Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – LUNEA LUMINATĂ ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO, GREEK)

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 12ην /25ην Ἀπριλίου 2011, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, ἡ ἑορτάσασα τήν ἑορτήν τῆς Ἀναστάσεως εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἑώρτασε τήν Ἀνάστασιν εἰς τόν τόπον τῆς μετανοίας αὐτῆς, εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.Τῆς ἀναστασίμου ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θ. Λειτουργίας προεξῆρξεν ὡς χοροστατῶν ὁ ἡγούμενος τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Εἰς τήν ἑόρτιον ἀναστάσιμον Λειτουργίαν συμμετεῖχον οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες, Ἀρχιερεῖς καί Ἱερομόναχοι, μετ’ αὐτῶν δέ πολλοί τῶν προσκυνητῶν, ἀσφυκτικῶς πληρώσαντες τόν Ναόν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος ἐνδεδυμένος τόν μανδύαν καί οἱ Ἀρχιερεῖς φέροντες τά ἐγκόλπια καί οἱ ἱερομόναχοι τόν σταυρόν αὐτῶν, ἀνῆλθον ἐν πομπῇ, τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων τό «Χριστός Ἀνέστη» εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἔλαβε χώραν ὁ πασχάλιος ἀδελφικός ἀσπασμός καί ἡ διανομη τῶν πασχαλίων ᾠῶν καί ἡ εὐλογία τῶν πορσκυνητῶν ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Θεοφίλου.

Source:www.jp-newsgate.net