dumnezeirii Sale. De ce ii spunem necredinciosul? Pentru ca noi sustinem ca Toma desi afla de la ceilalti Apostoli ca Hristos a inviat: „Am vazut pe Domnul!”, adopta atitudinea celui ce nu-i vine sa creada: „Daca nu voi vedea, in mainile Lui, semnul cuielor, si daca nu voi pune degetul meu in semnul cuielor, si daca nu voi pune mana mea in coasta Lui, nu voi crede” (In. 20, 25). Pierdem din vedere faptul ca el nu este necredincios in sensul ca refuza sa creada ca Hristos a inviat. El nu se indoieste de acest lucru, ci de faptul ca Hristos Se afla dupa invierea Sa intr-un trup care nu mai poate fi vazut. Sfantul Chiril al Alexandriei afirma ca atunci cand Toma spune: „daca nu voi pune degetul meu in semnul cuielor nu voi crede…”, el spune de fapt: „Nu voi crede ca El mai poate fi vazut, de nu voi pune degetul meu in urma cuielor”. Asadar, indoielile noastre nu sunt indoielile lui Toma. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

6 octombrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. TOMA (Gr, Ro, En)

octombrie 5th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αποστόλου Θωμά – 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. TOMA

 6 octombrie

Pomenirea Sfântului maritului Apostol Toma, numit Geamanul.

Apostolul TomaAcesta propovaduind cuvântul lui Dumnezeu, la midieni, la parti, la persi si la indieni, a fost închis de Smideu împaratul, caci crezu printr-însul Uazan fiul sau si Tertia femeia lui, Migdonia si Narca. Drept aceea l-a si dat pe mâinile a cinci ostasi, care suindu-l într-un munte, l-au junghiat cu sulitele, si asa s-a petrecut în Domnul.

Înca traind apostolul, a trecut în India, cu un negutator anume Avan, si au gazduit la o casa în Andrapole. Tocmai atunci avea nunta mai-marele cetatii aceleia, care îsi marita o fiica si se veseleau toti câti se întâmplasera acolo. Apostolul sezuse la masa mai jos decât altii, si ospatându-se toti ceilalti, numai el nu mânca, ci fiind în grija si pe gânduri, se pazea pe sine si sedea linistit. Iar una din slugi, îngâmfându-se, a dat sfântului o palma peste obraz, zicându-i: „Daca ai venit la nunta, nu sedea posomorât, ci te bucura si te veseleste împreuna cu ceilalti oaspeti”. Iar apostolul a zis aceluia ce i-a dat palma: „Sa-ti ierte Domnul greseala în veacul viitor, iar în acest de acum, mâna care s-a întins fara de cale asupra mea, sa o împarta fiarele salbatice, pentru a multora învatatura si certare”. Si îndata dupa cuvânt, alergând acela ca sa aduca apa, sa dreaga vinul cu apa, fiind paharnic, a iesit o fiara ce pândea acolo la fântâna, de l-a sfâsiat si a murit. Atunci un câine gasind în drum mâna ce lovise pe sfântul si luând-o în gura a intrat cu ea unde era masa, ca si cum ar fi aratat tuturor pedeapsa ce a luat acela pentru lovirea ce a dat apostolului. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

5 octombrie: CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU EVDOCHIM DIN SFÂNTA MÂNĂSTIRE VATOPEDI

octombrie 4th, 2020 Fără comentarii

CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU EVDOCHIM

DIN SFÂNTA MÂNĂSTIRE VATOPEDI

5 octombrie

Despre acest cuvios părinte nu cunoaştem nici când a trăit, nici nevoinţele lui pustniceşti, nici adevăratul lui nume. În 1840, în timpul lucrărilor din cimitirul Mânăstirii Vatopedi, s-a găsit trupul sfântului, în poziţie de rugăciune, ţinând în mâinile sale o icoană a Maicii Domnului, arătând în felul acesta că se dusese acolo de bună-voie. Sfintele moaşte răspândeau o bună-mireasmă care a umplut tot spaţiul din împrejurimi. Această mărturie a bunăvoinţei lui Dumnezeu de a face minuni a fost suficientă ca părinţii mânăstirii să-l aşeze pe necunoscutul ascet în ceata sfinţilor şi să-l numească Evdochim (cel spre care Dumnezeu „a binevoit” – n.tr.). Până astăzi sfintele lui moaşte răspândesc bună-mireasmă şi săvârşesc multe minuni celor care le venerează cu credinţă.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: „Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe”)

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

5 octombrie: CUVIOASA HARITINA DIN NOVGOROD

octombrie 4th, 2020 Fără comentarii

CUVIOASA HARITINA DIN NOVGOROD

Prinţesă de Litovsk, cuvioasa Haritina a fost nevoită să-şi părăsească ţara din cauza tulburărilor. A intrat în Mânăstirea Sfinţilor Petru şi Pavel din Novgorod căreia mai târziu i-a devenit egumenă. După o lungă vieţuire plăcută lui Dumnezeu, a adormit în pace pe 5 octombrie 1281.

 

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

5 octombrie: POMENIREA CUVIOASEI MAICII NOASTRE METODIA CARE A STRĂLUCIT PRIN NEVOINŢĂ ÎN INSULA KIMOLO

octombrie 4th, 2020 Fără comentarii

POMENIREA CUVIOASEI MAICII NOASTRE METODIA

CARE A STRĂLUCIT PRIN NEVOINŢĂ ÎN INSULA KIMOLO

5 octombrie

Cuvioasa Metodia s-a născut în 1865 în Insula Kimolo din Ciclade, din părinţi evlavioşi şi temători de Dumnezeu. Încă din anii copilăriei, dorea să se dedice în întregime slujirii lui Dumnezeu şi Sfintei Biserici, refuza desfătările lumeşti şi se bucura doar de ce era folositor sufletului. În ciuda împotrivirilor ei, părinţii i-au dat ca soţ un marinar, care era originar din Hios. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

5 octombrie: Cuvânt la găsirea moaştelor Cuviosului Evdochim cel Nou – Ierodiacon Meletie Vatopedinul

octombrie 4th, 2020 Fără comentarii

Ierodiacon Meletie Vatopedinul:

Cuvânt la găsirea moaştelor Cuviosului Evdochim cel Nou  

5 octombrie

agios-evdokimos-0151

Binecuvântează, Părinte,

Dumnezeu totdeauna face minuni şi va continua să facă minuni pentru a-l readuce pe om la locul lui de cinste, de „chip al lui Dumnezeu”, pe care l-a pierdut prin cădere. Omul, mânat încoace şi încolo de poftele simţurilor şi care se lasă înşelat de atacurile acestora, nu are vreme să se cerceteze pe sine şi să cugete nu doar la ceea ce percepe prin simţuri, ci şi la cele adevărate. Nici nu îşi poate aminti cuvântul mântuitor că „omul nu este ceea ce se vede”, ca, înţelegându-şi astfel locul de cinste şi originea-i dumnezeiască, să se ridice cu mintea la El. Dacă s-ar elibera din robia celor materiale, şi asta fără mult efort, ar putea simţi câte minuni face înaintea lui iubitorul de oameni Dumnezeu, Care prin acestea îl cheamă să se întoarcă la El.

Cine se mai îndoieşte că prin minune dumnezeiască am cunoscut sfinţenia Cuviosului monah Evdokim, care a trăit împreună cu noi în mănăstirea Vatoped şi pe care astăzi îl prăznuim? Toţi cei care, prin dumnezeiască Pronie, suntem prezenţi aici, am văzut locul unde erau întinse moaştele Sfântului acestuia care s-a arătat în vremurile din urmă. Era îmbrăcat cu rasa monahală şi ţinea în mâini o icoană veche a Maicii Domnului. Dar şi cei care nu l-au văzut, auzind doar că la Vatoped s-a arătat un nou Sfânt, vor dori să afle cum şi când şi cine era el. Din aceste motive am întocmit istorisirea de mai jos, în care arătăm cele pe care, fiind de faţă, le-am văzut cu ochii noştri, istorisire care va fi de folos celor de după noi şi celor care aleg viaţa monahală, dar şi oricărui creştin. Citeşte mai departe…

Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Haritina (5 octombrie)

octombrie 4th, 2020 Fără comentarii

Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Haritina

 

Troparul Sfintei Muceniţe Haritina, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Haritina, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

  Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune Tags:

5 octombrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. HARITINA (Gr, Ro, En)

octombrie 4th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο της Αγ. Χαριτίνης – 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. HARITINA

 5 octombrie 

Pomenirea Sfintei Muceniţe Haritina.

HaritinaAceasta a fost pe vremea împăratului Diocleţian si a lui Dometie comitul, slujnica fiind a unui oarecare Claudie, de care aflând comitul că este creştina, a scris stăpânului ei să o trimită la dânsul să-i facă cercetare, căci este creştina şi întoarce pe mulţi la credinţa creştinească. Iar stăpânul său întristându-se s-a îmbrăcat cu sac şi o plângea, iar ea mângâindu-l îi zicea: „Nu te mâhni, domnul meu, ci te bucură, că şi pentru păcatele mele şi pentru ale tale voi fi socotita jertfă bine-primită lui Dumnezeu”. Deci zicând şi el: „Pomeneşte-mă şi pe mine la Cerescul Împărat”, o trimise la comitul, la care sosind şi pe Hristos mărturisind, i-au ras capul, i-au turnat pe cap jăratic de cărbuni aprinşi şi cu frigări de fier înroşite i-au împuns sânii şi coastele, apoi i-au legat o piatra grea şi au aruncat-o în mare şi ieşind vie s-a arătat iarăşi comitului şi mult chinuind-o şi scoţându-i unghiile de la mâini şi de la picioare din rădăcina şi dinţii, şi-a dat duhul la Dumnezeu.

Un om de neam bun şi bogat, anume Claudie, cu obiceiuri bune şi cu milostivire spre săraci, văzînd o copiliţă foarte mică al cărei nume era Haritina – care rămăsăse orfană de părinţi din pruncia ei – s-a milostivit de dînsa şi, luînd-o acasă, a crescut-o ca pe fiica sa şi a iubit-o ca pe fireasca lui copilă, căci cu adevărat avea de ce să o iubească. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

SLUJBA SFINȚILOR CUVIOŞI DANIIL ŞI MISAIL DE LA MĂNĂSTIREA TURNU – UTRENIA (5 octombrie)

octombrie 4th, 2020 Fără comentarii

Slujba Sf Cuv Daniil si Misail_Turnu

Legături: 

UTRENIA

La Dumnezeu este Domnul…, Troparul Cuvioșilor (de două ori),

Troparul Sfinţilor

Glasul 1, podobiePiatra fiind pecetluită…

Dascăli ai rugăciunii neîncetate și ai luptelor duhovnicești v-ați arătat, Cuvi­oşilor Daniil şi Misail, că de iubirea Mântuitorului Hristos nedespărţiţi fiind, cu apostolească râvnă Preasfintei Treimi aţi slujit cu osârdie, în peşteri nevoindu-vă. Pentru aceasta  cerem cu smerenie: Rugaţi-vă, să se mântuiască sufletele noastre!

Slavă…, Și acum…al Născătoarei – al Învierii, același glas (a se vedea la Vecernia mică).

După întâia Catismă se cântă

Sedelnele, glasul al 3-lea

Podobie: De fru­mu­se­ţea…

Dumnezeiesc păstor ai fost sihaștrilor, Părinte Daniil, duhovnic iscusit, și ucenicilor ai dat înțeleptele tale sfaturi. Drept aceea, roagă-te împreună cu Misail, al tău vrednic ucenic, pentru cei ce vă laudă, cinstesc al vostru praznic și cântă: Bucură-te, doime de sihaștri!

Slavă…, Și acum…,

Însăși Podobia: De frumusețea fecioriei tale…

După a doua Catismă se cântă

Sedelnele, glasul al 4-lea,

Podobie: Spăimân­ta­tu-s-a Iosif…

Cine nu va lăuda culmile de sfințenie pe care voi v-ați înălțat, prealuminaților Părinți? Că dorul vostru de ceruri nestins a rămas și în toată viața  ați slujit lui Hristos întru smerenie, răbdare și nevoință. Pentru aceasta acum cu Sfinții bucurându-vă în cereștile locașuri, rugați-vă pururea cu îndrăzneală să fim și noi împlinitori poruncilor Domnului.

Slavă…, Și acum…,

Însăși Podobia: Spăimântatu-s-a Iosif…

Polieleu și Mărimurile:

Mărimu-vă pe voi, iubitorilor de Dumnezeu, pustnici, Daniil şi Misail, povăţuitori ai călugărilor şi împreună vorbitorilor cu Îngerii. Citeşte mai departe…

Categories: Slujbe Tags:

SLUJBA SFINȚILOR CUVIOŞI DANIIL ŞI MISAIL DE LA MĂNĂSTIREA TURNU – VECERNIA (5 octombrie)

octombrie 4th, 2020 Fără comentarii

5 oct_sf-misail-daniil-turnu_2

Legături: 

LA VECERNIA MICĂ

La Doamne, strigat-am…punem 4 stihiri, glas 1.

Podobie: Ceea ce eşti bucuria…

Pe Cuvioșii Părinți Daniil și Misail, care cu bucurie și cu râvnă fierbinte pe toate ale lumii le-au părăsit și slujirii Stăpânului s-au dăruit întru toată viața lor, cu evlavie să îi cinstim acum (de două ori).

Prealăudaţilor pustnici din Munții Coziei, Părinte Daniile, schimonah și duhovnic, și mult-nevoitorule Misail, ocrotiți cu cerescul har locașul sfânt pe care voi l-ați întemeiat și pe cei ce se nevoiesc întru el.

Întru cântări prăznuiește al vostru sfânt sobor din Mănăstirea Turnu, unde peștera voastră altar sfințit se vede prin osteneli, rugăciune și privegheri, iar ale voastre sfinte moaște ne sunt izvor de minuni și de tămăduiri.

Slavă…glasul al 2-lea:

De Dumnezeu purtătorilor Părinţi Daniil şi Misail, cei ce în Mănăstirea Cozia ați crescut duhovnicește și în sihăstria de la Turnu v-ați desăvârșit prin pustnicie, după dreptate lăudăm ostenelile voastre, pe care le-ați săvârșit pentru dragostea lui Hristos, că, după cuvântul Scripturilor, nădejdea voastră este plină de nemurire. Pentru aceasta, în viață nevoindu-vă, cu mari binefaceri ați fost dăruiți în cer, că Dumnezeu v-a aflat vrednici de El. Acestuia cu deadinsul rugați-vă să se mântuiască și sufletele noastre. Citeşte mai departe…

Categories: Slujbe Tags:

4 octombrie: Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei

octombrie 3rd, 2020 Fără comentarii

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei

 sveti_jerotej_atinski_medium

ORNAM1

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei, glasul al 4-lea:

Bunătate învăţându-te şi îmbărbătându-te întru toate, cu bună cunoştinţă, ca un sfinţitor cuvios îmbrăcându-te, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; şi credinţa păzind, stadiul întocmai ai săvârşit, Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. 

Cântarea 1, glasul al 8-lea

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe învăţătorul Tainelor, care s-a răpit până la cer, pe Dum­nezeiescul Pavel, pe vânătorul lumii având dascăl, te-ai făcut ucenic privirii celei de sus.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba Apostolului Pavel cea mişcată de Duhul, grăind arătat Tainele lui Dumnezeu, aceea te-a cu­prins pe tine, fericite şi te-a făcut grăitor de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Rănindu-te cu dragostea cea duhovnicească şi cu cuvinte Dumnezeieşti, vorbind cu Stă­pânul tuturor, ai pus spre t
ine cuvintele cele sfinţite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind Locaş de Dumnezeu Îm­podobit al Luminii Celei Veşnice, Fecioară Preacurată, spală-mă, Stă­până şi pe mine cel spurcat şi întinat de toate păcatele. 

Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune Tags:

4 octombrie: POMENIREA SFÂNTULUI ŞTEFAN STILIANOVICI, PRINCIPELE SERBIEI ŞI A SOŢIEI LUI SFÂNTA ELISABETA

octombrie 3rd, 2020 1 comentariu

4 octombrie:

POMENIREA SFÂNTULUI ŞTEFAN STILIANOVICI,

PRINCIPELE SERBIEI ŞI A SOŢIEI LUI SFÂNTA ELISABETA

Sfântul Ştefan era originar din Muntenegru. Dumnezeu l-a înzestrat cu un mare curaj, pe care sfântul l-a folosit în lupta pentru apărarea credinţei. În anul 1502 a devenit principe al regiunii Srem (la nord de Dunăre), unde populaţia era constituită pe atunci din sârbi ortodocşi şi care se găsea ca o pană între turci, care ocupaseră regiunile din sudul Dunării, şi între regatul romano-catolic al Ungariei, spre nord. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

4 octombrie: ÎN ACEASTĂ ZI POMENIREA SFÂNTULUI VLADIMIR IAROSLAVICI, PRINCIPE DE NOVGOROD

octombrie 3rd, 2020 Fără comentarii

4 octombrie:

ÎN ACEASTĂ ZI POMENIREA SFÂNTULUI VLADIMIR IAROSLAVICI, PRINCIPE DE NOVGOROD

Cel dintâi-născut fiu al marelui principe Iaroslav cel Înţelept (1018-1054) şi al soţiei lui Irina, care s-a tuns în monahism şi a primit numele de Ana (pomenită pe 10 februarie), Sfântul Vladimir s-a născut în anul 1020. Cu binecuvântarea Sfântului Arhiepiscop Luca (pomenit pe 10 februarie), a construit în Novgorod măreaţa biserică a Sfintei Sofia, care a devenit Catedrala şi centrul spiritual al acestei mari cetăţi. A condus cu bunătate şi nu s-a îngrijit atât de expediţii şi cuceriri, cât s-a îngrijit să-şi hrănească poporul cu dumnezeieştile Scripturi, a căror transcriere şi tâlcuire a poruncit-o. A adormit în anul 1050. În 1439, după arătarea principelui Arhiepiscopului Eftimie al III-lea de Novgorod, moaştele lui s-au găsit nestricate – ca şi cele ale mamei lui -, iar de atunci a fost numărat între sfinţi.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: „Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe”)

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

4 octombrie: VIAŢA ŞI APOFTEGMELE AVVEI AMMUN

octombrie 3rd, 2020 Fără comentarii

4 octombrie:

VIAŢA ŞI APOFTEGMELE AVVEI AMMUN

1. Avva Ammun nitriotul s-a dus la avva Antonie şi i-a zis lui: „Văd că eu mai multă osteneală am şi cum de numele tău s-a mărit între oameni mai mult decât al meu?” Zis-a lui avva Antonie: „Pentru că eu iubesc pe Dumnezeu mai mult decât tine”.

2. Acelaşi avva Ammun s-a dus la avva Pimen şi i-a zis lui: „Când mă duc la chilia aproapelui, sau când el vine la mine pentru vreo trebuinţă, ne sfiim să vorbim unul cu altul, ca nu cumva să se ivească vreo vorbă străină”. Şi i-a zis lui bătrânul: „Bine faci, căci tinereţea are trebuinţă de păzire”. Zis-a avva Ammun iarăşi: „Bătrânii sporind în fapta bună nu aveau în dânşii altceva, sau străin în gură ca să vorbească aceea”. Şi iarăşi a întrebat: „Deci, dacă va fi nevoie ca să vorbesc cu aproapele, voieşti să vorbesc din Scripturi sau din cuvintele bătrânilor?” Zis-a bătrânul: „Dacă nu poţi să taci mai bine este să vorbeşti din cuvintele bătrânilor şi nu din Scriptură, căci nu mică primejdie este„.

3. Un frate a venit de la Schetia la avva Ammun şi i-a zis: „Mă trimite părintele meu la slujbă şi mă tem de desfrânare”. I-a zis lui bătrânul: „Ori în ce ceas îţi va veni ispita, zi aşa: Dumnezeul puterilor, pentru rugăciunile părintelui meu, scapă-mă!” Deci în una din zile o fată a încuiat uşa după dânsul. Iar el strigând cu glas mare, a zis: „Dumnezeul puterilor pentru rugăciunile părintelui meu, scapă-mă!” Şi îndată s-a aflat pe calea către Schetia.

Ammun a fost egiptean de neam. Fiind orfan de părinţi, a fost silit de unchiul său să se însoare. Locuind cu femeia sa timp de optsprezece ani, el avea grijă de făcea balsam care-i da multă trudă şi osteneală, nesocotindu-şi soţia ca şi când nu i-ar fi fost femeie, ci ca pe o soră o ţinea. Apoi, când au aflat el această înţelepciune a călugăriei, plecând de la casa sa, a mers în pustie la marele Antonie. Iar femeia sa a rămas la casa lor cu bună cuviinţă şi a făcut acolo o mănăstire de maici. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

4 octombrie: Sfântul Ștefan Stelianovici, ultimul despot al Serbiei, și Sfânta Cuvioasă Elisabeta, soția sa

octombrie 3rd, 2020 Fără comentarii

Sfântul Ștefan Stelianovici, ultimul despot al Serbiei, și Sfânta Cuvioasă Elisabeta, soția sa

(4 octombrie)

3. Sf Stefan Stelianovici, ultimul despot al Serbiei (1515), si Sf Cuv Elisabeta, sotia sa (1546), Serbia 1.1

Acesta se născu într-o familie evlavioasă din Muntenegru. La cererea rudeniilor sale, sfântul Ștefan părăsi ținutul natal al Muntenegrupului și se mută în nordul ținutului Srem unde deveni mai apoi despot sârb.

Data și locul nașterii soției sale Elena (mai apoi prin îmbrăcarea hainei monahale, Elisabeta) sunt necunoscute. Cel mai important izvor despre viața ei și al soțului său este scurta biografie a despotului Ștefan scrisă în anul 1632 de Paisie Ianevatsem. Acolo este scris că părinții Elenei erau nobili și evlavioși, însă data căsătoriei celor doi sfinți a rămas necunoscută.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

4 octombrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. IEROTEI (Gr, Ro, En)

octombrie 3rd, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Ιεροθέου – 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. IEROTEI

4 octombrie

 Pomenirea celui dintru sfinţi părintelui nostru, Ierotei, episcopul Atenei.

Ierotei AreopagitulAcesta a fost, împreună cu Dionisie Areopagitul, unul din cei nouă sfetnici ce erau la Areopag. Deci fiind învăţat ale credinţei de către Sfântul Apostol Pavel, a fost hirotonit episcop al Atenei. Acesta a învăţat pe marele Dionisie credinţa în Hristos, şi a fost şi începător al cântărilor la Adormirea şi la îngroparea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, în adunarea Sfinţilor Apostoli. El era cu totul înstrăinat şi depărtat cu sufletul de cele pământeşti, şi arătat către toţi la care se vedea şi se auzea, că este cuprins de dumnezeire, şi de Dumnezeu lăudător. Deci, vieţuind, bine plăcut înaintea lui Dumnezeu şi veselind pe Dumnezeu cu faptele sale bune, către Domnul s-a mutat.

Ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος ἦταν πλατωνικὸς φιλόσοφος καὶ ἕνας ἀπὸ τὰ ἐννέα μέλῃ τοῦ Συμβουλίου τῆς Γερουσίας τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Ἀφοῦ δέχθηκε καὶ διδάχθηκε τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, χειροτονήθηκε πρῶτος ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν τὸ 152 μ.Χ. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

3 octombrie: Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul

octombrie 2nd, 2020 Fără comentarii

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul glasul al 4-lea:

Bunătate învăţându-te şi îmbărbătându-te întru toate, îmbrăcându-te cuviincios cu bun cuget, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; şi cre­dinţa păzind, calea întocmai ai săvârşit, Sfinţite Mucenice Dionisie: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască su­fletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind învăţat de Dumnezeies­cul Apostol Pavel văzătorul de cele ce­reşti, ai ajuns îndată, Sfinţite Mucenice Dionisie, a fî tăinuitor ceresc şi grăitor de cele Dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce te-ai luminat cu Dum­nezeiescul har, luminează, fe­ricite, sufletele celor ce te lau­dă, ca să înţeleagă învăţăturile tale cele de Dumnezeu însuflate, Sfinte Dionisie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Învrednicitu-te-ai, Mucenice Dionisie, cu gând prealuminos şi cu su­fletul, a vedea strălucirile rân­duielilor cereşti şi starea ce­telor de acolo.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cămară de mire Luminată, te-ai arătat Întrupării celei mai presus de gând, a Făcătorului tuturor; că din tine, Maica lui Dumnezeu, S-a îmbrăcat în trupul nostru Hristos Domnul.

Cântarea a 3-a. Irmos: Doamne, Cel Ce ai făcut…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai presus de Înălţimile Cereşti ridicându-te, cu­vioase, rânduielile, Oştirile şi Strălucirile cele mai presus de lume le-ai tâlcuit tuturor, cu înălţimea graiurilor şi cu preaînţeleptele tale cuvinte.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umplându-te de înalta ştiin­ţă a Dumnezeieştilor nume preacuvioase, ai teologhisit cu­noştinţa Dumnezeirii, făcându-te, prin har Dumnezeiesc, cuvântător al Preasfintei Treimi, Preaferi­cite Dionisie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Omorându-te cu dorirea cea spre Dumnezeu şi foarte învăţându-te cu înţelepciunea cea prin harul cel făcător de viaţă, te-ai făcut organ de Dumnezeu purtător, părinte.

Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune Tags:

3 octombrie: Pomenirea Cuviosului Dionisie din Lavra Peşterilor din Kiev

octombrie 2nd, 2020 3 comentarii

3 octombrie:

Pomenirea Cuviosului Dionisie din Lavra Peşterilor din Kiev

În Duminica Paştilor din anul 1463, ieromonahul Dionisie Sepa a intrat în peştera Sfântului Antonie al Kievului ca să tămâieze sfintele moaşte şi adresându-se părinţilor adormiţi, le-a spus: “Hristos a înviat!”. Imediat, s-a auzit venind dinspre sfintele moaşte un glas ca de tunet şi răspunzând: “Adevărat a înviat!”. După această minune, cuviosul Dionisie şi-a petrecut cealaltă viaţă a sa zăvorât, cugetând la bunurile vieţii veşnice.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: „Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe”)

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

3 octombrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF.MC. DIONISIE AREOPAGITUL (Gr, Ro, En)

octombrie 2nd, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου – 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF.MC. DIONISIE AREOPAGITUL

 3 octombrie 

Pomenirea Sfântului sfintiţului Mucenic Dionisie Areopagitul.

Dionisie Areopagitul

Sfîntul acesta, Dionisie Areopagitul, s-a născut din părinţi necredincioşi, dar de neam bun, şi a crescut în preamărita cetate Atena. Apoi, din copilărie a fost dat la înţeleaptă învăţătură elenistică, în care atît de mult a sporit, încît în douăzeci şi cinci de ani a întrecut pe toţi învăţaţii săi vîrstnici filozofi. Însă vrînd să se ştie desăvîrşit, s-a dus în părţile Egiptului, în cetatea ce se numeşte Eliopol, pentru că acolo erau demult dascăli învăţaţi şi de la dînşii a deprins, împreună cu prietenul său Apolofan, meşteşugul citirii stelelor. Însă a fost o zi în care soarele, nerăbdînd să vadă pe Domnul Iisus Hristos răstignit pe cruce, pentru mîntuirea noastră, la amiază s-a întunecat şi lumina şi-a ascuns-o vreme de trei ceasuri. Iar Dionisie, mirîndu-se, a zis: „Sau Dumnezeu, Ziditorul lumii, pătimeşte, sau lumea aceasta văzută se sfîrşeşte”. Acestea le-a grăit din duhul lui Dumnezeu pentru patima Stăpînului, iar nu după învăţătura înţelepciunii veacului acesta. Apoi, întorcîndu-se în Atena, s-a căsătorit şi, ca primul dintre ai săi, fiind de neam bun, cîrmuia cetatea şi poporul cu multă pricepere şi cinste. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA DESPRE SFÂNTUL DIONISIE AREOPAGITUL (3 octombrie)

octombrie 2nd, 2020 Fără comentarii

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA: 

SFÂNTUL DIONISIE AREOPAGITUL 

3 octombrie

UN SFÂNT JUDECĂTOR

(fragment)

… Un suflet ales pentru vremea sa a fost Sfântul Dionisie. S-a născut la începutul secolului întâi după Hristos. S-a născut în cetatea Atenei, care a arătat pe cei mai mari filosofi, poeţi şi artişti. Spre această cetate se îndreptau din toată lumea de atunci tineri ca să studieze. Dionisie, un copil dintr-o familie nobilă, se distingea printre cei de o vârstă cu el prin inteligenţa sa la învăţătură. A studiat toate ştiinţele. Dar nu s-a mulţumit, nu s-a limitat doar la gnoza şi la ştiinţa pe care putea să i le dea Atena. Împreună cu alţi compatrioţi a călătorit în Egipt. A vizitat cetatea Heliopolis, o cetate din Egipt care era vestită pentru înţelepciunea preoţilor ei.

Când se afla în Egipt s-a întâmplat un lucru. Într-o zi, soarele s-a întunecat în mijlocul zilei. Era ziua în care iudeii L-au răstignit pe Hristos pe Golgota. Era Marea Vineri. Nimeni din cei care locuiau în Egipt nu ştia că S-a răstignit Hristos. Văzând Dionisie acea eclipsă totală de soare, care era imposibil de explicat prin legile fizice, s-a spăimântat şi a zis: ,,Ori vreun zeu pătimeşte, ori e sfârşitul universului”. A însemnat şi ora la care a avut loc întâmplarea aceasta, iar de atunci cerceta să afle cauza acelui fenomen. Citeşte mai departe…

3 octombrie: Icoana Maicii Domnului Trubcevsk

octombrie 2nd, 2020 Fără comentarii

Icoana Maicii Domnului Trubcevsk

(3 octombrie)

Icoana Maicii Domnului Trubcevsk 1

În ziua de 3 octombrie, sinaxarul Bisericii Ortodoxe Ruse a așezat cinstirea icoanei Maicii Domnului Trubcevsk.

Aceasta a fost zugrăvită în anul 1765 de către monahul Eftimie din Mănăstirea Mântuitorului din ținutul Briansk, fiind mai apoi donată Mănăstirii Sfânta Treime din Navrochat Skanovo.

Prima mențiune ce ni s-a păstrat a acestei icoane este de la sfârșitul veacului al XVIII-lea când ținutul Navrochatului fusese cuprins de holeră, iară icoana fiind purtată în procesiune prin ținut, boala fu alungată în chip minunat.

În vremea bolșevică, mănăstirea fu transformată în fermă de păsări, iară icoana fu dusă la muzeu servind o vreme ca suport pentru ghivece de flori, iară după o vreme fiind așezată undeva în spate așteptând acolo tăcut trecerea acelor vremuri tulburi. În urma inventarului obiectelor aflate în muzeu săvârșit în anul 1975 în dreptul icoanei stătea scrisă mențiunea „pierdută”.

În anul 1993 se află icoana în care  se puteau vedea numai chipurile Maicii Domnului și al Pruncului Iisus Hristos, căci restul fusese acoperit de praf și mucegai.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

CÂND FRANŢA ERA ORTODOXĂ: 2 octombrie – POMENIREA CELUI ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU LEODEGAR, EPISCOP DE AUTUN

octombrie 1st, 2020 Fără comentarii

CÂND FRANŢA ERA ORTODOXĂ…

CEL ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELE NOSTRU LEODEGAR, EPISCOP DE AUTUN

– 2 OCTOMBRIE –

Sfântul Leodegar (sau Leger) a fost fiul unei familii nobile şi puternice de franci din Burgundia (Galia francă era împărţită în Neustria spre nord, Austrasia către nord-vest şi Burgundia în centru şi est). Încă de copil l-au dus la palatul regal al lui Clotaire al II-lea (584-629) şi a fost educat de învăţaţii şcolii palatine, care îi pregătea pe fiii nobililor pentru cele mai înalte funcţii ale regatului. În timpul unei vizite la unchiul său Didon, Episcop de Pictavium (actualmente Poitiers), a simţit o chemare dumnezeiască şi a devenit arhidiaconul lui. Prin călăuzirea cinstitului ierarh, care i-a sădit seminţele virtuţilor şi dragostea faţă de feciorie a făcut să strălucească în el icoana Domnului nostru Iisus Hristos şi a făcut din trupul său biserică vie a Sfântului Duh. În afara de grija pentru nevoile materiale ale Episcopiei, asistenţa săracilor şi conducerea Şcolii Episcopale, Leodegar îl înlocuia adesea pe unchiul său în predică. Când vocea lui răsuna sub turlele Catedralei Mitropolitane, credeai că îl reauzi pe Sfântul Ilarie cel Mare (pomenit pe 13 ianuarie), iar adunarea Bisericii Îi mulţumea lui Dumnezeu că i-a trimis un astfel de apostol. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

2 octombrie: Cuviosul Casian Grecul, făcătorul de minuni din Uglici

octombrie 1st, 2020 Fără comentarii

2 octombrie:

Cuviosul Casian Grecul, făcătorul de minuni din Uglici

Rudă cu noul împărat al Bizanţului Constantin al XI-lea Paleologul (1449-1453), Cuviosul Casian, al cărui nume din lume era Constantin, a ajuns în Rusia în 1473 cu suita prinţesei Sofia Paleoghina, care s-a dus acolo, ca să se căsătorească cu principele Ivan al III-lea Vasilievici. Dacă altor membrii ai suitei li s-au acordat titluri şi funcţii înalte la curtea rusească, Constantin s-a mulţumit cu titlul de boier pe lângă arhiepiscopul Ioasaf de Rostov.

Când, în 1489, Ioasaf s-a retras în mânăstirea pe care a întemeiat-o Sfântul Terapont (pomenit pe 27 mai) pe malurile Lacului Alb, Constantin l-a însoţit fără a avea de gând să se facă monah. Însă chiar în prima lui noapte în mânăstire, i s-a arătat sfântul Martinian (pomenit pe 12 ianuarie), l-a ameninţat cu toiagul său şi i-a cerut să nu mai piardă timpul, ci să se lepede de cele lumeşti. Această vedenie a confirmat-o şi arhiepiscopul Ioasaf, iar Constantin a fost tuns monah cu numele de Casian.

Nici o ascultare ostenitoare sau înjositoare nu era dificilă pentru fostul principe, care îi întrecea pe toţi împreună-nevoitorii lui fraţii în ascultare şi în dragostea pentru rugăciune. Păstra o corespondenţă cu prietenul său Cuviosul Nil de la Sora (pomenit pe 7 mai), care îl încuraja să îmbrăţişeze viaţa isihastă. În 1492, s-a stabilit lângă râul Utzma, în regiunea Uglici, pentru ca să trăiască acolo singur doar cu Dumnezeu. A ieşit însă din sihăstria sa pentru a-l vizita în închisoare pe prietenul şi ocrotitorul său, principele Ioan şi pe fiii lui. Ucenicilor care s-au adunat în jurul lui, Cuviosul Casian le recomanda în principal ascultarea, milostenia faţă de săraci şi pomenirea celor adormiţi. Făcându-se tuturor toate, a adormit în pace pe 2 octombrie 1504. Mai târziu s-a arătat de multe ori pentru a-i vindeca pe monahi sau pentru a-şi ocroti mânăstirea.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: „Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe”)

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

2 octombrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. CIPRIAN ŞI IUSTINA (GR, RO)

octombrie 1st, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Κυπριανού, Ιουστίνης – 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. CIPRIAN ŞI IUSTINA

 2 octombrie 

 Pomenirea Sfântului sfinţitului Mucenic Ciprian vrăjitorul şi a sfintei Iustina fecioara.

ciprian si iustina

Pe vremea împărăţiei lui Deciu, era în Antiohia Siriei un filozof şi vrăjitor vestit, anume Ciprian, de neam din Cartagina, născut dim părinţi necredincioşi, care a fost dat în copilăria sa spre slujba păgînescului şi necuratului lor zeu, Apolon. În anul al şaptelea al vîrstei sale îl încredinţară la vrăjitori spre învăţătura meşteşugului vrăjitoriei şi a drăceştii înţelepciuni. Iar după zece ani de la naşterea sa a fost trimis de părinţi spre săvîrşirea jertfei în muntele Olimpului, pe care păgînii îl numeau locuinţă dumnezeiască, căci acolo se afla nenumărată mulţime de idoli întru care mulţi diavoli locuiau.

Ciprian a învăţat în acel munte înalt mult meşteşug diavolesc, căci ştia felurite năluciri drăceşti; se deprinsese a schimba văzduhul, a porni vîntul, a slobozi tunete şi ploi, a tulbura valurile mării, a face stricăciune în răsaduri, grădini şi cîmpii, a aduce vătămări şi răni asupra oamenilor şi se învăţase la înţelepciunea cea pierzătoare şi prea rea lucrare diavolească. Şi a văzut acolo nenumărate pîlcuri drăceşti împreună cu stăpînul întunericului, împrejurul căruia unii săltau, alţii slujeau, alţii chiuiau, lăudînd pe stăpînul său, iar alţii erau trimişi în toată lumea spre înşelarea popoarelor. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

2 octombrie: CUVIOASA ANA DIN KAŞIN

octombrie 1st, 2020 Fără comentarii

2 octombrie:

Cuvioasa Ana din Kaşin

Cuvioasa Ana s-a născut în 1278. A fost nepoata principelui mucenic Mihail de Cernigov (pomenit pe 20 septembrie). În 1294, s-a căsătorit cu sfântul principe Mihail de Tver (pomenit pe 22 noiembrie) şi a dobândit patru fii şi o fiică. Multe nenorociri s-au întâmplat în anii în care Mihail a fost la putere: ciumă, secete, incendii; însă cea mai mare nenorocire din toate a fost împilarea din partea tătarilor. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

2 octombrie: Sfântul Nou Mucenic Gheorghe din Filadelfia

octombrie 1st, 2020 Fără comentarii

2 OCTOMBRIE:

Sfântul Nou Mucenic Gheorghe din Filadelfia, care de sabie s-a săvârşit în anul 1794.

Gheorghe avea meseria de samaragiu în târgul Caratzasu. A refuzat să plătească o amendă şi a fost dus la judecătorul turc înaintea căruia Gheorghe a declarat că este musulman. După câteva zile şi-a venit în sine, s-a pocăit şi plângând cu amar, s-a dus în Sfântul Munte. Acolo a trăit mulţi ani în pocăinţă şi asceză, dar conştiinţa îl mustra tot timpul. A luat binecuvântarea unui duhovnic şi s-a întors în sat ca să-şi îndrepte lepădarea prin mărturisirea publică a credinţei lui în Hristos şi prin mucenicie. Nici linguşirile, nici ameninţările judecătorului nu au izbutit să-l clintească din hotărârea sa. Sfântul a rămas în închisoare opt zile suferind chinuri cumplite. După aceea, l-au decapitat şi aşa a plecat spre cetele sfinţilor.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: „Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe”)

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

CÂND BELGIA ERA ORTODOXĂ: 1 octombrie – CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU BAVO DIN GHENT

septembrie 30th, 2020 Fără comentarii

CÂND BELGIA ERA ORTODOXĂ:
CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU BAVO DIN GHENT


– 1 OCTOMBRIE –

Fiu al unei familii de nobili din Belgia, Cuviosul Bavo a dus în tinereţe o viaţă desfrânată şi violentă, pe care căsătoria cu evlavioasa şi preafrumoasa fiică a contelui Adighie nu a reuşit s-o schimbe. Tristeţea de pe urma morţii năprasnice a soţiei lui l-a ajutat să-şi conştientizeze păcatul în care trăia. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

1 octombrie: CUVIOŞII IOSIF ŞI CHIRIAC DE LA BISERICANI

septembrie 30th, 2020 Fără comentarii

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE CUVIOŞILOR IOSIF ŞI CHIRIAC DE LA BISERICANI

Sfântul Cuvios Iosif de la Bisericani

Acest preacuvios părinte este cel dintâi sihastru cunoscut în muntele Bisericanilor şi adevăratul întemeietor al mănăstirii cu acelaşi nume (1). S-a născut într-un sat din ţinutul Neamţ. Şi de mic copil avea chemare spre viaţa călugărească. Deci, căutând să împlinească grabnic cuvântul Sfintei Evanghelii care zice: «Cela ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine» şi iarăşi: «Cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine» (Matei 10, 37-38), îndată şi-a lăsat părinţii şi a intrat în nevoinţa monahală la mănăstirea Bistriţa, ctitoria marelui domn Alexandru cel Bun. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

1 octombrie: ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI

septembrie 30th, 2020 Fără comentarii

1 octombrie:ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI

Acoperamantul Maicii Domnului

În vremurile cumplite cele mai de pe urmă, cînd s-au înmulţit păcatele noastre, s-au înmulţit şi primejdiile asupra noastră, încît s-au împlinit cuvintele Sfîntului Pavel, care zicea: „Primejdii de la tîlhari, primejdii de la rudenii, primejdii de la neamuri, primejdii în cetăţi, primejdii în pustiuri, primejdii pe mare, primejdii între fraţii cei mincinoşi” (2 Cor. XI, 26). Cînd cuvintele Domnului s-au împlinit: „Că se va scula neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri”, cînd ne supără pe noi năvălirile cele de alt neam, războaiele cele dintre noi şi rănile cele purtătoare de moarte, atunci Prea Curata şi prea Binecuvîntata Fecioară Maria, Maica Domnului, ne dă nouă Acoperămîntul spre apărare, ca din toate primejdiile să ne scape pe noi de foamete, de ciumă şi de cutremure să ne apere, de războaie şi de răni să ne acopere şi să ne păzească pe noi sub Acoperămîntul său nevătămaţi.

