Επιστολή – απάντηση Μητροπολίτου Ράσκας και Πριζρένης Αρτεμίου προς τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ – SCRISOARE DE RĂSPUNS A EPISCOPULUI ARTEMIE DE RAŞKA ŞI PRIZREN CĂTRE MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU (GREEK)

Επιστολή – απάντηση Μητροπολίτου Ράσκας και Πριζρένης Αρτεμίου προς τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ


ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΡΑΣΚΑΣ-ΠΡΙΖΡΕΝΗΣ

ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ

Ἀρ. πρωτ.: 3

08.02.2011

 

Τῷ Σεβασμιωτάτῳ

Μητροπολίτῃ Πειραιῶς

Kυρίῳ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΕΛΛΑΣ

Σεβασμιώτατε, ἀγαπητέ μοι ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Εἴμεθα βαθέως εὐγνώμονες διά τήν ἀπό 31.01.2011 ἐπιστολήν Ὑμῶν, τήν πλήρη ἀγάπης καί συμπαραστάσεως, μέ τά θεόπνευστα λόγια τῆς ὁποίας ἐπαρηγορήσατε τήν ψυχήν ἡμῶν. Τῷ ὄντι, ἐδῶ καί ἕν ἔτος, κατά παραχώρησιν Θεοῦ, εὑρισκόμεθα ὑπό διωγμόν, ὑφιστάμεθα δυσχερείας καί δοκιμασίας πολλάς.

Περιποιεῖ εἰς ἡμᾶς ἰδιαιτέραν χαράν τό γεγονός ὅτι ἐξελάβατε ὀρθῶς τό νόημα τῆς ἡμετέρας ἐπιστολῆς. Διά τῆς ὀρθῆς ὑφ᾿ Ὑμῶν ἑρμηνείας τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐνεθαρρύνατε καί ἐστηρίξατε, τόσον ἡμᾶς προσωπικῶς, ὅσον καί τούς μοναχούς ἡμῶν καί τόν πιστόν λαόν ὅστις εἶναι μέ τό μέρος ἡμῶν, ὥστε νά ἀνθέξουμε εἰς τόν δρόμον τοῦ ἀγῶνος καί τοῦ μαρτυρίου ὑπέρ ἀληθείας καί ὀρθῆς Πίστεως.

Ὑπέρ τῆς Πίστεως, ἥν παρέδωκαν ἡμῖν οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες ἡμῶν, ὥστε νά ζῶμεν ἐν αὐτῇ καί νά σωζόμεθα δι’ αὐτῆς, διαφυλάσσοντας τό ἡμέτερον ποίμνιον καί ἡμᾶς αὐτούς ἐκ τῶν πολυαρίθμων πειρασμῶν τοῦ νῦν καιροῦ, ἰδιαιτέρως δέ ἐκ τῆς κακοήθους παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἥτις –φεῦ– ἐρρίζωσε μέ βαθείας ρίζας εἰς πάσας τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.

Ἀληθῶς ἡ παναίρεσις ταύτη ὑποκινεῖται –ὡς πολύ ὀρθῶς Ὑμεῖς διεπιστώσατε καί εὐθαρσῶς ὁμολο-γήσατε– ὑπό τοῦ δαιμονιώδους Ἀμερικανοσιωνιστικοῦ παράγοντος καί τῶν παραρτημάτων του, τῶν μασονικῶν σέ κάθε χώρα στοῶν…

Τό ὄντως παρήγορον εἶναι ὅτι εἰς ὅλους τούς Ὀρθοδόξους λαούς ὑπάρχουσι γενναῖοι ἀγωνισταί, τόσον μεταξύ τῶν Ἀρχιερέων (ὡς ἡ Ὑμετέρα Σεβασμιότης) ὅσον καί μεταξύ κλήρου, μοναχῶν καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ, οἵτινες ἀγωνίζονται διά τήν διατήρησιν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀσπίλου καί ἀνοθεύτου (ἰδίᾳ δέ τά περισσότερα ὀργανωμένα ἀνά τόν κόσμον ἱερά μοναστή-ρια ἔχουσι παγιωμένας παραδοσιακάς ὀρθοδόξους θέσεις), ἐνθυμίζοντας διά μίαν ἀκόμη φοράν εἰς ἡμᾶς τά ἀψευδῆ λόγια τοῦ Κυρίου πρό τῆς ἐνδόξου Αὐτοῦ Ἀναλήψεως ὅτι «ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄, 20), καί ὅτι «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν» τῆς Ἐκκλησίας Του (Ματθ. ιστ΄, 18).

Ἐπί πᾶσι τούτοις, εὐχόμενος εἰς τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα καλήν ἀρχήν τῆς Νηστείας τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, ταπεινῶς ἐκζητῶ τήν ἀρχιερατικήν Ὑμῶν εὐλογίαν καί προσευχήν, διατελῶν ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ.

Ὁ ἀδελφός Ὑμῶν καί συλλειτουργός

†ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Ἐπίσκοπος Ράσκας-Πριζρένης

καί Κοσσυφοπεδίου-Μετοχίων

Ἐξόριστος

 

Source:aktines.blogspot.com