8 februarie: Sfântul Prooroc Zaharia

Sfântul Prooroc Zaharia

(8 februarie)

Acesta a fost al 11-lea din cei 12 prooroci mai mici. Împreună cu proorocul Agheu l-a înduplecat pe împăratul Zorobabel să rezidească Templul din Ierusalim.

Sfântul Zaharia prooroci slăvita intrare a lui Hristos în Ierusalimcălare pe asin, pe mânzul asinei (Zaharia 9, 9).

El prooroci şi vânzarea lui Iuda pentru 30 de arginţi: Şi mi-au cântărit simbria mea, treizeci de arginţi (Zaharia 11, 12), încă şi părăsirea Mântuitorului Hristos de către apostoli în vremea pătimirii Sale: Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile (Zaharia 11, 12; Matei 26, 31; Marcu 14, 27). Continuă să citești 8 februarie: Sfântul Prooroc Zaharia

8 februarie: TROPARUL SF. TEODOR STRATILAT (Gr, Ro, En)

Απολυτίκιο Αγ. Θεοδώρου – Στρατηλάτου

08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Precum lumina soarelui veseleşte ochii celor ce-l privesc, tot astfel cuvîntul despre mucenici străluceşte în minţile celor ce-l ascultă. Precum cerul se împodobeşte cu stelele, tot astfel şi Biserica lui Dumnezeu, cu sfinţii mucenici. Precum florile împodobesc cîmpul, tot astfel şi mucenicii Biserica. Pomenirea mucenicilor este iertare de datorii, doctorie pentru boli, mîngîiere celor necăjiţi, izbăvire celor ce pătimesc de duhuri necurate şi sănătate iubitorilor de mucenici. Nevoinţele cele mari ale mucenicilor sînt cununi strălucite ale sfinţilor, pentru că ei şi-au dat trupurile lor la bătăi, toate cele frumoase ale lumii acesteia le-au socotit ca gunoiul, numai de Hristos să nu se lepede. De aceea şi Domnul le-a răsplătit a fi ca îngerii cei fără de trupuri. Vechiul vrăjmaş al neamului omenesc, sîrguindu-se să-i biruiască, li s-a făcut pricinuitor de locuinţa Raiului; şi tot el n-a încetat a porni fiarele cele cumplite asupra celor dreptcredincioşi.

Acela şi în vremurile noastre, zice Uar, sluga Sfîntului Teodor, scriitorul pătimirii lui, a ridicat fiara cea cumplită asupra turmei lui Hristos, adică pe Liciniu, căruia, dreptcredinciosul împărat Constantin îi dăduse ca femeie pe sora sa. Acest Liciniu luînd sceptrul de la păgînul Maximian şi urmînd aceluia în toate, a ridicat prigonire asupra celor ce erau însemnaţi prin dreapta credinţă şi a trimis poruncă în toate cetăţile şi ţările sale păgîneşti, prin care a ucis ostaşi viteji fără de număr. Continuă să citești 8 februarie: TROPARUL SF. TEODOR STRATILAT (Gr, Ro, En)

PARACLISUL SFÂNTULUI PARTENIE DIN LAMPSAKOS, TĂMĂDUITORUL CANCERULUI ŞI AL TUTUROR BOLILOR ŞI BIRUITORUL DEMONILOR (7 februarie)

7_feb_parthenius_bishop_of_lampsaka (1)

ORNAM1

PARACLISUL SFÂNTULUI PARTENIE DIN LAMPSAKOS, TĂMĂDUITORUL CANCERULUI ŞI AL TUTUROR BOLILOR ŞI BIRUITORUL DEMONILOR

De este preot, începe aşa:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Apoi:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin. Continuă să citești PARACLISUL SFÂNTULUI PARTENIE DIN LAMPSAKOS, TĂMĂDUITORUL CANCERULUI ŞI AL TUTUROR BOLILOR ŞI BIRUITORUL DEMONILOR (7 februarie)

7 februarie: SFÂNTUL PARTENIE, EPISCOPUL LAMPSAKULUI, GRECIA (Troparul, Viaţa, Canonul, Acatistul)

