Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ / SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI SIMEON, PRIMITORUL DE DUMNEZEU, ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (3 /16 FEB.2011) (PHOTO, GREEK)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI SIMEON, PRIMITORUL DE DUMNEZEU, ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (3 /16 FEBRUARIE 2011)

 

(PHOTO, GREEK)

 

[slideshow]

 

Τήν Τετάρτην 3/16 Φεβρουαρίου 2011, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἑώρτασε τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου καί Ἄννης τῆς προφήτιδος. Μία τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ εἶναι αὐτή τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου. Αὕτη κεῖται πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου καί τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου- Κνέσετ. Ἡ ἀρχή αὐτῆς ἀνάγεται εἰς χρόνους ἀρχαίους, καταστραφεῖσα ὅμως εἰς τούς μεσαιωνικούς χρόνους, ἀνεκαινίσθη ἐκ βάθρων περί τά 1850 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀβραμίου, ὁδηγηθέντος εἰς αὐτήν δι’ ὁπτασίας, ὑποδειξάσης αὐτῷ καί τόν ἐν αὐτῇ τάφον τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου.

Εἰς τήν Μονήν ταύτην ἡγουμενεύει ὁ Κύπριος Ἁγιοταφίτης Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδώρητος πλέον τῆς τριακονταετίας. Κατά τό διάστημα τοῦτο ἐπετέλεσε σημαντικώτατον συντηρητικόν καί ἀνακαινιστικόν ἔργον ἐν τῇ Μονῇ, ὡς οὐδείς τῶν πρό αὐτοῦ ἡγουμένων διά δέ τῶν ἐνεργειῶν αὐτοῦ προσφάτως ἡ Μονή ηὐτύχησε νά ἔχῃ μικρόν τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Συμεών, δωρηθέντος τῷ Πατριαρχείῳ, κατόπιν αἰτήσεως αὐτοῦ, παρά τῆς Μητροπόλεως Ζαντάρ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κροατίας καί ἐγκατεσταθέντος ἐν αὐτῇ διά θείας Λειτουργίας, ἧς προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τήν 4ην/17ην Ὀκτωβρίου 2010.

Εἰς τήν Ἱεράν ταύτην Μονήν αὐτοῦ ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου, τοῦ χρηματισθέντος ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μή ἰδεῖν θάνατον πρίν ἴδῃ τόν Χριστόν Κυρίου καί ἀναφωνήσαντος, ὅτε ἐδέχθη Αὐτόν εἰς τάς ἀγκάλας αὐτοῦ, τό «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν Σου, Δέσποτα, κατά τό ρῆμὰ Σου ἐν εἰρήνῃ…», (Λουκ. 2, 22-39).

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας προεξῆρξεν ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί τῆς θ. Λειτουργίας ἀνήμερα προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, ἱερομονάχων καί διακόνων καί συμμετεχόντων ἐν βαθείᾳ κατανύξει πολλῶν μοναζουσῶν καί πολλών λαϊκῶν πιστῶν, διαφόρων ἐθνικοτήτων, μιᾶς ὅμως πίστεως, τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου, ἐλθόντων διά νά προσκυνήσουν καί τό διά πρώτην φοράν εὑρισκόμενον εἰς τήν Μονήν τίμιον λείψανον τοῦ Ἁγίου, ἀνακομισθέν εἰς αὐτήν, ὡς ἄνω ἐξετέθη. Εἰς τό Κοινωνικόν ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον, ἑλληνιστί καί ἀραβιστί.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ γηραιός καθηγούμενος, Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδώρητος ἐδεξιώθη φιλοφρόνως πάντας εἰς τό ἡγουμενεῖον, εὐχαριστῶν τόν Μακαριώτατον διά τό ἐν γένει ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ καί διά τήν μετακομιδήν τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Συμεών, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπῄνεσεν αὐτόν διά τήν φιλοπονίαν καί φιλοξενίαν αὐτοῦ καί ηὐχήθη αὐτῷ τήν ἐν ἀδιαπτώτῳ ὑγιείαν συνέχισιν τῆς διακονίας αὐτοῦ πρός δόξαν Θεοῦ, τιμήν τοῦ Ἁγίου Συμεών καί ἔπαινον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

Source: http://www.jp-newsgate.net