Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ / SĂRBĂTOAREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI ( 2 /15 FEBRUARIE 2011) (PHOTO, GREEK)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

SĂRBĂTOAREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI  ( 2 /15 FEBRUARIE 2011)

 

(PHOTO, GREEK)

 

[slideshow]

 

Μία τῶν εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Πατριαρχείου ἐντός τῶν τειχῶν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων εἶναι ἡ Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας, ἑορτάζουσα κατά τήν Δεσποτικήν ἑορτήν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, 2αν Φεβρουαρίου ἑκάστου ἔτους, ὡς καί ἐφέτος ἑώρτασε τήν Τρίτην  2αν /15ην Φεβρουαρίου 2011. Ἡ Ἱερά αὕτη Μονή, κειμένη εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν, πολύ πλησίον τοῦ Πατριαρχείου, εἶναι μία τῶν ἀρχαιοτάτων Ἱερῶν Μονῶν. Εἰς αὐτήν φυλάσσεται ἀρχαία καί θαυματουργός εἰκών τῆς Παναγίας τῆς Σεϊδανάγιας ἐκ τῆς Συρίας ἐλθούσης εἰς τά μέρη τοῦ Πατριαρχείου.

Προσφάτως ἀνεκαινίσθη καί συνετηρήθη τῇ ἐπιστασίᾳ τοῦ Ἀρχιτέκτονος τοῦ Πατριαρχείου κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου, χάρις εἰς τάς προσπαθείας τῆς καθηγουμένης Ὁσιωτάτης μοναχῆς Σεραφείμας, μετά τῆς ὁποίας συμμονάζουν περί τάς εἴκοσι μονάζουσαι τοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς τήν Ἱεράν ταύτην Μονήν ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θ. Λειτουργία τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς. Προεξάρχων τῆς πανηγύρεως ταύτης ἦτο ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, μετά τοῦ ὁποίου συνελειτούργησαν ἱερομόναχοι καί διάκονοι, ἐν κατανυκτικῇ συμμετοχῇ εὐσεβοῦς πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐξ Ἑλλήνων τῆς παροικίας, μοναζουσῶν καί Ἀραβοφώνων Ὀρθοδόξων.

Διαρκούσης τῆς θ. Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν ἐκ τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου.

Τόν Σεβασμιώτατον, τήν συνοδείαν αὐτοῦ καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη φιλοφρόνως μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἡ καθηγουμένη Ὁσιολογιωτάτη μοναχή Σεραφείμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

Source: http://www.jp-newsgate.net