Despre acest lucru s-a făcut încredinţare în Constantinopol în împărăţia lui Leon cel Înţelept, împăratul cel drept credincios, întru prea slăvita biserică a Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, cea din Vlaherna. După săvîrşirea cîntării celei de toată noaptea, într-o zi de Duminică, în luna octombrie, ziua întîi, fiind de faţă şi mulţimea poporului la ceasul al patrulea din noapte, Sfîntul Andrei, cel ce era întru totul al lui Hristos, şi-a ridicat ochii în sus şi a văzut-o pe Împărăteasa Cerului, pe Acoperitoarea a toată lumea, Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu, stînd în văzduh şi rugîndu-se, strălucind ca soarele şi acoperind poporul cu cinstitul său Omofor. Văzînd aceasta Sfîntul Andrei a zis către ucenicul său Epifanie: „Oare vezi, frate, pe Împărăteasa şi pe Doamna tuturor, care se roagă pentru toată lumea?” Iar el a răspuns: „O văd, sfinte părinte, şi mă înspăimînt”. Citeşte mai departe…

Categories: AUDIO, ORTODOXIE Tags:

1 octombrie: Sfântul Cuvios Ioan Cucuzel, Sfântul Munte Athos, Grecia

septembrie 30th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Ioan Cucuzel, Sfântul Munte Athos, Grecia

(1 octombrie)

Sf Cuv Ioan Cucuzel 2Frescă săvârșită în veacul al XIX-lea și aflată în Marea Lavră, Sfântul Munte Athos, Grecia

Sfântul Ioan Cucuzel, numit și „cel cu glas îngeresc”, a viețuit în mănăstirea athonită Marea Lavră între anii 1280-1360, în vremea împăratului Alexie Comneanul.

Acesta se născu în localitatea Dirrachia, în Bulgaria. Orfan de tată, mama lui îl dădu la școală spre a învăța știința sfintelor cărți. Înscris la școala imperială de cântăreți bisericești din Constantinopol, tânărul psalt va deveni cel mai bun din vremea lui.

Însuși împăratul, cucerit de minunata lui voce, îl numi protopsalt al măreței catedrale bizantine. În această vreme a petrecerii sale în Constantinopol, sfântul Ioan își căpătă numele de „Cucuzel”, căci se povestește cum fiind întrebat odată ce mâncase la cină, el răspunse „fasole și mazăre”, cuvinte ce se traduc prin „koukouzelis”.

Tânărul nu își dorea să se căsătorească, ci să se retragă în liniște, spre nevoința și viața bineplăcută lui Dumnezeu. Astfel, Domnul rândui să-l cunoască pe egumenul unei mănăstiri athonite, pricină pentru care se hotărî a-și îndrepta pașii către Sfântul Munte Athos. Egumenul îl luă cu sine pe tânăr, fără a ști cine era, și îl tunse în monahism, rânduindu-l ca păstor la turma de capre a mănăstirii. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

1 octombrie: CUVIOSUL SAVA STÂLPNICUL ŞI FĂCĂTORUL DE MINUNI, CARE A PUSTNICIT LA VIŞERA

septembrie 30th, 2020 Fără comentarii

1 OCTOMBRIE:
CUVIOSUL SAVA STÂLPNICUL ŞI FĂCĂTORUL DE MINUNI,
CARE A PUSTNICIT LA VIŞERA

Fiu de boier din Kaşin, Cuviosul Sava a trăit o viaţă pustnicească încă din anii copilăriei şi s-a stabilit în diferite mănăstiri din regiunea Tver. În 1937, a pornit şi s-a dus în Sfântul Munte, unde a trăit mulţi ani dăruindu-se rugăciunii minţii. Întorcându-se în Rusia, avea de-acum înfăţişarea unui bătrân sărac şi se stabili lângă un râu, într-o pădure deasă din regiunea Novgorod. Arhiepiscopul Ioan (1388-1415) a aflat de la localnici şi a trimis un om credincios lui să vadă cine este acest pustnic care a venit şi s-a aşezat în jurisdicţia lui episcopală fără permisiune.

Citeşte mai departe…

Categories: Fără categorie Tags:

ADAOS LA SINAXAR – 30 septembrie: POMENIREA CELUI ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU MIHAIL, MITROPOLITUL KIEVULUI

septembrie 29th, 2020 Fără comentarii

POMENIREA CELUI ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU MIHAIL, MITROPOLITUL KIEVULUI

30 septembrie

Sfântul Mihail a fost primul Mitropolit al Kievului şi a toată Rusia. După ocuparea Hersonului de către Sfântul Vladimir (pomenit pe 15 iulie), co-împăraţii Bizanţului Vasilie al II-lea Bulgaroctonul (976-1025) şi Constantin al VIII-lea (979-1028) s-au grăbit să-şi îndeplinească promisiunea făcută, adică să-i dea ca soţie pe sora lor Ana, după ce mai întâi ţarul rus şi poporul său au îmbrăţişat creştinismul.

Principesa porfirogenetă a însoţit misiunea bizantină a episcopilor, clericilor şi demnitarilor, care avea în frunte pe Mitropolitul Mihail, căruia Sfântul Patriarh Nicolae al II-lea Hrisoverghis (983-996, pomenit pe 16 decembrie) i-a încredinţat lucrarea dificilă a creştinării ruşilor.

Sfântul Ierarh l-a botezat pe Vladimir (989) şi pe boierii ruşi şi a săvârşit nunta împărătească în Herson. În continuare, însoţit de perechea princiară şi de clerul bizantin, care purta sfintele moaşte, icoane şi sfinte vase, s-a dus la Kiev. Călătoria nou-luminatului ţar şi a noului mitropolit către cetatea-capitală a pământului rusesc era ca o sfântă expediţie, care se deplasa pentru a dezrădăcina politeismul strămoşesc al ţării.

În capitala Rusiei Kievene, Mihail i-a botezat pe copiii lui Vladimir şi poporul în râul Nipru. În timpul scurtei perioade de păstorire, în colaborare cu Sfântul Vladimir şi cu episcopii vicari şi clericii săi, Mihail a dezvoltat o activitate misionară foarte largă. Propovăduia închinătorilor la idoli Evanghelia Harului, catehiza poporul, boteza şi îi întărea pe cei nou-luminaţi în credinţă.

După imnograful Bisericii, Mihail ,,a dărâmat idolii cu securea învăţăturii evanghelice, a dezrădăcinat spinii mulţimii zeilor şi a semănat seminţe roditoare în pământul Rusiei”.

În anii următori, 990 şi 991, s-a dus şi în alte două puternice cetăţi domneşti ale vremii, Novgorod şi Rostov, unde cu râvna sa misionară a nimicit superstiţiile politeiste, a botezat poporul, a ridicat biserici şi a hirotonit preoţi.

Doborât din cauza intensei activităţi şi a condiţiilor climatologice răuvoitoare, a adormit pe 15 iunie 991, după ce a pus temeliile creştinării Rusiei prin botezarea Kievului.

Moartea lui a pricinuit o mare tristeţe Sfântului Vladimir pentru pierderea atât de grabnică a bunului păstor al poporului său, dar şi a unui înţelept consilier în treburile statului. A fost înmormântat în Biserica Născătoarei de Dumnezeu ,,Desiatinaia” (A-zecea), pe care a ridicat-o Vladimir cu binecuvântarea Sfântului Mihail, dar pe care cel din urmă nu a văzut-o terminată. La începutul secolului al XII-lea cinstitele lui moaşte au fost găsite nestricate şi aduse în Lavra Peşterilor, unde se află până astăzi.

Biserica îl cinsteşte pe Sfântul Ierarh ca luminător al Kievului şi cântă: ,,Se laudă cetatea Kievului astăzi pentru cămaşa baptismală cu care ai îmbrăcat-o, Sfinte”.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: „Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe”)

File:Lebedev baptism.jpg - Wikipedia

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

30 septembrie: Aflarea moaștelor Sfântului Ierarh Mihail, întâiul mitropolit al Kievului, Ucraina

septembrie 29th, 2020 Fără comentarii

Aflarea moaștelor Sfântului Ierarh Mihail, întâiul mitropolit al Kievului, Ucraina

(30 septembrie)

Sf Ier Mihail, intaiul mitropolit al Kievului, Ucraina 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a fost întâiul mitropolit al Kievului și a toată Rusia și era după unele izvoare de neam sirian, iar după altele bulgar sau sârb.

După ocuparea Hersonului de către sfântul Vladimir (pomenit pe 15 iulie), împăraţii Bizanţului Vasilie al II-lea Bulgaroctonul (976-1025) şi Constantin al VIII-lea (979-1028) se grăbiră să-şi îndeplinească făgăduința de a-i da de soţie pe sora lor Ana, după ce mai întâi ţarul rus şi poporul său îmbrăţişară dreapta credință.

Sfântul Vladimir, țarul și luminătorul Rusiei și întocmai cu apostolii (pomenit la 15 iulie). Miniatură din anul 1770

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

30 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. GRIGORIE (Gr, Ro, En)

septembrie 29th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Γρηγορίου – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. GRIGORIE

30 septembrie

 

 Pomenirea Sfântului Sfintitului Mucenic Grigorie, Iluminatorul Armeniei celei mari.

Grigorie Armenia

Luminătorul Armeniei celei mari, Sfîntul Grigorie, s-a născut din părinţi întunecaţi cu necredinţa, dar luminaţi cu bunul neam şi cu dregătoria. Tatăl lui era un anume Anak, unul din cei mai mari boieri din pămîntul Persiei, de neam Partean, din seminţie împă-rătească, rudenie a lui Artaban, împăratul perşilor, şi a lui Cursar, fratele împăratului Armeniei. Acela mai de pe urmă era străin în Armenia, deoarece împărăţia perşilor venind sub stăpînirea parţilor, şi Artaban fiind part şi împărăţind într-însa, le era greu perşilor că sînt stăpîniţi de cei din alt pămînt. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

30 septembrie: Bătrânul Ghedeon de la Colciu

septembrie 29th, 2020 Fără comentarii

Bătrânul Ghedeon de la Colciu

Monahos-Gedeon-Kolitsiotis-02-IN

Părinții de la Chilia Sfântului Tihon, Kapsala, 1932

Părintele Ghedeon s-a născut la Gădinți, în Moldova, într-o familie evlavioasă. Numele său de botez era Gheorghe [Chelaru]. Tatăl său, Constantin, era citeț la biserică. După primele clase primare, Gheorghe a slujit la conacul din Gădinți al prințului Bogdan, iar apoi a plecat în armată, vreme de patru ani, unde a ajuns sergent și secretar. Din mila lui Dumnezeu, a supraviețuit celui dintâi război mondial.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

29 septembrie: CÂND FRANŢA ERA ORTODOXĂ: SFÂNTUL FAUST, EPISCOP DE RIEZ

septembrie 28th, 2020 Fără comentarii

29 septembrie

CÂND FRANŢA ERA ORTODOXĂ:

SFÂNTUL FAUST, EPISCOP DE RIEZ


Născut în Marea Britanie în jurul anului 400, Cuviosul Faust s-a mutat cu familia sa în Galia sudică la începutul secolului V.
După strălucitele sale studii în filosofie, a dorit să dobândească adevărata înţelepciune şi s-a tuns monah în renumita mănăstire din Lerini, aşezându-se pe sine sub îndrumarea duhovnicească a întemeietorului ei – Sfântul Honorat (pomenit pe 16 ianuarie) şi a Preacuviosului Caprasie. Smerenia, ascultarea, blândeţea şi râvna sa pentru nevoinţă au făcut ca în puţin timp să înainteze în virtuţile monahiceşti, Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

29 septembrie: CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU CIPRIAN DIN USTIUG

septembrie 28th, 2020 2 comentarii

  CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU CIPRIAN DIN USTIUG

sf-ciprian-de-ustiug

29 SEPTEMBRIE

Cuviosul Ciprian, plugar cu îndeletnicirea, era originar din regiunea Ustiug. În 1212, a construit lângă cetate Mănăstirea Intrării Maicii Domnului în Biserică, căreia i-a dăruit toată averea sa şi s-a făcut monah. Luând conducerea obştii, priveghea cu dragoste părintească pentru înaintarea duhovnicească a monahilor, neîngăduindu-şi nicio odihnă. Niciodată n-a ieşit din curtea Mănăstirii. Trăia într-o continuă asceză şi priveghere, ca şi cum fiecare zi ar fi fost prima şi ultima din viaţa lui pământească. S-a odihnit în Domnul în anul 1276. Cinstitele sale moaşte au fost aşezate în Mănăstirea sa.

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

29 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. CHIRIAC SIHASTRUL (Gr, Ro, En)

septembrie 28th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Κυριακού – 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. CHIRIAC SIHASTRUL

 29 septembrie

Pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Chiriac Sihastrul.

Chiriac sihastrul

Cuviosul Chiriac era de neam din Corint; tată era Ioan, presbiterul sfintei soborniceştii Biserici, iar mamă, Evdochia; s-a născut pe timpul împărăţiei lui Teodosie cel mic, cam pe la sfîrşitul împărăţiei lui. Era rudă cu Petru, episcopul Corintului, de care, în tinereţe, a fost pus citeţ la aceeaşi sobornicească Biserică, în Corint. Şi se îndeletnicea cu osîrdie cu citirea dumnezeieştilor cărţi de dimineaţa pînă seara şi de seara pînă dimineaţa tot la citire şedea; şi tot citind el aşa, a ajuns în nedumerire şi a început a se minuna cum din început Dumnezeu a rînduit pe toate cele folositoare spre mîntuirea omului! Cum, în tot neamul omenesc, pe cei ce I-au plăcut Lui, de multă cinste I-a învrednicit, luminaţi si preaînălţaţi i-a făcut! Că pe Avel, pentru jertfă, l-a prea înălţat; pe Enoh, fiindcă bine i-a plăcut Lui, cu mutarea în rai l-a cinstit; pentru dreptate pe Noe, scînteia neamului omenesc, l-a păzit întreg şi nevătămat în apele potopului; pe Avraam pentru credinţa lui cea tare, l-a arătat tată a multe neamuri, dreptcredincioasa preoţie a lui Melhisedec a arătat-o a fi bine primită; pe Iosif, pentru curăţie l-a mărit, pe Iov, pildă de răbdare, l-a dat lumii; pe Moise, puitor de lege l-a făcut, pe Isus al lui Navi, l-a pus soarelui şi lunei înfrînător, pe David l-a arătat prooroc, împărat şi strămoş al înfricoşatei taine; văpaia cuptorului Babilonului a schimbat-o tinerilor în rouă. Dar mai mult se minuna gîndind de cea fără de sămînţă şi nespusă zămislire şi naştere, cum Fecioara a fost maică, pururea fecioară! Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

28 septembrie: Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de Aproape”

septembrie 27th, 2020 Fără comentarii

28 septembrie:

Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în

„Peșterile de Aproape”

Sfinții Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de Aproape” au două slujbe oficiale. Prima a fost alcătuită de ieromonahul Meletie orfanul (înscrisă în Acatistierul de la Kiev din 1764). A doua slujbă a Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska a fost alcătuită de Sfântul Dimitrie de Rostov.

Categories: ICOANE, Moaşte, ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

28 septembrie: Viaţa Sfântului Neofit Zăvorâtul din Pafos, insula Cipru

septembrie 27th, 2020 Fără comentarii

Viaţa Sfântului Neofit Zăvorâtul din Pafos, insula Cipru 

%ce%bd%ce%b5%cf%8c%cf%86%cf%85%cf%84%ce%bf%cf%82

 ORNAM1Sfântul Neofit Zăvorâtul în peșteră s-a născut la 1134 în Lefkara, din regiunea Larnaka din insula Cipru. La vârsta de 18 ani a părăsit lumea și nunta pe care i-o pregătiseră părinții lui și a plecat la Mănăstirea Sfântului Ioan Gură de Aur din Koutsouventi la poalele Pentadactilului cu scopul de a deveni monah, deoarece a văzut deșertăciunea lumii acesteia. La mănăstirea Sfântului Ioan a învățat literele, căci în momentul plecării era analfabet, a învățat să scrie și să citească singur și apoi a învățat pe de rost toată Psaltirea. La mănăstire l-au pus în ascultare la viile mănăstirii și apoi în ascultarea de eclesiarh și astfel intra în contact cu multă lume și acest lucru i-a displăcut. După șapte ani de ascultare la aceată mănăstire, s-a hotărât să plece în căutarea unui loc mai liniștit și a ales Sfintele Locuri, pe care le-a și vizitat, s-a închinat la Sfântul Mormânt, dar negăsind un loc potrivit pentru asceza pe care o dorea, s-a întors în Cipru, cu scopul de a se îmbarca într-o corabie pentru a se duce în muntele Latrous din Asia Mică. Dar în port are o ispită din care a înțeles că nu este voia lui Dumnezeu să părăsească insula Ciprului. Niște funcționari ai statului l-au luat drept răufăcător și l-au închis noaptea în temniță, confiscându-i bănuții pe care-i avea pregătiți pentru călătorie. A fost eliberat de niște cunoscuți și odată ieșit din temniță s-a îndreptat spre Melissobouno (Muntele albinelor), care se află la nord-vest de Pafos, a găsit o peșteră mică unde a rămas pentru 4 luni ca să se asigure că locul era liniștit. După ce s-a convins că locul nu era frecventat, s-a stabilit definitiv în peșteră pe care a numit-o Enkleistra (adică zăvorniță) pe care o afierosește Sfintei Cruci. Mai târziu a mărit peștera și a despărțit-o în mai multe încăperi, în biserică, trapeză și chilie, încăperi pe care le-a pictat cu fresce minunate. Faima sfințeniei lui Neofit s-a răspândit în toate zonele Ciprului și închinători de pretutindeni veneau la Enkleistra sfântului. Sfântul nu a plecat niciodată din peștera lui, iar când închinătorii s-au înmulțit, s-a mutat într-o peșteră de mai sus și de acolo sfătuia pe credincioși. În ciuda faptului că nu și-a părăsit peștera, avea o imagine completă a evenimentelor epocii lui pe care le-a și descris în scrierile sale. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

28 septembrie: CUVIOSUL IRODION, CARE A PUSTNICIT LÂNGĂ LACUL ILOZERSK

septembrie 27th, 2020 Fără comentarii

 CUVIOSUL IRODION, CARE A PUSTNICIT LÂNGĂ LACUL ILOZERSK

28 SEPTEMBRIE

Ucenicul Cuviosului Cornelie din Komel (pomenit pe 19 mai), Cuviosul Irodion, în anul 1538, la un an după adormirea Stareţului său, a primit poruncă de la îngerul Domnului să se stabilească lângă micul lac Ilozero, în regiunea Lacului Alb şi să construiască o biserică închinată Naşterii Maicii Domnului. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

28 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SFÂNTULUI HARITON (Gr, Ro, En)

septembrie 27th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Χαρίτωνος – 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. HARITON  

28 septembrie

Pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Hariton marturisitorul.

Hariton

Cuviosul Hariton era din eparhia Licaoniei, locuitor în cetatea Iconiei, creştin bine credincios şi ales întru bunătăţi. Acesta în vremea lui Aurelian, rău credinciosul împărat (270-275), s-a arătat Mărturisitor al numelui lui Iisus Hristos. Cînd a ieşit acea poruncă fără de Dumnezeu de la împăratul prin toate părţile ca să fie siliţi creştinii să jertfească idolilor, iar cei ce nu se vor supune poruncii să fie ucişi, atunci Hariton, în Iconia, la un lucru ca acesta strălucea cu bună credinţă, ca cel mai dintîi dintre creştini; şi a fost prins şi legat de guvernatorul ţării aceleia şi adus la judecata păgînilor, unde l-a întrebat pe el judecătorul, zicînd: „Pentru ce nu te închini zeilor celor cu nume mare, cărora împăratul şi toţi supuşii îşi smeresc capetele lor?” Răspuns-a Hariton: „Toţi idolii păgînilor sînt diavoli, care, oarecînd, pentru mîndria lor, au fost surpaţi din cer în iadul cel mai de jos, căci voiau să se asemene cu Dumnezeul cel prea înalt.

Iar acum de către oamenii cei fără de minte şi înşelaţi caută să-i cinstească precum pe dumnezei. Însă şi ei, şi cei ce li se închină lor, vor pieri curînd, şi ca şi fumul stingîndu-se se vor pierde, pentru aceea nu mă voi închina lor. Căci eu am pe ade-văratul Dumnezeu, Căruia îi slujesc şi mă închin, Care este ziditor tuturor, Mîntuitor al lumii Care trăieşte în veci”. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

CÂND ANGLIA ERA ORTODOXĂ: SFÂNTUL SIGIBERT, REGELE ANGLIEI RĂSĂRITENE (27 SEPTEMBRIE)

septembrie 26th, 2020 1 comentariu

  POMENIREA SFÂNTULUI SIGIBERT, REGELE ANGLIEI RĂSĂRITENE

27 septembrie

Sfântul Sigibert după asasinarea fratelui său – Regele Angliei Răsăritene, care ceruse să fie botezat – a plecat în Galatia, unde a fost catehizat cu sârguinţă în credinţa ortodoxă şi botezat.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

27 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. CALISTRAT (Gr, Ro, En)

septembrie 26th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Καλλιστράτου – 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. CALISTRAT

 27 septembrie

Pomenirea Sfântului Mucenic Calistrat, si a celor împreuna cu dânsul 49 de sfinti mucenici.

Văzînd zavistnicul vrăjmaş turma cea aleasă a lui Hristos din zi în zi înmulţindu-se, s-a sculat asupra ei cu mare mînie, vrînd ca pe toate oile cele cuvîntătoare să le răpească şi să le piardă. Avînd ca unelte la acest lucru pe cei mai împietriţi şi fără de omenie care s-ar putea numi mai bine fiare iar nu oameni: pe Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305), împăraţi păgîni ai Romei, pe aceştia i-a pornit ca pe nişte lupi răpitori asupra turmei lui Hristos şi printr-înşii cu răzbunare şi cu nemilostivire au împuţinat-o. Pentru că, atîta mînie le-a revărsat în inimă asupra creştinilor, încît lăsînd toa-te celelalte griji ale împărăţiei, şi-au îndreptat vederile lor spre aceasta cu toate puterile ca să piardă cu desăvîrşire pe toţi creştinii. Crezînd că acel gînd şi lucru al lor este cel mai cinstit şi mai de căpetenie decît toate celelalte lucrări mari ale împărăţiei şi decît cele slăvite biruinţi şi dănţuiri asupra vrăjmaşilor lor, pentru aceea şi chinuitorii, conglăsuind în răutate, au trimis pe la toate marginile împărăţiei lor, ca de pretutindeni să silească pe creştini la jertfe idoleşti, iar pe cei ce nu se vor supune să-i muncească, să-i ucidă, şi cu felurite morţi să-i piardă. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

27 septembrie: Viata si patimirea Sfintei Noii Mucenite-Fecioare Achilina din Zagliveri (Grecia)

septembrie 26th, 2020 Fără comentarii

ÎNDUIOŞĂTOARE MUCENICIE!

DOAMNE, DĂ-NE MAME CA MAMA SFINTEI ACHILINA ŞI COPII CA SFÂNTA ACHILINA!

Viata si patimirea Sf. Nou Mucenite-Fecioare Achilina din Zagliveri (Grecia)

Sfânta Nou Muceniță-Fecioară Achilia din Zagliveri (Grecia)

 

Sfânta Achilina s-a nascut in anul 1745 și a crescut în satul Zagliveri de lângă Tesalonic, unde viețuiau greci și turci. Părinții ei au fost creștini evlavioși. Mama sa a învățat-o încă din primii ani ai copilăriei să trăiască o viață după poruncile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Astfel, încă din fragedă pruncie, Achilina Îl iubea pe Hristos și se ruga fierbinte să-i dea putere ca să nu se lepede niciodată de El.

Într-o zi, s-a întâmplat ca tatăl sfintei să se certe cu un vecin turc, pe care, înfuriat fiind, l-a lovit cu putere și l-a ucis pe loc. Atunci l-au prins străjerii turci și l-au dus la pașa Tesalonicului. Când pașa a văzut că acuzatul se teme pentru viața sa și dorește să scape din mâinile acuzatorilor, i-a spus:

– Îți recomand să îți schimbi credința și să devii turc, numai așa îți voi putea ierta crima pe care ai săvârșit-o! Dacă refuzi, atunci voi porunci să fii ucis prin același mod cu care l-ai ucis pe vecinul tău!
– Pașă al meu, voi deveni turc chiar în acest moment numai să nu-mi faci niciun rău!
Astfel s-a lepădat de credința Ortodoxă, purtând și fesul  turcesc pentru a scăpa de osândirea la moarte.

Mama sfintei s-a întristat profund pentru trecerea la islam a soțului ei, și, din acest motiv, a continuat și cu mai multă râvnă să o învețe pe fetița sa cum să-L mărturisească pe Hristos cu bărbăție și credință. Urmând cuvintele mamei sale copila a prins curaj și a început să se roage cu și mai mare bucurie. 

Când tânăra Achilina a ajuns la vârsta de 18 ani, turcii l-au obligat pe tatăl sfintei să o turcească și pe aceasta. Acela, temându-se să-i refuze, le-a făgăduit că va face orice ca s-o convingă. Atunci s-a dus la ea și i-a spus:

– Fata mea, turcii îmi cer în fiecare zi să te conving să treci la religia musulmană. Eu am facut-o primul, iar acum e rândul tău. Te rog să faci asta cât mai repede, ca să nu mă imboldească de fiecare dată când mă văd.
Atunci sfânta i-a răspuns fără nicio ezitare:

– Crezi că sunt puțin credincioasă ca și tine să mă lepăd de Ziditorul și Făcătorul lumii, de Domnul Iisus Hristos, Care a îndurat răstignire și moarte pentru noi? Sunt gata să rabd orice chin, chiar și moarte, pentru dragostea Mântuitoului meu Iisus Hristos.
Tatăl său, când a văzut că nu a reușit să o convingă, s-a dus la turci și le-a spus să-i facă orice vor, ca să-i schimbe religia. Imediat după aceasta, turcii s-au dus acasă la Achilina, ca să o prindă. Mama sfintei i-a văzut înainte să sosească și și-a dat seama care este scopul vizitei lor. Atunci s-a apropiat de fată și i-a spus emoționată:

– Dulcea mea Achilina, în fiecare zi te-am învățat să păstrezi credința în Mântuitorul Hristos și să nu-L trădezi niciodată. În fiecare zi te-ai rugat la Mântuitorul, ca să îți dea putere să nu te lepezi așa cum a făcut tatăl tau. Acum a sosit ceasul să faci ceea ce ai învățat și să arăți bărbăție!

Sfânta și-a îmbrățișat mama și, cu lacrimi curgându-i pe față, i-a spus:
– Nu te teme maica mea, nu am cum să uit iubirea Mântuitorului meu! Dumnezeu va fi cu mine și mă va întări. Să te rogi pentru mine!

Între timp, turcii au ajuns și au bătut la ușă întrebând de Achilina. Sfânta s-a predat în mâinile lor în timp ce mama sa îi urma plângând până la locul unde avea să aibe loc judecata. Turcii au condus-o pe sfânta la judecător, dar pe mama sa nu au lăsat-o să intre.

Judecătorul i-a poruncit să se lepede de Hristos și să îmbrățișeze credința musulmană, dar sfînta a refuzat. Atunci judecătorul s-a mâniat și a poruncit să o dezbrace de la brâu în sus, apoi să o lege de un stâlp și să o lovească cu varga. Călăii turci au început să o bată cu cruzime mai mult timp, dar sfânta a rămas nevătămată.
După aceasta, turcii au adus-o în fața judecătorului și au încercat, prin diferite făgăduințe, lingușiri și daruri să o facă musulmancă.
De asemenea, un turc bogat, văzându-i frumusețea și minunându-se de curajul ei, i-a zis:
– Fă-te turcoaica, iar eu am să te căsătoresc cu fiul meu. Dacă accepți propunerea mea, vei trăi totdeauna fericită alături de el. Însă Achilina a îndurat cu bucurie bătăile pentru dragostea Mântuitorului și s-a arătat dezinteresată de propunerile viclene ale turcilor. De aceea, judecătorul s-a enervat la culme și a poruncit să o bată mai tare și pentru vreme mai îndelungată. Trupul muceniței-fecioare s-a umplut de răni și sânge, iar haina care mai rămăsese pe ea s-a rupt de tot. Însa sfânta a rămas neclintită în hotărârea ei.

Apoi, pentru a treia oară, au adus-o în fața judecătorului care i-a zis:
– Achilina, nu am răbdare să te mai rog. Ori te vei face musulmancă, ori îți voi rupe oasele unul câte unul!
Atunci sfânta a răspuns cu mărime de suflet:
– Ce are frumos credința voastră, ca să mi-o schimb pe a mea?
Să mă lepăd de Hristosul meu și să cred în falsele minuni ale credinței voastre? Niciodată! Voi sunteți răi și nepocăiți!

Când au auzit aceste cuvinte, cu toții s-au rușinat și au amuțit. Nu știau ce să mai spună în fața cuvintelor pline de adevăr și înțelepciune. Și cum erau înfuriați au bătut-o pentru a treia oară așa de cumplit, încât sfânta era pe punctul de a muri. Atunci au încredințat-o unui creștin, ce se afla de față, să o ducă înapoi acasă.
Când a văzut-o mama sa în ce stare se afla, a îmbrățișat-o și i-a zis:
– Ce-ai făcut, buna mea fetița!?
Sfânta și-a deschis ochii și i-a răspuns:
– Ce altceva să fac, măicuța mea, decât ceea ce m-ai învățat. Mi-am mărturisit credința!

Imediat, mama sa I-a mulțumit lui Dumnezeu, iar sfânta și-a dat sufletul Stăpânului Hristos, luând cununa muceniciei la 27 septembrie 1764. În ziua următoare creștinii au luat sfintele moaște spre a le ingropa. Atunci trupul sfintei a început să răspândească o minunată mireasmă și toți creștinii L-au slăvit pe Dumnezeu si s-au intarit in credinta. De asemenea, în acea noapte a coborât o lumină din cer care a strălucit pe mormântul sfintei, ca o stea luminoasă. Cu aceste minuni a slăvit-o preabunul Dumnezeu, arătând că a fost mulțumit de viața și de mărturisirea sfintei Achilina.

Biserica noastră face pomenirea sfintei mucenițe-fecioare Achilina din Zagliveri la 27 septembrie.

Racla cu Sfintele Moaste ale Sf. Mucenite Achilina se afla in biserica veche a satului Ossa din Sfinta Mitropolie de Langada.

Din periodicul <Vietile Sfintilor cu ilustratii> – Stupul Ortodox.
Traducere: S. M. P.

Fotografii cu Sfintele Moaste: aici

Viata si patimirea Sf. Nou Mucenite-Fecioare Achilina din Zagliveri (Grecia)

 

 

 

 

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

27 septembrie:SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL (AUDIO)

septembrie 26th, 2020 Fără comentarii

27 septembrie: SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL

Citeşte mai departe…

Categories: AUDIO, ORTODOXIE Tags:

26 septembrie: POMENIREA SFÂNTULUI EUSEBIU, ORTODOXUL PAPĂ AL ROMEI

septembrie 25th, 2020 Fără comentarii

CATOLICI, VENIŢI-VĂ ÎN FIRE! AŢI FOST DUŞI ÎN RĂTĂCIRE! 

PRIMIŢI CREDINŢA SFINŢILOR PAPI ORTODOCŞI, PĂRINŢII VOŞTRI!

26 SEPTEMBRIE

POMENIREA SFÂNTULUI EUSEBIU, ORTODOXUL PAPĂ AL ROMEI

 

Papa Eusebiu era grec de neam şi medic de profesie, ajungând al 3o-lea episcop al Bisericii Romei (numărându-l de la Sfântul Lin, care a fost primul episcop al Romei, şi nu de la Sfântul Petru, care a fost Apostol, nu episcop sau papă) care îl și venerează ca sfânt. (Astăzi, Biserica Ortodoxă a Romei este alcătuită din minoritatea ortodoxă şi multinaţională a Italiei, chiar dacă oficial nu s-a numit aşa, aşteptând întoarcerea celor căzuţi de la Adevăr. De ce de atâtea veacuri Biserica nu a consacrat în Roma episcop ortodox de Roma? Poate ar trebui să o facă acum? Dacă am face-o, am cădea în greşeala papei care în Răsărit a creat patriarhate uniate, pe care patriarhul Ghenadios Scholarios le numea idoli de patriarhate. Biserica a lăsat acest gol, ca să existe conştiinţa clară a acestei realităţi, a acestui gol, ca Roma să înţeleagă că trebuie să se întoarcă în Biserică.)
Sfântul Eusebiu a slujit ca episcop  Biserica din Roma doar câteva luni: de la 18 aprilie până la 17 august al anului 309 sau 310. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

26 septembrie: CUVIOSUL EFREM, FĂCĂTORUL DE MINUNI DIN PEREKOM

septembrie 25th, 2020 1 comentariu

CUVIOSUL EFREM, FĂCĂTORUL DE MINUNI,

EGUMENUL MĂNĂSTIRII DIN PERECOM

 

 

26 SEPTEMBRIE:

Cuviosul Efrem cel Nou a fost vânat de monahism şi a intrat în mănăstirea din Koliazin, în timp ce încă trăia întemeietorul ei, Cuviosul Macarie (pomenit pe 17 martie). Împreună cu el i-a atras şi pe părinţii lui care, în pofida împotrivirilor iniţiale, în cele din urmă, au urmat exemplul lui.  Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

26 septembrie: "PRINŢUL PĂCII" ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI

septembrie 25th, 2020 4 comentarii

SFÂNTUL VOIEVOD NEAGOE BASARAB, PRINŢ AL PĂCII, ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI

Iată, ia aminte şi aceasta, fătul meu, că poruncescu dumnezeieştile scripturi să te lepezi de eretici, să nu faci taină cu dânşii, nici să vorbeşti multu cu ei; dar încă cu cât mai multu să cade să te fereşti de păgâni, de care nu ştiu ce iaste Dumnezeu, nici să botează, măcar de ţe-ar fi şi frate şi să te fii născut cu dânsul dintr-o mumă, tot încă mai multu şi mai tare să te fereşti de dânsul, şi să te păzeşti şi să nu faci cu dânsul den adâncul şi din ascunsul inimii tale nici un sfat. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

26 septembrie: Sfântul și Dreptul Ghedeon

septembrie 25th, 2020 Fără comentarii

Sfântul și Dreptul Ghedeon

(26 septembrie)

8. Sf si Dreptul Ghedeon (sec XVI i.Hr.) 1.1Icoană zugrăvită în anul 1402

(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a viețuit în veacul al XIV-lea î.Hr., iară numele său se tâlcuiește „tăietor de lemne”. A fost cel de-al 5-lea judecător al lui Israel și fiul lui Abiezer, din seminția lui Manase, și locuia în satul Ofra (ce se tâlcuiește „căprioară”), aflat la vest de Iordan. Acesta avea trup puternic și suflet smerit.

Fiind în vremea aceea israeliții cuprinși de mare sărăcie, căci madianiții, sub a căror stăpânire se aflară vreme de 7 ani, numeroși ca lăcustele veneau și le luau roada pământului și vitele, aceștia strigară către Dumnezeu cu inimile zdrobite de durere.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

26 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. ŞI EVANGHELIST IOAN (Gr, Ro, En)

septembrie 25th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Μεταστάσεως Αγ. Ιωάννου – 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. ŞI EVANGHELIST IOAN

26 septembrie

Pomenirea mutarii la Domnul a Sfântului slavitului Apostol si Evanghelist Ioan Teologul.

Adormirea sf. Ioan Evanghelistul

Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan – de Dumnezeu cuvîntătorul – era fiul lui Zevedei şi al Salomiei, care era fiica lui Iosif Logodnicul. Acesta a fost chemat de la mrejile pescăreşti la pro-poveduirea Evangheliei. Cînd Hristos Domnul, umblînd pe lîngă marea Galileii, îşi alegea din pescari apostoli şi a chemat pe cei doi fraţi, pe Petru şi pe Andrei, atunci a văzut şi pe Iacob al lui Zevedei şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedei, tatăl lor, legîndu-şi mrejele lor, şi i-a chemat la Sine. Iar ei, îndată lăsînd corabia şi pe tatăl lor, au mers după Dînsul (Matei 4, 11-22). La primirea sa, Ioan a fost numit de Hristos Domnul fiu al tunetului, căci ca tunetul avea să se audă în toată lumea şi tot pămîntul să umple. Şi umbla după Bunul său Învăţător urmînd paşilor Lui, şi învăţînd înţelepciunea care ieşea din gura Lui. Şi era foarte iubit de Hristos, Domnul său, pentru nerăutatea lui cea desăvîrşită şi pentru curăţia fecioriei. Şi l-a cinstit pe el Domnul, între cei doisprezece apostoli, ca pe un prea ales şi era unul din cei trei mai de aproape ucenici ai lui Hristos, cărora le descoperea mai mult tainele Sale cele Dumnezeieşti. Cînd a vrut să învieze pe fiica lui Iair, n-a lăsat nici pe unul să meargă după Sine, fără numai pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan. Cînd în Tabor a vrut să-şi arate slava Dumnezeirii Sale, a luat pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan. Cînd se ruga în grădină şi acolo nu era fără de Ioan, pentru că zicea ucenicilor: „Şedeţi aici, pînă ce Mă voi duce acolo şi Mă voi ruga. Şi luînd cu Sine pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a început a se întrista şi a se mîhni” (Matei 26, 36-37).

  Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

26 septembrie: SFÂNTUL NEAGOE BASARAB (Viaţa, Slujba, Acatistul, Scrieri)

septembrie 25th, 2020 Fără comentarii

Alte articole:

 * * *

Sf. Voievod Neagoe Basarab


(26 Septembrie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Binecredinciosul voievod Neagoe Basarab a venit în lume în ultimul sfert al veacului al XV-lea, probabil în 1481 sau 1482, în împrejurări acoperite de taină, pe care istoricii nu le-au lămurit pe deplin.

La urcarea sa pe tron, în 1512, el şi-a revendicat descendenţa din domnul Ţării Româneşti Basarab cel Tânăr, poreclit Ţepeluş (noiembrie 1477-septembrie 1481, a doua domnie în noiembrie 1481-aprilie 1482, când e ucis de boieri la Glogova) fiul lui Basarab II (decembrie 1442-primăvara 1443) şi nepotul lui Dan al II-lea (1420-1431). Neagoe era deci strănepot, în linie dreaptă, al celui mai viteaz dintre domnii Ţării Româneşti după Mircea cel Mare, ştiut fiind că Dan al II-lea, care era nepot de frate al biruitorului de la Rovine, a ţinut pază la Dunăre împotriva cotropirii otomane (1). Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

25 septembrie: SFÂNTUL SERGHIE DE RADONEJ, VAS ALES AL SFINTEI TREIMI

septembrie 24th, 2020 Fără comentarii

SFÂNTUL SERGHIE DE RADONEJ, VAS ALES AL SFINTEI TREIMI

25 septembrie

Citiţi şi:

Astazi, 25 septembrie, este praznuit Sfantul Serghie de Radonej, mare aparator al pamantului rusesc, cel care si-a inchinat intreaga sa viata Sfintei Treimi. S-a aratat vas ales al lui Dumnezeu inca din pantecele maicii sale, cand a strigat in timpul Sfintei Liturghii de trei ori : atunci cand a inceput a se citi Sfanta Evanghelie, la heruvic si cand preotul a glasuit : ” Sfintele sfintilor „. Inca de prunc a dovedit infranare refuzand sa fie alaptat miercurea si vinerea. Dupa moartea parintilor sai, Chiril si Maria, si-a impartit averea saracilor si s-a retras intr-un loc pustiu unde a ridicat o biserica in cinstea Sfintei Treimi (astazi, acolo, nu departe de Moscova, este o adevarata Lavra).

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

25 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. EUFROSINA (Gr, Ro, En)

septembrie 24th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο της Αγ. Ευφροσύνης – 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. EUFROSINA

 25 septembrie

Pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre Eufrosina, fiica lui Pafnutie Egipteanul.

