Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – SLUJBA SPĂLĂRII PICIOARELOR ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO – 2011, GREEK)

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ τελετή τοῦ Νιπτῆρος εἰς τήν Ἀγίαν Αὐλήν. Μία τῶν κατανυκτικωτέρων καί ἐν ταυτῷ μεγαλοπρεπεστέρων τελετῶν τῆς Σιωνίτιδος Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι αὐτή τοῦ Νιπτῆρος. Tήν Μεγάλην Πέμπτην 8η/21η Ἀπριλίου 2011 ἔλαβε χώραν ἡ τελετή αὕτη εἰς τό Πατριαρχεῖον.Κατά τήν τελετήν αὐτήν, λαμβάνουσαν χώραν συμφώνως πρός τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης Ἱεροσολύμων νίπτει τούς πόδας δώδεκα Ἱερέων εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Κύριος κατά τήν παράδοσιν τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου πρό τοῦ σταυρικοῦ Του πάθους, ἔνιψε τούς πόδας τῶν μαθητῶν Του, «δεικνύων οὕτως ἡμῖν ὁδόν ἀρίστην τήν ταπείνωσιν».

Ἀκολουθῶν τήν τάξιν ταύτην, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων  κ.κ. Θεόφιλος κατῆλθεν πρῶτον εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τόν συνδέοντα τό Κεντρικόν Μοναστήριον τῶν Ἁγιοταφιτῶν μετά τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 8ης/21ης Ἀπριλίου 2011. Ἐκεῖ ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, τῶν ἐφημερίων τοῦ ἐν λόγῳ Ναοῦ, π. Ἤσσα Τούμα καί π. Φάραχ Νταμπούρ καί παρεπιδημούντων ἱερέων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας ταύτης, τῶν κωδώνων τοῦ ὑπεράνω τοῦ Ναοῦ τούτου καί τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑψουμένου κωδωνοστασίου κρουομένων, ὁ Μακαριώτατος ἐν συνοδείᾳ ἐξῆλθεν εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν καί ὥδευσε πρός τήν πύλην τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἐξ ἧς, εἰς ἀναπαράστασιν τῶν γεγονότων τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου πρό τοῦ Πάθους, ἀποστείλας τούς δύο μαθητάς, ἵνα ἑτοιμάσωσι τό Πάσχα καί ἐνημερωθείς ὑπ’ αὐτῶν ὅτι «πάντα ἤδη ἕτοιμὰ ἐστι», προσῆλθε πρός τήν ἐν τῷ μέσῳ τῆς Ἁγίας Αὐλῆς στημένην ἐξέδραν. Ἐπ’ αὐτῆς, τῶν σχετικῶν πρός τόν Μυστικόν Δεῖπνον καί τήν νίψιν τῶν ποδῶν τῶν μαθητῶν Εὐαγγελικῶν διηγήσεων ἀπό τοῦ ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου ἀναγινωσκομένων ἔνιψε τούς πόδας δώδεκα Ἁγιοταφιτῶν ἱερομονάχων καί τῶν δύο ἐγγάμων ἱερέων, ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, ἑκάστου λέγοντος τό σχετικόν Εὐαγγελικόν ἐδάφιον, τό ἀνῆκον εἰς τόν Ἀπόστολον, τόν μαθητήν τοῦ Κυρίου, ὅν ὑπεδύετο.

Τά πλῆθη τῶν προσκυνητῶν, τῶν πληρούντων τήν Ἁγίαν Αὐλήν καί τάς βαθμίδας τοῦ ἔναντι ταύτης εὑρισκομένου Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς καί τάς ἄκρας τῶν δωμάτων τῆς Μονῆς τοῦ Ἀβραάμ παρηκολούθουν μετά προσοχῆς, σιγῆς καί κατανύξεως πολλῆς τούς λόγους καί τήν πρᾶξιν τῆς τελετῆς ταύτης, μυούμενοι εἰς τήν ἄκραν ταπείνωσιν τοῦ δι’ ἡμᾶς τό λέντιον ζωσαμένου καί νίψαντος τούς πόδας τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ.

Τῆς τελετῆς ὁλοκληρωθείσης καί τῶν κωδώνων τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως χαρμοσύνως  κρουομένων, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐν χαρᾷ πολλῆ, ἐν εὐχαριστίᾳ καί δοξολογίᾳ ἀνῆλθε διά τῆς Χριστιανικῆς ὁδοῦ πρός τό Πατριαρχεῖον, τοῦ Μακαριωτάτου ραντίζοντος διά τοῦ ἐν τῷ ποδονίπτρῳ ἐναπομείναντος ὕδατος τούς δεξιώθεν καί ἀριστερόθεν τῆς ὁδοῦ ἀναμένοντας προσκυνητάς.

Ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Πατριαρχείου ἀνέμενον τόν Μακαριώτατον οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου, πάντες δέ ἀνῆλθον ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου.

Εἰς τήν ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, ἐν ᾗ πολλοί προσκυνηταί προσῆλθον, ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη, ὅπως πάντες μιμηθῶμεν τήν ταπείνωσιν τοῦ ὑποδείξαντος ταύτην ἡμῖν ἐν τῷ ζώσασθαι τό λέντιον καί νίψαι τούς πόδας τῶν μαθητῶν, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.


Ἡ Συνοδεία κατελθοῦσα εἰς τήν Ἁγίαν Αύλήν.