Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI SPIRIDON ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (2010, FOTO, GREEK)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

[slideshow]

Μία ἐκ τῶν εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Πατριαρχείου ἐντός τῶν τειχῶν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων εἶναι ἡ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, προσκειμένη ἐσωτερικῶς εἰς τό βόρειον τμῆμα τοῦ τείχους, τοῦ μεταξύ τῆς Νέας Πύλης καί τῆς Πύλης τῆς Δαμασκοῦ. Ὁ ἱερός ναός αὐτός πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος εἶναι σχετικῶς μικρός καί ἀπέριττος, ηὐπρεπισμένος ὅμως καί κεκαλλωπισμένος κυρίως ὑπό τοῦ ὑπέρ τήν εἰκοσαετίαν διατελέσαντος ἡγουμένου ἐν αὐτῷ, μακαριστοῦ Κυπρίου Ἁγιοταφίτου Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου. Τά ὀλίγα πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ οἰκήματα ἐνοικιάζονται ὑπό τοῦ  Πατριαρχείου εἰς Ἕλληνας καί Ἄραβας Χριστιανούς εἰς λίαν χαμηλόν ἐνοίκιον, προκειμένου νά βοηθῶνται οὗτοι εἰς τό ὑπάρχον στεγαστικόν πρόβλημα.

Ἕν τῶν οἰκημάτων τούτων εἶναι τό ἡγουμενεῖον, εἰς τό ὁποῖον κατοικεῖ σήμερον ὁ νῦν ἡγούμενος τῆς Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος.

Εἰς τήν ἐν λόγῳ Ἱεράν Μονήν ἔλαβε χώραν ἡ ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, τό Σάββατον 12ην /25ην Δεκεμβρίου 2010.

Ἡ ἑορτή περιελάμβανε πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ἀφ’ ἑσπέρας καί πανηγυρικήν Θ. Λειτουργίαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργοῦντων αὐτῷ Ἱερομονάχων, Πρεσβυτέρων καί Διακόνων μετά πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος  ἐκ μοναζουσῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Ἑλλήνων, Ἀράβων, Ρώσων καί Ρουμάνων, ἁσπαζομένων τήν μίαν, ἁγίαν καί Ὀρθόδοξον ἡμῶν πίστιν.

Προϊούσης τῆς θ. Λειτουργίας, μετά τήν ἀκολουθίαν ἐν τῷ Κεντρικῷ Μοναστηρίῳ, προσῆλθε πρός προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν & Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος ἐδεξιώθη φιλοξένως εἰς τό ἡγουμενεῖον τόν προεξάρξαντα τῆς πανηγύρεως Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον, τό ἱερατεῖον καί τόν λαόν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

Sursa: http://www.jp-newsgate.net