EufrosinaSfânta Eufrosina a trait pe timpul Împaratului Teodosie cel Mic. Parasind ea lucrurile veselitoare ale lumii si desertaciunea si slava vietii acesteia, si fugind pe ascuns din casa parinteasca, s-a schimbat pe sine, îmbracând haine barbatesti, Smarald numindu-se, în loc de Eufrosina. Si fiindca a iubit vietuirea monahiceasca, a mers la o mânastire de barbati, aratându-se ca un famen împaratesc, si tunzându-si parul capului sau, se silea prin tot chipul sa se ascunda, ca sa nu o afle Pafnutie, tatal ei. Dupa ce si-a câstigat dorinta, se nevoia cu multe nevointe si osteneli si cu rugaciuni neîncetate, pâna când si-a uscat cu totul trupul sau gingas femeiesc, asa fel, încât toti fratii mânastirii se spaimântau si se minunau, vazând patimirea ei. Si cu adevarat era un lucru minunat, sa vada cineva o femeie frumoasa, locuind în mijlocul monahilor. Prin urmare asa a putut a straluci în mijlocul barbatilor cu virtutile, precum si piatra cea scumpa smaraldul straluceste în mijlocul celorlalte pietre. Cu adevarat smarald s-a aratat fericita aceasta Eufrosina, ramânând necunoscuta, nu un an sau doi sau trei, ci vreme de treizeci si opt de ani încheiati, adica pâna la sfârsitul vietii sale. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Serghie, egumenul Radonejului, noul făcător de minuni (25 septembrie)

septembrie 24th, 2020 Fără comentarii

sf_serghie_de_radonej

Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Serghie a fost născut în cetatea Rostovului, din părinţi binecredincioşi, Kiril şi Maria. Deci, l-a ales pe el Dumnezeu pentru slujba Sa încă din pîntecele mamei sale, căci intrînd oarecînd mama lui, după obiceiul său, în Biserică la Sfînta Liturghie şi avînd în pîntece pe acest prunc, cînd au vrut să înceapă a citi Sfînta Evanghelie, pruncul a glăsuit, încît au auzit toţi cei ce erau aproape de maica sa. Deasemenea, în vremea cîntării heruvicului, a doua oară a strigat pruncul.

Şi cînd preotul a glăsuit „Sfintele sfinţilor”, a treia oară glasul pruncului din pîntecele mamei s-a auzit. Din aceasta au înţeles toţi că o să se arate mare luminător lumii şi slujitor Sfintei Treimi. Căci, precum sfîntul Ioan mergătorul înainte a săltat cu bucurie în pîntece înaintea Maicii Domnului, aşa şi acesta a săltat înaintea Domnului în sfînta Biserică. Deci, s-a cuprins de frică şi de spaimă mama lui de minunea aceea, şi toţi cei ce auziseră se mirau foarte. Iar după acestea, s-au împlinit zilele naşterii şi a născut fiu, şi i-a pus numele Vartolomeu. Şi, de cînd s-a născut, nu sugea Miercurea şi Vinerea niciodată şi nici altceva nu gusta. Iar aceasta era începătură a înfrînării şi a postirii lui celei mari, pe care mai pe urmă a arătat-o în vîrsta cea desăvîrşită. Cînd a fost de şapte ani, l-a dat la învăţătura cărţii, dar nu învăţa lesne, căci era zăbavnic la minte. Şi cu multă silinţă îl învăţa pe el dascălul, însă cu greu sporea ceva. Aceasta era însă după rînduiala lui Dumnezeu, ca de la Duhul Sfînt, iar nu de la oameni să se dea copilului înţelegerea cărţii. Drept aceea, într-o zi umblînd singur prin oarecare dumbravă – căci iubea din tinereţe liniştea şi de multe ori se preumbla singur prin locuri liniştite -, a găsit pe un călugăr, sau mai curînd înger în chip călugăresc, trimis de Dumnezeu, stînd în dumbravă şi făcînd rugăciuni. Iar el, apropiindu-se, a stat aproape de el, şi aştepta sfîrşitul rugăciunii, apoi i-a făcut lui închinăciune. Iar călugărul l-a întrebat: „Ce-ţi trebuie fiule?” A răspuns copilul, zicînd: „M-au dat, părinte, să învăţ carte şi nu pot să înţeleg nimic din cele ce-mi spune dascălul meu, de care lucru tare mă necăjesc şi nu ştiu ce să fac. Mă rog sfinţiei tale, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, ca să mă înţelepţească cu sfintele tale rugăciuni”. Iar călugărul făcînd rugăciune l-a binecuvîntat pe el, zicîndu-i: „Iată, de acum fiule îţi dăruieşte ţie Dumnezeu să înţelegi cele ce-ţi trebuie, încît să poţi şi pe alţii să-i ajuţi!”. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

25 septembrie: Sfânta Cuvioasă Eufrosina de Suzdal, Rusia

septembrie 24th, 2020 Fără comentarii

Sfânta Cuvioasă Eufrosina de Suzdal, Rusia

(25 septembrie)

3. Adormirea Cuv Eufrosina de Suzdal (1250) 19

Aceasta fu prințesă de Suzdal și se născu în anul 1212. La naștere primi numele Teodulia, fiind fiica cea mai mare a sfântului mucenic Mihail, mare cneaz al Cernigovului.

Sfântul Mucenic Mihail, mare cneaz al Cernigovului, tatăl Sfintei Eufrosina de Suzdal (pomenit la 20 septembrie) Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

24 septembrie: SFÂNTUL CUV. MC. GALACTION DIN VOLOGDA, CARE UCIS DE CATOLICI S-A SĂVÂRŞIT

septembrie 23rd, 2020 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Mucenic Galaction din Vologda (Rusia) 

– prăznuit pe 24 septembrie –

Temându-se de mânia ţarului Ivan cel Groaznic, o rudă a prinţului Ivan Ivanovici Belsky, căzut în dizgraţie, l-a dus în taină pe fiul lui, Gavriil, care avea doar şapte ani, în oraşul Stariţa. În anii copilăriei, văzând răutatea ţarului faţă de familia sa, tânărul prinţ s-a retras spre Vologda şi a trăit pe lângă un cizmar, de la care a învăţat meseria de cârpaci.

Căsătoria sa nu a durat prea mult, întrucât soţia îi murise devreme, lăsându-l pe prinţul Gavriil să-şi crească singur fiica.

Greutăţile vieţii pământeşti i-au întărit dorinţa de a se închina lui Dumnezeu. După ce a căutat un loc lângă râul Sodima, a săpat o groapă în pământ făcându-şi în ea chilia, care era aproape de o biserică închinată Preasfintei Treimi. După ce a primit tunderea în monahism şi, odată cu aceasta, numele de Galaction, el a început să trăiască în post şi rugăciune. Ascetul nu a renunţat însă la meşteşugul său de cârpaci, iar banii pe care îi primea îi împărţea în trei: o parte era închinată lui Dumnezeu, o altă parte săracilor şi cea de-a treia parte o păstra pentru nevoile personale. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Pe 24 septembrie 1815, UN COPIL DE 14 ANI, PRIMUL MUCENIC AMERICAN, A FOST TĂIAT BUCĂŢI DE UN IEZUIT CATOLIC.

septembrie 23rd, 2020 4 comentarii

24 SEPTEMBRIE: POMENIREA SFÂNTULUI MUCENIC PETRU ALEUTUL

La începutul anilor 1800, pe când Alaska era încă tărâm rusesc, în insula Kodiak trăia un tânăr aleut pe nume Cungagnaq. Când fu botezat de către misionarii ieromonahi ortodocşi ruşi, el primi numele creştin de P e t r u.
În 1815, P e t r u care acum avea paisprezece ani, îi însoţea pe treisprezece negustori de blănuri care au fost trimişi într-o expediţie de către o companie ruso – americană. Dar pe când se apropiau de California, corabia lor fu jefuită de către marinarii spanioli şi toţi cei paisprezece care se aflau la bord au fost luaţi prizonieri la San Francisco. În temniţă, P e t r u se afla închis împreună cu un om pe nume Kychaly. Despărţiţi de ceilalţi, aceştia doi avură de îndurat chinuri şi mai mari. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

24 septembrie: SFÂNTUL SILUAN ATHONITUL (Viaţa, Învăţăturile, Slujba, Acatistul, Paraclisul) – RUGĂCIUNEA NEÎNCETATĂ VINE DIN IUBIRE

septembrie 23rd, 2020 Fără comentarii

SFÂNTUL SILUAN ATHONITUL

24 septembrie

Articole din aceeaşi categorie:

 

Domnul iubeşte atât de mult pe om, încât îi dă darurile Sfântului Duh, dar până când sufletul se învaţă să păstreze harul, se chinuie mult… „Ţine mintea ta în iad şi nu deznădăjdui” Şi prin aceasta, vrăjmaşii sunt biruiţi. Dar de îndată ce las mintea mea să iasă din foc, gândurile rele câştigă din nou putere. 

VIAŢA

Cuviosul Siluan (Simeon Ivanovici Antonov) s-a născut în 1866 într-o familie modestă de ţărani ruşi, alcătuită – pe lângă părinţi – din cinci băieţi şi două fete. Tatăl lui Simeon, un om plin de adâncă credinţă, blândeţe şi de multă înţelepciune, îi este primul model în viaţa sa lăuntrică.

Încă de mic copil, Simeon şi-a pus în gând – avea doar patru ani – ca atunci „când va fi mare să caute pe Dumnezeu în tot pământul”. Auzind mai apoi de viaţa sfântă şi minunile săvârşite de Ioan Zăvorâtul (un sfânt rus contemporan) tânărul Simeon şi-a dat seama că „dacă există Sfinţi, înseamnă că Dumnezeu e cu noi şi n-am nevoie să străbat tot pământul să-L găsesc.” Citeşte mai departe…

ACATISTUL SFINTEI MARI MUCENIȚE TECLA, CEA ÎNTOCMAI CU APOSTOLII (24 Septembrie/7 Octombrie)

septembrie 23rd, 2020 Fără comentarii

ACATISTUL SFINTEI MARI MUCENIȚE TECLA, CEA ÎNTOCMAI CU APOSTOLII

(24 septembrie / 7 octombrie)

 Troparul Sfintei Mari Muceniţe Tecla, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Tecla strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacele si Icoasele: 

Condacul 1:

Vrednicei de fericire, prealăudatei şi întocmai cu Apostolii, întâi-pătimitoarei Marii Muceniţe Tecla, cântări veselitoare să-i aducem, ca uneia ce a deschis calea Împărăţiei, arătând că Hristos, iubitorul de oameni, pe toţi îi primeşte şi tuturor le dăruieşte cereasca Sa cămară; toţi cu un glas să strigăm către dânsa: Bucură-te, Mare Muceniţă Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Icosul 1:

Când slăviţii Apostoli, buna propovăduire a lui Hristos în lume purtând, au mers în Iconia şi te-au aflat pe tine, frumoasă fecioară, având optsprezece ani, fiind de neam mare şi slăvit, logodită fiind cu un tânăr asemenea bogat, anume Famir, văzând tu minunile ce se făceau de către Apostoli, şedeai ascultând cuvintele lor în casa lui Onisifor şi luând aminte la cele ce grăiau dânşii. Pentru acestea te lăudăm zicând:
Bucură-te, fecioară curată şi preaînţeleaptă;
Bucură-te, că lucrarea Sfântului Duh s-a înrădăcinat în inima ta;
Bucură-te, că lumina cea de sus inima ta o a luminat;
Bucură-te, că primind lumina, de înţelepciune te-ai umplut;
Bucură-te, că sămânţa cuvântului lui Dumnezeu a căzut pe pământ bun în sufletul tău;
Bucură-te, că ai crezut în Fiul lui Dumnezeu şi L-ai iubit pe El;
Bucură-te, că de Dumnezeu cu tot sufletul te-ai lipit;
Bucură-te, că a sluji lui Hristos cu dragoste te-ai făgăduit;
Bucură-te, că acum în ceruri împreună cu El te proslăveşti;
Bucură-te, ceea ce ai deschis calea tuturor muceniţelor;
Bucură-te, că eşti ca un sfeşnic luminos înaintea lor mergând;
Bucură-te, că înaintea lui Hristos acum stai;
Bucură-te, Mare Muceniţă Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

24 Septembrie: Pomenirea icoanei Maicii Domnului Pantanassa (Stăpâna tuturor)

septembrie 23rd, 2020 Fără comentarii

24 Septembrie:

Pomenirea icoanei Maicii Domnului Pantanassa (n.n. Stăpâna tuturor) 

Imagini pentru pantanassa

În fiecare an, în data de 24 septembrie se face pomenirea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului numită Pantanassa sau Stăpâna tuturor. Această icoană, care se păstrează la mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos, a fost binecuvântată de Dumnezeu cu darul vindecării cancerului.

Şi anul acesta (24 septembrie 2013), o mulţime de credincioşi s-au aflat la metocul mănăstirii Vatoped de la Porto Lagos, pentru a cinsti pomenirea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Pantanassa.
În ajunul sărbătorii s-a săvârşit vecernia praznicală cu litie, în prezenţa egumenului mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte, Arhim. Efrem.

Cinstirea icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Pantanassa a devenit foarte populară nu numai pentru credincioşii din Tracia (Thraki), ci şi pentru cei din întreaga Grecie, care se roagă şi lasă fotografii şi daruri cerând păzirea lor şi a celor dragi de boli şi de rău.

Anul acesta, la Porto Lagos au venit şi credincioşi din Bulgaria, Cipru şi Rusia, pentru a se închina şi pentru a cinsti icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

La predică, egumenul Efrem a subliniat ideea că icoana este transpusă pe lemn, nu pentru că suntem idololatri, ci pentru că chipul reprezentat este cel al Maicii lui Dumnezeu. „Am întâlnit oameni care nu sunt foarte evlavioşi, dar vine clipa când îi cer ajutorul ei. Metocurile Sfântului Munte există nu pentru investiţii, după cum cred unii, ci ca să fie mângâiat poporul şi în special femeile, care, după tradiţie nu pot intra în Partenonul bărbătesc al Sfântului Munte. Acest metoc îl ţinem nu pentru noi ci pentru acoperirea şi ajutorarea voastră. De aceea am şi adus icoana aceasta aici, ca să veniţi să vă închinaţi şi să vă rugaţi şi să plecaţi uşuraţi şi odihniţi sufleteşte”.

Sursa: http://romfea.gr/ektakta-nea-2/19297-2013-09-24-22-33-05

Traducere:    IAN

Categories: ORTODOXIE Tags:

24 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. M. MC. TECLA (Gr, Ro, En)

septembrie 23rd, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο της Αγ. Θέκλας – 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. M. MC. TECLA

 24 septembrie

 

Pomenirea Sfintei Marii Mucenite si întocmai cu Apostolii Tecla.

Tecla

Cînd Sfinţii Apostoli Pavel şi Varnava propoveduiau bunăvestirea lumii, au mers şi în Iconia, şi petreceau la Onisifor, pe care Pavel îl pomeneşte în scrisoarea cea către Timotei, zicînd: „Să dea Domnul milă casei lui Onisifor, că de multe ori m-a odihnit şi de lanţurile mele nu s-a ruşinat” (2 Timotei 1,16). Atunci mulţi, ascultînd învăţătura lor şi văzînd semnele şi minunile care se făceau de dînşii, au crezut în Domnul nostru Iisus Hristos. În casa lui Onisifor găzduind, adeseori intrau în sinagogă, şi, precum în casă aşa şi în sinagogă, grăiau cu îndrăzneală cuvîntul lui Dumnezeu, aducînd pe popoare la calea cea mîntuitoare şi la credinţa în Iisus Hristos. De acest lucru se scrie în Faptele Apostolilor: „Şi în Iconia au intrat ei (adică Pavel şi Varnava), ca de obicei, în sinagoga iudeilor, şi astfel au vorbit, încît o mare mulţime de iudei şi de elini au crezut… Deci multă vreme au stat acolo, grăind cu îndrăz-neală în Domnul, Care da mărturie pentru cuvîntul harului Său, făcînd semne şi minuni prin mîinile lor” (Fapte 14,1,3).

În acea vreme, era acolo o fecioară frumoasă, avînd optsprezece ani, anume Tecla, fiică a maicii anume Teoclia, de neam mare şi slăvit, fiind logodită cu un tînăr din cei mai dintîi ai cetăţii, anu-me Famir, bogat şi frumos. Acesta, văzînd minunile ce se făceau de Apostoli, şedea cu alţii la vorba lor în casa lui Onisifor, la fereas-tră, şi, ascultînd, lua aminte cele grăite de dînşii. Şi a căzut sămînţa cuvîntului lui Dumnezeu pe pămînt bun şi, cu lucrarea Sfîntului Duh, s-a înrădăcinat adînc în inima ei şi a răsărit. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

24 septembrie: Sfântul Vladislav, regele Serbiei

septembrie 23rd, 2020 Fără comentarii

Sfântul Vladislav, regele Serbiei

(24 septembrie)

7. Sf Vladislav, rege al Serbiei (sec XIII) 4.2(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfântul Ștefan, întâiul rege încoronat al Serbiei, avu 4 fii: Radoslav, Vladislav, Uroș și Predislav. Primii 3 vor cârmuiră Serbia unul după altul, iar Predislav, la îndemnul unchiului său, sfântul Sava, arhiepiscopul sârbilor (pomenit la 14 ianuarie), depuse voturile monahale devenind mai târziu Sava al II-lea, cel de-al treilea arhiepiscop al Serbiei, trecut și el în rândul sfinților.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

23 septembrie: SFÂNTUL NOU MUCENIC NICOLAE KARPENISIOTUL

septembrie 22nd, 2020 Fără comentarii

Sfantul Nou Mucenic Nicolae Karpenisiotul 

Sfantul Nou Mucenic Nicolae Karpenisiotul

Uneltire
                                                                                                                             
Nicolae, slăvitul Neomartir al lui Hristos, s-a născut în jurul anului 1656, în oraşul Karpenisi (Grecia) din parinti credinciosi si iubitori de Hristos.

Cu toate ca erau saraci, l-au trimis  la şcoală unde a învăţat Sfintele Scrieri.

Când a implint vârsta de 15 ani, tatăl său l-a luat in Constantinopol, unde lucra la o băcănie intr-un loc numint Tahta Kale. In fata bacaniei isi avea frizeria un turc prieten cu tatal lui Nicolae, care stia  bine să scrie şi să citească în limba turcă ( în acea vreme majoritatea turcilor erau analfabeţi). La acest turc l-a trimis pe tânărul Nicolae tatăl său, ca să înveţe şi limba turca. Lucrul acesta era periculos pentru tanar deoarece putea fi intors de la credinţa în Hristos.

Cu Nicolae s-a întamplat tocmai contrariul. Au inceput lectiile. Cum Nicolae  era foarte destept, invata asa de repede si usor incat l-a uimit pe dascalul sau care a inceput sa-l invidieze. Pentru acest motiv a hotarat sa-l turceasca, adica sa-l faca mahomedan. A mestesugit urmatoarea nelegiuire.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

23 septembrie: ZĂMISLIREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL – TROPAR (Gr) şi SINAXARUL (Gr, Ro, En)

septembrie 22nd, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Συλλήψεως Ιωάννου Προδ. – 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI POMENIREA ZĂMISLIRII SF. IOAN BOTEZĂTORUL

 23 septembrie

Pomenirea zamislirii Sfântului slavitului înaintemergatorului si Botezatorului prooroc Ioan.

Zamislirea Botezatorului Ioan

Zămislirea mîntuirii noastre apropiindu-se, s-a zămislit Sfîntul Ioan, Înainte Mergătorul, cu mărire şi cu minune. Multe mame zămislesc fii, dar puţine sînt acelea pe a căror zămislire ar mări-o şi ar prăznui Biserica lui Dumnezeu. Numai trei mame au fost de ale căror zămisliri în pîntece s-a minunat lumea; acestea au fost Sfînta şi dreapta Ana, Sfînta Elisabeta şi Prea Sfînta, Preacurata Fecioara Maria. Dreapta Ana a zămislit pe Născătoarea de Dumnezeu; Elisabeta, pe Mergătorul înainte; iar Fecioara Maria, pe Hristos, Mîn-tuitorul nostru. Deci, toate aceste zămisliri prin vestitor ceresc s-au binevestit şi s-au săvîrşit de darul lui Dumnezeu, dar nu fără a vor-bi bunul vestitor şi cu zămislitorii, de vreme ce Însuşi Dumnezeu avea trebuinţă de învoirea celor ce zămisleau. Drept aceea, bine-vestitorul, Sfîntul Arhanghel Gavriil, care slujea atunci în rînduiala săptămînii sale înaintea lui Dumnezeu, a început a vorbi astfel: „Nu te teme, Zaharie, că s-a auzit rugăciunea ta şi femeia ta, Elisaveta, va naşte ţie un fiu, şi-l vei numi Ioan şi va fi ţie bucurie şi veselie şi se vor bucura mulţi de naşterea lui” (Luca 1,13).

  Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

23 septembrie: SINAXARUL SFINTEI MUCENIŢE RAISA (IRAIDA)

septembrie 22nd, 2020 Fără comentarii

SINAXARUL SFINTEI MUCENIŢE RAISA (IRAIDA)

– 23 septembrie –

Sfânta Muceniță Raisa a trăit în Alexandria. Odată, mergând ea să scoată apă de la o fântână, a văzut o corabie la mal. La bord era un număr mare de bărbați, femei, clerici și călugări, toți încătușați în lanțuri pentru mărturisirea dreptei credințe.

Lăsând la o parte urciorul cu apă (și fiind atinsă de o mare dorință de a suferi pentru Domnul), Sfânta s-a alăturat grupului de robi ai lui Hristos şi a fost încătușată laolaltă cu toți ceilalți. Odată ajunsă corabia în orașul egiptean Antipolis, Sfânta Raisa a fost prima care a fost supusă unor chinuri cumplite, în cele din urmă fiind decapitată cu sabia. După martiriul ei, toți ceilalți au plătit cu sângele mărturisirea credinței în Hristos.

 Traducere: acvila30.ro

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

23 septembrie: Sfântul Nou Mucenic Ioan din Conița, Grecia

septembrie 22nd, 2020 Fără comentarii

Sfântul Nou Mucenic Ioan din Conița, Grecia

(23 septembrie)

5. Sf Nou Mc Ioan din Conita (Konitsa), Grecia (1814) 1.1

Acesta s-a născut din părinți musulmani de viță înaltă din târgul Conița (Konitsa, oraș aflat la hotarul Greciei cu Albania), eparhia Vellas, ce făcea parte din Mitropolia Ioaninei Epirului. Tatăl său era și derviș și șeic. La 20 de ani se alătură și el cinului dervișilor.

Mai târziu, se mută în orașul Ioanina, apoi în orașul Vrahori din ținutul Etoliei al cărui pașă era Haznatar Isufaravos, prieten al tatălui său. Iar pașa îl făcu pe sfântul Ioan dervișul său personal.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

COMPLETĂRI LA SINAXARUL DIN 22 SEPTEMBRIE: CUVIOŞII COSMA ŞI IONA

septembrie 21st, 2020 1 comentariu

22 SEPTEMBRIE:
POMENIREA SFÂNTULUI CUVIOS COSMA ZOGRAFITUL,
CARE A PUSTNICIT ÎN SFÂNTUL MUNTE


Sfântul Cosma era originar dintr-o familie de viţă nobilă din Bulgaria. Părinţii lui l-au educat creştineşte şi l-au pus să înveţe carte elină şi slavonă. Dorinţa lor era să-l însoare. El însă, atras de dragostea lui Hristos, a plecat pe ascuns în Sfântul Munte şi a fost tuns monah în Mănăstirea bulgărească Zografu. Aflându-se odată la praznicul Buneivestiri în Mănăstirea Vatopedi, a văzut o femeie slujind în biserică şi în trapeză. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

22 septembrie: CEI 26 DE MUCENICI DE LA ZOGRAFU

septembrie 21st, 2020 Fără comentarii

 VIAŢA, MĂRTURISIREA ŞI PĂTIMIRILE CELOR 26 DE CUVIOŞI MUCENICI DE LA ZOGRAFU, PE LARG, DIN „VIEŢILE SFINŢILOR BULGARI”.

22 septembrie

Pe când împărăţea (la Constantinopol) împăratul bizantin Alexios Duka Murzdufla latinii – cu mare oaste – au cuprins Constantinopolul şi alte multe oraşe şi sate din Bizanţ.Mulţi ani (1204-1261), Imperiul Bizantin a fost sub stăpânirea latinilor catolici şi se afla într-o stare jalnică[1]. Astfel era şi atunci când latinii catolici au fost alungaţi din Constantinopol în vremea împăratului bizantin Mihail al VIII-lea Paleologul (1261-1282). Supărat şi văzând insistentele lor încercări de a ataca din nou imperiul, Mihail Paleologul a trimis o mare reprezentanţă către papa Romei cu scrisori secrete scrise de el însuşi, în care – printre altele – scria: „Pentru toate câte V-au făcut trufaşii sciţi (bulgarii) noi nu suntem vinovaţi, deoarece le-au făcut din propria lor iniţiativă. De aceea şi noi ne temem de ei. Noi însă, bine urmând şi mai înainte Bisericii Romane, nu am încetat să credem, să mărturisim şi să cugetăm ca şi Voi. Rugămu-Vă aşadar să ne ajutaţi ca unii ce suntem de aceeaşi credinţă cu Voi… Dacă nu veţi alerga a ne ajuta şi a ne apăra, atunci numele Nostru va dispărea de pe pământ, iar Voi veţi fi certaţi pentru aceasta de Dumnezeu Atotţiitorul”. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

22 septembrie: UITAT DE TOŢI, DAR SFINŢIND PĂMÂNTUL PE CARE-L CĂLCĂM: SFÂNTUL SOFRONIE DE VRACIA

septembrie 21st, 2020 7 comentarii

22 septembrie:

UITAT DE TOŢI, DAR SFINŢIND PĂMÂNTUL PE CARE-L CĂLCĂM:

SFÂNTUL SOFRONIE DE VRACIA

Astăzi, 22 septembrie, facem pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Sofronie, Episcop de Vracia (Bulgaria)*, un sfânt de naţionalitate bulgară şi înscris în Aghiologhionul Bisericii de către Biserica soră de peste Dunăre în anul 1964.
Dacă foarte puţini români ştiu despre existenţa acestui sfânt, cert e că şi mai puţini ştiu că acest Sfânt Sofronie, în ultimii ani ai vieţii sale, a găsit ospitalitate avraamică pentru nevoinţele sale sihăstreşti şi pastoral-misionare în Ţara Rămânească de la început de veac XIX, adormind în cetatea Bucureştilor şi fiind îngropat în mănăstirea pe care a stăreţit-o… Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

22 septembrie: PRINOS DE POMENIRE ŞI RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI ŞI CĂTRE SFINŢII MUCENICI DE LA ZOGRAFU

septembrie 21st, 2020 Fără comentarii

PRINOS DE POMENIRE ŞI RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI ŞI SFINŢII MUCENICI DE LA ZOGRAFU


22 septembrie: Pomenirea Sfinţilor 26 de Cuvioşi Mucenici Zografiţi
care în foc s-au săvârşit

În 1274, la Sinodul de la Lyon, Împăratul Mihail al VIII – lea Paleologul (1261 – 1282) a semnat unirea bisericilor (ortodoxă şi catolică – n.tr.), pentru a-şi asigura sprijinul politic al papei şi a putea să restaureze Imperiul Bizantin dezorganizat de stăpânirea latină (1204-1261).

În Constantinopol unirea a provocat o puternică furtună antiunionistă în toate straturile sociale. Majoritatea clerului şi poporului o respingea şi îl considera trădător al credinţei pe oricine se declara filounionist. În prima linie a opoziţiei se găseau monahii şi în special athoniţii, care întotdeauna au fost străjeri ai Ortodoxiei. Hotărât să impună unirea prin violenţă, Mihail al VIII – lea în colaborare cu Patriarhul Ioan al XI – lea Vekkos (1275-1282) s-a întors mai întâi împotriva acestora, deşi până atunci era entuziast susţinător al lor. Se menţionează că cei doi conducători latino-cugetători ai statului şi ai bisericii s-au dus în Sfântul Munte cu ajutor militar din partea papei pentru a-i constrânge pe athoniţi să accepte unirea. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

22 septembrie: SFÂNTUL SFINŢITUL MUCENIC TEODOSIE DE LA BRAZI, MITROPOLITUL MOLDOVEI (VIAŢA, SLUJBA, ACATISTUL)

septembrie 21st, 2020 1 comentariu

Sf. Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

(22 Septembrie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Sfântul lerarh Teodosie s-a născut în Ţinutul Vrancei. În prima jumătate a veacului al XVII-lea, şi, iubind din tinereţe viaţa călugărească, s-a lepădat de lume şi a primit sfântul chip îngeresc al călugăriei. Cugetând ziua şi noaptea la Legea lui Dummnezeu şi deprinzând de la dascălii încercaţi din mănăstirile Ţării de Jos învăţăturile cele folositoare, a fost ales egumen al mănăstirii Bogdana (n.n. – azi, în judeţul Bacău), reconstruind, în vremea stăreţiei sale, acest sfânt locaş. Pentru vrednicia şi pentru bunele sale obiceiuri, a fost hirotonit episcop de Rădăuţi în anul 1670, iar peste un an a fost trimis să păstorească Epicopia Romanului. Iubind cu adevărat sfintele lui Dumnezeu Biserici, a cercetat şi a ajutat pe cât i-a stat în putinţă schiturile şi mănăstirile din eparhia sa, sprijinind, totodatã, şi pe binecredincioşii creştini aflaţi în felurite necazuri sau cuprinşi de sărăcie. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

PREDICĂ LA POMENIREA SFÂNTULUI MUCENIC FOCA (22 septembrie) – UN SFÂNT GRĂDINAR

septembrie 21st, 2020 1 comentariu

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA

LA POMENIREA SFÂNTULUI MUCENIC FOCA

– 22 SEPTEMBRIE –

UN SFÂNT GRĂDINAR

Iubiţii mei, la începutul omiliei mele vom vorbi despre Pont. Nu pentru că suntem originari din Pont, nici pentru că vrem să subestimăm alte regiuni, care toate au a prezenta o cultură remarcabilă, ci pentru că istoria Pontului, dată fiind poziţia lui geografică, se împleteşte cu mari evenimente ale Neamului.

În Pont au trăit şi au activat marii Părinţi şi Dascăli ai Bisericii, precum Vasilie cel Mare, dar şi monahi şi asceţi. În Pont a înflorit o viaţă creştină. S-au construit biserici deosebite. În vremea persecuţiilor din primele veacuri martirii din Pont au fost nenumăraţi. Dar după încetarea persecuţiilor, în timpul lui Constantin cel Mare şi a urmaşilor lui, Pontul a fost organizat şi mai bine în mitropolii şi multe episcopii. Mai târziu, s-au zidit renumitele mănăstiri, precum cea a Maicii Domnului de la Sumela, a Sfântului Ioan Vazelonos şi a Sfântului Gheorghe Peristereota.
Dar au venit peste Pont vremuri foarte grele, anii stăpânirii turceşti. Turcii au împilat mult Pontul, ca să-şi schimbe credinţa. Câţiva şi-au schimbat credinţa. Dar atât de mare era influenţa, încât şi cei care-şi schimbaseră credinţa îşi păstrau limba, moravurile şi tradiţiile greceşti. Pontul, cu excepţia câtorva renegaţi, a rămas credincios şi afierosit închinării în faţa Celui Răstignit. În martirologiul Pontului s-au adăugat noi mucenici. Aşa a trăit Pontul până când a venit marea catastrofă din 1922, când întregul Pont a fost dezrădăcinat, iar martiricul său popor a fost împrăştiat în toate părţile patriei şi mai ales în Macedonia.

***

Un mucenic din Pont vom prezenta acum dragostei voastre. Să-l primim cu bucurie şi veselie, ca pe un frate al nostru mai mare, care a trăit în vremurile trecute. În groaznicii ani ai primelor persecuţii a mărturisit pe Hristos şi s-a învrednicit să primească cununa cea neveştejită a slavei. Este Sfântul Foca grădinarul, a cărui sfântă pomenire Biserica Ortodoxă o sărbătoreşte pe 22 septembrie.
Sfântul Foca s-a născut în una din cele mai minunate cetăţi ale Pontului, în Sinope, o cetate la mare, ale cărei ţărmuri se scaldă în valurile sălbatice ale Mării Negre. Era căsătorit. Avea femeie şi copii. Îndeletnicirea lui era de grădinar. Reuşise prin hărnicia sa să prefacă un loc sălbatic într-o grădină foarte frumoasă. O cultiva cu grijă, iar din roadele grădinii îşi întreţinea familia. Dar aşa cum el era iubitor de oameni, o parte din zarzavaturile grădinii o împărţea vecinilor săi săraci. Astfel, grădina lui Foca devenise un centru misionar. Sfântul Foca le spunea celor care îi vizitau grădina câte ceva despre Hristos. La umbra copacilor Foca învăţa. Şi, desigur, prilej de învăţătură lua de la apa cu care uda grădina, de la copacii fructiferi, de la florile multicolore, care răspândeau bună mireasmă. Dar Dumnezeiescul Învăţător, Iisus Hristos, nu lua şi El prilej din frumoasele Lui făpturi pentru a învăţa minunatele Sale parabole? Cele văzute sunt o icoană a lumii nevăzute. Dacă grădina cea materială este frumoasă, cu cât mai frumos va fi raiul, această grădină a lui Dumnezeu! Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Sfântul Mucenic Foca grădinarul, Turcia (22 septembrie)

septembrie 21st, 2020 Fără comentarii

Sfântul Mucenic Foca grădinarul, Turcia

(22 septembrie)

5. Sf Mc Foca gradinarul din Sinope, Turcia (320) 3.1Frescă săvârșită în anul 1547 și aflată în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

 

Acesta este diferit de sfântului sfințit mucenic Foca, pomenit tot în ziua de astăzi, episcopul cetății Sinopei în care avea să viețuiască peste mai bine de un veac sfântul Foca grădinarul.

Sfântul mucenic Foca își făcuse o grădină aproape de mare, în care sădind întruna felurite verdeţuri şi vânzând din acestea, avea hrana pentru sine şi ajuta pe cei săraci, iar alte verdeţuri din grădina sa le punea lângă drum ca să le ia cei ce treceau pe acolo.

Fiindcă era foarte iubitor de prieteni şi străini, făcea mai mare grădină duhovnicească în sufletul său, căci în ea se înmulţeau roadele cele duhovniceşti precum dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, milostivirea, credinţa, blândeţea și înfrânarea poftelor.

Însă auzind despre dânsul un oarecare stăpânitor al țării aceleia, trimise ostași ca să-l omoare.

Mergând deci slujitorii, sfântul Foca îi întâmpină întrebându-i:

– Pe cine căutați?

Aflând de la aceștia că pe dânsul îl caută, sfântul Foca le spuse:

– Întoarceţi-vă la mine, domnii mei, şi eu voi spune vouă despre dânsul.

Și îi primi în casa lui ospătându-i din destul, apoi le spuse:

– Rogu-mă vouă, stăpânii mei, îngăduiţi până mâine în casa mea mâncând şi bând şi dimineaţa eu îl voi da pe el vouă. Că nimeni nu-l ştie aşa precum îl ştiu eu şi locuieşte nu departe de mine. Acum s-a dus oareunde, dar va veni fără de zăbavă şi eu singur îl voi aduce în mâinile voastre

Iar el în acea vreme îşi găti mormânt în grădină şi își rîndui toate cele spre trebuinţa îngropării. Orice avea le împărţi săracilor şi apoi petrecu toată noaptea în rugăciune gătindu-se de moarte.

A doua zi, aflând slujitorii că el însuși este cel căutat, vrură să se ducă și să spună stăpânului că nu l-au găsit pe cel osândit. Însă sfântul Foca îi rugă să nu îl cruțe: Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

22 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. FOCA (Gr, Ro, En)

septembrie 21st, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Φωκά – 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. FOCA

 22 septembrie

Pomenirea Sfântului Sfintitului Mucenic Foca, facatorul de minuni.

Foca

În cetatea Sinopiei era un om numit Pamfil, şi avea de soţie pe Maria. Aceştia au născut pe acest fericit Foca, care din tinereţe era plin de darul Duhului sfînt; îi gonea pe diavoli din oameni şi tămăduia neputinţele. Ajungînd la vîrsta bărbatului desăvîrşit, pen-tru viaţa lui cea îmbunătăţită, a fost ales episcop acelei cetăţi. Şezînd pe scaunul său, păştea bine oile cele cuvîntătoare, cu cu-vîntul şi cu lucrul, adăugînd, spre nevoinţa sa, mai mari osteneli. Şi au fost arătate la toţi lucrurile lui cele bune, pentru care se pros-lăvea Tatăl cel ceresc. A întors mulţi oameni de la rătăcirea lor şi pe păgîni de la închinarea către idoli i-a adus la cunoştinţa unuia Dumnezeu. Iar cînd a vrut Domnul ca să-l învredniceasă, a înştiinţat pe robul său de această voie a sa prin vedenie, astfel: Un porumbel a zburat de sus, avînd în gura sa o cunună de flori, pe care punînd-o pe capul fericitului, i-a grăit cu glas omenesc, zicîndu-i: „Acum s-a umplut paharul tău, care se cade a-l bea”. Din această vedenie sfîntul a cunoscut muncile cele ce erau să-i vină pentru Hristos. Iar noi, din aceasta cunoaştem plăcerea lui cea ma-re către Dumnezeu, că s-a învrednicit a fi încoronat din cer fiind în trup. Aşa iubeşte prea bunul Dumnezeu pe cei drepţi şi plăcuţi ai săi: îi încununează pe dînşii cu slavă şi cu cinste şi pune pe capetele lor coroană. Acest Sfînt Foca era mire ceresc după curăţia sa sufletească şi trupească, cu care cerul a vrut să se împreune, şi i-a pus lui cunună. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

COMPLETĂRI LA SINAXARUL DIN 21 SEPTEMBRIE

septembrie 20th, 2020 1 comentariu

COMPLETĂRI LA SINAXARUL DIN 21 SEPTEMBRIE:

POMENIREA CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU IOSIF CARE S-A NEVOIT ÎN MĂNĂSTIREA ZAONIKIEV

Ilarion, un sătean rus din Ombukovo, regiunea Vologda, trăia o viaţă simplă şi în osteneli până în ziua în care l-a vizitat Domnul şi l-a încercat, lipsindu-l de lumina ochilor. În ciuda încercării acesteia, sfântul nu a deznădăjduit. Cerceta bisericile din regiune şi cerea să se facă pentru el rugăciuni şi Liturghii. Şi la o Sfântă Liturghie i-a apărut Sfântul Cosma şi i-a promis că în curând va fi vindecat. La următoarea i s-au arătat împreună Sfinţii fără-de-arginţi Cosma şi Damian şi i-au spus că au fost trimişi de Maica Domnului, care voia să-l vindece.

I s-a arătat atunci o icoană a Născătoarei de Dumnezeu înconjurată de raze luminoase şi un glas venind de la icoană i-a poruncit să fie curăţat acel loc şi să se înalţe pe el o cruce. Imediat ce Ilarion i s-a închinat, a fost vindecat şi plin de bucurie duhovnicească s-a întors în sat, ca să istorisească minunea. Sătenii au curăţat imediat locul, au înălţat o cruce şi au construit o bisericuţă, unde au aşezat icoana. De atunci, au început să aibă loc multe minuni, iar episcopul regiunii a ridicat acolo o mănăstire. Chiar dacă primul a fost tuns monah Ilarion, el a refuzat demnitatea de egumen, simulând o neputinţă duhovnicească. Treizeci de ani a trăit în mănăstire cu smerenie şi în nevoinţe ascetice, cunoscute doar de Dumnezeu. Lungile nopţi de iarnă le petrecea în priveghere, rugându-se drept înaintea icoanei făcătoare de minuni. Cuviosul Iosif a adormit în pace pe 21 septembrie 1612, slăvindu-l pe Dumnezeu pentru toate lucrurile minunate la care a fost martor ocular. A fost înmormântat în bisericuţa Născătoarei de Dumnezeu, unde au continuat să se săvârşească multe minuni.

POMENIREA CUVIOSULUI DANIIL DIN ŞUJGORSK

Monah al mănăstirii Cuviosului Corneliu din Komel (vezi sinaxarul pe 19 mai), Cuviosul Daniil a trăit singur, nevoindu-se în linişte până la adormirea sa (secolul XVI), într-o desăvârşită tăcere.

POMENIREA CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU IONA SAVAITUL, TATĂL CUVIOŞILOR TEODOR ŞI TEOFAN „SCRIŞII”

SF. IONA, TATĂL SCRIŞILOR

Cuviosul Iona a fost părinte după trup al Sfinţilor fraţi Teofan (pomenit pe 11 octombrie) şi Teodor (pomenit pe 27 decembrie) “Scrişii”. La o vârstă înaintată s-a stabilit în Lavra Sfântului Sava, unde a fost tuns monah. Fiind foarte evlavios a ajuns la culmea virtuţii – dragostea, şi a fost cinstit cu vrednicia de preot. Dumnezeu i-a răsplătit viaţa curată cu harisma minunilor. A adormit în pace la adânci bătrâneţi.

