Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΣΑΧΝΙΝ / NAŞTEREA MAICII DOMNULUI ÎN ORAŞULSAHNIN (PATRIARHIA IERUSALIMULUI) – PHOTO, VIDEO (GREEK, ARABIAN)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΣΑΧΝΙΝ.

[slideshow]

Τό Σάββατον, 11ην /24ην Σεπτεμβρίου 2011, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτέλεσε πανηγυρικήν Πατριαρχικήν θ. Λειτουργίαν πρός τιμήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, εἰς τόν ὁμώνυμον ἱερόν ναόν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς πόλεως Σαχνίν τοῦ βορείου Ἰσραήλ.

Ἡ ἐν λόγῳ Κοινότης εἶναι μία τῶν δώδεκα Κοινοτήτων, τῶν ὑπαγομένων εἰς τήν Μητρόπολιν Πτολεμαΐδος-Ἄκκρης. Αὕτη διά κόπων καί μόχθων καί οἰκονομιῶν καί χορηγιῶν εὐλαβῶν δωρητῶν, ἐκ τῶν ὁποίων εἷς ὁ Ἑλληνορθόδοξος Παλαιστίνιος κ. Σαΐδ Χούρη, κατώρθωσε νά ἀνεγείρῃ μεγαλοπρεπῆ ναόν πρός τιμήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, συμπληρούμενον εἰσέτι εἰς κτιριακάς καί διακοσμητικάς ἀνάγκας αὐτοῦ.

Εἰς τόν ἐν λόγῳ ναόν ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος διά τήν ἑορτήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, μετατεθεῖσαν εἰς τήν ὡς ἄνω ἡμέραν διά λόγους ποιμαντικούς, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καί ἐγγάμων Ἀραβοφώνων ἱερέων τῶν ὁμόρων πόλεων τοῦ βορείου Ἰσραήλ.

Εἰς τόν ἀθρόως προσελθόντα Ὀρθόδοξον λαόν τῆς πόλεως, ἵνα τιμήσῃ τήν Δέσποιναν  Θεοτόκον, ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος περί τοῦ πανσέπτου προσώπου τῆς Θεοτόκου καί τῆς συμβολῆς αὐτῆς εἰς τήν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Μετά τήν θείαν Λειτουγίαν ἐγένοντο ἀμοιβαῖαι προσφωνήσεις ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. πρός τόν ἱερέα οἰκονόμον π. Σάλεχ καί τό Κοινοτικόν Συμβούλιον καί τοπικούς Δημαρχιακούς καί Κυβερνητικούς παράγοντας  καί πρός τήν Α.Θ.Μ. ἐκ τούτων, ἤτοι ἐκ τοῦ  ἱερέως τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, τοῦ Δημάρχου, τοῦ Ἀρχιτέκτονος, ὑπογραμμίζουσαι τήν σημασίαν τῶν θείων ἑορτῶν, ἰδίᾳ αὐτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου διά τήν οἰκοδομήν καί τόν ἁγιασμόν τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν καί διά τήν εἰρηνικήν συμβίωσιν καί συνεγασίαν αὐτῶν μετά τῶν ἄλλων συμπολιτῶν αὐτῶν, μελῶν τῶν Χριστιανικῶν ὁμολογιῶν ἤ ὁπαδῶν τῶν ἄλλων θρησκευμάτων.

Ἐν συνεχείᾳ ἠκολούθησεν ἐπίσκεψις εἰς τήν Δημαρχίαν τῆς πόλεως, ὅπου ὁ Δήμαρχος καί τό Κοινοτικόν Συμβούλιον παρέθεσαν ἀναψυκτικά, ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν παρουσίαν Αὐτοῦ εἰς τήν πόλιν αὐτῶν καί ἐπραγματοποίησαν δωρεάν πρός τό Πατριαρχεῖον. Ἠκολούθησε τράπεζα παρατεθεῖσα τῷ Μακαριωτάτῳ καί τῇ Συνοδείᾳ Αὐτοῦ ὑπό τοῦ Δημάρχου εἰς ἑστιατόριον τῆς πόλεως Σαχνίν.

Source:http://www.jp-newsgate.net

Source:http://www.jp-newsgate.net

%d blogeri au apreciat: