Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΥΧΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – CITIREA RUGĂCIUNII DE IERTARE ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO, GREEK)

Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΥΧΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

 

[slideshow]

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 21ης Φεβρουαρίου /6ης Μαρτίου 201, συμφώνως πρός τήν τάξιν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ὁ ἡγούμενος αὐτῆς καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἀνέγνωσεν εἰς τό τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης τήν συγχωρητικήν εὐχήν  δι’ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, συγχώρησιν καί συνδιαλλαγήν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.Μετά τήν ἀνάγνωσιν τῆς συγχωρητικῆς εὐχῆς καί ἐν ᾧ οἱ ψάλται ἔψαλλον τό: «Ἐπί τόν ποταμόν Βαβυλῶνος…», οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου ἀντήλλαξαν μετά τοῦ Μακαριωτάτου καί μεταξύ αὐτῶν τόν ἐν Χριστῷ ἀδελφικόν ἁσπασμόν, οἱ δέ λοιποί Ἁγιοταφῖται Πατέρες, αἱ μονάζουσαι καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς παροικίας Ἱεροσολύμων διερχόμενοι ἠσπάσθησαν τήν χεῖρα τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων καί ἐν συνεχείᾳ ἀντήλλαξαν μεταξύ αὐτῶν τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν καί τήν εὐχήν «Καλή Σαρακοστή».

 

Source:www.jp-newsgate.net