POMENIREA SFÂNTULUI MUCENIC EVSEVIE,
CARE DE SABIE S-A SĂVÂRŞIT

Sfântul Evsevie era originar din Fenicia. De unul singur s-a înfăţişat înaintea guvernatorului închinător la idoli şi i-a spus: “Ce-i lucru acesta nebunesc, ce-l faci, stăpâne, de prigoneşti turma lui Hristos! Potrivit căror legi pedepseşti?”. Acesta, stupefiat şi mânios de îndrăzneala sfântului, a poruncit călăilor să-l spânzure pe atletul lui Hristos, să-i sfâşie coastele şi să îi frece rănile cu pânzeturi de păr pline cu sare. Mucenicul primea pedepsele cu veselie, bătându-şi joc de ighemon. Atunci, insistând, i-a spus: ”Nu vei scăpa nici de mâna călăului, nici de sabia ascuţită”; şi a poruncit să-l decapiteze, oferindu-i lui Evsevie deplinătatea bucuriei, adică întâlnirea lui cu Domnul.

POMENIREA SFINŢILOR MUCENICI EVSEVIE, NESTAV ŞI ZINON FRAŢII ŞI A LUI NESTOR MĂRTURISITORUL

În vremea împăratului Iulian Apostatul (361-363), locuitorii Gazei, fanatici închinători la idoli, s-au răsculat împotriva creştinilor din cetate. Mânia lor şi-au îndreptat-o şi împotriva a trei fraţi după trup, Evsevie, Nestav şi Zinon, care se distingeau prin evlavia lor.
În timp ce sfinţii se ascundeau în casa lor, zeloţii idolilor i-au descoperit, i-au biciuit şi i-au aruncat în închisoare. Mulţimea ieşită din minţi s-a adunat la teatrul din cetate şi mărturisea fals împotriva celor trei fraţi, că ar fi hulit chipurile pe zei şi ar fi cerut desfiinţarea idolatriei. Îndemnându-se unul pe altul împotriva mucenicilor, au alergat cu toţii ca nişte revoluţionari la închisoare, i-au scos cu forţa şi, târându-i pe pământ, îi loveau unii cu lemne, alţii cu pietre, iar alţii cu orice găseau. Atât de mare era nebunia mulţimii, încât şi femeile ieşeau din casele lor şi-i împungeau cu instrumentele cu care ţeseau şi coseau. Dar şi bucătarii din piaţă, unii le aruncau apă fiartă din oale, în timp ce alţii îi străpungeau cu suvle ascuţite. După ce le-au spart şi le-au zdrobit cinstitele capete, i-au târât în afara cetăţii şi i-au ars în locul în care aruncau leşurile animalelor.
O creştină evlavioasă a adunat noaptea cu atenţie oasele sfinţilor şi le-a încredinţat nepotului ei, care se numea şi el Zinon. Când mai târziu acesta a devenit Episcop al Gazei, a zidit o biserică şi le-a aşezat lângă moaştele Sfântului Nestor Mărturisitorul, compatriotul şi prietenul celor trei fraţi, care mărturisise cu puţin timp înainte. Concetăţenii închinători la idoli îl arestaseră şi pe el pentru că era creştin, îl biciuiseră fără omenie şi-l târâseră pe pământ. În timp ce încă respira, l-au aruncat la porţile cetăţii, ca să moară acolo neajutorat. Câţiva creştini însă l-au luat pe ascuns şi l-au dus în casa lui Zinon. În timp ce acesta îi tămăduia rănile, Nestor şi-a dat sufletul lui Dumnezeu.

(Trad. Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe)

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

21 septembrie: VIAŢA SFÂNTULUI PROOROC IONA

septembrie 20th, 2020 Fără comentarii

21 septembrie: VIAŢA SFÂNTULUI PROOROC IONA

sf-pr-iona

 

Sfântul prooroc Iona era fiul lui Amatie. Mama acestui prooroc Iona, fiind văduvă, petrecea în Sarepta Sidonului. Această văduvă a hrănit pe Ilie proorocul în vreme de foamete; mai ales ea a fost hrănită de dânsul, că vadra de făină n-a scăzut şi urciorul cu untdelemn nu s-a împuţinat în casa ei prin venirea proorocului. Atunci Iona, fiind prunc mic, s-a îmbolnăvit şi a murit. Şi a zis văduva către Ilie: „Ce ai avut cu mine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine ca să-mi pomeneşti păcatele mele şi să-mi omori fiul?” Iar Ilie a zis: „Dă-mi fiul tău”. Şi l-a luat din braţele ei şi l-a suit în foişor unde şedea el şi l-a pus pe patul său. Apoi, a strigat Ilie către Dumnezeu şi a zis: „Doamne, Dumnezeul meu, oare şi văduvei la care locuiesc îi faci rău, omorând pe fiul ei?” Şi suflând de trei ori peste copil a strigat către Domnul şi a zis: „Doamne, Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el!” (III, Regi 17, 18-21). Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

21 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. CODRAT (Gr, Ro, En)

septembrie 20th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αποστόλου Κορδάτου – 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. CODRAT

21 septembrie

 Pomenirea Sfântului Apostol Codrat.

Sfîntul Apostol Codrat era unul din cei şaptezeci de apostoli. El a propovăduit cuvîntul lui Dumnezeu în Atena şi în Magnesia, unde a fost şi episcop şi pe mulţi i-a adus cu învăţăturile sale la lumina dumnezeieştii cunoştinţe şi a fost după cuvîntul lui Sirah: „Ca o stea de dimineaţă în mijlocul norilor”. Pentru că norii întunecoşi păgîneşti nedumnezeieşti erau cele străine faţă de lumina dreptei credinţe. Şi şedea poporul acela în întuneric şi în umbra morţii. Iar sfîntul apostol Codrat, cu cuvîntul lui Dumnezeu strălucindu-le lor ca o lumină mare, le-a luminat lor întunericul, a surpat jertfele cele spurcate, a sfărîmat idolii şi a risipit capiştele cele drăceşti cu rugăciunea. Şi precum steaua magilor celor de la răsărit, aşa şi el a arătat popoarelor calea cea spre Hristos. Şi precum luceafărul cel de dimineaţă aduce după sine soarele, aşa şi el a adus în lume lumina cea mare a credinţei şi a luminat sufletele omeneşti cele întunecate. Dar întunericul totdeauna urăşte lumina. Pentru că cei fără de Dumnezeu, văzîndu-şi idolii călcaţi de sfîntul Codrat, şi duhurile izgonite şi păgînătatea lor dezrădăcinată, au rînduit prigoană mare asupra apostolului şi ca pe un alt Ştefan au voit să ucidă cu pietre pe sfîntul Codrat. Dar, lovit fiind cu pietre, a fost păzit viu cu darul lui Hristos. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

21 septembrie: Bătrânul Ioachim Balasie Vatopedinul (+1988)

septembrie 20th, 2020 Fără comentarii

Bătrânul Ioachim Balasie Vatopedinul (+1988)

Gerontas-Ioakeim-Monaxos-Theodoros-Vatopaidinou-Kelliou-Analipseos-Karyes-Ag-Oros in

Bătrânul Ioachim împreună cu ucenicul său, Theodor, la Chilia vatopedină a Înălțării (din Karyes), cu puțină vreme înainte de adormirea Bătrînului Ioachim

Fericitul Bătrân Ioachim era un aghiorit autentic. O iubea mult pe Maica Domnului, pe Sfinții Părinți aghioriți, Sfântul Munte și istoria lui. Se distingea prin râvna, dragostea de carte și de virtuți. Evita grijile și cuvintele multe. Era îngăduitor, smerit și un bun monah. Sărăcia în care viețuia i-a îmbogățit inima. Deși a fost adeseori judecat, el n-a judecat pe nimeni.

Gheronda Ioachim, după numele său de mirean Ioan Balasie, s-a născut în 1893, în satul Dafni, din provincia Kalávrita, din părinți evlavioși și cu mulți copii, fiind cel mai mare dintre cei opt frați ai săi. Nici nu merge încă la școală și-și exprimase deja dorința de a deveni monah, lucru neobișnuit pentru un copil de vârsta sa. După absolvirea școlii gimnaziale a lucrat într-o băcănie din Patra, unde l-a cunoscut pe vrednicul de pomenire Ghervásios Paraschevópoulos († 1964), păstrând o strânsă legătură cu acesta.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

ALTE SINAXARE PENTRU ZIUA DE 20 SEPTEMBRIE

septembrie 19th, 2020 Fără comentarii

ALTE SINAXARE PENTRU ZIUA DE 20 SEPTEMBRIE:

Pomenirea Sfântului Mucenic Mihail, cneaz de Cernigov şi de Kiev şi a Sfântului Teodor, boierul lui


La începuturile secolului al XIII – lea (1232) hoardele tătare ale hanului Batu, profitând de îndelungatele rivalităţi dintre cnejii ruşi, s-au revărsat din adâncurile Asiei Centrale în câmpia rusă, distrugând şi tâlhărind totul în drumul lor. (A se vedea şi pomenirile Sfântului Mihail de Tver – 22 noiembrie şi Sfântului Alexandru Nevski – 23 noiembrie). În 1240 au ocupat şi Kievul, neexceptând nici faimoasa Lavră a Peşterilor.  Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

20 septembrie: SFÂNTUL EVSTATIE MĂRTURISITORUL, ARHIEPISCOPUL TESALONICULUI

septembrie 19th, 2020 Fără comentarii

20 septembrie: SFÂNTUL EVSTATIE MĂRTURISITORUL, ARHIEPISCOPUL TESALONICULUI, VICTIMĂ ŞI MARTOR AL BARBARIILOR FĂRĂ PRECEDENT VENITE DIN PARTEA CATOLICILOR

(AUGUST – NOIEMBRIE 1185)

20 SEPTEMBRIE: Pomenirea celui între sfinţi Părintelui nostru Evstatie, Arhiepiscopului Tesalonicului

Sfântul Evstatie s-a născut în Constantinopol între anii 1115-1135. Primele lecţii i s-au predat în şcoala care funcţiona în Mănăstirea Sfintei Eufimia, unde a şi fost tuns monah foarte devreme. Mai apoi, şi-a întregit cunoştinţele filosofice şi teologice în vestita Şcoală patriarhală. În anul 1150, a fost hirotonit diacon al Marii Biserici (Sfânta Sofia), în Mănăstirea Sfântului Flor, de unde a primit şi prenumele de “Katafloros”. Deja cunoscut pentru marea sa erudiţie şi pentru darul său retoric, a fost numit învăţător public al şcolii patriarhale cu titlul de magistru al ritorilor. În învăţătura sa demonstra că filosofia elină este slujnica adevărului creştin. Se spune că atât de deosebită era harisma lui didactică, încât „tot tineretul filolog din Cetate” se îngrămădea cu o dorinţă nestăvilită la audierea lecţiilor sale, iar când pleca, se asemăna cu roiul de albine care ies din crăpătura stâncii. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

20 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. EUSTATIE (Gr, Ro, En)

septembrie 19th, 2020 1 comentariu

Απολυτίκιο του Αγ. Ευσταθίου – 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. EUSTATIE 

20 septembrie 

Pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Eustatie si Teopista, soţia lui, şi doi fii ai lor: Agapie şi Teopist.

Eustatie, Teopista, Teopist, Agapie

În zilele împărăţiei lui Traian (98-117), petrecea în Roma oa-recare dregător, anume Plachida, de neam bun, slăvit, mai bogat decît alţii şi atîta de viteaz în războaie încît chiar şi numai numele lui era înfricoşat vrăjmaşilor. Acesta a fost ales povăţuitor al oştirilor romanilor, atunci cînd împăratul Romei, Tit (79-81), a mers cu oaste în pămîntul Iudeei, şi a arătat multă bărbăţie în războaie.

Deşi era închinător de idoli cu credinţa, arăta în viaţa sa lucruri creştineşti, hrănindu-i pe cei flămînzi, îmbrăcîndu-i pe cei goi, ajutîndu-le celor căzuţi în primejdii, şi liberîndu-i pe mulţi din legături şi din temniţe. Şi mai mult se bucura de aceasta, cînd făcînd bine cuiva, îi da mînă de ajutor fiind în primejdie, decît atunci cînd biruia cu mîna pe vrăjmaşi. Era ca un alt Cornelie, despre care pomenesc Faptele Apostolilor, în toate lucrurile bune desăvîrşit, afară numai că nu avea sfînta credinţă, cea în Domnul nostru Iisus Hristos, fără de care toate lucrurile cele bune sînt moarte. Şi avea soţie tot aşa cu fapte bune, ca şi dînsul, cu care a născut doi fii. Plachida şi femeia sa erau foarte buni şi milostivi spre toţi. Îi lipsea aceasta numai, să cunoască pe unul, adevăratul Dumnezeu, pe care neştiindu-l, prin lucruri bune Îl cinstea. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

20 septembrie: Sfântul Cuvios Nou Mucenic Ilarion Criteanul

septembrie 19th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Nou Mucenic Ilarion Criteanul

20 septembrie

ilarion12

 

 Sfântul Cuvios Nou Mucenic Ilarion Criteanul (icoană de la Schitul Sfânta Ana – 1835)

Sfântul Ilarion s-a născut în Creta, la Heraclion, din părinţi evlavioşi, care i-au dat numele de Ioan. Pentru a-şi desăvârşi educaţia a fost trimis la Constantinopol, la un unchi medic. Însă acesta nu s-a ocupat deloc de băiat şi l-a trimis la muncă la un negustor de fel din Chios. Revenind acesta din urmă dintr-o călătorie, a băgat de seamă că, dintr-o greşeală, Ioan îl făcuse să piardă o sumă mare de bani şi a voit să îl oblige să îi înapoieze întru totul. Cuprins de deznădejde, Ioan a mers la palatul sultanului să ceară ajutor, iar acolo a întâlnit un agă etiopian care, ajutat de diavol, a reuşit să-l convingă să devină musulman. După trei zile însă, cum conştiinţa nu-i dădea pace defel, Ioan s-a pocăit, a fugit de la palat şi, aflând un vapor care pleca în Crimeea, a urcat la bord.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

19 septembrie: POMENIREA SFÂNTULUI TEODOR, PRINŢ DE SMOLENSK ŞI YAROSLAVL, ŞI A FIILOR LUI, DAVID ŞI CONSTANTIN

septembrie 18th, 2020 1 comentariu

19 septembrie: Pomenirea Sfântului Teodor, prinţ de Smolensk şi Yaroslavl, şi a fiilor lui, David şi Constantin

Fericitul Teodor era fiul principelui de Smolensk, Rostislav Mstislavovici. Împodobit cu blândeţe şi smerenie, din tinereţe a dus o viaţă evlavioasă şi plăcută lui Dumnezeu, lucrând în toate faptele lui potrivit voii lui Dumnezeu. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

19 SEPTEMBRIE: Cel între sfinţi Părintele nostru Teodor Arhiepiscop de Canterbury

septembrie 18th, 2020 Fără comentarii

CATOLICII ŞI ANGLICANII AR TREBUI SĂ SE ÎNTOARCĂ LA ORTODOXIA ŞI ORTOPRAXIA SFÂNTULUI TEODOR, ARHIEPISCOP DE CANTERBURY, CE A FOST ARHIEREU ORTODOX, HIROTONIT DE UN PAPĂ ORTODOX ŞI CARE TOATĂ VIAŢA S-A LUPTAT JERTFELNIC PENTRU UNITATEA ÎN ORTODOXIE A BISERICII SALE ŞI PENTRU COMUNIUNEA CU PENTARHIA ORTODOXĂ. DECI, CATOLICI ŞI ANGLICANI, ÎNAPOI LA PĂRINŢI, LA PROPRII VOŞTRI PĂRINŢI DREPTSLĂVITORI!

19 SEPTEMBRIE: Cel între sfinţi Părintele nostru Teodor Arhiepiscop de Canterbury

Elin născut în anul 602, în Tarsul Ciliciei, Sfântul Teodor a studiat la Atena, unde datorită erudiţiei şi înţelepciunii lui, a dobândit renumele de filosof. Acolo, a îmbrăţişat şi viaţa monahală. La vârsta de 60 de ani s-a dus la Roma şi şase ani mai târziu, în 668, fiind în mănăstirea „Ad Aquas Salvias”, unde se pare că şi-a întregit formarea monahicească, Papa Vitalian l-a hirotonit Arhiepiscop al văduvitului tron de Canterbury. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

19 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. TROFIM, SAVATIE ŞI DORIMEDONT (Gr, Ro, En)

septembrie 18th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Τροφίμου, Σαββατίου – 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Â

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. TROFIM, SAVATIE ŞI DORIMEDONT

19 septembrie

Pomenirea Sfinţilor Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont.

Trofim, Savatie si Dorimedont

Rău-credinciosul Probus (276-282) avea sceptrul împărăţiei Romei, iar în Antiohia stăpînea Attic, care se numea şi Eliodor. Atunci se săvîrşea praznicul pierzător de suflet al lui Apolo şi locuitorii cetăţii, precum le era obiceiul, toată ziua aceea se îndeletniceau cu aduceri de jertfe, beţii, dănţuiri şi toate lucrurile cele de desmierdare. Atunci au venit acolo din părţile din afară doi necunoscuţi, Trofim şi Savvatie, bărbaţi dreptcredincioşi şi închinători ai adevăratului Dumnezeu. Aceştia văzînd orbirea şi pierderea marii mulţimi de suflete, au suspinat cu greu şi, amestecîndu-şi cuvintele cu lacrimi, au zis către Dumnezeu: „Dumnezeule! Cel ce cu cuvîntul din nefiinţă toate Le-ai alcătuit şi pe om după chipul Tău l-ai zidit, Tu caută din cer şi scoate pe aceşti oameni din mîinile vrăjmaşului”. Grăind ei acestea, închinătorii la idoli, cei ce i-au văzut pe dînşii, au cunoscut că nu fac parte din păgînătatea idolească, şi, prinzîndu-i, i-au dus la stăpînitorul şi judecătorul lor cel mai dinainte pomenit, Attic Eliodor, care văzîndu-i, îndată a poruncit să-i despartă pe unul de altul. Aducînd de faţă întîi pe Sfîntul Trofim îl întrebă de nume, de viaţă şi de credinţă. Iar el a răspuns: „Numele meu este Trofim şi m-am născut din părinţi slobozi şi de neam bun; însă am fost robit păcatului fără de necinstire; pînă ce, prin botezul lui Hristos, am luat cea mai bună libertate şi neamul cel mai bun”. Iar judecătorul a zis: „De care credinţă eşti?” Răspuns-a Trofim: „Iată, ţi-am spus, dar ascultă mai lămurit: Sînt creştin, rob al lui Hristos şi lui Hristos jertfă vreau să fiu”. Judecătorul a zis: „Dar eşti străin sau cetăţean?” Iar sfîntul, cel ce cu adevărat era străin de lume, a zis că este străin. Iar judecătorul l-a întrebat: „Oare ai citit poruncile împărăteşti?” Răspuns-a sfîntul: „Le-am citit, însă ce este nouă că între dreapta credinţă şi între înşelăciunea diavolească este atîta deosebire pe cît între zi şi între noapte”.

  Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

18 septembrie: POMENIREA SFÂNTULUI PĂRINTELUI NOSTRU ARCADIE, EPISCOP DE NOVGOROD

septembrie 17th, 2020 Fără comentarii

18 SEPTEMBRIE:
POMENIREA SFÂNTULUI PĂRINTELUI NOSTRU ARCADIE, EPISCOP DE NOVGOROD

Sfântul Arcadie a fost la început egumen al Mănăstirii Adormirii Născătoarei de Dumnezeu, pe care el însuşi a înfiinţat-o în anul 1153, lângă Novgorod. Mai târziu a fost hirotonit episcop al acestei mari şi renumite cetăţi. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

18 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. ARIADNA (Gr, Ro, En)

septembrie 17th, 2020 1 comentariu

Απολυτίκιο της Αγ. Αριάδνης – 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. ARIADNA

18 septembrie

Pomenirea Sfintei Muceniţe Ariadna (în altă parte numită Maria) din Frigia.

Ariadna

Această sfîntă muceniţă, Ariadna, a pătimit pentru Hristos pe vremea împărăţiei lui Adrian (117-138), fiind roabă la oarecare Tertill, mai mare al cetăţii Promisia, din ţara Frigiei. Acel Tertill a făcut praznic în capiştea idolească la naşterea unui prunc al său, jertfind şi închinîndu-se zeilor şi dănţuind cu toţi casnicii şi cu prietenii şi megiaşii săi. Sfînta Ariadna a rămas acasă şi n-a vrut să intre în capiştea idolească şi să prăznuiască împreună cu stăpînul său. Deci mîniindu-se stăpînul ei, a bătut-o fără milă, apoi, spînzurînd-o, a strujit-o cu unghii de fier, după aceasta a aruncat-o în temniţă şi a chinuit-o cu foamea multă vreme, ca să se lepede de Hristos şi să se închine idolilor neînsufleţiţi. Apoi, i-a dat drumul din temniţă şi ea s-a dus din cetate. Dar stăpînul ei, căindu-se că a liberat-o, a alergat după dînsa cu slujitorii săi, iar ea uitîndu-se înapoi şi văzînd pe urmăritorii săi, a fugit şi, apropiindu-se de o oarecare piatră, s-a rugat lui Dumnezeu ca să o izbăvească pe ea din mîinile vrăjmaşilor. Şi îndată, cu dumnezeiască putere, s-a desfăcut piatra şi a intrat sfînta înlăuntru, iar piatra s-a strîns la loc cum a fost, pentru că îngerul Domnului, arătîndu-se acolo, a făcut această minune. Deci, prigonitorii s-au tulburat de frică şi, hărţuindu-se cu suliţele lor, singuri s-au împuns pe ei şi au pierit. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

18 septembrie: Sfântul Ierarh Eumenie, episcopul Gortinei, Creta, Grecia

septembrie 17th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Ierarh Eumenie, episcopul Gortinei, Creta, Grecia

(18 septembrie)

1. Sf Ier Eumenie, episcopul Gortinei din Creta (670) 3.1Frescă săvârșită în anul 1514 și aflată în Mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos, Grecia

Sfântul Eumenie a viețuit și s-a nevoit în veacul al VII-lea.

Încă din tinerețile sale, sfântul Eumenie îi urmă din toată inima lui Hristos, slobozindu-se de cele două sarcini prea grele: a bogăției și a trupului. Întâia povară o lepădă, împărțindu-și întreaga avuție celor săraci și nevoiași, iar cea de-a doua prin postirile aspre. În felul acesta, se tămădui mai întâi pe sine, iar mai pe urmă începu să-i tămăduiască pe alții.

Slobozindu-se de patimi și umplându-se de harul Duhului Sfânt, Sfântul Eumenie lumină ca o făclie ce nu putea fi ascunsă, precum este scris: „nu poate o cetate aflată în vârful muntelui să se ascundă” (Matei 5, 14). Asemenea, nici Sfântul Eumenie nu se putu tăinui pe sine lumii, căci văzând faptele sale cele bune, poporul îl alese episcop al Gortinei, iar sfântul părinte păstori turma lui Hristos ca un bun păstor.

El fu părintele săracilor, bogăția celor din nevoi, mângâierea celor întristați, tămăduitorul bolnavilor, prea minunat făcător de minuni, căci săvârși mulțime mare de minuni cu rugăciunile sale: îmblânzi un șarpe veninos, ce se repezise asupra lui, izgoni demonii și tămădui mulțime de bolnavi, făcând aceasta nu doar în cetatea sa, ci și în Roma (Italia) și Tebaida (sau Teba, în Egipt).

Ajungând la Roma, prin semne şi minuni, pe mulţi îi făcu a se mira, căci pe duhurile cele viclene le alungă din oameni, bolnavii tămădui, aduse pacea în mijlocul vrajbelor şi al mâniilor. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

18 septembrie: STAREŢUL ILARION DE LA OPTINA (Viaţa, Învăţăturile) – FIECARE LUCRU SĂ-L ÎNCEPEM NEAPĂRAT CHEMÂND ÎN AJUTOR NUMELE LUI DUMNEZEU

septembrie 17th, 2020 2 comentarii

STAREŢUL ILARION DE LA OPTINA

*

(1805-1873)

Cuviosul Ilarion i-a învăţat pe oameni mult despre suportarea jignirilor fără mânie şi cu blândeţe. I-a învăţat să le primească cu mustrări de conştiinţă, ca fiind trimise de Voia lui Dumnezeu pentru păcatele lor, spre folosul sufletesc.

Să nu te ruşinezi când părintele duhovnic îţi descoperă bubele şi fii pregătit să primeşti de la el mustrarea pentru păcatele tale, ca să eviţi prin ea ruşinea veşnică. Biserica este pentru noi cerul pământesc unde Însuşi Dumnezeu, în chip nevăzut, e prezent şi îi primeşte pe cei care vin. De aceea, în biserică trebuie să stăm cuviincios şi cu mare evlavie. Să iubim Biserica şi să fim râvnitori faţă de ea; ea ne este mângâiere şi bucurie, atât în necazuri, cât şi în împliniri.
Când îi îmbărbăta pe cei aflaţi în necazuri, stareţul adesea spunea: „dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastră?“ (Rom. 8, 31).

Fiecare lucru să-l începem neapărat chemând în ajutor numele lui Dumnezeu. Deseori a vorbit stareţul despre menţinerea conştiinţei curate, despre observarea atentă a gândurilor, faptelor şi cuvintelor şi despre pocăinţa pentru ele.

I-a învăţat pe cei supuşi să-şi ducă lipsurile şi neputinţele cu bunăvoinţă. „Mustraţi-vă – îi învăţa stareţul – şi nu daţi hrană propriului egoism, gândindu-vă dacă aţi putea să înduraţi ceea ce cereţi de la ceilalţi. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

18 septembrie: POMENIREA SFINŢITULUI MĂRTURISITOR PREOTUL ILARION FELEA

septembrie 17th, 2020 Fără comentarii

Viaţa părintelui Ilarion Felea Mărturisitorul

 

Autor: Pr. Tudor Demian
Părintele Ilarion Felea este destul de puţin cunoscut în vremea noastră. El a fost un propovăduitor al Evangheliei foarte apreciat, atât de popor cât şi de intelectualitate, la jumătatea secolului trecut. Profesor la Academia Teologică din Arad, părintele a scris multe lucrări teologice, cea mai importantă fiind Spre Tabor, lucrare pe care părintele Justin Pârvu o consideră „cea mai bună operă a Ortodoxiei româneşti de până acum. Părintele Ilarion Felea este un adevărat geniu liturgic al teologiei ortodoxe, al Bisericii Ortodoxe. (…)

Opera Spre Tabor este a doua, după acest tezaur al Ortodoxiei care se cheamă Filocalia, fiind o desăvârşită tâlcuire a Filocaliei” . Despre înalta sa trăire duhovnicească, părintele Stăniloae a mărturisit: „Părintele Ilarion Felea m-a depăşit”. Chiar dacă textul care urmează nu reuşeşte să ofere o imagine completă a personalităţii părintelui Ilarion, îl oferim cititorilor, nădăjduind ca, în viitorul apropiat, când jurnalul părintelui Ilarion va vedea lumina tiparului să putem înţelege mai multe despre acest smerit mărturisitor al lui Hristos, mort în temniţele Aiudului, care acum se bucură cu toţi sfinţii mucenici în Împărăţia Cerurilor.

Preotul profesor Ilarion Virgil Felea, autorul acestui valoros volum, s-a născut la 21 martie 1903 în comuna Valea Bradului, judeţul Hunedoara, unde tatăl său era preot. A urmat şcoala primară în comuna natală (1910-1914), iar cursurile liceale la Liceul „Avram Iancu” din Brad (1914-1920) şi la Liceul „Moise Nicoară” din Arad (1920-1922), unde şi-a luat bacalaureatul.

Citeşte mai departe…

17 septembrie: Sfânta Muceniță Agatoclia

septembrie 16th, 2020 Fără comentarii

Sfânta Muceniță Agatoclia

(17 septembrie)

3. Sf Mc Agatoclia 4.3Frescă zugrăvită în preajma anului 1318 și aflată în Biserica Bunei Vestiri din Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

Această sfântă a fost slujnică a unui oarecare creștin Nicolae. Însă femeia lui era păgână din care pricină vreme de 8 ani o ocărî pe sfânta Agatoclia, bătând-o peste grumaji cu pietre, gonind-o desculţă prin locuri colţuroase, zdrobindu-i coastele cu un ciocan de fier şi arzându-i limba.

Însă, văzând că nu poate să o întoarcă spre voia sa, îi turnă jăratec peste grumaz, silind-o astfel să părăsească viaţa aceasta.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

17 septembrie: SFÂNTUL IERARH IRACLIDIE, EPISCOP DE TAMASOU (CIPRU)

septembrie 16th, 2020 Fără comentarii

17 SEPTEMBRIE:
SFINŢII SFINŢIŢI MUCENICI IRACLIDIE ŞI MIRON,
EPISCOPII TAMASULUI DIN CIPRU

Sfântul Iraclidie era fiul lui Ieroclie, un preot idolatru din Cipru. Când Apostolii Varnava şi Marcu s-au dus în Marea Insulă să propovăduiască Evanghelia, Ieroclie i-a invitat să-l urmeze la jertfe. Apostolii au refuzat, însă i-au cerut să le arate drumul care ducea în Muntele Troodos. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

17 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. PISTIS, ELPIS ŞI AGAPIS ŞI A MAICII LOR SOFIA (Gr, Ro, En)

septembrie 16th, 2020 Fără comentarii

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. PISTIS, ELPIS ŞI AGAPIS ŞI A MAICII LOR SOFIA

 17 septembrie

Pomenirea Sfintelor Muceniţe si bine-biruitoare fecioare: Pistis, Elpis şi Agapis şi a maicii lor, Sofia.

Sofia, Elpis, Pistia si Agapis

Pe timpul împărăţiei lui Adrian (117-138), împăratul rău-credincios al romanilor, era în Roma o văduvă de neam italian, anume Sofia, al cărei nume se tîlcuieşte „înţelepciune”. Aceasta, după numele său, petrecea viaţa în credinţă creştinească, cu înţelepciune; o astfel de înţelepciune o laudă apostolul Iacov zicînd: „Înţelepciunea cea de sus întîi era curată, apoi paşnică, blîndă, bineplăcută, plină de milă şi de roade bune” (3,17). Această înţeleaptă Sofia, cînd trăia în însoţire legiuită, a născut trei fiice, cărora le-a pus numele celor trei virtuţi evanghelice: pe cea dintîi a numit-o Pistis (Credinţa), pe a doua Elpis (Nădejdea), pe a treia Agapi (Dragostea). Că ce altceva avea să nască înţelepciunea cea creştinească, dacă nu bunătăţile cele plăcute lui Dumnezeu? Dar, după naşterea acestor trei fiice a rămas văduvă în curînd, şi vieţuia cu dreaptă credinţă, plăcînd lui Dumnezeu, îndeletnicindu-se cu rugăciunea, cu postul şi cu milostenia înconjurată de cele trei fiice ale sale. Pe acestea le creştea într-o astfel de învăţătură, pe care ar fi putut să le-o dea numai o mamă aşa înţeleaptă, că purtînd numele bunătăţilor celor mari evanghelişti, nu trebuia mai mult decît să le deprindă pe fiecare din ele cu practica virtuţii al cărei nume îl purta, ceea ce s-a şi făcut. Crescînd ele cu anii, creşteau într-însele şi bunătăţile; şi au învăţat bine cărţile proorocilor şi ale apostolilor, s-au deprins la cuvintele învăţăturilor şi se nevoiau la citire, la rugăciune şi la osteneli casnice, supunîndu-se sfintei, de Dumnezeu înţelepţitei lor mame, sporind şi înaintînd de la o faptă bună la alta şi mai bună şi se suiau din ce în ce mai sus pe treptele scării morale. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

Predica Mitropolitului Augustin de Florina la pomenirea Sfintei Eufimia: DIN CE ECHIPĂ FACEŢI PARTE? (16 septembrie, 11 iulie )

septembrie 15th, 2020 2 comentarii

Predica Mitropolitului Augustin de Florina

la pomenirea Sfintei Eufimia

– 16 septembrie  şi  11 iulie-

*

DIN CE ECHIPĂ FACEŢI PARTE?

Alte articole:

Şi iarăşi, iubiţii mei creştini, vom vorbi despre Asia Mică. Pont şi Asia Mică! Oriunde am săpa în sfintele noastre pământuri, vom găsi moaştele sfinţilor şi mucenicilor, mai vechi şi mai noi, care s-au jertfit pentru credinţa lui Hristos. Una din cetăţile Asiei Mici, zidită în faţa Constantinopolului, a fost şi Calcedonul. În această cetate a avut loc un Sinod Ecumenic, au propovăduit mari Părinţi ai Bisericii şi au fost martirizaţi o mulţime de creştini.

În această cetate a trăit şi a fost martirizată în veacul al III – lea după Hristos Sfânta Eufimia, care este sărbătorită pe 16 septembrie. Care a fost viaţa sfintei şi care a fost sfârşitul ei mucenicesc?! Acestea, în puţine cuvinte, le vom vedea în această omilie a noastră. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Paraclisul Sfintei Eufimia (16 septembrie, 11 iulie)

septembrie 15th, 2020 Fără comentarii

Paraclisul Sfintei Eufimia

Paraclisul Sfintei Eufimia

(16 septembrie, 11 iulie)

Biserica Sfanta Eufimia – Calcedon

Preotul: face obisnuitul inceput, zicand: Binecuvantat este Dumnezeul nostru..
Citetul: Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Rugaciunile incepatoare: Imparate ceresc.. Sfinte Dumnezeule.. Preasfanta Treime.. Doamne miluieste (de trei ori) Tatal nostru..
Preotul: Ca a Ta este imparatia..
Citetul: Amin. Doamne miluieste (de 12 ori).

Slava.. Si acum.. Veniti sa ne inchinam..
Psalmul 142: Doamne, auzi rugaciunea mea..

Apoi cantam pe glas IV: Dumnezeu este Domnul.. (de 3 ori)

Apoi troparele acestea, glas IV, podobie: „Cel ce Te-ai inaltat pe cruce..”: Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

16 septembrie: Sfânta Muceniță Ludmila

septembrie 15th, 2020 Fără comentarii

Sfânta Muceniţă Ludmila s-a născut în Boemia în a doua jumătate a secolului al IX-lea. Contele Melnik, tatăl ei, era un om bogat, unul dintre marii dregători ai ţării. Ludmila s-a căsătorit cu prinţul Borzivoi al Boemiei.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

16 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. EUFIMIA (Gr, Ro, En)

septembrie 15th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο της Αγ. Ευφημίας – 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. EUFIMIA

16 septembrie

 

Pomenirea Sfintei Marii Muceniţe şi Prealăudatei Eufimia cea din Calcedonia.

Eufimia

Pe timpul împărăţiei lui Diocleţian păgînul (284-305), stăpînea la Calcedon Prisc Antipatul, cel întărit de dînsul. Acesta, vrînd să facă praznic zeului ce se numea Aris, a cărui capişte şi chiar idol erau în Calcedon, a trimis invitaţiile sale prin cetăţi şi prin satele cele dimprejur, iscălite cu numele împărătesc, poruncind tuturor ca să se adune în Calcedon la praznic şi să aducă fiecare, după puterea sa, jertfă lui Marte. Şi îngrozea, în scrisorile sale, cu mari prigoniri pe aceia care n-ar asculta porunca şi nu s-ar afla la acel praznic a cărui zi o hotărîse, după opt zile. Iar cînd a sosit ziua cea arătată a praznicului celui păgînesc, s-a adunat mulţime multă de popor, cu dobitoacele ce le aduseseră ca jertfă şi se făcea praznicul cu dănţuire, junghiind oi şi boi şi închinîndu-se idolului neînsufleţit, dar mai ales diavolului celui ce locuia într-însul.

Atunci creştinii cei ce locuiau acolo, scîrbindu-se de acea prăznuire urîtă de Dumnezeu şi temîndu-se de groaznica înfricoşare a Antipatului, se ascunseră pe unde puteau şi adunîndu-se în locuri tăinuite făceau slujbele adevăratului Dumnezeu, Domnului nostru Iisus Hristos. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

16 septembrie: Mutarea moaștelor Sfântului Alexie Meciov, protoiereu, Rusia

septembrie 15th, 2020 Fără comentarii

Mutarea moaștelor Sfântului Alexie Meciov, protoiereu, Rusia

(16 septembrie)

artlib_gallery-25395-b_(1)

În ziua de 16 septembrie se pomenește mutarea cinstitelor moaște ale sfântului Alexie Meciov în Biserica Sfântul Nicolae din Klenniki, Moscova, săvârșită în anul 2001.

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Alexie Meciov

9. Mutarea moastelor Cuv Alexie Meciov, protopop in Rusia (2001) 22

+ * + * +

Acesta se născu la 17 martie 1859, tatăl său fiind conducător al corului mitropoliei din Ciudov. Micuțul Alexie crescu în locuința de două camere din strada Sfintei Treimi a cărei ușă de deschidea tuturor celor ce veneau, adesea rude, prieteni, dar și alți oameni trimiși de Dumnezeu pentru a primi aici mângâiere și ajutor. Întreaga sa viață, sfântul Alexie își va aminti de faptele bune ale mamei sale, printre care primirea în locuința lor a sorei ei, rămasă văduvă, dimpreună cu cei trei copii ai săi. Din pricina aglomerării, copii fură nevoiți să doarmă pe niște lavițe în pod.

Între frații și verii săi, Alexie se distingea prin inima sa miloasă și firea liniștită. Nu îi plăcea să se sfădească, dorea să se înțeleagă cu toți cei din jur, îi plăcea să îi facă pe oameni bucuroși, să îi mângâie și să glumească cu ei pentru a-i înveseli. În vizite, când se afla printre copiii care se jucau zgomotos, el se retrăgea într-un colți liniștit, pricină pentru care copiii îl numeau binecuvântatul Alioșenka. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

16 septembrie: AFLAREA MOAŞTELOR CUVIOSULUI KUKŞA DE ODESA (Viaţa, Învăţături, Acatist, Minuni) – „VĂ ROG, STAŢI ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ PÂNĂ LA ULTIMA SUFLARE ŞI VĂ VEŢI MÂNTUI”

septembrie 15th, 2020 1 comentariu

SFÂNTUL KUKŞA AL ODESSEI

 

 

(25 ianuarie 1875 – 24 decembrie 1964)

Proorocia Cuviosului Kukşa al Odesei (1875-1966), canonizat în 1994

Nu peste mult timp va avea loc Sinodul Ecumenic, numit „sfânt”. Însă acest Sinod nu va fi cel de-al optulea, fiind o adunătură de necredincioşi. În cadrul lui toate credinţele se vor uni în una.

Posturile vor fi anulate, călugăria va fi anulată, călugărilor şi episcopilor li se va permite să se căsătorească, iar preoţilor, să se recăsătorească. Stilul nou va fi introdus în toată Biserica Universală.

Noi însă nu trebuie să acceptăm aceste schimbări.

Fiţi vigilenţi!

Străduiţi-vă să mergeţi la Bisericile lui Dumnezeu acum, cât ele sunt încă ale noastre. Va veni timpul când nu le vom mai putea frecventa. Numai cei aleşi vor înţelege ce se întâmplă. Pe oameni îi vor obliga să se duca la biserica apostată, însa nu trebuie sa mergem într-acolo în nici un caz.

Vă rog, staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare şi vă veţi mântui.

