Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ. – LITURGHIA PASCALĂ ÎN PREASFÂNTUL MORMÂNT (PHOTO, 2011)

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ.

[slideshow]

Τό γεγονός τῆς μνήμης τῆς σωτηριώδους καί  λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑωρτάσθη μέ ὅλην τήν εὐλάβειαν, εὐταξίαν καί  μεγαλοπρέπειαν εἰς τόν τόπον, ἐν ᾧ ἔλαβε αὕτη χώραν, εἰς τό αὐτόν τόν κενόν καί ὄλβιον ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἑορτασμός τοῦ γεγονότος τούτου ἤρχισε τήν 11.00 μ.μ. ὥραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἀπό τῆς Πύλης τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου, ὅτε, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἤρξατο τῆς καθόδου αὐτῆς ἡ Πατριαρχική Συνοδεία καί περάσασα πρό τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως καί τόν Πανάγιον Τάφον, εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα εἰς τό Καθολικόν. Ἐνταῦθα οἱ ἱερεῖς  ἔλαβον εὐλογίαν ἐκ τοῦ ἐπί τοῦ Θρόνου Αὐτοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί  ἤρξαντο ἐνδύεσθαι τά ἑόρτια ἀναστάσιμα αὐτῶν ἄμφια, εἶτα δέ ὁ Μακαριώτατος λαβών καιρόν, ἤρξατο ὡσαύτως ἐνδύεσθαι ἐν τῷ Ἱερῷ, ὁμοῦ δέ μετ’ Αὐτοῦ  οἱ Ἀρχιερεῖς, ἐν ᾧ ἐψάλλετο ὁ Κανών «Κύματι θαλάσσης».

Τούτων συμπληρωθέντων, ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησεν ἀπό τῆς Πύλης τοῦ Καθολικοῦ τήν Ἁγίαν Εἴσοδον καί ἤρξατο ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου.

Μετά τοῦτο ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τήν ἀναστάσιμον εὐαγγελικήν περικοπήν, μετά τοῦτο δέ κατά τήν Τυπικήν διάταξιν ἐψάλη ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τό «Χριστός Ἀνέστη» δεκάκις καί  ἐσυνεχίσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου μετά τοῦ Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως «Ἀναστάσεως ἡμέρα», τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ τοῦ Ὄρθρου ἐτελέσθη πανηγυρική θ. Λειτουργία ἐπ’ αὐτοῦ τούτου τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, προεξάρχοτος τοῦ Μακαριωτάτου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Μητροπολιτῶν Καπιτωλιάδος Ἡσυχίου, Βόστρων Τιμοθέου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως καί Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί τοῦ παρεπιδημοῦντος Ἀρχιερέως τῆς Γεωργιανῆς Ἐκκλησίας κ. Stephane Tsageri and Lentekhi καί πολλῶν ἱερέων καί διακόνων καί ἐν ᾧ τό ἀσφυκτικῶς συνωστιζόμενον Ἐκκλησίασμα πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί  εἰς τό Καθολικόν ἔψαλε τό «Χριστός Ἀνέστη», καί συχνάκις ἐν χαρᾷ καί ἀλαλαγμῷ ἐν ἰαχαῖς «Χριστός Ἀνέστη», διέκοπτε τήν ἀκολουθίαν, ὅπερ παρά τήν δυσκολίαν νά παρακολουθήσῃ ἐν ἡσυχίᾳ τήν θείαν Λειτουργίαν ἐγένετο δεκτόν ὡς ἔκφρασις θερμῆς καί ἐνθουσιώδους πίστεως.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ἀνέγνωσεν ἔμπροσθεν τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τό μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, (βλ. ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/gr/2011/04/13/3191/).

Ἀπολύσεως γενομένης, ὁ Μακαριώτατος μετά τῶν συλλειτουργούντων Αὐτῷ εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, ἐν ᾧ περί τούς δέκα ἱερεῖς ἔλαβον θέσιν ἐντός τοῦ Καθολικοῦ καί ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, κοινωνοῦντες τό Ἐκκλησίασμα.

Ἀπό τοῦ Ἱεροῦ  ἐξελθών μεθ’ ὅλης τῆς συνοδείας ὁ Μακαριώτατος, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἀνῆλθον εἰς τό Πατριαρχεῖον καί εἰσῆλθον εἰς τό Ἐπιτροπικόν, ἔνθα ἔλαβον πασχαλινόν ᾠόν καί τυρόν, εὐχαριστοῦντες τόν Θεόν διά τήν πνευματικήν πανδαισίαν ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ καί τήν ὑλικήν τοιαύτην ἐν τῷ Ἐπιτροπικῷ.

Source:www.jp-newsgate.net