Ηχητικά και φωτογραφικά ντοκουμέντα από την Μεγάλη Παρασκευή στο Βατοπαίδι – SFÂNTA ŞI MAREA VINERI LA VATOPEDI (PHOTO, AUDIO)

Ηχητικά και φωτογραφικά ντοκουμέντα από την Μεγάλη Παρασκευή στο Βατοπαίδι

Source:  VatopaidiFriend

VatopaidiFriend: Μπορείτε να δείτε πως τελέσθηκε χθες το βράδυ η Ακολουθία του Επιταφίου στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου και να  ακούσετε και μερικά πολύ ωραία τροπάρια, όπως τα έψαλλαν οι Πατέρες της Μονής. Από ότι μάθαμε φιλοξενήθηκαν στην Μονή χθες το βράδυ 270 προσκυνητές. Ευχαριστούμε τον Κώστα Σπανό για την αποστολή του υλικού.

Μπορείτε να ακούσετε το Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής σε ήχο πλ. α΄ και μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού.

Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον, τὸ φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου, σὺν Νικοδήμῳ, καὶ θεωρήσας νεκρὸν γυμνὸν ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν· Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ! ὃν πρὸ μικροῦ ὁ ἥλιος ἐν Σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος, ζόφον περιεβάλλετο, καὶ ἡ γῆ τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο, καὶ διεῤῥήγνυτο ναοῦ τὸ καταπέτασμα· ἀλλ´ ἰδοὺ νῦν βλέπω σε, δι´ ἐμὲ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον· πῶς σε κηδεύσω Θεέ μου; ἢ πῶς σινδόσιν εἱλήσω; ποίαις χερσὶ δὲ προσψαύσω, τὸ σὸν ἀκήρατον σῶμα; ἢ ποία ᾄσματα μέλψω, τῇ σῇ ἐξόδῳ Οἰκτίρμον; Μεγαλύνω τὰ Πάθη σου, ὑμνολογῶ καὶ τὴν Ταφὴν σου, σὺν τῇ Ἀναστάσει, κραυγάζων· Κύριε δόξα σοι.

Se ton anavallomenon

Τα Αναστάσιμα Ευλογητάρια, όπως τα ψάλλουν ιδιαίτερα στο Βατοπαίδι, σε ήχο πλ. α΄ και μέλος Ματθαίου του Βατοπαιδινού.

Anastasima Evlogitaria

[slideshow]

Το Τροπάριο «Τον ήλιον κρύψαντα…» του Γεωργίου Ακροπολίτου σε ήχο πλ. α΄ και μέλος Μάρκου Βασιλείου, που ψάλλεται μετά την περιφορά του Επιταφίου:

Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτῖνας καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ διαῤῥαγὲν τῷ τοῦ Σωτῆρος θανάτῳ ὁ Ἰωσὴφ θεασάμενος, προσῆλθε τῷ Πιλάτῳ καὶ καθικετεύει λέγων· Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ. Δός μοι τοῦτον τόν ξένον, ὃν ὁμόφυλοι μισοῦντες θανατοῦσιν ὡς ξένον. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ξενίζομαι βλέπειν τοῦ θανάτου τὸν ξένον. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὅστις οἶδε ξενίζειν τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ξένους. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν Ἑβραῖοι τῷ φθόνῳ ἀπεξένωσαν κόσμῳ. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ, ὃς ὡς ξένος οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν ποῦ κλίνῃ. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ἡ μήτηρ ὁρῶσα νεκρωθέντα, ἐβόα· Ὦ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, εἰ καὶ τὰ σπλάγχνα τιτρώσκομαι καὶ καρδίαν σπαράττομαι νεκρόν σε καθορῶσα, ἀλλὰ τῇ σῇ ἀναστάσει θαῤῥοῦσα μεγαλύνω. Καὶ τούτοις τοίνυν τοῖς λόγοις δυσωπῶν τὸν Πιλᾶτον ὁ εὐσχήμων λαμβάνει τοῦ Σωτῆρος τὸ σῶμα, ὃ καὶ φόβῳ ἐν σινδόνι ἐνειλήσας καὶ σμύρνῃ κατέθετο ἐν τάφῳ τὸν παρέχοντα πᾶσι ζωὴν αἰώνιον καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Ton Ilion Krypsanta