Aflarea moaştelor Sfântului Kukşa

 

După fericitul sfârşit al stareţului, sfinţenia lui s-a arătat prin minuni săvârşite la mormântul său. În anul 1994, fraţii Sfintei Mănăstiri a Adormirii Maicii Domnului din Odessa, văzând cinstirea generală dată stareţului Kukşa pe parcursul a 30 de ani, au înţeles că nu este cu putinţă ca lumina sub obroc să o tăiniască mai mult. Examinând mulţimea minunilor săvârşite la mormântul fericitului stareţ trecut la cele veşnice, cârmuitorul eparhiei Odessa, întâi-stătătorul Sfintei Mănăstiri a Adormirii Maicii Domnului, mitropolitul de Odessa şi Ismail, Agatanghel, care l-a cunoscut pe părintele Kukşa încă din viaţă, a binecuvântat dezgroparea moaştelor stareţului. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

15 septembrie: SFÂNTUL IOSIF CEL NOU, OCROTITORUL BANATULUI (VIAŢA, SLUJBA, ACATISTUL, SCRIERI)

septembrie 14th, 2020 Fără comentarii

Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş

 

 

 

(15 Septembrie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

În părţile de apus ale ţării noastre, în Banat, a cunoscut mireasma sfinţeniei, încă din vremea petrecerii sale în lume, unul din ierarhii de aici, mitropolitul Iosif al Timişoarei. Ştirile despre viaţa bisericească din această latură de ţară coboară până în primele veacuri creştine, în timpul strămoşilor noştri daco-romani, când se pare că exista un scaun vlădicesc la Morisena (azi Cenad, jud.Timiş), unde s-au descoperit urmele unei bazilici din secolele IV-VI, precum şi un număr de obiecte paleo-creştine. În primii ani ai veacului al Xl-lea, un conducător local, cu numele Ahtum sau Ohtum, a ridicat o mănăstire la Morisena, cu „călugări greci”, adică ortodocşi, trecută nu peste mult timp în stăpânirea unor călugări latini, în veacurile al XlV-lea şi al XV-lea, ştim că preoţii şi credincioşii români de aici s-au confruntat cu o puternică acţiune prozelitistă a Bisericii catolice, sprijinită de regii Ungariei urmărindu-se, prin aceasta, catolicizarea şi deznaţionalizarea strămoşilor noştri.  Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

15 septembrie: LA POMENIREA MITROPOLITULUI SEBASTIAN RUSAN AL MOLDOVEI

septembrie 14th, 2020 Fără comentarii

la-pomenirea-mitropolitului-sebastian-rusan-al-moldovei

LA POMENIREA MITROPOLITULUI SEBASTIAN RUSAN AL MOLDOVEI


La sărbătoarea „Schimbarea la Faţă” a anului 1946, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus slujea mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. La acest praznic era Petru Groza, prim-ministru al guvernului, vechi membru în Adunarea Eparhială a Sibiului şi preşedintele Frontului Plugarilor, grupare politică afiliată partidului comunist. Prezenţa lui Groza la această sărbătoare bisericească nu era întâmplătoare. El se afla în campania electorală pentru alegerile din noiembrie 1946 şi depunea eforturi pentru înregimentarea preoţilor în gruparea politică a sa.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

15 septembrie: Sfântul Ierarh Visarion, episcopul Larisei, Grecia

septembrie 14th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Ierarh Visarion, episcopul Larisei, Grecia

(15 septembrie)

5. Sf Ier Visarion, episcopul Larisei, facator de minuni (sec XVI) 2.1

Acesta a trăit în veacul al XVI-lea și era de fel dintr-un sat din părţile Tesaliei, Macedonia (Grecia de astăzi). Se născu din părinţi cucernici şi învăţând carte, la vârsta de 16 ani, dorind a urma viața monahală, se duse cu tot sufletul la Marcu, mitropolitul Larisei. Şi câtăva vreme rămânând împreună cu dânsul şi trecând treptat cele sfinţitoare, fu rânduit episcop al cetăţii Dometicului şi Elasonului.

Însă poporul, din pricina mândriei, nu îl primi ca episcop, pentru că în trecut cetatea lor era cinstită cu rang de arhiepiscopie. Pentru aceasta, mergând ei cu îndrăzneală la patriarhul Teolip ce păstorea în vremea aceea, care era stăpânit mai mult de aur decât de Dumnezeu, luară de la dânsul ca episcop pe un oarecare Neofit.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

15 septembrie: SFÂNTUL MARE MUCENIC NICHITA ROMANUL (VIAŢA, SLUJBA, ACATISTUL)

septembrie 14th, 2020 Fără comentarii

 15 septembrie: SFÂNTUL MARE MUCENIC NICHITA ROMANUL

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Dând semnul biruinţei, cinstita şi de viaţă făcătoare Crucea Domnului ridicându-se la înălţimea Sa, îndată sub semnul acesta a alergat cel ce numele biruinţei purta, numindu-se Sfântul Nichita. Pentru că ieri am prăznuit înălţarea Sfintei Cruci, care este lumii neclintită biruinţă, azi pe sfântul Nichita îl cinstim, al cărui nume se tâlcuieşte „biruitor”.

Acesta, bun ostaş al lui Iisus Hristos, a stat ca sub un steag sub Sfânta Cruce, ca să se lupte împotriva vrăjmaşilor Sfintei Cruci, pentru cinstea Celui răstignit pe Cruce. Unul se războieşte pentru împăratul pământesc, altul pentru a sa întregime şi slavă deşartă, iar altul pentru vremelnicile bogăţii. Sfântul Nichita nu s-a războit pentru nici una din acestea, ci a luptat numai pentru unul Dumnezeu Iisus Hristos, care este Împărat a toată zidirea, slavă a feţii noastre şi bogăţie necheltuită niciodată. Să ascultăm unde şi în ce fel acest ostaş s-a luptat pentru Hristos:

În vremile când, întocmai cu Apostolii, Sfântul marele Împărat Constantin a început a lăţi sfânta credinţă prin toată lumea, atunci şi în ţara goţilor, de partea stângă a râului Dunărea, bunăcredinţă sfântă a răsărit ca o lumină din întunerec. Deci, într-acea ţară a fost naşterea, creşterea şi luminarea Sfântului Nichita, pentru că Teofil, episcopul goţilor, care a fost şi la întâiul sinod din Niceea (325) şi a întărit dogmele dreptei credinţe, cu limba şi cu mâna, acela şi pe Nichita l-a luminat cu lumina sfintei credinţe şi întru mărturisirea Sfintei Treimi l-a botezat. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

15 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. NICHITA (Gr, Ro, En)

septembrie 14th, 2020 1 comentariu

Απολυτίκιο του Αγ. Νικήτα – 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. NICHITA

 15 septembrie

 

 

Pomenirea pătimirii Sfântului Marelui Mucenic Nichita Gotul.

Nichita GotulSfântul Mare Mucenic Nichita era Got (un trib de origine germană, care pentru scriitorii greci este „dincolo de Dunăre”). S-a născut şi a trăit pe malurile Dunării şi a suferit pentru Hristos în anul 372. Credinţa creştină era pe atunci deja larg răspândită prin tot ţinutul goţilor. Sfântul Nichita credea în Hristos şi a acceptat Botezul din partea episcopului got Teofil, care a participat la Primul Sinod Ecumenic (Niceea, 325). Goţii păgâni începură să se opună răspândirii creştinismului, ceea ce a avut drept consecinţă o dezbinare dezastruoasă pentru ambele părţi.

După victoria lui Fritigern, aflat în fruntea unei armate creştine şi învingător împotriva păgânului Atanaric, credinţa creştină a început să se răspândească tot mai mult printre goţi. Episcopul arian Ulfila, care a urmat după episcopul Teofil, a creat un alfabet got şi a tradus în limba gotă multe cărţi preoţeşti. Sfântul Nichita a avut o lucrare puternică printre discipolii săi goţi la răspândirea creştinismului. Prin propriul exemplu şi prin cuvinte pline de duh el a adus pe mulţi păgâni la credinţa creştină.

Totuşi, după înfrângerea sa, Atanaric a făurit din nou planuri să îşi adune forţele, să se întoarcă în patria sa şi să-şi recâştige vechea putere. Întrucât a rămas păgân, el a continuat să îi urască pe creştini şi să îi persecute.

Sfântul Nichita a îndurat multe chinuri din partea regelui got păgân şi a murit după ce a fost aruncat în foc. Trupul său a rămas nevătămat de flăcări şi a fost iluminat cu o minunata strălucire. Noaptea, un prieten al mucenicului, un creştin pe care îl chema Marian, a recuperat trupul Sfântului Nichita şi l-a îngropat în Cilicia. După aceea a fost transferat la Constantinopol. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

15 septembrie: Sfântul Iosif de la Partoș

septembrie 14th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Iosif de la Partoș – 15 septembrie

Acest ierarh sfânt şi purtător de Dumnezeu, Iosif cel Nou de la Partoş, s-a născut pe la anul 1568, în Raguza Dalmaţiei, dintr-o familie de creştini vlahi. La botez a primit numele Iacob. Rămânând orfan de mic, mama sa i-a dat o creştere aleasă, iar la vârsta de 12 ani a fost trimis la Ohrida să înveţe carte.

La vârsta de 15 ani, tânărul Iacob este chemat de Hristos la sfânta nevoinţă călugărească, în Mănăstirea Maicii Domnului din localitate. După cinci ani se duce la Muntele Athos şi intră în obştea Mănăstirii Pantocrator. Aici, după aspre osteneli duhovniceşti, îmbracă schima marelui şi îngerescului chip cu numele de Iosif.

La Pantocrator, Cuviosul schimonah Iosif s-a nevoit mulţi ani de zile împreună cu numeroşi alţi monahi greci, români şi macedoneni. Acolo a deprins meşteşugul luptei duhovniceşti, postul desăvârşit, privegherea de toată noaptea, ascultarea şi smerenia. Apoi, făcându-se sihastru în pădurile din împrejurimi şi mult ostenindu-se, a ajuns la măsura desăvârşirii, învrednicindu-se de la Dumnezeu de darul lacrimilor şi al rugăciunii neadormite care se lucrează cu mintea în inimă. Pentru sfinţenia vieţii sale avea încă şi darul facerii de minuni, vindecând multe boli, îndeosebi pe cei ologi. Pentru aceasta era chemat în multe mănăstiri atonite şi vindeca pe călugări de grele suferinţe trupeşti.

Văzându-l umbrit de harul Duhului Sfânt, părinţii au chemat în obşte pe Cuviosul Iosif Valahul şi, făcându-l preot, l-au rânduit duhovnic al călugărilor din Muntele Athos. Şi era atât de iscusit povăţuitor de suflete, încât ajunsese vestit până la patriarhul de la Constantinopol. Pentru aceea a fost rânduit egumen la Mănăstirea Sfântul Ştefan din Adrianopol, pe care o conduce cu multă înţelepciune şase ani. Apoi este numit egumen în Mănăstirea Cutlumuş din Athos, renumită ctitorie a domnilor Ţării Româneşti, unde se nevoiau mulţi călugări români şi macedoneni.

După ce formează numeroşi fii duhovniceşti, se retrage la linişte în preajma Mănăstirii Vatopedu. Dar, răposând mitropolitul Timişoarei, românii din Banat, călăuziţi de Duhul Sfânt, au ales păstor în locul lui pe Cuviosul Iosif Valahul, deşi avea 80 de ani, fiind vestit în toate ţările balcanice şi cinstit ca sfânt încă din viaţă.

Iosif-cel-Nou1 IN

În anul 1650 este hirotonit arhiereu şi aşezat în scaunul de mitropolit al Timişoarei. Aici, bunul păstor s-a dovedit mare apărător al Ortodoxiei, mângâind şi povăţuind către Hristos timp de trei ani de zile Biserica Banatului. Căci era tare în credinţă, înţelept la cuvânt, blând la inimă şi neadormit în rugăciune. A făcut şi unele minuni, spre lauda lui Dumnezeu şi alinarea suferinţelor unor credincioşi, punând mâinile pe capul lor şi rugându-se pentru ei. De asemenea, a stins cu rugăciunea sa focul ce cuprinsese partea de apus a Timişoarei. Căci, ieşind din biserică cu Sfintele Taine în mâinile sale şi rugându-se cu lacrimi, îndată a trimis Dumnezeu o ploaie puternică şi s-a stins focul..

În anul 1653, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou se retrage la Mănăstirea Partoş. Aici, mai trăind încă trei ani, în toamna anului 1656 îşi dă sufletul în mâinile Marelui Arhiereu Iisus Hristos, fiind în vârstă de peste 85 de ani. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat la 7 octombrie 1956, şi se face pomenirea lui pe 15 septembrie. La Mănăstirea Vatoped este prăznuit în ziua de 17 septembrie.

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

14 septembrie: TROPARUL ŞI POMENIREA ÎNĂLŢĂRII SFINTEI CRUCI (Gr, Ro, En)

septembrie 13th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Ύψωσις Τιμίου Σταυρού – 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

TROPARUL ŞI POMENIREA ÎNĂLŢĂRII SFINTEI CRUCI

14 septembrie

 

Pomenirea înălţării cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci: Înălţarea Sfintei Cruci.

Inaltarea Sfintei Cruci

Împărăţind în Roma Maxenţiu, persecutorul (307-312), făcea multă chinuire popoarelor, gonindu-i şi chinuindu-i nu numai pe creştini, dar şi pe păgînii săi ucigîndu-i şi jefuindu-le averile lor. Petrecea cu necurăţie, siluind casele celor de bun neam, şi era tuturor romanilor foarte greu şi urît, pentru acea tiranică, cumplită a lui viaţă şi prea spurcată. Deci, au trimis romanii, în taină, la împăratul Constantin (306-337) care petrecea atunci în Britania cu mama sa, Elena, rugîndu-l pe el să vină şi să-i scape de tiranul acela. Iar Constantin i-a scris mai întîi lui Maxenţiu, sfătuindu-l pe el prieteneşte să înceteze o tiranie ca aceea. Iar el nu numai că nu l-a ascultat pe dînsul şi nu s-a îndreptat, dar şi mai amar s-a făcut. S-a sculat chiar asupra lui Constantin, pe care toată oastea roma-nilor la împărăţie-l alesese, nevrînd ca să-l aibă deopotrivă cu sine la împărăţie. Pentru că Maxenţiu, cu de la sine putere s-a suit în Roma pe scaunul împărătesc, nu cu voinţa poporului; ci numai cu sprijinul cîtorva mai mari, cărora le-a făgăduit multe daruri şi cin-ste. Iar Constantin a fost ales împărat de către toţi cu un glas. Drept aceea, auzind Constantin că Maxenţiu tot neîndreptat petrecea, ba încă şi la alte fapte mai rele se întinde, s-a sculat şi a mers asupra lui cu război. Văzînd însă că puterea oştilor sale nu este de ajuns şi gîndind apoi la farmecele cele rele ale lui Ma-xenţiu, a început a se îndoi, pentru că ştia că Maxenţiu a vărsat mult sînge omenesc la facerea vrăjilor: mulţi băieţi, fete şi femei îngreunate a înjunghiat la jertfele diavolilor, căutînd milostivirea deşerţilor idoli, spre care nădăjduia. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

14 septembrie: SFÂNTA PLACHILA – UN MODEL PENTRU FEMEILE CU FUNCŢIE ŞI PENTRU SOŢIILE DE DEMNITARI

septembrie 13th, 2020 Fără comentarii

14 SEPTEMBRIE:

POMENIREA PREABINECREDINCIOASEI ÎMPĂRĂTESE PLACHILA,
CARE A FOST SOŢIE PREABINECREDINCIOSULUI ÎMPĂRAT TEODOSIE CEL MARE

Sfânta împărăteasă Plachila (sau Elia Flavia Flachilla), de origine spaniolă, a fost soţia împăratului Teodosie cel Mare (379-395, pomenit pe 17 ianuarie) şi mamă a împăraţilor Arcadie (395-408) şi Honoriu (395-423). Fiind binecinstitoare şi iubitoare de virtuţi, obişnuia să se nevoiască cu scumpătate în dumnezeieştile legi, de aceea şi stăpânirea împărătească în loc să-i fie un prilej de trufie, i-a aprins mai mult dorul şi dumnezeiasca dragoste faţă de Binefăcătorul Dumnezeu. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

PREDICĂ LA ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI: CRUCEA – „NEBUNIE” ŞI „PUTERE” (14 septembrie)

septembrie 13th, 2020 3 comentarii

Predică a Mitropolitului Augustin de Florina

 la Înălţarea Cinstitei Cruci

– 14 septembrie –

vol-4-cop-1

CRUCEA – „NEBUNIE” ŞI „PUTERE”

Legături:

 * * *

Fraţilor, „cuvântul crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1,18).

Sărbătoare a crucii, iubiţii mei. Prăznuim acel eveniment istoric când Sfânta Elena s-a dus la Sfintele Locuri, a săpat adânc în locul Căpăţânii şi a aflat Cinstita Cruce, şi pentru că astăzi Cinstita Cruce a fost înălţată în timp ce mii de oameni se rugau şi spuneau „Doamne, miluieşte!”.

Despre cruce vorbeşte astăzi Evanghelia, despre cruce şi Apostolul. Dar Apostolul ne spune ceva foarte ciudat şi asupra acestui lucru vreau acum să fiţi atenţi.

***

„Cuvântul crucii”, zice, adică propovăduirea despre cruce pentru unii este „nebunie”, iar pentru alţii este înţelepciune şi putere” (I Corinteni 1,18). Ciudat cuvânt. Acelaşi lucru este şi dulce şi acru? Cum se poate asta? Cuvântul despre cruce sau va fi nebunie şi nu înţelepciune, sau va fi înţelepciune şi nu nebunie. Şi: sau va fi neputinţă şi nu putere, sau va fi putere şi nu neputinţă. Şi cu toate acestea aceste două lucruri opuse coincid în crucea Domnului. Oare care să fie cauza acestor părute antiteze? Citeşte mai departe…

IMNE ALE ORTODOXIEI LA PRAZNICUL ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI (14 Septembrie)

septembrie 13th, 2020 2 comentarii

IMNE ALE ORTODOXIEI LA PRAZNICUL  ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI

 (14 Septembrie)

Axionul

Slava

Cântarea Sfintei Cruci

 

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

13 septembrie: SFÂNTUL IOAN DE LA PRISLOP (Viaţa, Acatistul)

septembrie 12th, 2020 Fără comentarii

 SFÂNTUL IOAN DE LA PRISLOP

13 Septembrie

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

La aproximativ 15 kilometri de oraşele Hunedoara şi Haţeg, din apropierea fostei aşezări Sarmizegetusa romana, într-un cadru natural de o rară frumuseţe, se află străvechea mănăstire Prislop, sau a Silvaşului, ctitorie a Sfântului Nicodim de la Tismana sau a ucenicilor săi, ridicată – se pare – pe locul unei vetre sihăstreşti şi mai vechi. Actuala biserică a mănăstirii, în plan triconc, specific bisericilor din Muntenia şi din Moldova, a fost ctitorită şi înzestrată prin 1564 de domniţa Zamfira, fiica lui Moise Basarab al Ţării Româneşti, care şi-a sfârşit zilele aici, la Prislop, în anul 1580 şi a fost îngropată în pronaos.

În decursul unei existenţe de şase veacuri, mănăstirea Prislop a îndeplinit un însemnat rol cultural-bisericesc în viaţa românilor transilvăneni. Aici se pare că s-a retras, spre sfârşitul vieţii, însuşi Sfântul Nicodim de la Tismana şi a copiat cunoscutul Tetraevanghel slavon din 1405, una din marile valori ale patrimoniului artistic al ţării noastre. De aici s-au ridicat doi vrednici ierarhi ai Transilvaniei: mitropolitul Ioan din Alba Iulia (1585-c. 1605) – fost egumen -, care a păstorit în zilele de glorie a lui Mihai Viteazul, şi episcopul Teofil de la Vad (1615) şi, poate, şi alţii pe care nu-i cunoaştem. În veacurile al XVII-lea – al XVIII-lea, Prislopul avea o şcoală în care se pregăteau „dieci”, candidaţi la treapta preoţiei. Iar pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, tot din această obşte s-au ridicat unii apărători ai credinţei ortodoxe, în faţa încercărilor de atragere a călugărilor de aici la uniaţie. Mai presus de toate însă, Prislopul a îndeplinit, de la începuturile lui şi până azi, un rol de seamă în întărirea vieţii duhovniceşti din Ţara Haţegului, de pe valea Streiului şi din „ţara pădurenilor”, situate în apropierea ei (1). Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

13 septembrie: BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎL PRĂZNUIEŞTE PE SFÂNTUL CIPRIAN AL CARTAGINEI

septembrie 12th, 2020 Fără comentarii
Sfantul Ciprian al Cartaginei CrestinOrtodox.ro 

Sfântul Ciprian s-a născut pe la anul 210 în Cartagina, într-o familie păgână nobiliară, foarte bogată, primind numele de Caecilius Ciprianus, poreclit şi Thascius.Nu există informaţii despre anii tinereţii sale, nici despre şcolile urmate, dar luând în considerare reputaţia sa de la vârsta de 35 de ani, când s-a convertit la creştinism, deducem că şi-a însuşit o cultură profană vastă şi profundă. Convertirea la creştinism în anul 245 a fost pregătită timp îndelungat de preotul Caecilianus, pe care Sfântul Ciprian îl respecta şi îl iubea ca pe un părinte. Convertirea a produs o schimbare radicală a concepţiei Sfântului Ciprian despre viaţă, schimbare de care este uimit el însuşi. A fost înzestrat cu două mari virtuţi: castitatea şi dragostea. În anul 247 este hirotonit preot, iar după moartea Episcopului Donatus este ales în anul 249 Episcop al Cartaginei. Ca Episcop s-a preocupat de disciplina în Biserică punând mare accent pe ascultare. În anul 250 în timpul persecuţiei împăratului Deciu a crescut numărul creştinilor din Africa care au apostaziat. Pentru a curma tulburarea în Biserică, Sfântul Cirpian s-a retras într-un loc ascuns.  Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI Tags:

13 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. CORNELIE SUTAŞUL (Gr, Ro, En)

septembrie 12th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Κορνηλίου του Εκατ/χου – 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. CORNELIE SUTAŞUL

13 septembrie 

Pomenirea Sfântului Sfinţitului mucenic Cornelie sutaşul.

Corneliu sutasul

După patima cea de bună voie a Domnului nostru Iisus Hristos, după Învierea şi după Înălţarea Lui la ceruri, era în Cezareea Palestinei un sutaş, anume Cornelie, de neam din Tracia. Acesta fiind în întunericul necredinţei, avea lucrările luminii şi, deşi era păgîn, a vieţuit ca un creştin, şi pe Hristos, pe care nu-l ştia, prin milostenii îl cinstea. Vieţuind în mijlocul lumii celei rele, s-a făcut bun, precum mărturiseşte de dînsul Sfîntul Apostol şi Evanghelist Luca, în faptele Apostolilor, zicînd: „Un bărbat oarecare era în Ce-zareea, anume Cornelie, sutaş, din cetatea care se cheamă Italia; fiind cucernic şi temător de Dumnezeu, cu toată casa sa, făcea milostenii multe la săraci, şi se ruga lui Dumnezeu totdeauna” (Fapte 10,1-2). Deci, n-a trecut cu vederea Dumnezeu aceste fapte bune ale lui, ci a binevoit a-l lumina pe el cu lumina credinţei şi a-l aduce în cunoştinţa adevărului, ca lucrările lui cele bune să nu se acopere de întunericul necredinţei. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

12 Septembrie: Pomenirea Sfântului Simeon de Verhotur

septembrie 11th, 2020 Fără comentarii

Pomenirea Sfântului Simeon de Verhotur

 

viata-si-minunile-sfantului-simeon-de-verhotur

 

Sfantul Simeon de Verhotur este un sfant de la inceputurile crestinismului siberian. Nascut in Rusia, intr‑o familie evlavioasa de nobili, sfantul a intors spatele inca din copilarie desfatarilor si grijilor lumesti, indreptandu‑si cu­ge­tarea spre Dumnezeu si urmarind cele folositoare sufletului. Cautand insingurarea pentru a se nevoi mai bine duhovniceste, a fugit de apropiatii sai, parasindu‑si patria, cinstea, bogatia si bunul nume pentru a se retrage in Siberia – un loc pe jumatate salbatic, unde abia incepuse sa patrunda invatatura crestina.

In mijlocul unei lumi pestrite si adeseori dusmanoase – bastinasi, rascolnici, oameni certati cu legea ori fugari stabiliti aici – sfantul avea sa‑si lucreze mantuirea nestiut de nimeni, facandu‑ni‑se pilda de intelepciune, de smerenie si de rabdare; putinatatea lucrurilor pe care le stim despre viata lui fiind acoperita cu prisosinta de multimea minunilor savarsite, ale caror marturii le puteti citi in aceasta carte. 

Moastele intregi ale Sfantului Simeon, asezate in Manastirea Sfantul Nicolae din orasul Verhotur (Siberia), izvorasc pana in zilele noastre neincetate si mari semne si tamaduiri, credinciosii din toata Rusia cinstindu‑l ca pe intaiul sfant siberian.

Sursa: CrestinOrtodox.ro

Categories: ORTODOXIE Tags:

12 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AUTONOM (Gr, Ro, En)

septembrie 11th, 2020 1 comentariu

Απολυτίκιο του Αγ. Αυτονόμου – 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AUTONOM

12 septembrie

 

Pomenirea Sfântului Sfinţit Mucenic Autonom.

Sf. Autonom

După cum se dovedeşte răutate cînd cineva grăieşte cele necuviincioase, tot aşa este şi cînd lăsăm în tăcere cele ce sînt folositoare şi cinstite. Că precum se vatămă gîndurile celor ce aud pe cel ce grăieşte lucruri necinstite, aşa este şi cel ce tace faptele cele bune ale sfinţilor, şi lipseşte de folos pe cei dreptcredincioşi. Pentru aceea, fericita viaţă a Sfîntului Aftonom nu am socotit să o acoperim cu tăcerea, ci prin scris ne-am sîrguit a o da în auzul dreptcredincioşilor. Acest dumnezeiesc bărbat, Aftonom, era împodobit cu cinstea episcopiei în Italia pe vremea împărăţiei lui Diocleţian (284-305), dar sosind prigoana cea cumplită asupra creştinilor şi-a adus aminte de cuvintele lui Hristos cele scrise în Evanghelie: „Cînd vă vor urmări pe voi, fugiţi din cetatea aceasta în cealaltă” (Matei 10, 23). Deci, lăsînd Italia, a mers în Bitinia şi prin dumnezeiasca voie a ajuns la un loc care se numea Soreos. Acolo a fost întîmpinat în cale de oarecare iubitor de străini Cornelie, la care a vieţuit multă vreme. Şi, propoveduind pe Hristos, întorcea pe păgîni la credinţa creştină. A dobîndit acolo multe suflete lui Dumnezeu, pentru că se ducea mulţime de popor în casa lui Cornelie, spre a asculta învăţătura lui Aftonom, iar el ca un apostol le grăia cuvîntul lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala, fără de opreală, căci lucra într-însul acelaşi Duh Sfînt care peste sfinţii apostoli, în limbi de foc s-a pogorît oarecînd. Şi se aprindeau, prin propovăduirea lui Aftonom, inimile omeneşti spre dreapta-credinţă şi spre dragostea lui Dumnezeu. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

12 septembrie: Sfântul Sfințit Mucenic Autonom, episcop al Italiei

septembrie 11th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Sfințit Mucenic Autonom, episcop al Italiei

(12 septembrie)

1. Sf Sf Mc Autonom din Italia (313)

În vremea prigoanei lui Dioclețian (284-305), sfântul Autonom era episcop în Italia. Acesta plecă din Italia către părțile asiatice ale Bitiniei, la un loc care se numea Soreoi. Acolo îi aduse pe mulți la credința creștină și le ridică o biserică închinată sfântului arhanghel Mihail.

Sfântul Autonom viețuia în casa unui creștin pe nume Cornelie pe care mai întâi îl sfinți preot, iar mai pe urmă episcop. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

11 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. TEODORA (Gr, Ro, En)

septembrie 10th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Θεοδώρας εν Βάστα – 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. TEODORA

11 septembrie

Pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Teodora cea din Alexandria.

Cuvioasa Teodura

Ochii Domnului, care privesc spre toate căile omeneşti şi cercetează chiar şi lucrurile cele tăinuite, sînt de mii şi mii de ori mai luminoşi decît soarele. Mai înainte de a se zidi, toate s-au ştiut de El. N-a ştiut aceasta oarecare femeie de bun neam, anume Teodora, din cetatea Alexandriei, fiindcă a ascultat pe vrăjmaşul cel ce a ispitit-o şi i-a zis că păcatul cel făcut în întuneric, pe care nu-l vede soarele, nu-l ştie Dumnezeu. Dar cînd a cunoscut că nu se tăinuieşte nimic înaintea lui Dumnezeu, o, cu cît de mare pocăinţă s-a îndreptat! Pentru că ea, vieţuind cu cinste în însoţirea băr-batului său, a căzut într-o ispitire de acest fel: un oarecare om bogat, dar tînăr cu anii şi cu mintea, îndemnat de diavolul, s-a rănit de frumuseţea ei şi în toate chipurile se sîrguia să o ducă în des-frînare. Îi trimetea ei daruri mari şi lucruri multe şi mai mari îi făgăduia şi o amăgea cu cuvintele. Dar neputînd să facă ceva singur, şi-a găsit o unealtă ca aceasta: s-a învoit cu o fermecătoare amăgitoare să înşele pe Teodora cea curată, povăţuind-o pe ea la acel fapt de neiertat al lui. Aceea, avînd ajutor pe satana, a găsit vreme cu prilej şi a grăit Teodorei de tînărul acela. Iar Teodora a zis: „O, de aş scăpa de omul acesta, care de multă vreme mă supără pe mine, căci de îl voi asculta pe el, apoi dacă nu alţii, dar cel puţin soarele care ne luminează pe noi tot va fi martor păcatului meu înaintea lui Dumnezeu!” Răspuns-a înşelătoarea: „După ce va apune soarele şi va fi noapte întunecoasă, la un loc ascuns să faci voia tînărului şi nimeni nu va şti atunci fapta voastră, nici nu va fi cineva care să mărturisească înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noaptea cea tăcută şi întunecoasă pe toate le acoperă”. Iar Teodora a zis: „O, de n-ar şti Dumnezeu păcatul cel făcut noaptea, bine ar fi!” Răspuns-a înşelătoarea: „Aşa este! că numai păcatele pe care le luminează soarele le vede Dumnezeu, iar pe cele făcute în întuneric, cum poate să le vadă?”

  Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

11 septembrie: Pomenirea Sfinţilor Felix, Regula și Exuperantius, patronii oraşului Zürich

septembrie 10th, 2020 Fără comentarii

An de an, la data de 11 septembrie se face pomenirea Sfinţilor Felix şi Regula, patronii oraşului Zürich. Morţi în timpul persecuţiei împăraţilor romani Maximianus şi Diocleţian, cei doi fac parte din categoria sfinţilor „kefalofori”, adică a acelor sfinţi care după decapitare şi-au purtat capetele în mâini până la locul de înmormântare.

După tradiţie, cei doi martiri au fost fraţi, iar Felix se pare că a fost chiar ofiţer în Legiunea tebană. Această legiune, înfiinţată în jurul provinciei Teba (în Egiptul de Sus), avea în componenţa ei mai mulţi soldaţi creştini. Întrucât aceştia nu acceptau cultul zeităţilor păgâne, împăraţii romani Diocleţian şi Maximianus au hotărât să mute legiunea de pe graniţa sud-estică a Imperiului Roman în cea vestică, pentru a lupta împotriva galilor. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

11 septembrie: Sfântul Cuvios Eufrosin Bucătarul, Turcia

septembrie 10th, 2020 1 comentariu

Sfântul Cuvios Eufrosin Bucătarul, Turcia

(11 septembrie)

3. Sf Eufrosin Bucatarul (sec IX) 1.2

Acesta a trăit în veacul al IX-lea în Amoreea Galiciei (Turcia de astăzi). Se născu din părinţi neînvăţaţi, însă îi întrecu pe cei de bun neam cu lucrările cele bune. 

La început, slujea fraţilor într-o mănăstire, la bucătărie, socotind întru sine că slujește lui Dumnezeu, cu mare smerenie şi supunere, ostenindu-se în ascultare ziua şi noaptea.

Rugăciunile şi posturile niciodată nu le lăsa. Răbdarea lui era negrăită, pentru că multe nevoi, defăimări, batjocuri şi dese ocări lua. Iar el fierbând bucatele fraţilor, îşi gătea lui masă în împărăţia lui Dumnezeu, prin viaţa cea îmbunătăţită.

Odată, un oarecare preot, vieţuind în aceeaşi mănăstire cu dânsul, se ruga Domnului mereu, ca să-i arate lui într-un chip văzut bunătăţile viitoare, cele gătite celor cel ce-l iubesc pe el, iar într-o noapte avu o vedenie: i se părea că stă în rai cu frică şi cu bucurie, unde văzu pe smeritul bucătar Eufrosin umblând şi, apropiindu-se de el preotul, îl întrebă:

– Frate Eufrosine, ce este aceasta ? Nu cumva acesta este raiul?

Iar sfântul Eufrosin îi răspunse:

– Aşa este, părinte, raiul lui Dumnezeu.

Iarăşi îl întrebă preotul:

– Dar tu cum te-ai aflat aici?

– Pentru bunătatea cea mare a lui Dumnezeu sunt sălăşluit ca să locuiesc aici, pentru că locaşul aleşilor lui Dumnezeu este acesta, răspunse dânsul.

Şi zise preotul:

– Nu cumva ai vreo stăpânire peste frumuseţile acestea?

– Pe cât pot, pe atâta dau dintr-acestea pe care le vezi.

– Oare poţi să-mi dai mie ceva dintr-acestea? Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

10 septembrie: Sfântul Cuvios Pavel cel Ascultător de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina

septembrie 9th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Pavel cel Ascultător de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina

10 septembrie

4. Cuv Pavel cel Ascultator de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XIII) 1.1

Acesta a fost nevoitor al Marii Lavre de la Kiev la sfârșitul veacului al XIII-lea și începutul veacului al XIV-lea. Îmbrăcând haina monahală, sfântul părinte fu trimis de stareț la ascultări grele pe care le săvârși fără murmur.

Sfântul Pavel iubi atât de mult osteneala trupului, încât atunci când nu era la ascultare, măcina grâu cu o piatră grea de moară. Pentru smerenia și osteneala sa, primi harul rugăciunii neîncetate.

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Pavel cel Ascultător

???????????????????????????????

 

+ * + * +

4. Cuv Pavel cel Ascultator de la Lavra Pesterilor din Kiev (sec XIII) 3

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

9 septembrie: SFÂNTUL ONUFRIE DE LA VORONA (Viaţa, Acatistul, Slujba)

septembrie 8th, 2020 Fără comentarii

SFÂNTUL ONUFRIE DE LA VORONA 

(9 Septembrie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Slava la Sfântul Onufrie…(Audio)

Între numeroşii părinţi ce au sfinţit pământul ţării noastre prin înalta lor viaţă duhovnicească se numără şi Cuviosul Onufrie, cel mai mare sihastru al ţinuturilor botoşănene, vieţuitor al Schitului Sihăstria Voronei.

Despre viaţa acestui cuvios părinte se cunosc foarte puţine amănunte, el voind să fie cunoscut lui Dumnezeu, iar nu oamenilor. Din unele însemnări de pe manuscrisele copiate de el şi de ieroschimonahul Nicolae, care a vieţuit împreună cu el, ştim că s-a născut în jurul anului 1700, în Rusia, probabil într-o familie nobilă, căci a ajuns să fie guvernator al unui ţinut. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

9 septembrie: Sfântul Mucenic Severian din Sevastia Armeniei

septembrie 8th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Mucenic Severian din Sevastia Armeniei

(9 septembrie)

2. Sf Mc Severian de la Sevasta (320) 2.3Mozaic din veacul al XI-lea aflat in Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol, Turcia

Acesta era un bărbat slăvit din Sevastia Armeniei în vreme împăratului Liciniu. În vremea muceniciei celor 40 de mucenici din Sevastia, el îi cercetă în temniță întărindu-i și slujindu-le.

Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (clic aici, pomeniți la 9 martie)

Sf 40 de Mucenici din Sevasta Armeniei 1

După moartea mucenicească a slăviților 40 de mucenici, fu și sfântul Severian vădit a fi creștin, din care pricină dregătorul Lisie, ce ținea locul lui Agricola în dregătoria Sevastiei, trimise după dânsul. Însă sfântul Severian, mai înainte de a fi prins de ostași, veni singur dinaintea dregătorului mustrându-l pe acesta.

Acesta porunci ca sfântul Severian să fie spânzurat pe lemn și să i se strujească trupul cu unghii de fier, iar apoi să fie bătut cu vine de bou.

Iar prigonitorul, văzând că osteniseră slujitorii, iar pe mucenic mai luminat la faţă şi mai îmbărbătat îl vedea, porunci să înceteze a-l mai bate. Apoi zise către dânsul:

– Iată, poţi să cunoşti din bătăile ce le-ai suferit, că nicio mângâiere, nicio fericire îţi aduce ţie Hristosul tău.

Iar mucenicul Domnului îi răspunse:

– De n-ar fi ochii tăi sufleteşti întunecaţi cu întunericul nedumnezeirii, ţi-aş arăta ţie cât de multe bunătăţi îmi mijlocesc mie, de la Hristosul meu, pătimirile mele. Iar acum ce să mai fac, aprinzând celui orb lumina sau cântare cântând surdului? De n-ai fi fost orb şi surd, o, judecătorule, ai fi cunoscut darul lui Hristos şi puterea care mă întăreşte pe mine.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

9 septembrie: SFÂNTUL CHIRIAC DE LA TAZLĂU

septembrie 8th, 2020 2 comentarii

SFÂNTUL CHIRIAC DE LA TAZLĂU

(9 Septembrie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Aflăm că la mănăstirea Tazlău, pe la anul 1617 se adunau, la câte o slujbă, pe lângă preoţii şi duhovnicii de acolo, şi „sihaştri” de pe la chiliile din apropiere, încât se alcătuia un sobor destul de mare. Un document al epocii aminteşte pe următorii: popa Serafim, popa Pavel, sihaştrii Onofrei (Onufrie), Silvestru, Iov şi Agaton, în vremea egumenului Gavriil ieromonahul (1).

Veneau aici oameni din satele vecine mânaţi de credinţa lor curată, dornici să vadă slujbe mai împodobite cu cântări decât în bisericuţele lor. Noaptea, la priveghere, în taina luminărilor plăpânde şi a candelelor, trăiau clipe de înaltă bucurie duhovnicească. Unii dintre credincioşi veneau de mână cu odraslele lor, spre a le împărtăşi din frumuseţea slujbelor mănăstireşti. Mergeau la părinţii duhovnici, le cereau binecuvântarea şi-i rugau să-i povăţuiască în cele ale credinţei, să le citească rugăciuni mângâietoare, să-i dezlege de păcate ca să se poată împărtăşi cu Sfintele, Dumnezeieştile şi Nemuritoarele Taine. Aşa s-a întâmplat într-o zi, când un ţăran dintr-un sat vecin (2) a venit la mănăstirea Tazlău cu un fecior al său care s-a îndrăgostit de viaţa îngerească a călugăriei. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

9 septembrie: TROPARUL SF. IOACHIM ŞI ANA (Gr, Ro, En)

septembrie 8th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Ιωακείμ και Άννης – 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL SF. IOACHIM ŞI ANA

9 septembrie

 

Pomenirea Sfinţilor drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana.

Ioachim si Ana

Sfîntul şi dreptul Ioachim a fost din seminţia lui Iuda, trăgîndu-şi neamul din casa lui David împăratul în acest chip: din neamul lui Natan fiul lui David s-a născut Levi, iar Levi a născut pe Melhie şi pe Pamfir; Pamfir a născut pe Varpafir, iar Varpafir a născut pe Ioachim, tatăl Născătoarei de Dumnezeu. Acesta petrecea în Nazaretul Galileii, avînd soţie pe Ana din seminţia lui Levi, din neamul lui Aaron, fiica lui Mathan preotul care a preoţit în zilele Cleopatrei şi ale lui Casopar, împăraţii Perşilor, mai înainte de împărăţia lui Irod, fiul lui Antipater. Iar Mathan avea femeie pe Maria din seminţia lui Iuda din Betleem şi a născut cu dînsa trei fiice: pe Maria, pe Sovia şi pe Ana.

 

Deci, s-a măritat cea dintîi Maria, în Betleem, şi a născut pe Salomeea. S-a măritat şi Sovia, cea de-a doua, de asemenea în Betleem, şi a născut pe Elisaveta, maica lui Ioan Înainte Mergătorul. Iar a treia, Sfînta Ana, maica Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, a fost precum am zis, soţia lui Ioachim în pămîntul Galileei, din cetatea Nazaret. Această însoţire de neam mare, Ioachim şi Ana, vieţuind după lege, drepţi au fost înaintea lui Dumnezeu; iar fiind îndestulaţi cu bogăţia cea materialnică, mai presus de toate aveau pe cea duhovnicească. Şi aşa, cu toate bunătăţile se înfrumuseţau ei, umblînd în toate poruncile Domnului fără de prihană. Iar la tot praznicul deosebeau din averile lor două părţi, din care o parte o dădeau lui Dumnezeu la bisericeştile trebuinţe, iar cealaltă parte la săraci. Şi atît au plăcut lui Dumnezeu, încît i-a învrednicit pe ei să fie născători Fecioarei celei fără de prihană, pe care mai înainte a ales-o Lui spre maică.

  Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

SFÂNTUL NEOFIT ZĂVORÂTUL – CUVÂNT LA NAŞTEREA MAICII DOMNULUI

septembrie 7th, 2020 Fără comentarii

nasterea_MD

Al lui Neofit Preotul, monahul și zăvorâtul la preacurata și dumnezeiasca naștere a Celei fără de prihană Stăpâna noastră, Născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria,

Binecuvintează, părinte,

Începutul oricărui fruct este floarea și aceasta în chipul cel mai limpede. Dar începutul mântuirii noastre este nașterea de Dumnezeu dăruită și de Dumnezeu aleasă a preacuratei și preanevinovatei Maria, pururea Fecioara și aceasta în modul cel mai limpede. Pe care lăudând-o o și prăznuim astăzi după datorie. Pentru ca întregul ciclu al anului să fie binecuvântat prin ea s-a născut în această lună, cea dintâi a anului, dar a adormit în ultima cu somnul nemuririi pentru ca asumându-și cele zece luni dintre acestea ciclic să le binecuvinteze prin nașterea ei și prin adormirea ei purtătoare de viață. Despre care nu este vremea a vorbi acum, ci când este vremea sfintei Adormiri aceleia. Dar acum suntem aduși să filosofăm pe scurt despre Sfânta Naștere a ei, și atâta avem a spune despre ea, cât ne va insufla cuvânt harul ei. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE, Predici Tags:

TROPARUL NAȘTERII MAICII DOMNULUI (8 Septembrie)

septembrie 7th, 2020 Fără comentarii

TROPARUL NAȘTERII MAICII DOMNULUI

*

    Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru si dezlegând blestemul a dat binecuvântare şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţa veşnică.

Categories: AUDIO, Cântările Ortodoxiei Tags:

AXION LA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI (8 Septembrie)

septembrie 7th, 2020 Fără comentarii

AXION LA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

(8 Septembrie)

*** Grupul Psaltic TRONOS***

Sursa: Psalții Catedralei Patriarhale

Categories: AUDIO, Cântările Ortodoxiei Tags:

PREDICĂ LA NAŞTEREA MAICII DOMNULUI: PREASFÂNTA ÎMBRĂCATĂ ÎN NEGRU

septembrie 6th, 2020 3 comentarii

 MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA:

PREDICA LA NAŞTEREA PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

– 8 septembrie –

PREASFÂNTA ÎMBRĂCATĂ ÎN NEGRU

 Alte Predici:

Astăzi, iubiţii mei, este o sărbătoare de bucurie a Maicii lui Dumnezeu. Sărbătorim Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Care este conţinutul sărbătorii şi ce simţăminte ne trezeşte?

Ca toţi oamenii, aşa şi Preasfânta a venit în lume prin cineva. Cine s-a născut din stâncă? Nimeni. Dintr-o mamă şi dintr-un tată ne-am născut cu toţii. Şi Preasfânta a avut părinţi: mama sa se numea Ana, iat tatăl ei Ioachim.

Erau oameni foarte evlavioşi, dar fără copii. Şi atunci lipsa copiilor era considerată o ruşine. Cine avea copii era considerat fericit. Cel care avea mulţi copii (cinci, şase, şapte, opt…) era fericit de ceilalţi. Acelea erau familii patriarhale. Acum, copiii sunt consideraţi nenorociri. Nasc unul, cu greu doi, mai mult nu, stop! Asta este un blestem. Aşadar, acel cuplu fără copii Îl ruga pe Dumnezeu zi şi noapte să le dea un copil, ca să i-L închine Lui.

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

7 septembrie:SFINŢII CUVIOŞI SIMEON ŞI AMFILOHIE DE LA PÂNGĂRAŢI

septembrie 6th, 2020 1 comentariu

SFINŢII CUVIOŞI SIMEON ŞI AMFILOHIE DE LA PÂNGĂRAŢI

7 Septembrie

Sfântul Cuvios Simeon de la Pângăraţi

Sfântul Cuviosul Părintele nostru Simeon s-a născut la începutul secolului al XV-lea, într-un sat din apropierea oraşului Piatra Neamţ, pe când conducea Ţara Moldovei evlaviosul Domn Alexandru cel Bun.

Încă din tinereţe şi-a arătat dragostea şi râvna pentru cele dumnezeieşti, alegând viaţa monahală şi intrând în obştea Mănăstirii Bistriţa. Aici s-a nevoit în viaţa de ascultare şi a sporit duhovniceşte, tăindu-şi patimile şi voia proprie. Născându-se într-însul dorul după liniştea pustiei, a luat binecuvântare de la egumenul Mănăstirii Bistriţa şi, împreună cu încă doi ucenici ai săi, la anul 1432, în zilele lui Iliaş Voievod, fiul lui Alexandru cel Bun, s-a retras în isihie, pe un picior mai ridicat al malului stâng al pârâului Pângăraţi, la poalele muntelui numit „Păru”, la 5 km depărtare de mănăstirea sa. Aici, cuviosul şi-a făcut o chilie din bârne de brad, într-o poiană înconjurată de păduri seculare, unde s-a nevoit cu ucenicii săi, după voia lui Dumnezeu, în necontenite rugăciuni şi în cugetarea celor cereşti. Sporind mult cu darul Sfântului Duh, ajungând sihastru desăvârşit şi dascăl iscusit al rugăciunii inimii, s-au adunat în jurul lui ucenici iubitori de linişte, aşezământul lui fiind cunoscut timp de 29 de ani sub numele de „Sihăstria lui Simeon”. Auzind Sfântul domnitor Ştefan cel Mare de nevoinţa cuviosului şi înştiinţându-se că nu are biserică unde să se roage cu ucenicii săi, în anul 1461, i-a dăruit bani şi ajutor să înalţe o mică biserică de lemn, hramul ei fiind aşezat, în urma unei vedenii, în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Terminându-se biserica în acelaşi an, a fost sfinţită la 26 octombrie de Mitropolitul Teoctist I, când a hirotonit în preot pe Simeon, care a devenit astfel primul întemeietor şi egumen al Mănăstirii Pângăraţi, ce s-a numit până în 1508 „Schitul lui Simeon”. Ca părinte duhovnicesc şi începător al vieţii pustniceşti la Pângăraţi, a adunat în jurul său mulţi ucenici iubitori de Hristos şi de linişte. Atât de mult a sporit Cuviosul Simeon cu nevoinţa, cu rugăciunea şi cu darul Duhului Sfânt, încât s-a învrednicit de harisma vindecării bolilor şi a înainte-vederii. Pentru aceea veneau la chilia sa mulţi suferinzi şi se făceau sănătoşi cu rugăciunea lui. Veneau încă şi credincioşi din sate şi chiar dregători din sfatul ţării ca să ceară binecuvântare şi cuvânt de folos, căci era iscusit rugător şi povăţuitor de suflete. Pentru aceea şi Sf. Ştefan cel Mare, Domnul Moldovei, îl iubea şi, adeseori, îi cerea sfatul şi rugăciunea pentru el şi pentru ţară, care era mereu ameninţată de păgâni. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

7 septembrie: Sfântul Apostol Evod, unul din cei 70, episcopul Antiohiei, Turcia

septembrie 6th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Apostol Evod, unul din cei 70, episcopul Antiohiei, Turcia

 

???????Fragment dintr-o icoană zugrăvită în anul 1698

Acesta s-a numărat printre cei 70 de apostoli mai mici.

Sfântul Ignatie Teoforul (pomenit la 20 decembrie) îl pomenește pe sfântul Evod cu mare cinste în epistola sa către antiohieni: „Amintiţi-vă de binecuvântatul părinte Evod, care a fost făcut de către Apostoli primul vostru păstor”.

Sfântul Evod a fost ucenic al sfântului apostol Petru și l-a avut urmaș pe sfântul Ignatie Teoforul în scaunul păstoresc al Antiohiei.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

7 septembrie: CUVIOSUL MACARIE DE LA OPTINA

septembrie 6th, 2020 Fără comentarii

CUVIOSUL MACARIE DE LA OPTINA 

 

7 septembrie

Citiţi şiSTAREŢUL MACARIE DE LA OPTINA: „DESPRE CĂDERI”

* * *

            Asculta! Domnul Insusi spune despre omul care se lasa in voia proniei LuiCa spre nadajduit si-l voi izbavi pe el; il voi acoperi pe el ca a cunoscut numele Meu. Striga-va catre Mine si-l voi auzi pe el; cu dansul sunt in necaz si-l voi scoate pe el si-l voi slavi ( Psalm 90,14-15). Tristetile si chinurile ne intaresc credinta si ne invata sa dispretuim lumea si slava sa. Sa crezi intotdeauna ca nici un rau si nici o intristare nu sunt – nici un fir de par nu poate sa cada de pe capul nostru – fara ingaduinta Lui Dumnezeu. Nimic nu se intampla, spune avva Dorotei, fara pronia lui Dumnezeu. Si unde este pronia lui Dumnezeu, orice s-ar intampla, oricat de amar ar fi lucrul acela, este spre folosul sufletului nostru. De aceea, sa nu te intristezi si nici sa nu te pierzi cu firea pentru ispitele tale. Primeste-le fara tulburare, cu gand smerit si nadejde in Dumnezeu. Sa crezi lucrul acesta: nicioadata nu este cu putinta ca lucrurile sa intre pe un fagas mai bun decat acela pe care il ingaduie Dumnezeu prin mila Sa. De aceea, da-I slava pentru toate. Si nu arunca pe altii vina pentru relele care ti se intampla. Chiar daca avem mereu tendinta sa punem problemele noastre pe seama altor oameni, a rautatii sau a neputintei lor, in realitate , acestia nu sunt decat unelte in mana lui Dumnezeu. Uneltele de care El Se foloseste ca sa lucreze mantuirea noastra.
            Asadar, nu te descuraja si roaga-te. Roaga-te cu caldura lui Dumnezeu, Care intotdeauna lucreaza mantuirea noastra, folosindu-Se in acest scop de doua mijloace: ceea ce numim fericire si ceea ca numim nefericire.

Cel ce avea să devină Sf. Macarie, s-a născut în anul 1788 în nobila familie Ivanov, fiind botezat cu numele Mihail în cinstea Sf. Mihail din Tver (prăznuit la 22 noiembrie). Părinţii săi aveau o proprietate în satul Shepyatino, districtul Dimitrov, provincia Orel. Mai aveau o proprietate şi în satul Zhelezniki, aceeaşi provincie, unde şi locuiau. Familia Ivanov s-a mutat la Moscova în 1794 pentru ca Elisabeta să poată fi tratată de tuberculoză.

Mama lui Mihail, pe care acesta a iubit-o foarte mult, a murit în 21 ianuarie 1797 şi a fost înmormântată la Mănăstirea Sf. Andronic. Băiatul doar de nouă ani, a fost dus în satul Karachev să trăiască cu sora sa Daria şi soţul ei Simeon Peredelsky, care a primit o funcţie la Curtea Districtuală din Karachev. Mihail a învăţat la şcoala primară din parohie. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

7 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. SOZONT (Gr, Ro, En)

septembrie 6th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Σώζοντος – 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. SOZONT

7 septembrie 

 Pomenirea Sfântului Mucenic Sozont.

SozontMaximian, ighemonul Ciliciei, cînd a intrat în cetatea Pompeiopol, făcîndu-se praznic idolului de aur, a adus multe jertfe. Era acolo un tînăr cu neam din Licaonia, anume Sozont, creştin cu credinţă, cu deprinderi bune, plin de lucruri bune, pentru că învăţa ziua şi noaptea legea Domnului. Acesta, păscînd oile cele ne-cuvîntătoare, pe cele cuvîntătoare le povăţuia la păşunea cea bună; pentru că unde era el cu oile, acolo se adunau la dînsul şi ceilalţi păstori, copii şi bărbaţi, şi îi învăţa pe ei să cunoască pe unul Dumnezeu. Aşa, pe mulţi a adus la Sfîntul Botez, pentru că darul Domnului nostru Iisus Hristos era întru dînsul.
Odată, păscînd oile pe lîngă un izvor unde se afla un stejar mare, a adormit cu somn dulce şi a avut o vedenie dumnezeiască, care îl chema pe el la nevoinţa mucenicească, şi i s-a mai spus că acel loc are să fie multora de folos, pentru că se va sfinţi cu darul cel ce se coboară de sus şi mulţi vor afla mîntuire printr-însul şi vor preamări Sfînta Treime. Deci, sculîndu-se din somn bunul păstor, a încredinţat altora oile şi a lăsat în locul acela arcul său şi trei săgeţi spre pomenirea sa, iar el singur a intrat în cetatea Pompeiopol şi a văzut păgînătatea ce se înmulţea şi sfînta credinţă scăzînd, şi l-a durut inima de aceasta. Intrînd în capiştea idolească, unde se găsea un idol de aur, a luat de la dînsul o mînă şi, sfărîmînd-o, a împărţit-o la săraci. Apoi fiind mare tulburare în cetate pentru mîna cea de aur care se luase de la idol, mulţi erau cercetaţi şi chinuiţi. Dar Sfîntul Sozont, nevrînd ca altcineva să pătimească pentru vina lui, a mers singur la ighemonul Maximian şi s-a dat pe faţă. „Eu sînt – zise el – cel ce am luat mîna idolului vostru, pe care am zdrobit-o, iar aurul l-am dat celor ce aveau trebuinţă”. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

7 septembrie: Sfântul Mucenic Sozont din Licaonia, Turcia

septembrie 6th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Mucenic Sozont din Licaonia, Turcia

(7 septembrie)

1. Sf Mc Sozont din Cilicia (304) 1.1

Acesta se trăgea după neam din Licaonia, Asia Mică (Turcia de astăzi) şi a trăit în timpul împărăţiei lui Dioclețian, către anul 304. Înainte de a primi sfântul botez se numea Tarasie şi era păstor de oi.

1. Sf Mc Sozont din Cilicia (304) 11.1

De la păstorit el învăţă arta de a paşte oile duhovniceşti şi aduse un mare număr de păgâni la credinţă prin propovăduirea sa.

Odată, păscând oile pe lângă un izvor unde se afla un stejar mare, adormi cu somn dulce şi avu o vedenie dumnezeiască, care îl chema pe el la nevoinţa mucenicească, şi i se mai spuse că acel loc are să fie multora de folos, pentru că se va sfinţi cu darul cel ce se coboară de Sus şi mulţi vor afla mântuire printr-însul şi vor preamări Sfânta Treime. Deci, sculându-se din somn bunul păstor, încredinţă altora oile şi lăsă în locul acela arcul său şi 3 săgeţi spre pomenirea sa, iar el singur intră în cetatea Pompeiopol (sau Cilicia, de asemenea, Turcia de astăzi) şi văzu păgânătatea ce se înmulţea şi sfânta credinţă scăzând, şi îl duru inima de aceasta.

Intrând în capiştea idolească, unde se găsea un idol de aur, luă de la dânsul o mână şi, sfărâmând-o, o împărţi săracilor. Apoi fiind mare tulburare în cetate pentru mâna cea de aur care se luase de la idol, mulţi erau cercetaţi şi chinuiţi. Însă sfântul Sozont, nevrând ca altcineva să pătimească pentru vina lui, merse singur la ighemonul Maximian şi dându-se pe faţă zise:

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

6 septembrie: TROPARUL ŞI POMENIREA MINUNII SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL DIN COLOSE (Gr, Ro, En)

septembrie 5th, 2020 Comments off

Απολυτίκιο Θαύματος Αρχαγγ. Μιχαήλ – 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

În Colose din Frigia, aproape de Ierapole, era o biserică a Sfîntului Arhanghel Mihail, deasupra izvorului cu apă făcătoare de minuni, din care bolnavii primeau multe tămăduiri, mai multe decît din scăldătoarea Siloamului, pentru că acolo, o dată pe an, se pogora îngerul Domnului şi tulbura apa, iar aici, totdeauna era darul Începătorului de cete îngereşti. Acolo, cel ce intra întîi, după tulburarea apei, în scăldătoare, se făcea sănătos; aici, toţi, şi cei dintîi şi cei de pe urmă primeau sănătate. Acolo era trebuinţă de pridvoare spre petrecerea bolnavilor pentru a-şi căpăta sănătatea pe care nu o luau şi cineva în treizeci şi opt de ani a cîştigat-o; aici într-o zi sau într-un ceas bolnavul cîştiga sănătatea. Citeşte mai departe…

6 septembrie: Sfântul Cuvios David din Ermiopoli, Egipt

septembrie 5th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Cuvios David din Ermiopoli, Egipt

(6 septembrie)

Chip al scriitorului de odinioara Sf Nicodim Aghioritul3Acesta a fost căpetenia unei cete de tâlhari din apropierea cetății Ermiopoli, în Egipt. Venindu-și în fire numai în anii săi cei de pe urmă, se pocăi și luă monahicescul chip.

Odată, șezând în chilie, îi stătu înainte arhanghelul Gavriil şi îi zise:

– Davide, Davide, ţi-a iertat Domnul păcatele tale şi de acum vei face minuni.

Iar David răspunse către înger:

– Nu pot să cred că mi-a iertat Domnul păcatele mele în atât de puţină vreme, că sunt foarte grele şi mai multe decât nisipul mării.

Iar arhanghelul îi zise:

– Eu sunt arhanghelul Gavriil care şi pe Zaharia, cel ce nu credea cuvintele mele, nu l-am cruţat, ci i-am legat limba spre pedeapsă, ca să creadă cele grăite de mine; dar pe tine oare te voi cruţa? Deci, de acum să fii mut.

Iar sfântul David se închină şi zise către înger: Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

6 septembrie: SINAXAR (TEXT) ŞI "UNDE UMBREAZĂ…" (AUDIO)

septembrie 5th, 2020 Fără comentarii

SINAXAR 6 Septembrie

*

În aceasta luna, în ziua a sasea, pomenirea minunii celei mari ce s-a facut în Colose (Frigia) de Arhistrategul Mihail     

Când a trecut prin Frigia ca să propovăduiască  Evanghelia, Sfântul Apostol Ioan a prorocit o apropiată vizită  providenţială a prinţului arhanghelilor, Mihail, în locul  numit Heretopa. Şi într-adevăr, la puţin timp, în acel  loc în mod minunat a izbucnit din pământ un izvor  vindecător de toată boala. Unul din multii credincioşi care s-au  perindat pe la acest izvor, a cărui fiică s-a vindecat prin această  apa, a contruit pe acel loc, în semn de recunoştiinţa, o mica  biserică închinată Arhanghelului Mihail.

Nouăzeci de ani mai  târziu, în această biserică s-a aşezat, spre a  practica asceza şi a servi la altar, un tânăr numit Arhip,  originar din Hierapolis. Pentru zelul şi dragostea acestui tânăr  atlet al lui Hristos, Dumnezeu i-a dat harul de a face minuni şi  vindecări. Dar oarecare elini, aprinşi de zavistie din pricina  minunilor preamărite ce se făceau în biserica Arhistrategului  Mihail, au vrut să abată râul care curgea acolo aproape şi  să-l pornească asupra Bisericii, că să înece şi Biserică  şi să piardă şi pe Arhip. Dar dumnezeiescul Arhistrateg, însuşi  arătându-se şi poruncind lui Arhip să se îmbărbăteze,  a lovit cu un toiag piatră, şi făcând cale apei printr-însă,  de atunci până în ziua de astăzi, se vede cum acolo  este înghiţită apa şi se mistuieşte.

Sursa text: Sinaxar

Categories: ORTODOXIE Tags:

5 septembrie: SFÂNTUL CUVIOS MUCENIC ATANASIE, STAREŢUL DIN BREST

septembrie 4th, 2020 Fără comentarii

SFÂNTUL CUVIOS MUCENIC ATANASIE, STAREŢUL DIN BREST

pomenit pe 5 septembrie (ziua morţii martirice) şi 20 iulie (a aflării moaştelor) –

Ieromonahul Atanasie de Brest a fost bielorus şi s-a născut în jurul anului 1597 într-o evlavioasă familie creştină numită Filipovici. El a primit o serioasă educaţie şi şi-a însuşit scrierile teologice şi istorice, după cum reiese din viaţa sa ce s-a păstrat în scris. 

În tinereţe, Sfântul Atanasie a fost pentru o perioadă de timp profesor în casele negustorilor polonezi. În anul 1627, el a acceptat să fie tuns în monahism de către egumenul Iosif la Mănăstirea Vilensk cu hramul Sfântului Duh. Sfântul Atanasie a fost hirotonit ieromonah în anul 1632 şi a fost numit stareţ la Mănăstirea Duboisk [Dubovsk] lângă Pinsk.
În urma unei binecuvântări deosebite din partea Maicii Domnului, Sfântul Atanasie a restabilit Ortodoxia între graniţele teritoriului vechii Rusii, care fuseseră confiscate de polonezi. Între anii 1638-1648, Sfântul Atanasie primeşte ascultarea de egumen al Mănăstirii Brest-Simeonov. Aici, sfântul a îndurat multe prigoane din partea greco-catolicilor şi persecuţii din partea autorităţilor civile.

De trei ori a fost aruncat în temniţă. A fost trimis autorităţilor din Kiev, pentru a se prezenta înaintea unui tribunal religios, dar a fost achitat şi s-a reîntors în vechea lui mănăstire. Timp de zece ani, Sfântul Atanasie, aflându-se singur şi înconjurat de vrăjmaşi, a dus o luptă aprigă pentru Sfânta Ortodoxie, dovedindu-şi puternica sa credinţă prin suferinţele sale.

Încercările de a pune capăt nevoinţei duhovniceşti a sfântului au fost în zadar. A fost supus din nou unui proces, după care monahului i s-a pronunţat sentinţa de moarte prin executare pentru lupta sa împotriva greco-catolicismului. Sfântul Atanasie a murit ca mucenic în noaptea de 4 spre 5 septembrie 1648.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

5 septembrie: Sfântul Sfințitiul Mucenic Avdei, episcop de Hormizd, Persia, Irak

septembrie 4th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Sfințitiul Mucenic Avdei, episcop de Hormizd, Persia, Irak

(5 septembrie)

6. Sf Mc Avdei, episcop de Hormizd, Persia (424) 1.1Miniatură din anul 985 săvârșită la Constantinopol și păstrată în Biblioteca Vaticanului, Roma, Italia

Acesta fu așezat episcop în anul 412, în vremea lui Teodosie împaratul romanilor şi a lui Isdigerd I (399-419) împăratul perșilor.

Fiind prins de mai-marele vrăjitor care îl silea să se închine soarelui si focului și neplecându-se, acesta porunci să fie bătut peste tot trupul cu toiege de trandafir pline de ghimpi, atât de mult, încât abia mai avea suflare. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

5 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. PR. ZAHARIA (Gr, Ro, En)

septembrie 4th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Προφήτου Ζαχαρία – 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. PR. ZAHARIA

5 septembrie

Pomenirea junghierii Proorocului Zaharia, tatăl Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan.

Zaharia

Sfîntul prooroc Zaharia a fost fiul lui Varahie, preotul din Legea veche, avînd femeie din fiicele lui Aaron pe Elisabeta, sora Anei, maica Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Mărturiseşte de dînşii Sfînta Evanghelie că se aflau întru toate faptele bune, petrecîndu-şi calea vieţii fără prihană. Au fost, zice, amîndoi drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblînd întru toate poruncile şi dreptăţile fără de prihană, iar dovadă a vieţii celei cinstite este Sfîntul Ioan cinstitul şi slăvitul prooroc, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului. Scris este că „din rodurile lor îi veţi cunoaşte”, că şi rodul pomului celui bun nu este rău, ca să se împlinească ceea ce s-a zis: „Dacă rădăcina este sfîntă, apoi sfinte sînt şi ramurile”. Ramura cea sfîntă, Ioan a crescut din rădăcină sfîntă.

 

Acest sfînt Zaharia, tatăl Înainte-Mergătorului, a fost preot în Ierusalim pe vremea împărăţiei lui Irod, fiind din neamul lui Avia, care a avut rîndul săptămînii a opta. Iar despre rînduri, se povesteşte că împăratul David, văzînd că se înmulţise seminţia lui Aaron într-aşa de mare număr, încnt nu era cu putinţă ca toţi să slujească împreună în Biserică, a împărţit-o pe ea în douăzeci şi patru de rînduri sau de cete, ca unii după alţii să slujească toţi ţinîndu-şi săptămîna în biserică.

Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

5 septembrie: CA ASTĂZI, ÎN 1944, SE MUTA ÎN CER CUVIOSUL IOANICHIE MOROI

septembrie 4th, 2020 Fără comentarii

CA ASTĂZI, ÎN 1944, SE MUTA ÎN CER CUVIOSUL IOANICHIE MOROI

Manastirea Sihastria (1859-1944)

.

Viata

Acest cuvios parinte a fost in secolul nostru cel mai vestit staret al Manastirii Sihastria. Nascut in orasul Zarnesti – Brasov, mai intai s-a casatorit si a avut doi copii. Apoi, dorind sa urmeze lui Hristos, a intrat in nevointa calugareasca impreuna cu sotia si copiii sai. Intre anii 1890-1900 s-a nevoit la un schit romanesc din Muntele Athos. Apoi s-a reintors in tara si a petrecut la Manastirea Neamt timp de noua ani. In anul 1909 a fost numit egumen al Manastirii Sihastria, ascultare pe care o duce cu demnitate timp de 35 de ani. Dupa ce reorganizeaza in intregime viata monahala din aceasta sihastrie si aduna in jurul sau peste 40 de ucenici, Protosinghelul Ioanichie Moroi se muta la cele vesnice in toamna anului 1944.

Fapte si cuvinte de invatatura

1. Dorind sa-si ia asupra-si jugul nevointei calugaresti, tanarul Ioan Moroi a cerut sfatul marelui pelerin Gheorghe Lazar, al carui ucenic era. Iar acesta i-a spus: – Stai un an de zile sub ascultare la Schitul Pestera Ialomicioarei si citeste cate o Psaltire in fiecare zi. De vei rabda ispitele vrajmasului si nu te va amagi, atunci poti sa te faci calugar. Deci, a petrecut in schit cateva luni de zile, ziua facand ascultare, iar noaptea priveghind si citind Psaltirea. Intr-o noapte, pe cand se ruga in coliba sa din marginea padurii, a venit un calugar strain si i-a zis: – Ce faci aici, frate Ioane, si de ce te chinuiesti asa? – Parinte, vreau sa ma fac calugar. – Rau te-ai inselat. Nu vei putea ramane la manastire. Iata, femeia ta acasa traieste cu alti barbati si-ti risipeste toata averea. – De unde stii sfintia ta aceasta? l-a intrebat tanarul tulburat. – Eu am trait 40 de ani in pustiul Iordanului si am primit de la Dumnezeu darul inainte-vederii, incat stiu si gandurile omului. – Deci, ce sa fac, parinte, acum? – Du-te acasa si fii stapan pe sotie si pe avere. Apoi calugarul acela s-a apropiat de foc si, sarind in vapaie, s-a facut nevazut. Era diavolul. Cuprins de ganduri, tanarul Ioan Moroi a plecat spre casa in ceasul acela, patimind multe ispite pe cale. Mai tarziu, vazandu-l batranul Gheorghe Lazar, i-a spus: -Nu poti duce acum jugul calugariei. Mai ramai un pic in famillie. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

5 septembrie: SFÂNTUL PRINŢ GLEB

septembrie 4th, 2020 Fără comentarii

PURTĂTORUL DE CHINURI – SFÂNTUL PRINŢ GLEB

5 septembrie

Sfântul Prinţ Gleb, botezat cu numele David, a fost unul din primii martiri ruşi cunoscuţi sub numele de „Purtători de pătimiri”. El a pătimit împreună cu fratele său, prinţul Boris (botezat în creştinism cu numele de Roman). După uciderea Sfântului Boris, Svyatopolk Blestematul i-a trimis Prinţului Gleb un mesager mincinos, care-i aducea informaţii eronate despre tatăl lor, Marele Prinţ Vladimir, mort din cauza unei boli, încercând astfel să scape şi de ultimul pretendent la tronul din Kiev.

Fiind minţit, Prinţul Gleb s-a grăbit să ajungă la Kiev însoţit de o mână de oameni. Fratele său mai înţelept, Yaroslav, ajungându-l din urmă la Smolensk, nu l-a putut opri pe acesta din drum, deoarece Sfântul Gleb nu-şi putea imagina o astfel de crudă înşelăciune din partea fratelui său Svyatopolk.

Nu departe de Smolensk, ucigaşii au urcat pe nava Sfântului Gleb, care nu s-a opus, cerând doar să fie lăsat în viaţă pentru vârsta lui fragedă. Dar la ordinul criminalilor, bucătarul navei i-a tăiat gâtul lui Gleb, îngropându-l lângă Smolensk, într-un loc pustiu, între două trunchiuri de copac, într-un sicriu modest din lemn (+1015). În perioada 1019-1020, fratele său, Yaroslav, i-a descoperit mormântul şi trupul neputrezit, care a fost mutat la Vyshgorod lângă Kiev şi îngropat lângă sfântul prinţ Boris. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

4 septembrie: SFÂNTUL PETRU AL DABRO-BOSNIEI

septembrie 3rd, 2020 Fără comentarii

4_sept_peter_metropolitan_of_serbia.jpg

Mitropolitul Petru s-a născut în 1886. A predat la Seminarul Teologic din Reljevo şi apoi la Sarajevo. A fost hirotonit episcop de Zahumios şi Herţegovina în 1903 şi apoi a devenit  mitropolit de Bosnia în 1920. Când a izbucnit al II-lea Război Mondial a fost sfătuit să fugă în Serbia sau în Muntenegru. El însă răspundea: “Sunt păstorul poporului meu şi trebuie să împart soarta lui rămânând la locul meu, în scaunul meu”, şi a rămas neclintit în faţa constrângerilor Gestap-ului (Poliţiei Secrete) şi a ustaşilor de a se lepăda de Ortodoxie,  rămânând neînduplecat şi în privinţa folosirii alfabetului chirilic. A  fost arestat pe 12 mai 1941 şi întemniţat la Zagreb. I-au tăiat barba, i-au ridicat toate însemnele episcopale şi l-au supus la îndelungate şi mari chinuri. L-au dus apoi în Koprivniţa şi, de acolo, în lagărul de concentrare de la Jasenovaţ  (unii sunt de părere că la Gospici), unde a murit din cauza chinurilor. Pomenirea lui se face şi în 4/17 septembrie.

Pelerin Ortodox

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

4 septembrie: Sfânta Ermiona, una din fiicele Sfântului Apostol Filip

septembrie 3rd, 2020 Fără comentarii

Sfânta Ermiona, una din fiicele Sfântului Apostol Filip

4 septembrie

3. Sf Ermiona, fiica Sf Ap Filip (dupa 117) 4.1

Sfântul Apostol Filip (pomenit la 11 octombrie), care boteză pe famenul Candachiei, avu patru fiice, pe care evanghelistul Luca le mărturiseşte de proorociţe şi fecioare.

Sfântul Apostol Filip vorbindu-i famenului Candachiei despre Adevăratul Dumnezeu

Sf Ap Filip, ep Traliei, Asia 2 dimpreuna cu famenul pe care il aduse la dreapta credinta

Dintre acestea Ermiona şi Eutihia se duseră în Asia căutând pe sfântul apostol Ioan Teologul, şi neaflându-l căci se mutase la Domnul, aflat-au pe Petronie, ucenicul lui sfântului apostol Pavel, şi luând învăţătură de la dânsul, urmară obiceiurilor lui. Iar Ermiona se deprindea cu meșteșugul doctoriei. Drept aceea venea la dânsa mulţime multă şi tămăduia pe toţi cu harul lui Dumnezeu.

Trecând însă Traian împăratul asupra perşilor, se arătă sfânta că este creştină şi aducând-o înaintea lui căută să o înşele cu amăgiri şi să o despartă de Hristos. Dar de vreme ce nu voia să se supună, porunci ca să o bată peste obraz multe ceasuri. Iar Ermiona văzând pe Domnul șezând la judecată în chipul lui Petronie, care îi grăia şi o întărea, socotea bătăile ca o nimica.

Deci văzând împăratul întărirea şi neînduplecarea gândului ei, ruşinându-se, o liberă. Şi de atunci, deschizând în Asia locaș de oaspeţi, odihnea pe toţi şi le tămăduia sufletele şi trupurile, iar Domnul se preamărea în toate zilele de către tot omul, cât a trăit împăratul Traian.

Iar dacă muri el, împărăţind Adrian, ginerele său, şi înştiinţându-se de cele despre sfânta, trimise slujitori de o aduseră înaintea lui și-i zise: Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

4 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. PR. MOISE (Gr, Ro, En)

septembrie 3rd, 2020 Fără comentarii

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. PR. MOISE 

 

 

Murind Iosif în pămîntul Egiptului, neamul lui Iacov, tatăl lui, nu după multe sute de ani s-a înmulţit atîta, încît tot pămîntul acela s-a umplut de poporul israelit, iar la războaie puteau să fie dintr-înşii cîte şase sute de mii de bărbaţi. Atunci împăratul Egiptului, temîndu-se ca nu cumva, sfătuindu-se cu vrăjmaşii lor, să piardă pe egipteni de pe pămînt, a poruncit dregătorilor săi să chinuiască pe poporul lui Israel în toate chipurile şi cu slujbele şi cu bătăile. Pentru că din sudorile lor cele cu multă osteneală au zidit nişte cetăţi nu atîta pentru trebuinţă, cît pentru mărire deşartă şi pentru ca pînă în sfîrşit să împuţineze neamul evreilor. Însă pe cît îi chinuia şi-i muncea mai mult, pe atîta ei se înmulţeau, pentru că nu putea să-i împuţineze oamenii, pe aceştia pe care Dumnezeu a voit a-i înmulţi şi a-i mări. Şi deşi împăratul poruncea moaşelor egiptene ca pe tot pruncul evreiesc ce se năştea parte bărbătească să-l ucidă, moaşele, temîndu-se de Dumnezeu, pe partea bărbătească o cruţa. Atunci împăratul a dat poruncă în tot pămîntul Egiptului, ca oricine va vedea prunc evreu, parte bărbătească, să-l ia şi să-l arunce în rîu.

În acea vreme era un om din seminţia lui Levi, anume Avram, avînd femeie din aceeaşi seminţie – anume Iohabeta. Aceştia, mai înainte de acea vreme, au născut un fiu, Aaron, şi o fiică, Mariami. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

4 septembrie: Sfântul Sfințit Mucenic Vavila, arhiepiescopul Antiohiei și cei împreună cu dânsul, trei prunci, Urban, Prilidian și Epoloniu, și mama lor Sfânta Hristodula, Turcia

septembrie 3rd, 2020 Fără comentarii

Sfântul Sfințit Mucenic Vavila, arhiepiescopul Antiohiei și cei împreună cu dânsul, trei prunci, Urban, Prilidian și Epoloniu, și mama lor Sfânta Hristodula, Turcia

4 septembrie

1. Sf Sf Mc Vavila, arhiepiscopul Antiohiei, si cei 3 prunci cu dansul Urban, Pridilian si Epolonion (251) 3.1

„Omul acesta mare și minunat, de poate fi numit om”, precum a grăit sfântul Ioan Gură de Aur, a fost episcop al Antiohiei în vremea stăpânirii necredinciosului împărat Numerian.

Acest Numerian întări pacea cu un împărat păgân ce se arătă mai cinstitor și mai iubitor de pace decât dânsul. Ca semn al împăcării lor, împăratul păgân îl dădu pe tânărul său fiu spre a fi crescut la curtea lui Numerian.

Într-o zi, Numerian îl junghie cu mâna sa pe tânărul cel nevinovat, aducându-l jertfă idolilor. Cu mâinile calde de sângele nevinovat, ucigașul cel purtător de coroană împărătească merse la o biserică a creștinilor să vadă cele ce se făceau acolo.  Pe când sfântul Vavila se afla cu poporul la rugăciune află că avea să vină împăratul cu alaiul său, voind să intre în biserică. Sfântul Vavila opri slujbam ieși înaintea bisericii și îi spuse împăratului că de vreme ce este închinător la idolim nu poate intra în lăcașul cel sfânt unde se aducea slavă Unuia Dumnezeu Adevărat.

Într-o omilie a sa, sfântul Ioan Gură de Aur spune despre sfântul Vavila: Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

3 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. ANTIM (Gr, Ro, En)

septembrie 2nd, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Ανθίμου – 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. ANTIM

 3 septembrie

Pomenirea Sfântului Sfinţitului Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei.

Antim

Cetatea Nicomidia a fost moştenirea Sfîntului Antim, care din tinereţe avea obiceiurile bărbatului desăvîrşit. Cu floarea tinereţii sale aducea rodul cel copt al nerăutăţii, crescînd cu trupul, împreună creştea şi cu duhul şi, ajungînd la vîrstă majoră, a covîrşit pe toţi cu faptele bune. Trupul lui era potolit, duhul smerit, zavistia dezrădăcinată, mînia întru dînsul nici urmă nu arăta, iuţimea nici se auzea vreodată, lenevirea izgonită, îmbuibarea nu avea întru dînsul loc, ci înfrînare întru toate, dragoste şi pace cu toţi, bună înţelegere între toţi, iar sîrguinţa lui pentru slava lui Dumnezeu se arăta înaintea tuturor.

Vieţuind el o viaţă aşa de îmbunătăţită, s-a făcut vrednic de rînduiala preoţească, în care calea cea mîntuitoare săvîrşea cu lucrul şi cu cuvîntul, învăţînd pe toţi rugăciunea cea gînditoare de Dumnezeu şi osteneala cea folositoare. Apoi Sfîntul Chiril, păstorul Bisericii Nicomidiei, murind, s-a ridicat în scaun Antim, a cărui ale-gere vrednică a fost mărturisită de sus, strălucind o lumi-nă cerească în biserică în vremea hirotonisirii şi oarecare glas dumnezeiesc auzindu-se. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

3 septembrie: MUTAREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI NECTARIE

septembrie 2nd, 2020 Fără comentarii

 

 Alte articole:

 * * *

 

Sfantul Nectarie din Egina s- anascut la data de 1 octombrie 1846 la Silivri, in Tracia, si a adormit in Domnul la data de 8 noiembrie 1920 la Atena. Sfantul Nectarie a fost episcop de Pentapole si ctitor al manastirii „Sfanta Treime” din insula Egina.

Sfantul Nectarie s-a nascut intr-o familie saraca de pe malul marii Marmara. Parintii sai, Dimos si Marie Kephala, i-au dat numele de Anastasie. La varsta de 14 ani a plecat la Constantinopol ca sa lucreze si sa se scoleasca.

  Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

2 septembrie: VIAŢA ŞI PĂTIMIREA SFÂNTULUI MUCENIC MAMANT

septembrie 1st, 2020 Fără comentarii

Sf Mamant_1

Mucenicul lui Hristos, Mamant, avea patrie Paflagonia şi părinţi însemnaţi. Tatăl lui se chema Teodot, iar mama lui Rufina, amândoi din neam mare de patricieni, cinstiţi şi bogaţi şi străluciţi prin dreapta credinţă. Ei, nesuferind mai mult să ascundă credinţa lor în Hristos şi osârdnica dragoste înăuntrul lor, au arătat-o înaintea tuturor, mărturisind dreapta lor credinţă şi spre dânsa aducând pe mulţi. Pentru aceasta au fost clevetiţi la Alexandru dregătorul căruia i se poruncise de către împărat să înmulţească cu toată sârguinţa cinstea zeilor lor, iar pe creştinii ce se aflau şi nu se supuneau poruncii lor, să-i muncească şi să-i dea la moarte. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

2 septembrie: PĂRINTELE ARSENIE PUSTNICUL, CEL ÎMPREUNĂ NEVOITOR CU STAREŢUL IOSIF ISIHASTUL

septembrie 1st, 2020 Fără comentarii

38 DE ANI DE LA TRECEREA LA CELE VEŞNICE A

PĂRINTELUI ARSENIE PUSTNICUL,

CEL ÎMPREUNĂ NEVOITOR CU STAREŢUL IOSIF ISIHASTUL

 

Rugăciunea celui care ţine minte răul este ca sămânţa aruncată pe piatră.
* * *
Alte articole:
* * *

Parintele Arsenie Pustnicul (1886 – 1983), cunoscut si sub numele Arsenie Isihastul si Arsenie Spileotul, este unul dintre parintii duhovnicesti de seama care au trait secolul trecut la Sfantul Munte Athos. Parintele Arsenie Pustnicul a fost, vreme de 40 de ani, impreuna-nevoitorul staretului Iosif Isihastul (1897 – 1959).

Parintele Iosif Vatopedinul, care a avut ocazia sa vietuiasca un timp alaturi de Parintele Arsenie, marturisea despre acesta ca s-a regasit deplin in cuvantul pe care Mantuitorul il adreseaza lui Natanael: „Iata cu adevarat un israelit (om) in care nu este viclesug”.

Parintele Arsenie, asemenea tuturor oamenilor duhovnicesti, nu era un om al contradictiilor, ci un om in care contrariile se uneau armonios prin lucrarea Duhului Sfant. Desi prin firea sa era simplu, delicat, ascultator, asemenea unui copil, acest lucru nu l-a impiedicat sa fie un mare luptator duhovnicesc, un om al asprelor nevointe, fiind numit de cei care l-au cunoscut un adevarat „razboinic al virtutii”.

