Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI EFTIMIE ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO, GREEK)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.


[slideshow]

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων τήν 20ην Ἰανουαρίου/2αν Φεβρουαρίου 2011. Ὁ ὅσιος πατήρ ἡμῶν Εὐθύμιος προσῆλθεν ὡς κληρικός εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἀπό τήν πατρίδα αὐτοῦ, Μελιτινήν τῆς Ἀρμενίας, τό ἔτος 420 μ.Χ. εἰς ἡλικίαν 30 περίπου ἐτῶν. Ἠσκήτευσεν εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας μέ συνασκητήν τόν ὅσιον Θεόκτιστον καί ἵδρυσε μοναστήριον-Λαύραν εἰς τήν ἔρημον δεξιά τῷ κατερχομένῳ ἀπό Ἱεροσόλυμα εἰς Ἱεριχώ μετά τήν Βηθανίαν.Εἰς τήν Λαύραν αὐτήν καθωδήγησεν ἑκατοντάδας ἤ ἀκριβέστερον χιλιάδας μοναχῶν εἰς τήν μοναχικήν βιοτήν καί τήν ἐν Χριστῷ τελείωσιν, ἀναδεικνυόμενος πρότυπον ὁσίου πνευματικοῦ ἀνδρός καί διδασκάλου, ἱεραποστόλου πρός τούς νομάδας ἐλθόντας ἐκ Περσίας, προασπιστής τοῦ Χριστολογικοῦ Δόγματος τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος (451 μ.Χ.) καί ποιητής σημείων καί θαυμάτων, τῇ θείᾳ βοηθείᾳ, διά τήν παρηγορίαν ἀσθενῶν καί ἐνδεῶν.

Ὁ ὅσιος Εὐθύμιος μετά τοῦ ὁσίου Θεοκτίστου εἶναι οἱ διδάσκαλοι εἰς τήν μοναχικήν ζωήν καί τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου. Ἀπεβίωσεν εἰς ἡλικίαν 96 ἐτῶν. Τόν βίον αὐτοῦ συνέγραψεν ὁμοῦ μετ’ ἄλλων Παλαιστινίων Ἁγίων ὁ Κύριλλος ὁ Σκυθοπολίτης.

Ἡ ἱδρυθεῖσα ὑπ’αὐτοῦ Λαύρα, καταστραφεῖσα ὑπό τοῦ χρόνου καί τῶν ἐπιδρομῶν, ἀνεσκάφη τόν 19ον αἰῶνα καί πρό εἰκοσαετίας ὑπό τοῦ Ἕλληνος Ἀρχαιολόγου κ. Ἰωάννου Μεϊμάρη, εἴτα δέ ὑπό τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας καί διατηρεῖται σήμερον ὡς ἐπισκέψιμος ἀρχαιολογικός χῶρος.

Ἡ μνήμη τοῦ τοιούτου μεγάλου ὁσίου ἀνδρός ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν παρά τό Πατριαρχεῖον.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί τῆς θ. Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς εἰς τήν ἐν λόγῳ Ἱεράν Μονήν προεξῆρξεν ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ ἱερομονάχων καί διακόνων.

Εἰς τήν ἑορτήν προσέτρεξαν μοναχοί,μοναχαί καί λαϊκοί  καί ἐπλήρωσαν τόν ναόν καί ἐτίμησαν τόν Ἅγιον καί ἐδόξασαν τόν Θεόν, τόν παρέχοντα τούς ἁγίους Αὐτοῦ τῇ Ἐκκλησία ὡς πρότυπα ζωῆς ἐν Χριστῷ καί πρέσβεις ἐν οὐρανῷ.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἐδεξιώθη τόν Σεβασμιώτατον καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ καί τούς ἑορταστάς εἰς τό ἡγουμενεῖον ἡ καθηγουμένη Ὁσιωτάτη μοναχή Χριστονύμφη.

Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη κατά τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς καί ἐπί τῶν ἐρειπίων τῆς Βασιλικῆς τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ ὁσίου, τῇ εὐγενεῖ ἀδείᾳ τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας ὑπό τοῦ ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου μέ συμμετοχήν εὐαρίθμων πιστῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

Source:www.jp-newsgate.net