Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Η ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – DUMINICA TOMEI ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO, GREEK)

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Η ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

[slideshow]

Α’  Ἓσπερινός.

Τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν Ἀνάστασιν, 18ην Ἀπριλίου /1ην Μαΐου 2011, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἑώρτασε μέ ἑορτήν Μικρᾶς Παρρησίας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν μνήμην τοῦ εὐαγγελικοῦ καινοδιαθηκικοῦ γεγονότος τῆς δευτέρας ἐμφανίσεως τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου εἰς τούς μαθητάς Του, εἰς τό ὑπερῷον πάλιν καί τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ὅτε καί ὁ Θωμᾶς ἦτο μετ’ αὐτῶν καί προετράπη ὑπό τοῦ Κυρίου, ὅπως ψηλαφήσῃ Αὐτόν καί βάλῃ τόν δάκτυλον αὐτοῦ εἰς τήν πλευράν Αὐτοῦ καί εἰς τόν τύπον τῶν ἥλων καί ἴδῃ καί πιστώσῃ καί ὅτε εἶπεν Αὐτῷ: «Ὅτι ἑώρακάς μέ πεπίστευκας, μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί πιστεύσαντες» (Ἰωάν. 20-29).

Ὁ ἑορτασμός τοῦ γεγονότος τούτου ἤρχισε διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ’ ἀναστασίμου Ὥρας εἰς τό Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί ἐν συνεχείᾳ διά τῆς ἐν κωδωνοκρουσίᾳ ἐν ἐπισήμῳ πομπῇ καθόδου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τῆς προσκυνήσεως πρό τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί ἐν τῷ Παναγίῳ καί Ζωοδόχῳ Τάφῳ καί τῆς καταλήξεως  εἰς τό Καθολικόν, ἐν ᾧ ὁ ὀμφαλός τῆς γῆς.

Ἐνταῦθα μετά τήν κροῦσιν τῶν σημάντρων καί ἐν ᾧ  ἐτελεῖτο ὑπό τῶν διακόνων τό θυμίαμα ἀνά τά προσκυνήματα, ἤρξατο ὁ Ἑσπερινός μετά τοῦ «Δόξα» τῶν Ἀνοιξανταρίων καί τῆς Ἀρτοκλασίας.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ τούτου προεξῆρξεν ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου συμπροσευχομένων ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι καί τῶν Ἱερέων, μετεχόντων ἐνδεδυμένων εἰς τήν τελετήν τῆς Ἀρτοκλασίας.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ τελεσθέντος, ἐγένετο ἐπίσημος ἄνοδος τῆς συνοδείας, τῶν κωδώνων κρουομένων, εἰς τό Κεντρικόν Μοναστηριον.

 Β’ . Θεία Λειτουργία.

 Ἡ ἑορτή τῆς ἀναμνήσεως τῆς ψηλαφήσεως τοῦ Θωμᾶ καί τῆς ἀπιστίας, ἥτις βεβαίαν πίστιν ἐγέννησεν ὡλοκληρώθη τήν ὡς ἄνω Κυριακήν διά Πανηγυρικῆς θ. Λειτουργίας ἐπί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, προεξάρχοντος τοῦ προεξάρξαντος καί τοῦ Ἑσπερινοῦ, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ρώσσων Ἀρχιερέων  Ἀρχιεπισκόπου Τομπόλσκ κ. Δημητρίου, Ἐπισκόπου Μπαρναούλ κ. Μαξίμου καί  Ἐπισκόπου Λίδσκ κ. Γουρίου, πολλῶν ἱερέων Ἁγιοταφιτῶν πλειόνων δέ παρεπιδημούντων ἐξ Ἑλλάδος καί Ρωσίας καί ἐν κατανύξει παρακολουθούντων τῶν ἐναπομεινάντων προσκυνητῶν τοῦ Πάσχα καί τῶν ἐλθόντων μετά τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα ὡς ἐκ τῆς ἀπογοητεύσεως αὐτῶν, ὅτι δέν δύνανται πλέον ὡς πρίν νά μετάσχουν τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός, λόγῳ τῶν μή πρακτικῶν μέτρων τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας.

Τήν θ. Λειτουργίαν ἐν τῷ Παναγίῳ Τάφῳ ἠκολούθησε λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα ἀκολούθως ἠκολούθησεν ἡ προσκύνησις τοῦ Τιμίου Ξύλου ὑπό τῶν προσκυνητῶν καί ἄνοδος εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, ἔνθα ὁ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως  Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος ἀπηύθυνεν εἰς τούς προσκυνητάς τάς πασχαλίους προσωπικάς εὐχάς καί τάς πατρικάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου προεξάρξαντος τῆς αὐτῆς ἑορτῆς εἰς τήν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας.

Source:www.jp-newsgate.net