Viata Parintelui Arsenie Pustnicul

Parintele Arsenie Pustnicul era originar din Pont. Inca din copilarie a manifest o ravna deosebita pentru cele sfinte. Va merge pe rand in Rusia, la Constantinopol, iar de aici, in Tara Sfanta unde, timp de 10 ani, a slujit in Biserica Sfantului Mormant.
Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

2 septembrie: CUVIOŞII ANTONIE ŞI TEODOSIE DE LA LAVRA PEŞTERILOR DIN KIEV

septembrie 1st, 2020 Fără comentarii

 

Teodosie al Peşterilor Kievului

Părintele nostru Teodosie al Peşterilor Kievului, împreună cu Sfântul Antonie al Peşterilor Kievului, este considerat unul din fondatorii Lavrei Peşterilor Kievului (Mănăstirea Peşterilor din Kiev) şi înfiinţării monahismului în Rusia în secolul al XI-lea. Prăznuirea lui se face în 3 mai.


Părintele Teodosie s-a născut în 1009. A crescut alături de părinţii săi în Vasilkov şi Kursk. Tatăl său era judecător. Teodosie a fost un tânăr pios şi drept, care mergea la biserică în fiecare zi şi citea ciu atenţie Sfânta Scriptură. Viaţa lui era închinată Domnului. El ducea o viaţă simplă şi se bucura să lucreze pământul alături de ţărani, ceea ce nu era pe placul mamei sale. La 13 ani tatăl său a murit iar Teodosie a început să se gândească la cuvintele Domnului Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. (Matei 10:37). Cu aceste cuvinte ale Mântuitorului în minte, el s-a hotărât să-şi lase mama şi să meargă la Kiev unde să se alăture Părintelui Antonie despre care el auzise mai înainte.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

2 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. IOAN POSTITORUL (Gr, Ro, En)

septembrie 1st, 2020 Fără comentarii


Απολυτίκιο Αγ. Ιωάννου του Νηστευτού – 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. IOAN POSTITORUL

 2 septembrie

Pomenirea celui între sfinţi părintelui nostru Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului (582-595).

Ioan Postitorul

Cel între sfinţi Părintele nostru Ioan a fost pe vremea împăraţilor Iustin, Tiberie şi Mavrichie, născut în Constantinopol. Mai întîi a fost lucrător de aur, bărbat dreptslăvitor, iubitor de săraci, primitor de străini şi temător de Dumnezeu. Acesta l-a primit pe un călugăr, anume Evsevie din Palestina, şi petrecea cu dînsul. Odată, ducîndu-se el pe cale, mergea călugărul de-a dreapta lui Ioan şi, iată, un om necunoscut i-a zis: „Nu ţi se cade, Părinte, să mergi de-a dreapta celui mare!”, Dumnezeu înainte vestind spre dînsul că i se va încredinţa arhieria cea mare.

  Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

CUVIOSUL PR. SERAFIM ROSE (†2 SEPTEMBRIE 1982)

septembrie 1st, 2020 1 comentariu

CUVIOSUL PR. SERAFIM ROSE 

(†2 SEPTEMBRIE 1982)

Părintele Serafim s-a născut la 13 august 1934, în San Diego, California, primind numele Eugene Dennis Rose. Tatăl său se numea Frank, fiind de neam olandez şi francez, iar mama sa se numea Esther şi era de neam norvegian. Esther era protestantă; iar Frank deşi crescuse şi primise o educaţie ca romano catolic, a trecut la protestantism din pricina soţiei sale. Frank a avut mai multe îndeletniciri, având o vreme şi un magazin de dulciuri, apoi a lucrat la General Motors, şi în cele din urmă, a avut o slujbă de administrator la un stadion sportiv.

Eugene a absolvit liceul din San Diego în 1952, fiind cel dintâi din clasa sa. Era socotit de către părinţii, profesorii şi apropiaţii săi, un tânăr „geniu” sortit unei cariere strălucite în ştiinţă sau matematică. Cu toate astea, până când a intrat la Colegiul Pomona din Sudul Californiei, asemenea preocupări lumeşti i se păreau lipsite de însemnătate faţă de o nouă insuflare arzătoare de a cunoaşte , de a înţelege adevărul în sensul cel mai înalt. Simţindu-se înstrăinat de societatea din preajma sa, s-a răzvrătit împotriva superficialităţii şi materialismului ei, şi a lăsat religia protestantă în care fusese crescut. Căutarea Adevărului l-a purtat mai întâi prin filosofia apuseană şi apoi printr-un studiu al înţelepciunii orientale, pentru care a învăţat limba chineză, atât cea veche, cât şi cea modernă. Citeşte mai departe…

1 septembrie: TROPARUL ŞI POMENIREA ÎNCEPUTULUI NOULUI AN BISERICESC (Gr, Ro, En)

august 31st, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αρχής της Ινδίκτου – 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

TROPARUL ŞI POMENIREA ÎNCEPUTUL NOULUI AN BISERICESC

 01 septembrie 

 Începutul Indictului, adică anul nou bisericesc.

Iesirea lui Iisus la propovaduireTrebuie să ştim că Biserica lui Dumnezeu prăznuieşte Indictul („Indiction” la români însemnă: poruncă şi arătare), luând obicei de la cei batrâni; că era obicei, la români, să se facă începătură anului de la acest Indiction, adică la 1 septembrie.

Şi pentru că în această zi a intrat Domnul nostru Iisus Hristos în Sinagoga iudeilor, şi dându-I-se cartea lui Isaia proorocul, şi deschizând-o a aflat locul unde era scris: „Duhul Domnului peste Mine, pentru care M-a uns a binevesti săracilor, a vindeca pe cei zdrobiti la inimă, a propovădui robilor slobozenie şi orbilor vedere. A slobozi pe cei sfărâmaţi întru usurare, a propovădui anul Domnului cel primit” (Luca 4, 16-22 dupa Isaia 61, 1-2). Apoi dând cartea slugii şi sezând a zis: „Că astăzi s-a plinit Scriptura aceasta în urechile voastre”. Cât s-au şi mirat popoarele de cuvintele darului ce ieşeau din gura Lui. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

1 Septembrie: POMENIREA SFINTEI NEOMARTIRE HAIDO din HALKIDIKI

august 31st, 2020 Fără comentarii

1 Septembrie:

POMENIREA SFINTEI NEOMARTIRE HAIDO din HALKIDIKI

.

*

Sfânta Haido era din satul Stano, din Halkidiki și a trăit în secolul al XIX-lea. După revoluția din 1821, ea a plecat cu mama sa și s-au stabilit în Thasos, întrucât un conducător turc îi ceruse mâna, iar ea nu vroia să treacă la Islam sau să se căsătorească cu un musulman. Pentru refuzul său, a fost torturată în închisoare pentru a se converti, însă a refuzat cu neclintire lepădarea de Hristos și de credința ortodoxă. Până în zilele noastre se poate vedea locul în care Sf. Haido a fost întemnițată. Ea a reușit să fie eliberată cu ajutorul preotului din sat și a câtorva tineri de acolo.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

1 septembrie: Predica Mitropolitului Augustin la pomenirea NOULUI MUCENIC ANGHEL: UN SFÂNT AURAR

august 31st, 2020 1 comentariu

Predică a Mitropolitului Augustin de Florina
la pomenirea Noului Mucenic Anghel

– 1 septembrie –

UN SFÂNT AURAR

Iubiţii mei, mulţi, mulţi mireni, dacă îi sfătuieşte cineva că trebuie să trăiască o viaţă creştină, imediat răspund:
– Nu putem să facem cele pe care le zice Evanghelia. Nu suntem călugări. Nu trăim în pustie. Trăim în societate, cu multe probleme şi suferinţe. Avem femeie şi copii şi întâlnim multe piedici în slujbele noastre zilnice. Şi satana nu ne lasă. Vrem să ne sfinţim, dar nu putem…
Dar acestea sunt pretexte. Dacă ar vrea să trăiască o viaţă creştină şi s-ar nevoi, ar reuşi aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu. Şi dovadă sunt Sfinţii. S-au nevoit şi au biruit toate piedicile şi pe toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi s-au arătat sfinţi recunoscuţi, pe care Biserica Ortodoxă îi cinsteşte.
Un astfel de sfânt, care este sărbătorit pe 1 septembrie, este Sfântul Nou Mucenic Anghel. Despre el vom vorbi aici. Vă rog să fiţi atenţi.

Anghel s-a născut în Constantinopol în anii de groază ai stăpânirii turceşti, în secolul al 17-lea. Meseria lui era cea de aurar. Avea un atelier. Turna aurul şi făcea podoabe frumoase precum brăţări, inele, cercei, lănţişoare etc. Din muncă îşi întreţinea familia, care număra opt membri: el, femeia sa şi şase copii. Era o binecuvântată familie creştină. Hristos împărăţea în această familie. Chiar dacă trăiau în robie, aveau o fericire lăuntrică. Pentru că unde este Hristos, acolo este şi adevărata libertate.
O întâmplare ce a avut loc în viaţa lui a fost un prilej pentru acest om harnic, Anghel, să iasă din anonimat şi să devină mucenic şi ca o stea să lumineze în toată Biserică. Care este această întâmplare? Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

1 Septembrie: Pomenirea Sfântului Simeon Stâlpnicul

august 31st, 2020 Fără comentarii

Sfântul Simeon Stâlpnicul

.

Sfântul Simeon Stâlpnicul (390-459) este praznuit pe 1 septembrie. S-a nascut din parinti tarani, in satul Sis, din Asia Mica. A parasit casa parinteasca la varsta de optsprezece ani si a imbratisat viata monahala la manastirea Eusebona. De aici s-a mutat la Telanissos, unde a trait ca anahoret. Sfantul Simeon Stalpnicul s-a facut incepatorul unei practici necunoscute pana la el, aceea de a se ruga zi si noapte de la inaltimea unui stalp. De aici a primit si numele de „Stalpnicul”.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

1 septembrie: Sfântul Isus al lui Navi

august 31st, 2020 Fără comentarii

Sfântul Isus al lui Navi

(1 septembrie)

10. Adormirea Sf Isus al lui Navi (1544 i.Hr.) 10

Acesta era fiu al lui Navi și fu ales de Dumnezeu căpetenie a poporului evreu și umător al lui Moise, celui ce fusese dătător de Lege evreilor și trecuse la cele de Sus.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

1 septembrie: SFÂNTUL DIONISIE EXIGUUL (Viaţa)

august 31st, 2020 Fără comentarii
Dionisie Exiguul
*
 

Troparul Sfantului Cuvios Dionisie Exiguul

Glasul intai

Podobie: Piatra fiind pecetluita ….

Ca o raza stralucitoare ce lumineaza toata lumea te-ai aratat, Sfinte Cuvioase Dionisie, cel ce al socotit curgerea timpului dupa Nasterea lui Hristos si ai facut cunoscute randuielile Sfintilor Parinti. Pentru aceasta iti cantam cu bucurie: Slava Celui ce ti-a dat tie intelepciune; Slava Celui ce te-a binecuvantat pe tine; Slava Celui ce lucreaza prin tine sfintirea vietii noastre.

 * * *

Condacul Sfantului Cuvios Dionisie Exiguul

Glasul al 8-lea

Din Dobrogea stramoseasca ai pornit spre Apus ca un apostol, pe Hristos propovaduind si urmator Sfintilor Parinti facandu-te, Sfinte Cuvioase Dionisie. Lumina ta, Parinte intelepte, lauda Dumnezeirea cea intreit stralucitoare; pentru aceasta cu dragoste praznuim sfanta pomenirea ta.

(Troparul si Condacul Sfantului Cuvios Dionisie Exiguul au fost alcatuite de P.S. Ioachim Bacauanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului si diortosit de Sinodul Mitropolitan al Munteniei si Dobrogei (19 iunie 2008)

* * *

Sfantul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Mic sau Smerit)

 

Argumente pentru canonizarea Sfantului Cuvios Dionisie Exiguul

In afara de Sfantul Ioan Casian, o a doua mare personalitate din randurile monahale care s-a facut cunoscuta pe plan international, a fost Dionisie Exiguul. El a atras atentia multor cercetatori care l-au numit „erudit daco-roman”, sau „Dionisie Romanul, o podoaba a Bisericii noastre stramosesti”. S-a nascut in Scythia Minor intre anii 460-470 si a murit in Italia, la Vivarium, pe la 545-550. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

1 septembrie – ÎNCEPUTUL ANULUI BISERICESC

august 31st, 2020 Fără comentarii

1 SEPTEMBRIE – ÎNCEPUTUL ANULUI BISERICESC

*

Spre deosebire de anul civil care incepe pe 1 ianuarie, anul bisericesc incepe pe 1 septembrie. Potrivit traditiei mostenita din Legea Veche, in aceasta zi s-a inceput creatia lumii si tot in aceasta zi Si-ar fi inceput Mantuitorul activitatea Sa publica.

La romano-catolici, anul bisericesc incepe cu prima duminica din Advent, adica duminica cea mai apropiata de 30 noiembrie, deci cu aproximativ patru saptamani inainte de Craciun.

Si evreii incep anul bisericesc in luna septembrie Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

1 septembrie: Anul Nou bisericesc

august 31st, 2020 Fără comentarii

Anul Nou bisericesc

Anul Nou bisericesc incepe pe 1 septembrie si se incheie pe 31 august. Potrivit traditiei iudaice, in aceasta zi Dumnezeu a inceput lucrarea de creare a lumii si tot in aceasta zi, Mantuitorul a pus inceput activitatii Sale de propovaduire a Evangheliei.

Anul bisericesc sta sub ocrotirea Maicii Domnului. Acest lucru ne este descoperit si in troparul slujbei in care ii multumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a daruit in anul care a trecut si Il rugam sa binecuvinteze anul care incepe: „A toata faptura, Ziditorule, Cel ce vremile si anii ai pus intru puterea Ta, binecuvinteaza cununa anului bunatatii Tale, Doamne, pazind in pace poporul si tara aceasta, pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, si ne mantuieste pre noi”.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

1 septembrie: Sfântul Nou Mucenic Anghel din Constantinopol, Turcia

august 31st, 2020 Fără comentarii

Sfântul Nou Mucenic Anghel din Constantinopol, Turcia

(1 septembrie)

11. Sf Nou Mc Anghel din Constantinopol (1680) 1.1

Aceasta era aurar în Karaman, Turcia, și avea dimpreună cu soția sa 6 copii pe care îi creștea în chip cucernic. Mult iubea slujbele Bisericii căutând să mergă la acestea cât mai des îi era cu putință.

La una din aceste slujbe, săvârșită în târgul sfântul Ștefan, fiind lăsata secului pentru postul Adormirii Maicii Domnului, merseră mulți creștini, dar și câțiva care se lepădaseră de credința creștină și se făcuseră musulmani. Era un lucru destul de obișnuit în Imperiul Otoman ca foștii creștini ortodocși să ia parte la unele obiceiuri creștine și să păstreze multe practici religioase creștine. Unii dintre ei, după o generație, încetau să mai participe, dar cei mai mulți nu.

La această sărbătoare, mulți dintre ei cunoscându-se, își schimbară în glumă fesurile: creștinii își puseră fesurile musulmane, iar musulmanii pe cele creștine. Sfântul Anghel luă și el parte la acest joc.

A doua zi, întâlnind câțiva musulmani ce fuseseră deunăzi în târg îl întrebară de ce poartă fes ortodox de vreme ce se făcuse musulman cu o zi înainte. Uimit, sfântul Anghel răspunse:

– De bună seamă fiindcă sunt creștin ortodox.

Însă aceștia stăruiau zicând că se făcuse musulman și îl învinuiau că se leapădă de credința musulmană. Deci îl duseră la divanul de judecată unde sfântul Anghel fu învinuit că ar fi rostit mărturisirea de credință musulmană și că purtase fes de musulman.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

31 august: TROPARUL ŞI POMENIREA AŞEZĂRII ÎN RACLĂ A BRÂULUI MAICII DOMNULUI (Gr, Ro, En)

august 30th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Κατάθεσης Τ. Ζώνης Θεοτόκου – 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 TROPARUL ŞI POMENIREA AŞEZĂRII ÎN RACLĂ A BRÂULUI MAICII DOMNULUI

 31 august 

Pomenirea punerii în sfânta racla a Cinstitului brâu al Preasfintei de Dumnezeu Nascatoarei, în cinstita ei casa, care este în Halcopratia, unde a fost adus de la episcopia Zilas, în zilele împaratului Iustinian; si minunea ce s-a facut prin punerea Cinstitului brâu deasupra împaratesei Zoe, sotia împaratului Leon cel întelept.

Braul Maicii DomnuluiÎmparatul Arcadie, feciorul lui Teodosie cel Mare, scotând cinstitul brâu al Preasfintei de Dumnezeu Nascatoarei din Ierusalim, caci acolo era pastrat cu cinstita ei haina pâna în acea vreme de o femeie fecioara, l-a adus în Constantinopol, si l-a pus într-un sicriu luminat, pe care l-a numit si sfânta racla. Deci trecând 410 ani, a deschis acea sfânta racla împaratul Leon cel întelept, pentru femeia sa Zoe, care era chinuita de duh necurat, si care vazuse si dumnezeiasca vedenie; ca de s-ar pune peste dânsa cinstitul brâu, s-ar lecui. Si s-a aflat cinstitul brâu stralucind ca si cum ar fi fost tesut atunci nou, având o pecete tiparita în aur; si hârtie Codicel lipita, care arata cu numarul, vremea, indictionul si ziua în care fusese adus sfântul brâu în Constantinopol si cum a fost pus de mâinile împaratului Arcadie în racla, pecetluita fiind de dânsul. Acest brâu sarutându-l împaratul, si întinzându-l peste împarateasa cu mâna patriarhului ce era atunci, o, minune, îndata s-a mântuit de boala împarateasa, si toti slavind pe Mântuitorul Hristos si dând laude de multumire Preacuratei Maicii Lui, l-au pus iarasi în acea racla unde era mai înainte. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

31 august: SFÂNTUL CIPRIAN AL CARTAGINEI

august 30th, 2020 Fără comentarii

31 august: SFÂNTUL CIPRIAN AL CARTAGINEI

*

Sf. Ciprian se naste, probabil, in jurul anului 200 la Cartagina, din parinti pagani si bogati. Primeste o educatie aleasa, isi face o cultura intinsa si ajunge retor, calitate in care isi creeaza numeroase legaturi si se inconjoara de un deosebit prestigiu. Sub influenta preotului Caecilianus, Sf. Ciprian se converteste, se boteaza, e hirotonit preot si, la inceputul anului 249, e facut episcop, ca urmas al lui Donat. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

31 august: SFÂNTUL AIDAN, ÎNTEMEIETORUL MĂNĂSTIRII DIN LINDESFARNE (ROMANIAN, ENGLISH)

august 30th, 2020 Fără comentarii

 SFÂNTUL AIDAN, ÎNTEMEIETORUL MĂNĂSTIRII DIN LINDESFARNE

31 august

Aidan, episcop de Lindesfarne

Tropar (Glas 5)
O, sfinte Episcop Aidan, Apostol al Nordului si lumina a Bisericii Celte, maret in smerenie, nobil in nevoie, rivnitor calugar si iubitor misionar, mijloceste pentru noi nevrednicii pentru ca Hristos Dumnezeul nostru sa miluiasca sufletele noastre.

Sfintul Aidan s-a nascut in Irlanda in ultima parte a secolului al VI-lea. A fost tuns calugar la Iona (in Scotia) in comunitatea creata mai devreme de Sf. Columba ca un ostrov sfint si pamint neintinat pentru evanghelizarea Britaniei.

Sfintul Aidan a fost ales sa evanghelizeze Northumbria datorita felului sau daruit si blind de a invata pe altii. A fost hirotonit episcop si trimis in Northumbria. A sosit la Lindesfarne in anul 635, facind din locul acesta un al doilea ostrov sfint pe coasta opusa a Britaniei, care deveni resedinta sa episcopala. A crestinat pe pagînii locului. Uneori intilnea ganguri rivale de tineri gata sa se ia la bataie. Le propovaduia Evanghelia intru Pace si ei isi lasau jos armele, erau botezati si se faceau manastiresti. Citeşte mai departe…

Categories: in English, Pagini de Sinaxar Tags:

31 august: Sfântul Brâu al Maicii Domnului

august 30th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Brâu al Maicii Domnului – 31 august

Sfântul Brâu izvorâtor de har al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu care se găseşte în Sfânta Mare Mănăstire Vatopedi este unicul odor care se păstrează din viaţa pământească a Maicii Domnului.

Racla cu o mare parte din Sfântul Brâu al Născătoarei de Dumnezeu.

Conform sfintei tradiţii şi istoriei Bisericii noastre, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, la trei zile de la adormirea sa, a înviat şi s-a înălţat cu trupul la ceruri. În momentul înălţării ei, i-a dat Apostolului Toma Cinstitul său Brâu. Toma împreună cu ceilalţi Apostoli, după ce au deschis mormântul «nu au găsit trupul» Născătoarei de Dumnezeu. Astfel, Cinstitul Brâu constituie pentru Biserica noastră o dovadă a învierii şi înălţării cu trupul a Născătoarei de Dumnezeu la ceruri, într-un cuvânt, al mutării ei.

Citeşte mai departe…

Categories: Moaşte, ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

ACATISTUL SFÂNTULUI ALEXANDRU DIN SVIR (30 august)

august 29th, 2020 Fără comentarii

50.Александр Свирский деталь

ACATISTUL SFÂNTULUI ALEXANDRU DIN SVIR (30 august)

După obişnuitul început, se zic:

Condacele şi Icoasele

Condacul 1:

Plăcutule ales al lui Hristos şi făcătorule de minuni, Cuvioase Părinte Alexandre, pe tine, cel ce ca o stea luminoasă a lui Dumnezeu lumea ai luminat şi vieţuirea ta cu virtutea şi cu mulţimea facerilor de minuni ai împodobit, cu dragoste în cântări duhovniceşti te lăudăm: iar tu, îndrăzneala către Domnul având, cu rugăciunile tale de toate nenorocirile ne slobozeşte, ca să-ţi cântăm: Bucură-te, Cuvioase Alexandre, făcătorule de minuni al Svirului! Citeşte mai departe…

Categories: Acatiste, Rugăciuni Tags:

30 august: TROPARELE ŞI VIEŢILE SF. ALEXANDRU, IOAN ŞI PAVEL ARHIEP. CONSTANTINOPOLULUI (Gr, Ro, En)

august 29th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Αλεξάνδρου – 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ALEXANDRU, ARHIEP. CONSTANTINOPOLULUI

 30 august

Troparul audio

*

Pomenirea celor între sfinti Parintii nostri Alexandru, Ioan si Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului.

Alexandru, patriarhul ConstantinopoluluiSfântul Alexandru, arhiepiscopul Constantinopolului

De origine modesta si lipsit de stiinta cartilor, dar prin virtutile si harismele sale apostolice, sfântul Alexandru s-a aflat demn sa-l slujeasca pe sfântul Mitrofan (cf. 4 iunie), Arhispiscop al Bizantului, in calitate de preot al episcopului, iar mai târziu (314) ca episcop ajutator. Dupa victoria sfântului Constantin asupra lui Licinius, împaratul a organizat o intalnire oratorica intre Alexandru si ritorii pagâni din Bizant, care s-au vazut infrânti nu de discursul sfântului, ci de o minune ce a savârsit-o. Cum sfântul arhiepiscop Mitrofan era prea bolnav si prea batrân ca sa mai poata participa la primul Sinod Ecumenic de la Niceea (anul 325), l-a trimis pe Alexandru sa prezideze in locul lui. Dupa inchiderea lucrarilor Sinodului, împaratul Constantin a cerut la toti Purtatorii-de-Dumnezeu Parinti ce au stralucit in timpul lucrarilor sa vina la Constantinopol (oras pe care tocmai si l-a ales drept cetate imperiala) ca sa-l binecuvinteze. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

30 august: SF. CUV. IOAN DE LA RÂŞCA ŞI SECU

august 29th, 2020 Fără comentarii

SF. CUV. IOAN DE LA RÂŞCA ŞI SECU

30 August

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Între sfinţii primelor veacuri creştine se află şi mulţi ierarhi, vrednici conducători spirituali ai credincioşilor şi, totodată, pilde pentru ei de curăţie a vieţii. Însă nu toţi ierarhii cu viaţă îmbunătăţită ai acelor vremuri au rămas cunoscuţi până astăzi. Aşa este cazul, la români, cu Ioan de la Râşca – numit de către mitropolitul Dosoftei „Arhiepiscopul cel sfânt şi minunat” (1). Nici unul din documentele grăitoare, din vremea arhipăstoriei sale, nu a ajuns până la noi, pierzându-se din pricina vitregiei vremurilor. Icoana vieţii lui sfinte şi minunate însă s-a păstrat în inima şi în sufletele credincioşilor (2).

„Frumoasa mănăstire Râşca” (3) a fost o adevărată grădină în care au crescut şi s-au format bărbaţi însemnaţi în viaţa Bisericii Ortodoxe Române din Moldova (4). Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

30 august: SF. IERARH VARLAAM, MITROPOLITUL MOLDOVEI (VIAŢA, SLUJBA, ACATISTUL)

august 29th, 2020 Fără comentarii

*

SF. IERARH VARLAAM, MITROPOLITUL MOLDOVEI

30 August

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Sfântul Mitropolit Varlaam a păstorit Mitropolia Moldovei între anii 1632-1653, în timpul domnitorilor Alexandru Iliaş, Miron Barnovschi, Moise Movilă şi Vasile Lupu. Provenind dintr-o familie de răzeşi, care se numea Moţoc, din Borceşti, sat dispărut situat lângă Târgu-Neamţ, Mitropolitul Varlaam s-a născut în jurul anului 1590. Numele său de botez a fost Vasile. Din tinereţe şi-a îndreptat paşii spre Schitul Zosim de pe valea pârâului Secu, unde a învăţat carte şi limbile slavonă şi greacă. Pe aceeaşi vatră, Vornicul Nestor Ureche şi soţia sa Mitrofana au ctitorit în 1602 Mănăstirea Secu în care a început să funcţioneze şi o şcoală. Tânărul Vasile Moţoc a intrat în obştea noii mănăstiri, unde a fost călugărit cu numele de Varlaam. Fiind bun povăţuitor, a fost numit egumen al mănăstirii. Cu multă osârdie, cuviosul Varlaam s-a adâncit în tainele cărţilor, traducând Scara (Leastviţa) Sfântului Ioan Scărarul (1618). Apoi, pentru strădaniile şi virtuţile sale el a fost cinstit cu rangul de arhimandrit. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

29 august: TROPARUL ŞI POMENIREA TĂIERII CAPULUI SF. IOAN BOTEZĂTORUL (Gr, Ro, En)

august 28th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αποτ. Κεφ. Τιμ. Προδρόμου – 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

TROPARUL ŞI POMENIREA TĂIERII CAPULUI SF. IOAN BOTEZĂTORUL

 29 august

AUDIO

Pomenirea taierii cinstitului cap al cinstitului slavitului Prooroc înainte-mergator si Botezator Ioan.

Taierea Capului Sfântului Ioan BotezatorulSfântul Ioan, Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului a primit de la însusi Domnul Hristos marturia ca el era cel mai mare dintre toti oamenii nascuti din femeie si cel dintâi intre Profeti. Pe cind inca se afla in pântecele mamei sale, el a tresarit de bucurie in preajma lui Mesia pe care il purta in ea Prea Sfinta Maica a Domnului. La maturitate, el, „de care lumea nu era vrednica” (cf Evrei 11:38), se retrase in pustiu, acoperit cu o haina din par de camila si incins cu o curea de piele, aceasta semnificând stapânirea tuturor pornirilor trupesti. Regasind, ca un nou Adam, starea de armonie a firii noastre create pentru a se dedica numai lui Dumnezeu, el se hranea cu cosasi si cu miere salbatica, si isi tinea in contemplare mintea netulburata de grijile acestei lumi. In anul 15 al domniei lui Tiberiu Cezar (anul 29), Ioan, când a auzit Cuvântul lui Dumnezeu in pustie, se duse in regiunea Iordanului, pentru a predica pocainta catre multimile care veneau la el, atrase de viata sa ingereasca. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

28 august: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MOISE ETIOPIANUL (Gr, Ro, En)

august 27th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Μωυσέως του Αιθίοπος – 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MOISE ETIOPIANUL

28 august

TROPARUL AUDIO

 Pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Moise Arapul („cel din tâlhari”), Etiopianul.

Moise Arapul sau EtiopianulAcest fericit era de neam etiopian si la fata peste tot negru, fiind sluga unui oarecare ce se afla la lucruri politicesti. Pentru firea lui cea rea si pentru viata tâlhareasca l-a gonit domnul sau. Pizmuind el pe un pastor care îl zaticnise de la un lucru rau, s-a hotarât sa-l ucida; si aflând ca acela este de cealalta parte de apa Nilului si fiind apa mare, îsi lua sabia în gura, si-si puse camasa în cap, si trecu înot. Dar pastorul prinzând de veste a fugit; atunci el a junghiat patru berbeci alesi, si însiruindu-i pe o funie, a trecut iarasi Nilul înot.

Si mâncând carnurile, si vânzând pieile pe vin, s-a dus la sotii lui. Acestea le-am povestit ca sa vedeti, ca este cu putinta ca cei ce vor, pot sa se mântuiasca prin pocainta. Acesta în cele din urma venind întru umilinta, din oarecare primejdie, s-a dus la o mânastire, si atât s-a pocait încât a tras si pe sotii lui catre Hristos prin pocainta.

Iar oarecând sezând în chilia sa, nimerira la dânsul niste tâlhari, nestiind ca el este Moise, pe care fericitul legându-i cu un streang, îi puse pe umeri ca pe un sac cu paie, si-i duse la obste. Si zise catre frati: „De vreme ce mie nu mi se cade sa fac nedreptate, am aflat pe acestia ce venira sa-mi faca rau. Ce porunciti pentru ei?” Iar aceia daca-l cunoscura ca el este Moise, vataful de tâlhari cel vestit si nebiruit, se marturisira lui Dumnezeu, si se lepadara de lume si se facura calugari foarte iscusiti. De aceea traind sfântul cu placere dumnezeiasca si luptându-se cu demonul neastâmpararii, a murit fiind batrân de 75 de ani, facându-se si preot, si lasând 70 de ucenici. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

28 AUGUST: ZIUA MUTĂRII ÎN CER A CELOR DOI AUGUSTINI – PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA POMENIREA SFÂNTULUI AUGUSTIN DE HYPPONA

august 27th, 2020 Fără comentarii

SFÂNTUL AUGUSTIN

*

15 iunie

O MINUNE A HARULUI

Citiţi şi:

 * * *

 Iubiţii mei, depravarea societăţii a crescut de neînchipuit. Toţi şi toate contribuie ca depravarea secolului nostru să se întindă pretutindeni ca un mare incendiu. Şi lumea este în pericolul de a deveni ca Sodoma şi Gomora.
Toţi oamenii, bărbaţi şi femei, de toate vârstele, au fost atinşi de depravare. Dar în mod deosebit, depravarea se observă la tineri. Tineretul a luat-o razna. Se pare că nimeni nu mai aude. Îşi bat joc de toţi şi de toate. Aleargă ca un cal fugărit şi fără frâu. Mulţi sunt dezamăgiţi. Nu speră ca tineretul să se îndrepte.  Citeşte mai departe…

28 august: Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu Sfinte Moaște în „Peșterile de Departe”

august 27th, 2020 Fără comentarii

Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu Sfinte Moaște în „Peșterile de Departe”

În această zi, 28 august, Biserica sărbătorește Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska ale căror Sfinte Moaște se odihnesc în „Peșterile de Departe” ale Sfântului Teodosie. Ei au și zile individuale de sărbătorire, dar astăzi noi cinstim întreg soborul sfinților călugări care au fost lumină pe pământ, ghidându-ne pe calea mântuirii.

Aceștia sunt:

Egumenul Teodosie, întemeietorul Lavrei Peșterilor (3 mai, 14 august, 2 septembrie)

Monahul Agaton, făcătorul de minuni (20 februarie)

Arhimandritul Achindin (+ 1235) Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

27 august: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. FANURIE (Gr, Ro, En)

august 26th, 2020 1 comentariu

Απολυτίκιο του Αγ. Φανουρίου – 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. FANURIE

 27 august

Pomenirea Sfântului Mucenic Fanurie.

Fanurie

Sfîntul Mucenic Fanurie s-a nevoit, după tradiţie, în insula Rodos – Grecia, de unde se crede că era de loc. Însă nu se ştie cînd anume a trăit, nici cum i-a fost sfîrşitul.

Prin secolul al XIV-lea, între zidurile unei fortăreţe din Rodos, lucrătorii au descoperit o frumoasă biserică în ruină, sub dalele căreia au găsit numeroase icoane.

Una dintre aceste icoane era bine păstrată şi reprezenta un tînăr militar, care ţinea în mîna sa dreaptă o cruce. În jurul icoanei erau reprezentate 12 scene din martiriul său. Episcopul locului, Nil (1355-1369), a descifrat inscripţia de pe icoană: „Sfîntul Fanurie”. Acest nume nu se găseşte însă în martirologii şi sinaxare.

Sfîntul Fanurie a săvîrşit numeroase minuni, îndeosebi pentru descoperirea obiectelor şi animalelor dispărute.

După o tradiţie populară, răspîndită în insula Creta şi în alte ţări ortodoxe, mama sfîntului era o mare păcătoasă şi cu toate eforturile lui, Fanurie n-a putut s-o întoarcă la pocăinţă. Însă el n-a încetat să se roage cu stăruinţă pentru mîntuirea mamei sale. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

27 august: Sfinții Mucenici Cucșa și Nicolae de la Lavra Peșterilor din Kiev (Ucraina)

august 26th, 2020 Fără comentarii

Sfinții Mucenici Cucșa și Nicolae de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina

(27 august)

3. Sf Mc Cucsa de la Lavra Pesterilor din Kiev 4 si ucenicul sau Sf Mc Nicolae

Sfântul mucenic Cucșa, unul din părinții Mănăstirii Pecerska, era cunoscut tuturor că pe poporul necredincios l-a botezat și pe mulți i-a luminat la credință.

El săvârși multe minuni: izgoni diavolii, pogorî ploaie din cer, secă iezerul și alte multe și mari minuni îi urmară. Apoi, după multe chinuri, fu tăiat de necredincioși dimpreună cu ucenicul său, Nicolae.
Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

27 august:Sfântul Cuvios Pimen Pustnicul de la Lavra Peșterilor din Kiev (Ucraina)

august 26th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Pimen Pustnicul de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina

(27 august)

3. Sf Cuv Pimen Postnicul de la Lavra Pesterilor din Kiev 1.1

 

Fericitul pustnic Pimen se nevoia în Marea Lavră a Peșterilor în vremea sfântului mucenic Cucșa. Acesta luă atât dar de la Dumnezeu pentru postirea și nevoința lui cea mare, încât strălucea nu numai cu tămăduirea bolnavilor, dar și cu mai înainte vederea celor viitoare, căci mulți bolnavi tămăduind și proorocind multe, își știu cu doi ani înainte plecarea sa la Domnul.

Apoi, mai înainte văzând tăierea sfântului Cucșa, care se afla departe, strigă cu glas tare în mijlocul bicericii Pecerska:

– Fratele nostru Cucșa a fost ucis în această zi.

Zicând aceasta, se isprăvi într-o zi cu fericitul Cucșa și cu ucenicul lui. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

27 august: PREACUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU PIMEN CEL MARE

august 26th, 2020 Fără comentarii

PREACUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU PIMEN CEL MARE

27 august

Pimen cel MareSfântul Pimen era de origine din Egipt. La vârsta de cincisprezece ani se duse sa-i regăsească pe cei sase fraţi ai săi, asceţi in pustiul Sketis (adică „al Schitului”): Avva Anuv era cel mai mare (cf. 6 iunie) iar Paisie cel mai mic (izvoarele nu ne permit sa spunem cu siguranţă ca acest Paisie e sfântul prăznuit la 19 iunie). Pe când era încă tânăr, Pimen se duse să îl cerceteze pe un bătrân (avvă, stareţ) despre trei gânduri, dar în timpul discuţiei uită de unul din ele. Întors la el în chilie şi amintindu-şi-l, plecă pe dată, parcurgând lungul drum ce îl separa de bătrân pentru a-i spune gândul sau. Admirându-i grija de a-şi păstra sufletul curat în faţa lui Dumnezeu, Batrânul îi prezise : „Pimen, numele tău va fi rostit în tot Egiptul iar tu vei deveni cu adevărat ‘pastor’ [Pimen în greceşte înseamnă ‘pastor’] al unei turme mari”. Când centrul monastic de la Sketis a fost devastat de către barbarii mazici (407), cei şapte fraţi au reuşit să scape masacrului şi, luând-o pe drumul exploatărilor de nitriu din zonă, se instalară la Terenuthis, în partea superioară a Egiptului, pe malurile Nilului. Pimen deveni aici foarte renumit încât oamenii pioşi îi părăseau pe bătrânii la care se duceau să ceară sfaturi, pentru a veni la el. Când venea cineva la Avva Anuv, el îl trimitea la Pimen, recunoscând că primise harul învăţării celorlalţi, dar Pimen nu lua niciodată cuvântul în prezenta fratelui său mai mare şi refuza să vorbească după un alt bătrân, chiar dacă îi întrecea pe toţi. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

26 august: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ADRIAN ŞI NATALIA (Gr, Ro, En)

august 25th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Ανδριανού, Ναταλίας – 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ADRIAN ŞI NATALIA

 26 august

Marele prigonitor al Bisericii lui Hristos, păgînul împărat Maximian, omorînd pretutindeni mulţi creştini, a mers în Nicomidia, cetatea Bitiniei, şi a intrat mai întîi în capiştea idolească, de s-a închinat necuraţilor zei. Apoi, căzînd cu faţa în jos înaintea idolilor, a adus necuratele lor jertfe, împreună cu toţi cetăţenii. După aceea a poruncit ca pe cei ce cred în Hristos, să-i caute şi să-i aducă la chinuire. Îngrozirea lui era înfricoşată asupra acelora ce ar ascunde un creştin; iar acelora ce ar şti undeva un creştin ascuns şi ar spune sau îl va prinde singur şi-l va aduce la judecată, îi făgăduia daruri şi cinste.

Atunci se dădeau la moarte vecini pe vecini şi tată pe fii; pe de o parte, temîndu-se de îngrozirea împărătească, iar pe de alta, aşteptînd plata. Pentru aceea, oarecare din păgîni, apropiindu-se de mai marii oştilor, au zis: „Iată, creştinii s-au ascuns în peşteră. Eu i-am auzit acolo în noaptea aceasta, cîntînd şi rugîndu-se Dumnezeului lor”. Atunci îndată s-au trimis ostaşi, care, alergînd degrabă şi ajungînd la acea peşteră, au prins pe toţi creştinii cîţi au fost în ea, adică 23 de bărbaţi, şi, legîndu-i cu lanţuri de fier, i-au adus în cetate ca să-i pună înaintea împăratului. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

ACATISTUL SFINŢILOR ADRIAN ŞI NATALIA (26 august)

august 25th, 2020 Fără comentarii

ACATISTUL SFINŢILOR ADRIAN ŞI NATALIA 

(26 august)

Condacul 1

Alesilor slujitori ai lui Dumnezeu si prealaudati mucenici ai lui Hristos, pentru iubirea Lui ati dispretuit desertaciunea lumeasca, punandu-va viata ca o jertfa curata, dorind sa primiti mai degraba chinuri, decat sa va lepadati de Dumnezeul cel adevarat, cu dragoste va laudam sfintilor Adrian si Natalie. Deci, ca cei ce stati langa Tronul cel de har al Domnului desfatandu-va, rugati-va pentru cei ce cu credinta si evlavie va imploram, si cu multumire va cantam asa: Bucurati-va sfintilor Adrian si Natalie, prelaudati si neinvinsi mucenici ai lui Hristos.

Icosul 1

Cu o iubire ingereasca te-ai rugat neincetat Mantuitorului, Natalie preafericita, ca sa-i lumineze mintea intunecata a sotului tau si sa o intoarca spre cunoasterea Facatorului si Stapanului tau, pana cand au fost auzite rugaciunile tale; harul s-a atins de inima lui Adrian, care a crezut si plin de curaj a suferit chinuri si chiar moartea. Admirand ravna si dragostea voastra pentru Hristos, cu evlavie va cantam asa: Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

25 august: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. TIT (Gr, Ro, En)

august 24th, 2020 1 comentariu

Απολυτίκιο του Αποστόλου Τίτου – 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. TIT

25 august

TROPARUL AUDIO

Pomenirea Sfântului Apostol Tit, episcopul Gortinei din Creta, ucenicul Sfântului Apostol Pavel.

Apostolul TitFericitul Tit se tragea din neamul lui Min, împaratul Cretei, precum graieste legiuitorul Zinas, care a scris viata lui, si de care pomeneste fericitul Apostol Pavel. Acest fericit Tit, înca din copilarie, a aratat multa nevointa spre învatatura cea laudata a elinilor. Fiind el de 20 de ani, a auzit un glas ce-i venea de sus, care zicea: „Tit, trebuie sa iesi din cele de aici, sa-ti mântuiesti sufletul, ca nu-ti va folosi învatatura aceasta”. Dupa un an de la aceasta aratare i s-a poruncit prin vedenie, ca sa citeasca cartile evreilor. Si luând cartea proorocului Isaia a citit acestea: „Înnoiti-va catre mine ostroave multe; Israel se mântuieste de la Domnul cu mântuire vesnica”.

Între timp antipatul Cretei, care era unchi al Sfântului Tit, auzind de mântuitoarea Nastere a Domnului Hristos si de minunile ce a facut în Ierusalim si într-alte locuri, a trimis pe Tit la Ierusalim, caci era iscusit a auzi si a spune si a povesti cele ce auzea. Deci mergând el acolo, si vazând si închinându-se Stapânului Hristos, a ramas în Ierusalim unde a vazut minunile lui Hristos, dar a vazut si mântuitoarele Lui Patimi, îngroparea si Învierea si dumnezeiasca Sa înaltare; apoi Pogorârea Preasfântului Duh asupra Sfintilor Apostoli. Si crezând el s-a numarat cu cei 120 si cu cei 3000 ce au crezut în Domnul prin învatatura Apostolului Petru. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

PARACLISUL SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC ŞI ÎNTOCMAI CU APOSTOLII COSMA ETOLIANUL (24 august)

august 23rd, 2020 Fără comentarii

agios-kosmas

PARACLISUL SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC ŞI ÎNTOCMAI CU APOSTOLII COSMA ETOLIANUL (24 august)

(Facerea monahului Gherasim Micraghiananitul)

După obişnuitul început, se zice:

Troparul Sfântului sfinţit Mucenic Cosma Etolianul, glasul al II-lea

Ca un râvnitor al Sfinţilor Apostoli ai primit lumânarea Duhului şi propovăduitor dumnezeiesc al dreptei-credinţe te-ai arătat; de aceea întăreşte-ne şi pe noi pe temelia dumnezeiască a credinţei ortodoxe şi a sfintelor dogme, Cosma sfinţite mucenicule slăvite, cerând pentru noi iertare greşelilor. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Rugăciuni Tags:

24 august: SFÂNTUL COSMA ETOLIANUL (Viaţa, Paraclisul, Învăţături)

august 23rd, 2020 Fără comentarii

SFÂNTUL COSMA ETOLIANUL

24 august

sf cosma

Troparul Sfântului Sfinţit Cosma Etolul

Ca un râvnitor al Sfinţilor Apostoli ai primit lumânarea Duhului şi propovăduitor dumnezeiesc al dreptei-credinţe te-ai arătat; de aceea întăreşte-ne şi pe noi pe temelia dumnezeiască a credinţei ortodoxe şi a sfintelor dogme, Cosma sfinţite mucenicule slăvite, cerând pentru noi iertare greşelilor.

1. Obârşia şi viaţa sfântului

Sfântul Sfinţit Mucenic Cosma s-a născut în anul 1714 în satul Mega Dendron (Copacul Mare) din Etolia, de unde a şi fost numit Etolianul. Satul Mega Dendron, mai exact casa unde s-a născut şi a crescut Părintele Cosma, ale cărei ruine se păstrează până astăzi, se află la o distanţă de trei kilometri de orăşelul Thermos de lângă lacul Trihonida din judeţul Etoloakarnania.

Numele său lumesc a fost Constas, adică Constantin. A avut încă un frate mai mare, ieromonahul Hrisant, care a fost director de gimnaziu în insula Naxos. Tatăl său se numea Dimitrie şi a fost ţesător de meserie. De la numele şi meseria tatălui se obişnuia pe atunci să fie numită toată familia, astfel că Părintele Cosma era numit Constas Dimitriu (a lui Dimitrie) Ţesătorul.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

24 august: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. COSMA ETOLIANUL (Gr, En)

august 23rd, 2020 Fără comentarii

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. COSMA ETOLIANUL

 24 august

TROPARUL AUDIO

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, γεννήθηκε στὸ Μονοδένδρι τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, ποὺ τοῦ ἔμαθαν τὰ πάντα γύρω ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό. Σὲ ἡλικία 20 χρόνων πῆγε στὸ Ἅγιο Ὄρος, γιὰ νὰ σπουδάσει στὸ σχολεῖο τῆς Μονῆς Βατοπεδίου. Στὴν συνέχεια πῆγε στὴν Μονὴ Φιλοθέου, ὅπου ἐκάρη μοναχὸς καὶ χειροτονήθηκε καὶ ἱερέας. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

24 august: Icoana Maicii Domnului Petrovskaia sau a Sfântului Petru

august 23rd, 2020 Fără comentarii

Icoana Maicii Domnului Petrovskaia sau a Sfântului Petru

(24 august)

10. Icoana Maicii Domnului pictata de Sf Petru, mitropolitul Moscovei 2.1

 

 

Bucură-te, zori de taină ai dumnezeieștii zile, Prealăudată; bucură-te, desfătarea lumii; bucură-te locașul luminii; bucură-te, zidul credincioșilor și armă nezdrobită.

Alt ajutor nu am, nici grabnic izbăvitor din primejdii, nici ocrotire sigură, cu totul fără prihană, nici doctor în boli, nici altă bucurie și veselie, în felurite întristări afară numai de tine, Fecioară. (Din Canonul aghirot al Maicii Domnului citit vineri seara la Vecernie, glasul al 7-lea)

Această icoană este numită a sfântului Petru deoarece a fost zugrăvită de sfântul Petru, mitropolitul Moscovei (pomenit la 21 decembrie), pe când acesta era egumen al Mănăstirii Rațk, în apropiere de Volinia. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Chipul Sfântului Cuvios Aristoclie Athonitul, făcătorul de minuni din Moscova, Rusia (24 august)

august 23rd, 2020 Fără comentarii

Chipul Sfântului Cuvios Aristoclie Athonitul, făcătorul de minuni din Moscova, Rusia

(24 august)

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Sfântul Cuvios Arsenie de Komel, Rusia (24 august)

august 23rd, 2020 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Arsenie de Komel, Rusia

(24 august)

4. Cuv Arsenie, staretul Man Komel din Rusia (1550) 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Codrii adânci ai Komelului, care acoperă partea de miazănoapte a ținutului Vologdei, au fost de-a lungul vremii sălaș multor și mari nevoitori și întemeietori de mănăstiri. Sfântul Arsenie este ultimul din pleiada acelor părinți cu viață sfântă. Pădurile acestea au fost locuite de nevoitori ai vestitei lavre a Sfântului Serghie de Radonej. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

Cuviosul Aristoclie Athonitul (24 august)

august 23rd, 2020 Fără comentarii

Cuviosul Aristoclie Athonitul

Monahul Moise Aghioritul

Cuviosul Aristoclie Athonitul, în lume Alexie, fiul lui Alexie Amvrosiev, s-a născut în anul 1846, în Orenburg, din Munții Urali. După moartea soției lui, în 1876, a plecat în Sfântul Munte al Athonului și a intrat în Mănăstirea Sfântului Pantelimon.

st-aristocles

Pe 12 martie 1880 a fost tuns monah și a primit numele de Aristóklis. În anul 1884 a fost hirotonit diacon și preot, iar în anul 1886 a fost tuns monah în schima mare. În 1887 a fost trimis la metocul Mănăstirii din Moscova, unde s-a arătat a fi un nou ctitor și părinte duhovnicesc al multor suflete. În timpul șederii sale în acest metoc, între anii 1891-1894, a desfășurat în jurul său o importantă lucrare duhovnicească.

Între anii 1895 și 1909 s-a întors la mănăstirea sa din Muntele Athos, iar între 1909 și 1918 a revenit la metocul din Moscova.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

Sfinţitul Mucenic Cosma Etolianul (24 august)

august 23rd, 2020 Fără comentarii

Sfinţitul Mucenic Cosma Etolianul

Monahul Moise Aghioritul, Vatopaidinó Synaxári

kosmas aitolos filotheitis

Sfântul Cosma Etolianul, icoană contemporană, Mănăstirea Filotheou, Sfântul Munte

Marele Cosma cel întocmai cu Apostolii, luminător al Neamului înrobit, cuvios făcător de minuni, mucenic slăvit şi iubit de popor, s-a născut în satul Megálo Déndro din Etolia în 1714. Mai exact, în regiunea numită Apókouro aflată între satele Megálo Déndro şi Taxiárchis, în zona muntoasă a Trichonídei, din părinţi epiroţi: „fiu al unor părinţi evlavioşi, care l-au crescut şi educat după povaţa Domnului, după Apostol”.

Primele litere le-a deprins la Mânăstirea Maicii Domnului Segdítsa Parnassídos, alături de ierodiaconul Gherásimos Lýtsikas şi în Lampotiná, lângă Nafpaktos, cu preotul profesor Ananías Dervisános, la şcoala unde avea mai târziu să predea el însuşi. Imediat apoi este întâlnit la şcoala renumită Branghianón din Agráfa, ctitorită de compatriotul său, Cuviosul Evghenie Etolianul (†1682). La această şcoală a urmat cursuri superioare de filosofie, fizică şi matematică, elemente de medicină şi alte cunoştinţe enciclopedice.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

23 august: SFÂNTUL MUCENIC LUP DIN GRECIA

august 22nd, 2020 Fără comentarii

23 august: SFÂNTUL MUCENIC LUP DIN GRECIA

Acesta a vieţuit la cumpăna veacurilor al III-lea şi al IV-lea şi a fost slujitorul sfântului marelui mucenic Dimitrie, mai-marele oştirii din cetatea Tesalonicului (pomenit la 28 octombrie).

După ce împăratul Maximian i-a tăiat capul sfântului Dimitrie, sfântul Lup a înmuiat marginea veşmântului său şi un inel în sângele marelui mucenic, cu ele săvârşind multe minuni în cetate,  tămăduindu-i pe oameni de toată boala şi neputinţa.

Împăratul Maximian, care încă se afla în Tesalonic, a prins de veste şi a poruncit ca Lup să fie dat la cazne şi apoi ucis. Ostaşii, care îndreptaseră armele împotriva sfântului, le-au abătut unii asupra altora, vătămându-se rău.

Pentru că încă nu era botezat, sfântul Lup s-a rugat lui Dumnezeu să-l învrednicească a primi botezul mai înainte de moarte. Atunci îndată a pornit o ploaie şi astfel, sfântul mucenic a primti botezul dintru Înălţime.

După grele pătimiri, sfântul Lup s-a săvârşit de sabie şi s-a sălăşluit întru cele de Sus spre desfătare veşnică, de unde pururea săvârşeşte minuni pentru cei ce înalţă rugăciuni către dânsul.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

23 august: Sfântul Ierarh Calinic, patriarhul Constantinopolului, Turcia

august 22nd, 2020 Fără comentarii

Sfântul Ierarh Calinic, patriarhul Constantinopolului, Turcia

(23 august)

6. Sf Ier Calinic, patriarhul Constantinopolului (705) 2Icoană veche rusească pictată de maica Iuliania Socolova (clic aici), autoare a cărții „Truda iconarului” (clic aici)

Acesta a fost patriarh al Constantinopolului în perioada 693-705. Mai înainte a fost preot la bisericii Maicii Domnului din Vlaherne, iar pentru bunătățile cele dumnezeiești sălășluite într-însul, fu hirotonit arhiepiscop al Constantinopolului în anul 693, după izgonirea în Armenia și adomirea sfântului patriarh Pavel mărturisitorul (686-693, pomenit la 6 noiembrie).

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

23 august: SFÂNTUL MUCENIC LUP

august 22nd, 2020 Fără comentarii

 SFÂNTUL MUCENIC LUP

23 August

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

În cetatea Novae de lângă Dunărea de Jos (1) a trăit în smerenie şi apăsătoare sclavie Sfântul Mucenic Lup (2), care, devenind creştin, a suferit şi a fost ucis pentru credinţa lui.Acest smerit şi neînfricat mărturisitor al credinţei în Cel răstignit şi înviat din morţi trăia ca sclav şi împilat de nedreptăţile celor bogaţi şi puternici. El avea însă nădejdea celor făgăduite de Cel ce a venit să binevestească săracilor…, să propovăduiască robilor dezrobirea, să slobozească pe cei apăsaţi (Luca 4, 18) şi Care a spus că „cei săraci cu duhul vor fi fericiţi, căci a lor este împărăţia lui Dumnezeu” (Luca 6, 20). Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Chipul Sfântului Nou Mucenic Nicolae Varjanski, Rusia (23 august)

august 22nd, 2020 Fără comentarii

Chipul Sfântului Nou Mucenic Nicolae Varjanski, Rusia (23 august)

*

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

23 august: ODOVANIA ADORMIRII MAICII DOMNULUI (Tropar,Greek)

august 22nd, 2020 4 comentarii

Απολυτίκιο Αποδ. Κοιμ. Θεοτόκου – 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 ODOVANIA  ADORMIRII MAICII DOMNULUI

23 august

În Biserica Ortodoxă pe 23 august 2012 este sărbătorită Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului. Rânduiala liturgică începe cu Slujba Vecerniei din seara zilei de 22 august 2012.

Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

22 august: SFÂNTUL ISAACHIE I DE LA OPTINA (1810-1894)

august 21st, 2020 Fără comentarii

SFÂNTUL ISAACHIE I DE LA OPTINA

 

22 august

Cuviosul Isaachie (în lume Ivan Ivanovici Antimonov) s-a născut la Kursk, la 21 mai 1810, într-o veche familie de negustori, care se bucura de o mare stimă din partea orăşenilor, datorită onestităţii şi vieţii creştine, milostivirii faţă de săraci şi a râvnei spre înfrumuseţarea bisericii din oraş.

Viitorul mare stareţ de la Optina a crescut într-o atmosferă plină de dragoste, ascultare faţă de părinţi, respectare strictă a rânduielilor bisericeşti şi acrivie morală. Băiatul era modest şi blând, tăcut şi reţinut, însă nu era morocănos, nu era lipsit de umor, era ager la minte şi simplu în purtări. Gândul despre plecarea la mânăstire s-a copt mult timp în sufletul tânărului evlavios, obligat să-i ajute tatălui în afacerile comerciale. La vârsta de treizeci şi şase de ani gândul s-a maturizat definitiv. Acest fapt a fost influenţat şi de intrarea în monahism a fratelui său mai mare, Mihail. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

22 august: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AGATONIC (Gr, Ro, En)

august 21st, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Αγαθονίκου – 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AGATONIC

22 august 

Pomenirea Sfântului Mucenic Agatonic si a celor împreuna cu dânsul: Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin si Severian.

AgatonicMucenicul lui Hristos Agatonic a trait în zilele împaratului Maximian (284-305), si era dintr-o familie buna si cunoscuta, cea a Hypasienilor.

Un orecare comis, anume Evtolmie, a fost trimis în Nicomidia de împaratul, ca sa omoare pe crestini. Si mergând cu o corabie, a sosit la limanul Carpin, si acolo aflând pe Sfântul Zotic cu ucenicii lui, care marturiseau pe Hristos, i-a osândit la moarte prin cruce.

Dupa aceea întorcându-se la Nicomidia, si aflând ca cel ce era principe a crezut printr-un oarecare Agatonic, care întorcea pe pagâni de la închinarea la idoli, si-i aducea la Hristos, a trimis si i-a prins pe amândoi. Pe Sfântul Agatonic l-a batut rau, iar pe principe l-a adus în Tracia unde se afla împaratul, ca sa dea seama la dânsul. Si ajungând la satul Patamo, a omorât pe Sfântul Zinon, pe Teoprepie si pe Achindin (icoana sfântului Achindin), cu cumplite chinuri, caci nu puteau sa mai umble din pricina ranilor.

Dupa aceea apropiindu-se la Calcedon, a omorât cu sabia si pe Sfântul Severian care propovaduia cu îndrazneala pe Hristos. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

21 august: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. TADEU (Gr, Ro)

august 20th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αποστόλου Θαδδαίου – 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. TADEU 

21 august

Pomenirea Sfântului Apostol Tadeu, numit si Levi.

Apostolul Tadeu

Sfântul Apostol Tadeu a fost din cetatea Edesa. El era evreu de neam şi cunoştea desăvârşit dumnezeiasca Scriptură a Legii Vechi. Şi s-a suit în Ierusalim la închinăciune în zilele Sfântului Ioan Botezătorul şi s-a minunat auzind propovăduirea lui şi văzând îngereasca lui viaţă, şi a fost botezat de către dânsul. După aceea, văzând pe Domnul nostru Iisus Hristos în trup petrecând cu oamenii şi auzind învăţătura Lui şi văzând minunile Lui, s-a dus după Dânsul şi a fost numărat în ceata celor şaptezeci de apostoli mai mici, despre care se scrie în Evanghelie: Domnul a arătat şi pe alţi şaptezeci şi i-a trimis pe ei câte doi înaintea feţei Sale, în toată cetatea şi locul, unde voia să meargă.

 

    Iar după pătimirea cea de bunăvoie, după moartea Domnului şi după învierea cea de a treia zi şi înălţarea Lui la ceruri, Sfinţii Apostoli împărţindu-se în toată lumea la propovăduire, Sfântul Tadeu s-a dus la Edesa, trimis fiind de Domnul. Pentru că aşa a făgăduit Domnul lui Avgar, domnul Edesei, mai înainte de patima Sa cea de bunăvoie, trimiţându-i pe mahramă închipuirea cea ne făcută de mână a Preasfintei Sale feţe şi scriind către dânsul: „Când mă voi înălţa la Tatăl, voi trimite la tine pe unul din ucenicii Mei, care te va tămădui desăvârşit de boala care te-a cuprins pe tine şi îţi va da viaţă veşnică ţie şi celor ce sunt cu tine”.

  Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

21 august: SF. MC. DONAT DIACONUL, ROMUL PREOTUL, SILVAN DIACONUL ŞI VENUST

august 20th, 2020 Fără comentarii

SF. MC. DONAT DIACONUL, ROMUL PREOTUL, SILVAN DIACONUL ŞI VENUST 

(21 August)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Sfântul Mucenic Donat, diaconul

Acesta era rânduit cu slujirea din diacon, pe care o îndeplinea cu multă râvnă, cu sfinţenie şi cu tărie-sufletească, la biserica din Singidunum, localitate aşezată pe Dunăre, aproape de ce tatea Sirmium, unde a fost ucis cu puţin înainte, prin chinuri şi înec, în apele râului Sava, tânărul episcop Irineu. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

21 august: Minuni ale Sfântului Athanasie Patellarios, Patriarhul Constantinopolului – Macarie al Kenyei

august 20th, 2020 Fără comentarii

Minuni ale Sfântului Athanasie Patellarios, Patriarhul Constantinopolului

Metropolitan-Makarios-of-Kenya

Mitropolitul Macarie al Kenyei

Din mai multe surse rusești aflăm despre multele minuni ale Sfântului Atanasie Patellarios. În anul 1813, o prințesă din Rusia suferea de o boală incurabilă pentru acea vreme. Într-o noapte, sfântul i-a apărut în somn și i-a spus cum să ajungă la locul unde se găseau moaștele lui. În ziua de 25 mai, aceasta a ajuns la locul unde se găseau cinstitele moaște ale sfântului ierarh, a stat la Dumnezeiasca Liturghie și s-a rugat cu multă evlavie, cerând ajutorul lui Dumnezeu pentru a-i curma suferința sa. Nu a plecat acasă după slujbă, ci a rămas acolo, iar seara s-a întors iarăși în biserică pentru slujba vecerniei. Din pricina vârstei înaintate, dar și a paraliziei de care suferea, era purtată cu mare greutate dintr-un loc în altul. Însă, spre mirarea, tuturor, spre seară, femeia a ajuns singură în biserică, după ce mai întâi s-a ridicat din pat și a început să meargă fără ajutorul nimănui. După aceea, ea a mers și s-a spovedit cu pocăință la egumenul mănăstirii, spunându-i că a ajuns acolo la îndemnul sfântului care i s-a arătat de trei ori în vis. Egumenul i-a arătat mănăstirea și locul unde se găseau moaștele sfântului, care trecuse la cele veșnice în scaunul său arhieresc. După ce a dorit să afle și mai multe lucruri despre mănăstire, prințesa a continuat să vină foarte des la mănăstire, până ce s-a vindecat complet.

Citeşte mai departe…

Categories: Minuni, ORTODOXIE Tags:

21 august: Sfântul Athanasie Patellarios, Patriarhul Constantinopolului

august 20th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Athanasie Patellarios, Patriarhul Constantinopolului

ath patel in

Sfântul Athanasie s-a născut în localitatea Axó Mylopotámou, Creta, în anul 1580, din părinţi bine credincioşi. Se numea Alexios Patellaros sau Patellarios şi era fiul avocatului de familie nobilă Gheorghe Pattelaros. A primit o educaţie înaltă. Era un bun cunoscător al filologiei greceşti şi latineşti şi al limbilor greacă şi latină. Era filosof, poet şi predicator. De tânăr a fost tuns în monahism la metocul sinait al patriei sale[1], primind numele Anania.

După moartea părinţilor săi a venit în Sfântul Munte şi s-a stabilit în zona Mănăstirii Pantokrator, unde a ridicat o chilie. În această chilie a trăit mai târziu stareţul Paisie Velicikovski (+1794)[2] împreună cu un număr mic de ucenici care-l urmau şi care mai apoi au întemeiat schitul Profetului Ilie[3].

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

20 august: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. PR. SAMUEL (Gr, Ro, En)i

august 19th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Προφήτου Σαμουήλ – 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. PR. SAMUEL 

20 august 

TROPARUL AUDIO

 Pomenirea Sfântului si Maritului Prooroc Samuel.

Samuel

Mai înainte de începerea rânduirii împăraţilor întru Israel, popoarele lui Dumnezeu fiind încă conduse de judecători, era un om din neamul leviţilor cu numele Elcana. El petrecea în cetatea Ramada, de la muntele ce se numeşte Sifa, din partea lui Efrem – cetate care mai pe urmă s-a numit Armatem sau Arimateea, de unde era Iosif, cel ce a îngropat preacuratul trup al Domnului Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Acest om, Elcana, avea două femei: Ana şi Fenana. Fenana năştea fii, iar Ana nu. Însă Elcana iubea mai mult pe Ana decât pe Fenana, pentru aceea Fenana ura pe Ana şi o scârbea. Şi tulburându-se Ana de zavistnica sa, se întrista de nerodirea sa şi se tânguia. Iar omul acela se ducea în fiecare an cu cele două femei ale sale la praznicele cele mari la Silom – la muntele şi cetatea care se numea aşa -, aducându-şi acolo jertfele şi rugăciunile Domnului Dumnezeului Savaot, căci acolo era mai înainte de Ierusalim, biserica şi chivotul lui Dumnezeu, şi toate seminţiile lui Israel mergeau acolo la închinăciune.

    În vremea aceea, era un arhiereu şi judecător al lui Israel, cu numele Eli, care avea doi feciori, Ofni şi Finees. Şi mergând odinioară Elcana cu soţiile sale la Silom şi aducând jertfe lui Dumnezeu, a dat din părţile cele jertfite Fenanei şi fiecăruia din copiii ei câte o parte, iar Anei i-a dat numai o parte, că nu avea fii. Deci Fenana o batjocorea şi o ocăra pe ea, din această pricină. Şi s-a scârbit Ana pentru ocărârea şi nerodirea ei, şi plângea, nu mânca şi slăbise de mâhnirea cea mare, că Dumnezeu i-a închis pântecele şi nu i-a dat fii, încât a ajuns de batjocura Fenanei. Iar Elcana, bărbatul ei, i-a zis: „Ano, ce-ţi este ţie de plângi? Pentru ce nu mănânci? De ce îţi tulburi inima cu mâhnire? Oare nu-ţi sunt eu mai bun decât zece fii?” Dar Ana nu voia să se mângâie. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

20 august: Sfântul Mucenic Luchie Sfetnicul din Cirene, Libia

august 19th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Mucenic Luchie Sfetnicul din Cirene, Libia

(20 august)

Acesta era din vechea cetate Cirene, cea din Libia, și era mai mare al sfatului cetății, întrecând pe cei ce erau cu dânsul cu mărimea și tăria trupului.

Mai înainte era cuprins de rătăcirea slujirii idolilor, iar după chinuirea sfințitului mucenic Teodor, episcopul acelei cetăți (pomenit la 4 iulie), umplându-se și el de darul lui Hristos, primi dumnezeiescul Botez. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

20 august: SFÂNTUL TEOHARIE

august 19th, 2020 Fără comentarii

Frumusețea unui tânăr orfan

20-08_%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%82

În anul 1740, în timpul sultanului Ahmet și a lui Ibrahim Pașa, guvernatorul general al Asiei Mici, a fost emis un decret de adunare a băieților creștini într-o tabără de concentrare. În această tabără se afla și tânărul orfan Teoharie. Dar, într-o zi, guvernatorul orașului Neapoli (Nevşehir), Cappadocia, l-a văzut pe Teoharie și fiindcă i-a plăcut de el l-a luat cu sine acasă să-i îngrijească animalele.

Evlavia și frumusețea lui Teoharie l-au făcut pe guvernator să-i propună tânărului căsătoria cu fiica sa, dar după ce s-ar fi convertit mai întâi la Islam. Teoharie a răspuns cu îndrăzneală: „Domnul meu, m-am născut creștin și nu pot să-mi neg credința în Mântuitorul meu și părinții mei”. Guvernatorul otoman a considerat ofensator acest răspuns și l-a amenințat cu tortura. Atunci Teoharie a alergat în biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe și s-a împărtășit cu Preacuratele Taine. Când i s-a propus din nou căsătoria cu fiica guvernatorului, Teoharie a refuzat cu fermitate. Apoi, după torturi aspre, l-au condus afară din orașul Neapoli, unde l-au ucis cu pietre și apoi l-au spânzurat, la prânz, în ziua de 20 august, anul 1740 d.Hr.

În anul 1923, moaștele Sf. Teoharie au fost aduse în Tesalonic și au fost așezate în Biserica Sf. Ecaterina, unde se găsesc și astăzi.

Traducere şi adaptare: Alexandra Cojocaru
Sursa: saint.gr via doxologia.ro

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

19 august : TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ANDREI STRATILAT (Gr, Ro, En)

august 18th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Ανδρέα του Στρατηλάτου  19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ANDREI STRATILAT

19 august

TROPARUL AUDIO

 Pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Andrei Stratilat si a celor ce s-au savârsit împreuna cu dânsul doua mii cinci sute nouazeci si trei de ostasi.

Andrei stratilat

Paganul Maximian imparatind peste stapanirea Romei si prigonind pretutindeni pe crestini, era un voievod in Siria, cu numele Antioh. El era rau la obicei si prea fierbinte slujitor idolilor, sufland cu ingrozire si cu ucidere asupra robilor lui Hristos. Lui ii era data stapanirea de la imparat peste toata Siria si luase porunca sa chinuiasca si sa ucida pe toti crestinii, avand incredintati multi tribuni cu oaste romana. Sub stapanirea aceluia, intre alti tribuni era si Andrei, robul lui Hristos, ca o floare de crin bine mirositoare intre spini. El la inceput si-a pazit in taina credinta cea sfanta in Hristos – pana la o vreme – dupa care a aratat-o la toata lumea, marturisind inaintea tuturor numele lui Hristos. Acesta, desi era inca nebotezat, insa avea credinta tare si dragoste fierbinte catre Hristos Dumnezeu, si-I slujea Lui ziua si noaptea in rugaciuni si in postiri, ferindu-se de tot lucrul cel neplacut lui Dumnezeu, iar pe cele placute lui Dumnezeu impli-nindu-le cu osardie. Si i-a dat Dumnezeu mare putere si biruinta in razboaie, si nimeni nu-i era lui asemenea cu vitejia si cu barbatia in toate cetele. El biruia cu puterea sa pe cei potrivnici, si era slavit si cinstit intre ostasi mai mult decat ceilalti conducatori de cete. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

19 august: Sfântul Cuvios Teofan cel Nou din Muntele Nausa, Macedonia

august 18th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Teofan cel Nou din Muntele Nausa, Macedonia

(19 august)

Acest cuvios părinte  se născu în Ioannina în anul 1590. În tinerețea sa, îmbrăcă haina monahală în mănăstirea Dochiariu din sfântul munte Athos. El se făcu tuturor pildă prin sfinţenia vieţii sale, prin privegheri, postiri, rugăciuni şi toată nevoinţa. Din această pricină, fu ales cu o inimă şi cu o gură de întreaga obşte egumen la mănăstirii.

Acesta adăposti în mănăstire pe nepotul său care, prins de turci la cucerirea Constantinopolului, fusese silit a se lepăda de dreapta credință și a primi islamul. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sfântul părinte îl eliberă pe tânăr și îl ascunse între zidurile mănăstirii învrednicindu-l a îmbrăca haina monahală.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

19 august: Cuviosul Teofan de la Dochiariu, făcătorul de minuni

august 18th, 2020 Fără comentarii

Cuviosul Teofan de la Dochiariu, făcătorul de minuni

19_theofanis_in1

Cuviosul Teofan s-a născut în Ioánnina în veacul al XVI-lea, din părinți evlavioși. Când a mai înaintat în vârstă, a plecat în Sfântul Munte și a devenit monah în mănăstirea Dochiariu. După o vreme, pentru virtuțile lui, a fost ales stareț. În mănăstire „a ajuns la cel mai înalt nivel al culmii și, cu toată dăruirea și prin tot felul de canoane de nevoință, i-a îmbărbătat pe monahii aflați sub cârmuirea sa spre un mod de viață cu totul plăcut lui Dumnezeu, insuflându-le și lor râvna sa înflăcărată spre cele dumnezeiești”.

Mai târziu, nevoile l-au condus în afara Sfântului Munte. Împreună cu nepotul lui a mers în Veria, unde a construit o mănăstire în cinstea Născătoarei de Dumnezeu, „Care adună mulți următori ai vieții celei îngerești”. Când această mănăstire a început să înainteze în viața duhovnicească, l-a lăsat pe nepotul său să o conducă, iar el a plecat în Náousa, unde a întemeiat o altă mănăstire, închinată Sfinților Arhangheli. S-au adunat și aici mulți monahi, cărora le-a fost stareț „multă vreme”. De asemena, mulți creștini se refugiau la cuviosul pentru mângâiere și sprijin.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

18 august: Sărbătoarea Sfântului Ioan de Rila – Ocrotitorul bulgarilor

august 17th, 2020 Fără comentarii

Sărbătoarea Sfântului Ioan de Rila – Ocrotitorul bulgarilor

 
 Sfantul Ioan de la Rila

Biserica Ortodoxă Bulgară sărbătoreşte astăzi 18 august pe Sfântul Ioan de Rila, sfântul patron al bulgarilor.

Sfântul Ioan de Rila a fost primul eremit bulgar. El este cinstit ca sfânt încă din viaţă şi istoria vieţii sale vorbeşte despre puterea pe care o avea asupra naturii, animalele sălbatice veneau la el şi păsările îi mâncau din palmă.

Ucenicii săi au fondat Mănăstirea Rila, cea mai cunoscută mănăstire din Bulgaria. Una dintre sutele de biserici închinate lui este cea din Veliko Tarnovo. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

18 august: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. FLOR ŞI LAVRU (Gr, Ro, En)

august 17th, 2020 1 comentariu

Απολυτίκιο του Αγ. Φλώρου, Λαύρου – 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. FLOR ŞI LAVRU

18 august

Pomenirea Sfintilor Mucenici Flor si Lavru.

Flor si LavruAcesti sfinti au fost dupa trup frati gemeni, si aveau mestesugul de taietori în piatra, pe care-l învatasera de la Sfintii Proclu si Maxim care marturisisera pentru Hristos. Dupa ce au marturisit dascalii lor pentru Hristos, ei s-au dus la Iliric, în tara Dardaniei, în cetatea Ulpianilor, unde cercând pietre de metaluri, îsi savârseau mestesugul lor pe lânga Licon ighemonul. Apoi au fost trimisi de acesta catre Liciniu feciorul Elpidiei împarateasa. Liciniu dându-le bani, le-a poruncit sa zideasca o capiste idoleasca, dându-le si planul acesteia. Dar sfintii luând banii, i-au împartit la saraci; si noaptea se rugau catre Dumnezeu, iar ziua lucrau tare si înfrumusetau locasul; si peste putine zile l-au si ispravit, fiind sfintii ajutati si întariti de îngeri. Atunci îndata Merentie popa cel idolesc a crezut în Hristos, crezând mai înainte si fiul sau Atanasie, caci îi tamaduisera sfintii ochiul cel orb al lui. Si strângând mucenicii lui Hristos saracii, carora le dadusera banii, au legat idolii cu streanguri de grumaji, si i-au tras jos.

Dupa aceea, aprinzând lumânari multe, au închinat biserica lui Dumnezeu si o sfintira lui Hristos, zicând: „Slava Tie, Hristoase Dumnezeule, lauda Apostolilor si bucuria mucenicilor”, înainte-mergând cinstita Cruce.

Iar daca a aflat Liciniu de aceasta, a poruncit sa se aprinda un cuptor si sa bage în el pe saracii care luasera banii si sfarâmasera idolii; în care aceia si-au dat sufletele. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

18 august: Sfântul Ioan de Rila – ocrotitorul Bulgariei

august 17th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Ioan de Rila – ocrotitorul Bulgariei

Sfântul Ioan de Rila (cca. 867 – 946) este cunoscut ca ocrotitor al poporului bulgar și unul dintre cei mai reprezentativi sfinți ai Bisericii Ortodoxe Bulgare. Sfântul Ioan de Rila a fost unul dintre primii sfinți canonizați după încreștinarea bulgarilor. Este atât întemeietorul monahismului bulgar cât și al primului așezământ monahal din Bulgaria, Mănăstirea Rila. Sfântul Ioan de Rila s-a născut la anul 867 în Skrino, la poalele Muntelui Osogovo (Dupnitsa de astăzi). A fost contemporan cu Boris I, cu fiul său Vladimir, Țarul Simeon I cel Mare, și cu fiul celui din urmă, Țarul Petru I.

Manastirea Rila

Inițial păstor, la vârsta de 25 de ani a ales sa-și trăiasca viața în singurătate și rugăciune. Sfântul Ioan de Rila a trăit în singurătate în mai multe locuri, înainte de a se duce în Munții Rila, unde și-a petrecut restul vieții.  Sfântul Ioan de Rila era cunoscut, încă din timpul vieții, ca făcător de minuni.  Vestea aceasta  s-a răspândit  cu ușurință în întreaga țară, ajungând până în capitala Imperiului Bulgar. Țarul Petru I a întreprins o călătorie de 120 km, până în Munții Rila, pentru a se întâlni cu Sfântul Ioan și a lua povățuire duhovnicească.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

18 august: Cuvioșii Varnava și Sofronie, ctitorii Mănăstirii Soumela din Pont

august 17th, 2020 Fără comentarii

Cuvioșii Varnava și Sofronie, ctitorii Mănăstirii Soumelá din Pont

agioi_varnavas__sofronios IN

Vasilie şi Sotírichos erau rude după trup, fiind unchi şi nepot. Ei s-au născut în Atena în secolul al XI-lea. După tunderea în monahism şi hirotonia lor întru preoţi, au primit numele de Varnava şi Sofronie. În urma unui semn dumnezeiesc, au pornit într-o mare călătorie către Pont, pentru descoperirea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, cea numită Soumelá şi pentru refacerea mănăstirii cu acelaşi nume. Vechile sinaxare menţionează faptul că, în timpul călătoriei lor, Varnava și Sofronie s-au închinat cinstitelor moaşte ale Sfinţilor Luca din Stírio, Varvaros, Ahile din Larissa şi Dimitrie Izvorâtorul de Mir din Tesalonic, s-au întâlnit cu episcopi şi asceţi şi s-au oprit în Sfântul Munte, unde s-au închinat la Marea Lavră a Cuviosului Athanasie Athonitul şi au vizitat Mănăstirea Vatopedi.

În Mănăstirea Vatopedi au fost primiţi de monahul Lazăr, care fusese dinainte vestit despre sosirea acestora de către Maica Domnului. Egumenul Mănăstirii i-a primit cu multă bunăvoinţă şi a dorit, atunci când a fost informat despre sfinţenia lor, să-i păstreze lângă sine, pentru folosul obştii. A alcătuit şi un cuvânt de învăţătură către obştea sa cu prilejul vizitei celor doi.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

17 august: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. MIRON (Gr, Ro, En)

august 16th, 2020 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Μύρωνος – 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. MIRON

 17 august

TROPARUL AUDIO

 Pomenirea Sfântului Sfintitului Mucenic Miron.

Miron muceniculAcest sfânt a trait în zilele împaratului Deciu (249-251) si ale lui Antipatru domnul Ahaiei. El era cu vrednicia preot bisericii, cu buna întelegere, bogat si de neam cinstit, iubit fiind si de Dumnezeu si de oameni. În ziua Nasterii lui Hristos intrând Antipatru în biserica, sa prinda pe crestini ca sa-i chinuiasca, Sfântul Miron umplându-se de râvna dumnezeiasca, l-a înfruntat. Drept aceea a fost mult chinuit si silit ca sa aduca jertfa la idoli. Dar el a refuzat; atunci i-au scos fâsii de piele de la umeri pâna la picioare, dintre care el luând una, a azvârlit-o în obrazul lui Antipatru. Dupa aceasta a fost supus sfântul la felurite chinuri. Iar apoi a fost dus de acolo la Cizic, si acolo, prin sabie, i s-a taiat capul, si asa si-a primit cununa muceniciei.

Viata sfântului mucenic Miron, dupa Sinaxarul parintelui Macarie de la Manastirea Simonos-Petras (Muntele Athos). Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

17 august: SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC MIRON

august 16th, 2020 Fără comentarii

SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC MIRON  – 17 August

.

Acest sfânt a trait în zilele împaratului Deciu (249-251) si ale lui Antipatru domnul Ahaiei. El era cu vrednicia preot bisericii, cu buna întelegere, bogat si de neam cinstit, iubit fiind si de Dumnezeu si de oameni. În ziua Nasterii lui Hristos intrând Antipatru în biserica, sa prinda pe crestini ca sa-i chinuiasca, Sfântul Miron umplându-se de râvna dumnezeiasca, l-a înfruntat. Drept aceea a fost mult chinuit si silit ca sa aduca jertfa la idoli. Dar el a refuzat; atunci i-au scos fâsii de piele de la umeri pâna la picioare, dintre care el luând una, a azvârlit-o în obrazul lui Antipatru. Dupa aceasta a fost supus sfântul la felurite chinuri. Iar apoi a fost dus de acolo la Cizic, si acolo, prin sabie, i s-a taiat capul, si asa si-a primit cununa muceniciei.

Categories: ORTODOXIE Tags:

17 august: Icoana Maicii Domnului din Sven (Svenskaya)

august 16th, 2020 Fără comentarii

Icoana Maicii Domnului din Sven (Svenskaya)

Icoana Maicii Domnului din Sven, numită și „Svenskaya” a fost pictată de Sfântul Alipie, iconarul Peșterilor, fiind renumită pentru vindecarea orbilor, a celor posedați și considerată de mult timp protectoare de dușmani.

Icoana Maicii Domnului din Sven, numită și „Svenskaya” a fost pictată de Sfântul Alipie, iconarul Peșterilor (17 august).

În icoană, Maica Domnului este reprezentată șezând pe tron, ținând Pruncul Sfânt pe genunchi. Sfântul Teodosie se află în partea dreaptă a tronului, iar Sfântul Antonie al Peșterilor în partea stângă. Până în anul 1288, Icoana a stat la Lavra Peșterilor din Kiev, unde a fost preamărită prin minuni. În 1288 a fost transferată la Mănăstirea Sven din Briansk, care are hramul Adormirea Maicii Domnului.

Prințul Roman Mihailovici de Cernigov, fiind în Briansk, a devenit orb. Auzind despre minunile făcute de Icoana Sfântului Alipie, prințul a trimis un mesager la mănăstire, solicitând ca Icoana să-i fie trimisă la Briansk. Călugării au trimis un preot cu Icoana pe râului Desna. În timpul călătoriei, au înnoptat pe malul drept al râului Sven. După trecerea nopții, călătorii au mers la barcă, să se închine în fața Icoanei, dar nu au găsit-o acolo. Atunci au văzut-o atârnând printre ramurile unui stejar, pe un deal de pe malul opus. Vestea aceasta a ajuns la prințul Roman, care a fost adus la icoană pe jos de către însoțitorii săi. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

17 august: Sfântul Cuvios Alipie, iconarul de la Pecerska

august 16th, 2020 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Alipie, iconarul de la Pecerska

 

Sfântul Alipie este unul din primii și cei mai buni iconografi din Rusia. A fost ucenicul Sfântului Nicon (23 martie), și a avut din tinerețe o viață de ascet la Lavra Peșterilor din Kiev (Lavra Pecerska). A studiat iconografia de la maeștrii greci, iar din anul 1083 a înfrumusețat Biserica Lavrei, cu hramul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.