Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΝ (2011) – PROCESIUNEA CU ICOANA MAICII DOMNULUI DIN SFÂNTA CURTE A BISERICII SFÂNTULUI MORMÂNT ÎN GRĂDINA GHETSIMANI (GREEK, PHOTO, VIDEO)

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΝ (2011).

[slideshow]

Τήν Πέμπτην, 12ην /25ην Αὐγούστου 2011, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς καθόδου τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἀπό τό Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆς εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα. Ὡς γνωστόν ἡ φορητή εἰκών αὕτη τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου φυλάσσεται εἰς τό ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἱερόν Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆς. Μετά τήν νυκτερινήν πρωϊνήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο, ἤρξατο ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τήν 5.00 π.μ. θερινήν ὥραν.

Τήν Ἱεράν εἰκόνα ἐκράτει ὁ ἡγούμενος τῆς Γεθσημανῆς π. Νεκτάριος, δεξιά δέ καί ἀριστερά τούτου συνεπορεύοντο Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου καί παρεπιδημοῦντες Ἀρχιερεῖς τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ Ἐπίτροποι τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ὁ Ὀρθόδοξος Μουχτάρης τῶν Ἱεροσολύμων κ. ἄ.

Πρό τῆς ἱερᾶς εἰκόνος ἦσαν παρατεταγμένοι εἰς μακράς σειράς μοναχοί, μοναχαί καί ἱερεῖς, κρατοῦντες ἀναμμένας λαμπάδας ἀνά χεῖρας, ψάλλοντες τό «Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας…» καί «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων…» δημιουργοῦντες οὕτω κατανυκτικόν θρησκευτικόν θέαμα εἰς τό πρῶτον λυκαυγές τῆς ἡμέρας.

Ἐντόπιοι Χριστιανοί παντός δόγματος, ἀλλά καί πολυάρθιμοι προσκυνηταί συνωστίζοντο καί προσεκύνουν ἐν εὐλαβείᾳ τήν ἱεράν εἰκόνα, ἐν τῆ καθόδῳ αὐτῆς διά τῆς ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου πρός τήν Γεθσημανήν, ἵνα λάβουν βοήθειαν καί δύναμιν ἐκ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Τοῦτο συνέβαινε καθ’ ὅλην τήν πορείαν τῆς ἱερᾶς εἰκόνος ἀπό δυσμάς τῆς πόλεως, ἔνθα τό παρεκκλήσιον, ἕως καί ἀνατολάς, ἔνθα τό Θεομητορικόν Μνῆμα, μέ ἐνδιαμέσους σταθμούς ἀναπέμψεως δεήσεων εἰς τάς Ἱεράς Μονάς Πραιτωρίου, Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης παρά τήν πύλην τῶν Λεόντων καί τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.

Μετά τήν κατάληξιν τῆς ἱερᾶς λιτανείας εἰς τόν ἐν Γεθσημανῇ ἱερόν Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐπί τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος, ἡ ἱερά εἰκών ἐτοποθετήθη εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς ἄλλης ἱερᾶς εἰκόνος, τῆς Πλατυτέρας ἤ Ἱεροσολυμιτίσσης, προσκυνουμένη καί ἀναμένουσα τήν τελετήν τῶν Ἐγκωμίων κατά τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, τήν 14ην /27ηνΑὐγούστου, κατά τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τήν 15ην /28ην Αὐγούστου καί τήν ἄνοδον αὐτῆς εἰς τήν θέσιν διαφυλάξεως αὐτῆς κατά τήν ἑορτήν τῆς Ἀποδόσεως, 23ην Αὐγούστου /5ην Σεπτεμβρίου 2011.

Ἐν συνεχείᾳ τῆς λιτανείας ταύτης ἐν πανδήμῳ καί πανευλαβεῖ συμμετοχῇ, ἐψάλη ὁ Ὄρθρος μετά παρακλήσεως τῆς Θεοτόκου καί προσηνέχθη ἡ ἀναίμακτος θυσία ἐπί τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος.

Source:www.jp-newsgate.net