ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΕΒΕΒΗΛΩΣΑΝ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΛΥΔΔΗΣ. / NIŞTE NECUNOSCUŢI AU PROFANAT CIMITIRUL COMUNITĂŢII GREC-ORTODOXE DIN LYDDA – PATRIARHIA IERUSALIMULUI (GREEK)

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΕΒΕΒΗΛΩΣΑΝ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΛΥΔΔΗΣ.

[slideshow]

Ἄγνωστοι μέχρι στιγμῆς προεκάλεσαν σοβαράς ζημίας εἰς τάφους τοῦ Κοιμητηρίου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου εἰς Λύδδαν. Ἐνοριακόν κέντρον τῆς Κοινότητος αὐτῆς εἶναι ἡ Ἱερά Προσκυνηματική Μονή τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐν ᾗ καί ὁ Τάφος αὐτοῦ.Εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπό τῆς Μονῆς καί παρά τήν Λέσχην τῆς Κοινότητος εὑρίσκεται τό Κοιμητήριον αὐτῆς, τό ὁποῖον ὑπέστη τάς φθοράς εἰς θραύσεις σταυρῶν τῶν μνημείων, ἐπιταφίων πλακῶν καί ἐπιγραφῶν καί ρῖψιν αὐτῶν ἐπί τῆς γῆς.

Τό γεγονός ἀναμετεδόθη τήν Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 9ην /22αν Μαΐου 2011, ἀπό τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν τοῦ Ἰσραήλ εἰς τάς εἰδήσεις εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν.

Ἅμᾳ τῇ ἐπιστροφῇ Αὐτοῦ ἐκ τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος εἰς τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετέβη ἐπί τόπου εἰς τό Κοιμητήριον καί εἶδε τάς προκληθεῖσας ζημίας μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ὁσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ ἡγουμενου τοῦ Προσκυνήματος Ἁγίου Γεωργίου Λύδδης π. Σωφρονίου, τοῦ Προέδρου καί ἄλλων ἐκπροσώπων τῆς Κοινότητος Λύδδης.

Τό Πατριαρχεῖον εἶναι πεπεισμένον ὅτι αἱ ἐνέργειαι τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας διά τόν ἐντοπισμόν τῶν δραστῶν τῆς ἀσεβοῦς ταύτης πράξεως πρός τά σύμβολα τῆς πίστεως καί τούς ἐν Θεῷ ἀποθανόντας, θά ὁδηγήσουν εἰς τήν ἀπονομήν τῆς δικαιοσύνης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

(Θα προστεθεούν σχετικές φωτογραφίες εντός των επομένων ωρών.)

Source:http://www.jp-newsgate.net