SFÂNTUL PARTENIE, EPISCOPUL LAMPSAKULUI, GRECIA

Cel numit cu numele fecioriei, Sfîntul Partenie, s-a născut în Melitopoli. Tatăl său se numea Cristofor şi era diacon al Sfintei Biserici lui Dumnezeu din acea cetate. Partenie n-a învăţat carte; de la început însă, ascultînd cele citite, îşi aducea aminte multe din dumnezeiasca Scriptură, ca un cărturar ales. Crescînd cu anii, şedea la un lac de aproape, pescuind şi vînzînd peşte, dînd şi milostenie la săraci. El, din mica sa vîrstă învrednicindu-se darului lui Dumnezeu, îl tăinuia înaintea oamenilor, iar în anul al 18-lea al vieţii sale, a început a face minuni, gonind diavolii din oameni, prin chemarea preasfîntului nume al lui Hristos. Începînd a străbate în popor vestea despre dînsul, a aflat de el şi preasfinţitul Filip, episcopul Melitopoliei. Acesta, chemîndu-l la dînsul şi toate cele despre dînsul cercetîndu-le, s-a minunat de faptele lui cele bune şi de darul lui Dumnezeu ce se afla într-însul. Deci, a poruncit să-l înveţe carte şi, după ce a învăţat, l-a sfinţit preot chiar nevrînd şi i-a încredinţat lui cîrmuirea bisericească. Iar Sfîntul Partenie, fiind în rînduiala preoţiei, mai mult se nevoia şi, cîştigînd îndoit darul dumnezeiesc al sfinţeniei şi al facerii de minuni, tămăduia toate bolile şi făcea multe semne preaminunate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos.

Între alte minuni ale lui, s-au întîmplat şi unele ca acestea: L-a întîmpinat în drum un om pe care-l lovise în obraz un taur cu cornul, încît i-a scos ochiul, pe care îl ţinea cu mîna lui tremurîndă. Sfîntul, luîndu-l cu mîna, l-a pus la locul lui şi, cu apă spălîndu-l, în trei zile l-a tămăduit desăvîrşit. O femeie, avînd o vătămare cumplită şi netămăduită în părţile trupului cele ascunse, a venit la sfîntul cerîndu-i tămăduire, iar cuviosul făcîndu-i semnul crucii pe fruntea ei, îndată acea femeie s-a tămăduit. Altă dată, mergînd sfîntul să cerceteze pe un bolnav şi trecînd pe lîngă casa unui boier, un cîine mare scăpînd din lanţuri şi din poartă alergînd asupra lui s-a suit cu picioarele dinainte pe umerii lui, vrînd cu dinţii să muşte faţa sfîntului. Iar el a suflat asupra lui şi făcîndu-şi semnul crucii, îndată cîinele a murit şi l-a aruncat sfîntul de pe umerii săi. Continuă să citești 7 februarie: SFÂNTUL PARTENIE, EPISCOPUL LAMPSAKULUI, GRECIA (Troparul, Viaţa, Canonul, Acatistul)

7 februarie: Sfântul Ierarh Partenie, făcătorul de minuni, episcopul Lampsakului, Grecia

 

Sfântul Partenie, al cărui nume se tâlcuieşte „feciorie”, se născu în vreme sfântului împărat Constantin cel Mare, în Melitopoli. Tatăl său era diacon, deprinzând de la dânsul slujirea lui Dumnezeu. Chiar dacă  nu învăţă carte, ascultând cele citite, le păstra în mintea sa ca un cărturar ales.

Când crescu, se sălăşlui lângă un lac, unde se îndeletnici cu pescuitul, iar agoniseala o împărţea săracilor.

Încă din coplărie se învrednici de darul lui Dumnezeu pe care se străduia să îl ascundă înaintea oamenilor, iar pe când avea 18 ani, începu a face minuni, izgonind diavolii din oameni, Continuă să citești 7 februarie: Sfântul Ierarh Partenie, făcătorul de minuni, episcopul Lampsakului, Grecia

7 Februarie: Pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Partenie, Episcopul Lampsacului

Preacuviosul părintele nostru Partenie, episcopul Lampsacului

Acest preacuvios a trăit pe vremea împărăţiei marelui Constantin, şi era fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole. Cu toate că nu ştia la început carte, totuşi se nevoia îndeletnicindu-se cu orice lucrare de fapte bune. Astfel, ocupându-se uneori cu pescuitul, împărţea peşte în dar celor ce cereau de la el. Şi atât de mare era evlavia şi virtutea lui ascunsă, încât şi dar de la Dumnezeu primise de a alunga demonii şi a tămăduit tot felul de boli.

Continuare

.

Sursa: Psalții Catedralei Patriarhale

7 Februarie: Mireasma Sfântului Partenie, Episcopul Lampsacului

Mireasma Sfântului Partenie, Episcopul Lampsacului

Știi mămică, de ce îmi place să merg și să mă închin la Capul lui de multe ori? Pentru că miroase frumos și miroase altfel de cum miroase icoana Maicii Domnului de aici”.

