Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ (2011) – CEREMONIA SFINTEI LUMINI – IERUSALIM (2011)

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ (2011)

[slideshow]

Ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἔχουσα τάς ἀρχάς αὐτῆς εἰς τούς πρώτους αἰῶνας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, εἶναι μοναδική εἰς ὅλην τήν Ἐκκλησίαν. Αὕτη τελεῖται εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν μεσημβρίαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἑκάστου ἔτους, προφανῶς ὡς ὁ Ἑσπερινός αὐτοῦ. Κατ’ αὐτήν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μεταδίδει, κατόπιν προσευχῆς, ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τό Ἅγιον Φῶς τῆς Ἀναστάσεως εἰς τούς πιστούς ὡς φῶς καύσεως ἁμαρτιῶν, καθαρισμοῦ παθῶν, φωτισμοῦ διανοίας καί ἐνισχύσεως τῆς πίστεως καί ἐλπίδος εἰς τήν Ἀνάστασιν. Ἡ τελετή αὕτη ἐτελέσθη ἀπαραλλάκτως συμφώνως πρός τήν Τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καί τήν προσκυνηματικήν καί καθεστωτικήν τοιαύτην τήν μεσημβρίαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 10ης /23ης Ἀπριλίου 2011.

Ὁ τελετουργός τῆς τελετῆς ταύτης, Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος , κατῆλθε τήν 12.00 μ. /13.00 μ.μ. (θερινήν ὥραν) ἀπό τῶν Πατριαρχείων διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Εἰσελθόντος τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, προσῆλθον αἱ ἀντιπροσωπείαι τῶν Προχαλκηδονίων Ἐκκλησιῶν καί ἔλαβον τήν εὐλογίαν, ἵνα λάβωσι ἔπειτα τό Ἅγιον Φῶς κατά τήν μετάδοσιν αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ, τοῦ Μακαριωτάτου ἐνδυθέντος καί ἀκολουθούντων τῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερέων ἀντιπροσώπων τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τῶν ἐλθόντων εἰς τό πλαίσιον εἰδικῶν ἀποστολῶν, ἵνα λάβωσι διά τάς Ἐκκλησίας αὐτῶν τό Ἅγιον Φῶς, ἔλαβε χώραν ἡ ἀπό τοῦ Καθολικοῦ τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου λιτανεία, ἀργῷ τῷ ρυθμῷ, λόγῳ τοῦ συνωστιζομένου Ἐκκλησιάσματος καί ἐν ᾧ οἱ ψάλται ἔψαλλον τό «Φῶς Ἱλαρόν».

Τῆς λιτανείας περατωθείσης, εἰσῆλθεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τό Ἅγιον Κουβούκλιον, μεθ’ ὅ ἐσφραγίσθησαν αἱ θύραι αὐτοῦ. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἀπό τοῦ Ἁγίου Τάφου, κατόπιν προσευχῆς, μετέδωσεν διά τῶν δύο πυρσῶν τό Ἅγιον Φῶς ἀπό τῆς ἀνοιχθείσης θύρας τοῦ Κουβουκλίου.

Τοῦτο ἔλαβον ἐν χαρᾷ καί ἀλαλαγμῷ οἱ πληρώσαντες τόν χῶρον τοῦ Καθολικοῦ, τοῦ Γολγοθᾷ καί τόν πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου πιστοί καί ἤγγιζον αὐτό εἰς τάς χεῖρας καί τά μέτωπα αὐτῶν πρός βοήθειαν καί ἁγιασμόν.

Μεταδώσας τό Ἅγιον Φῶς, ὁ Μακαριώτατος, περιστοιχούμενος καί ὑποβασταζόμενος  ὑπό κλοιοῦ ἱερέων καί ἀστυνομικῶν, ἵνα μή καταπατηθῇ ὑπό τοῦ συνωστιζομένου πλήθους, προπίπτοντος, ὅπως λάβῃ τό Ἅγιον Φῶς ἐκ τῶν χειρῶν Αὐτοῦ, ἦλθον εἰς τό Σκευοφυλάκειον τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ.

Ἐνταῦθα ἀπεδύθη τό στιχάριον Αὐτοῦ, ᾧ ἐνεδιδύσκετο ἐντός τοῦ Παναγίου Τάφου κατά τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός καί ἐν ἐπισήμῳ πομπῇ ἀνεχώρησε διά τό Πατριαρχεῖον μετά τῆς ἐξ Ἑλλάδος, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, διά τοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου   καί ἐκ τοῦ κράτους διά τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Δόλλη, Ἀποστολῆς.

Εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἀποστολήν, ὅπως τό φῶς τοῦ Χριστοῦ φωτίζῃ τόν νοῦν καί τάς καρδίας τῶν Ἑλλήνων ὅλων καί τῶν Κυβερνητῶν αὐτῶν, ὁ δέ κ. Δόλλης ἐξ ὀνόματος τῆς Ἀποστολῆς ηὐχαρίστησε συγκεκινημένος διά τήν παραλαβήν τοῦ Ἁγίου Φωτός  καί ἐπῄνεσε τό ἔργον τῶν Ἁγιοταφιτῶν, τῶν φρουρούντων τά Πανάγια Προσκυνήματα.

Source:  http://www.jp-newsgate.net