Foarte deosebită a fost mireasma care s-a revărsat de la sfânt în vara lui 1993, când a fost vizitată mănăstirea noastră de un ieromonah de la Sinai. Încă de când urca mașina care-l aducea aici, și pe măsură ce se apropia, o mireasmă puternică s-a răspândit din biserică. A umplut biserica, a umplut curtea bisericii și nu numai, s-a revărsat și dincolo de curte, ca să-l întâmpine pe ieromonah. Maicile mănăstirii au simțit această mireasmă sfântă. Însă nu numai ele, ci și pelerinii vizitatori ai mănăstirii. Și, firește, unii se întrebau: «Dar cu ce parfumuri ați dat de miroase așa frumos peste tot?» – și răspunseră atunci, și cam în același fel răspund de fiecare dată când li se pun întrebări de acest fel despre mireasma specifică a sfântului: «Noi nu numai că nu stropim cu parfumuri, dar și substanțele pe care le folosim, ca să curățim sfintele vase din biserică nu se simt chiar așa pentru parfumul lor, ci dimpotrivă». Mireasma aceea plăcută a ținut cât a stat călugărul la mănăstire și când a plecat, s-a stins încet-încet”.

Continuă să citești 7 Februarie: Mireasma Sfântului Partenie, Episcopul Lampsacului

7 februarie: Sfântul Nou Mucenic Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia

Sfântul Nou Mucenic Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia

(7 februarie)

Sf Nou Mc Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia (1867) 5

Acesta s-a născut la 24 mai 1846 din părinți binecredincioși, Nicolae și Catherina. Tatăl său era preot, iară mama era de neam nobil. Aceștia își crescură cei 3 copii în evlavie pentru cele ale Bisericii. Ostenelile câmpului și ale gospodăriei nu l-au împiedicat pe sfântul Gheorghe de la studiu, în ciuda educației ale modeste, căci mult îndrăgea să citească viețile sfinților și mai cu seamă cele ale sfinților mucenici.

În anul 1865, plin de tulburări, el citi viața unui mare mucenic și pătruns de pătimirea acestuia pentru credință se rugă fierbinte zicând:

– Hristoase al meu, învrednicește-mă a-mi vărsa sângele pentru dragostea Ta.

La ivirea Revoluției cretane (1866-1869), în anul 1866, sfântul Gheorghe fu curier, căci purta epistolele și proclamațiile între liderii revoluției.

Duminică, 5 februarie 1867, sfântul Gheorghe care avea pe atunci 21 de ani se afla în satul Fournes din Kinonia participând la luptă fiind în continuare curier. În acea zi, un număr foarte mare de turci înconjurară satul prinzând mulți cretani între care și sfântul Gheorghe. Din pricina faptului că purta documente ale revoluționarilor, turcii îl luară dintre cretani și îl îndemnară să treacă la islamism dacă dorește să se cruțe pe sine de chinuri și moarte. Celor ce stăruiau sfântul Gheorghe le răspunse:

Continuă să citești 7 februarie: Sfântul Nou Mucenic Gheorghe din Alikianos, Creta, Grecia

7 februarie: Cuviosul Luca din Steiri

Cuviosul Luca din Steiri

Strămoșii cuviosului Luca, adică bunicii din partea tatălui, s-au născut în Eghina. Au fost însă nevoiți s-o părăsească, dimpreună cu mulți alți locuitori ai insulei, din cauza invaziilor piraților sarazini (865-870 d.H.). Din Eghina s-au refugiat în provincia Hrisós (vechea Kríssa) din regiunea Fokís, stabilindu-se inițial în muntele Ioánnis (sau Ioannitzís), aproape de țărmul mării. Însă, întrucât nici acolo nu erau în siguranță, căci și acele regiuni, fiind aproape de mare, erau des prădate și jefuite de către pirații sarazini, au fost nevoiți să părăsească și acel loc, mutându-se în Vathýs (Itéa de azi), un oraș aflat la malul mării. Acolo l-au născut pe tatăl cuviosului Luca, căruia i-au pus numele Ștefan.

Însă din nou, ca și cum i-ar fi călăuzit Însuși Dumnezeu, au plecat și din acel loc, alegând să locuiască în orașul Kastórion din regiunea Fokís (Kastrí de astăzi), lângă orașul antic Delfí. Acolo, fiul lor Ștefan, care devenise deja un tânăr matur, s-a căsătorit cu Evfrosíni, viitoarea mamă a cuviosului, a cărei familie înstărită provenea și ea tot din insula Eghina.

Continuă să citești 7 februarie: Cuviosul Luca din Steiri

CANONUL PARACLITIC AL SFÂNTULUI FOTIE CEL MARE, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI, CEL ÎNTOCMAI CU APOSTOLII ŞI MĂRTURISITORUL (6 februarie)

Continuă să citești CANONUL PARACLITIC AL SFÂNTULUI FOTIE CEL MARE, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI, CEL ÎNTOCMAI CU APOSTOLII ŞI MĂRTURISITORUL (6 februarie)

%d blogeri au apreciat: