PRAZNICUL LUMINOS AL NAŞTERII DOMNULUI LA BETHLEEM (VIDEO DIN AJUN ŞI DIN ÎNSĂŞI ZIUA PRAZNICULUI) – Λαμπρός εορτασμός των Χριστουγέννων στη Βηθλεέμ (VIDEO)

Λαμπρός εορτασμός των Χριστουγέννων στη Βηθλεέμ

(VIDEO)

Το Σάββατον, 7ην Ιανουαρίου 2012, εωρτάσθη η εορτή των Χριστουγέννων εις την πόλιν της Βηθλεέμ, συμφώνως προς την ανέκαθεν κρατήσασαν προσκυνηματικήν, εκκλησιαστικήν και τυπικήν διάταξιν υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων .

Α. Η παραμονή της εορτής.

Ο εορτασμός της μητροπόλεως ταύτης των εορτών, κατά τον Άγιον Ιωάννην τον Χρυστόστομον, ήρχισεν από της παραμονής, 24ης Δεκεμβρίου 2011 / 6ης Ιανουαρίου 2012.

Την πρωΐαν της ημέρας ταύτης η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη εις το Πατριαρχείον τον Προϊστάμενον της Ισραηλινής Αστυνομίας της πόλεως των Ιεροσολύμων και τον Προϊστάμενον του Τμήματος του Πύργου του Δαβίδ-Κισλά κ. Μπαρέκετ μετά συνεργατών αυτών και τον Διευθυντήν του Τμήματος Χριστιανικών Υποθέσεων του Υπουργείου Θρησκευμάτων του Ισραήλ κ. Σεζάρ Μαρζήε.

Ούτοι μετά την σύντομον εθιμοτυπικήν επίσκεψιν ταύτην προεπορεύθησαν μετά των Προσκόπων του Μακαριωτάτου και της συνοδείας Αυτού εκ των Αγιοταφιτών από της Πύλης του Πατριαρχείου προς την Πύλην του Δαβίδ την 9.15 π.μ. συμφώνως προς το πρόγραμμα.

Από της Πύλης του Δαυΐδ η Πατριαρχική Συνοδεία, επιβιβασθείσα οχημάτων κατηυθύνθη προς την Ιεράν Μονήν του προφήτου Ηλιού νοτίως των Ιεροσολύμων προς την Βηθλεέμ παρά την αρχαίαν ηρειπωμένην σήμερον Μονήν του Καθίσματος.

Αύτη ηγέρθη τον 5ον αιώνα υπο της ευσεβούς προσκυνητρίας Ικελίας εις την θέσιν, όπου εκάθισεν η Θεοτόκος ερχομένη μετά  Ιωσήφ του μνήστορος από Ναζαρέτ προς Βηθλεέμ δια την απογραφήν, συμφώνως προς το δόγμα, απόφασιν του Καίσαρος Αυγούστου.

Προ της Μονής ταύτης του προφήτου Ηλιού εγένετο υποδοχή του Μακαριωτάτου υπό του ηγουμένου της Μονής Αρχιμανδρίτου π. Ανδρέου, υπό των Δημάρχων των πόλεων Μπετζάλλας και Χωρίου των Ποιμένων και ομάδος συνεργατών αυτών και υπό των Ισραηλινών Στρατιωτικών Αρχών της περιοχής Βηθλεέμ -Κφαρ Ετσιόν και μεγάλης μερίδος του λαού.

Μετά την προσκύνησιν και την δέησιν εν τω Ναώ ηκολούθησε δεξίωσις υπό του ηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Ανδρέου εις το ηγουμενείον δι’ ελαφρού νηστησίμου προσφαγίου, απαραιτήτου δια την σωματικήν ενίσχυσιν καθ’ όλην την διάρκειαν της μακράς ακολουθίας.

Μετά ταύτην η Πατριαρχική συνοδεία εξήλθε και τη προπορεύσει τριών Ισραηλινών ιππέων κατηυθύνθη προς την πόλιν της Βηθλεέμ δια του τάφου της Ραχήλ.

Διαβάσα η συνοδεία τον ενταύθα Στρατιωτικόν Ισραηλινόν έλεγχον, γνωστόν ως checking point 300, εγένετο δεκτή υπό τριών Παλαιστινίων μοτοσυκλετιστών Αστυνομικών, τη συνοδεία των οποίων, ως και αυτής των Προσκόπων αναμενούσης εις την είσοδον της πόλεως της Βηθλεέμ, έφθασαν εις την πλατείαν της πόλεως Βηθλεέμ.

Ενταύθα επεφυλάχθη εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον θερμή και πάνδημος υποδοχή εκ του καθηγουμένου του προσκυνήματος της Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, των ιερέων- Αγιοταφιτών και παρεπιδημούντων- ενδεδυμένων, του Δημάρχου της πόλεως, του Νομάρχου, της Αστυνομίας και πολλού λαού.

Από την πλατείαν της πόλεως δια της αυλής της Βασιλικής, των ψαλτών ψαλλόντων η «Γέννησίς Σου, Χριστέ ο Θεός ημών…», η Πατριαρχική συνοδεία εισήλθε δια της απερίττου πύλης εις την Βασιλικήν, εις την οποίαν άμα τη εισόδω δεξιά ίστατο προς υποδοχήν κατά το καθεστώς ο Έλλην Πρόξενος κ. Σωτήριος Αθανασίου.

Άμα τη εισόδω η Πατριαρχική συνοδεία διέσχισε την Βασιλικήν, όπερ δικαίωμα μόνον ημών των Ορθοδόξων και από του χώρου προ του εικονοστασίου κατήλθε δια του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου εις το Θεοδέγμον Σπήλαιον.

Ενταύθα έλαβε χώραν η προσκύνησις εις τον Αστέρα και την Φάτνην των αλόγων,  μεθ’ ο η άνοδος από της βορείου πύλης και του προ ταύτης παρεκκλησίου εις τον αποκλειστικόν επίσης χώρον των Ορθοδόξων προ του εικονοστασίου.

Ενταύθα ανεγνώσθησαν αι Μεγάλαι Ώραι των Χριστουγέννων και ετελέσθη ο Μέγας Εσπερινός μετά της θείας Λειτουργίας του Αγίου Βασιλείου, ληξάσης κατά το καθεστώς την 3.30 μ.μ. ώραν.

Άμα τη απολύσει η Πατριαρχική συνοδεία από της Βασιλικής δια του βαπτιστηρίου ήλθεν εις το Μοναστήριον, ένθα ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος παρέθεσε πλουσίαν νηστήσιμον τράπεζαν εις την ανακαινισθείσαν υπό τούτου μεγαλοπρεπή αίθουσαν.

Το εσπέρας της ημέρας ταύτης, περί ώραν 6.00 μ.μ. παρετέθη τράπεζα εις τον εκπρόσωπον της Παλαιστινιακής Αυτονομίας Πρωθυπουργόν κ. Σαλάμ Φαγιάντ και τον Υπουργόν Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ιορδανίας κ. Σάμη Γκάμου και άλλους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και προύχοντας του ποιμνίου ημών.

Εις την τράπεζαν ταύτην η Α.Θ.Μ. προσέφερεν εις τον κ. Σαλάμ Φαγιάντ μεγάλην και ωραιοτάτην φάτνην εκ μαργαριταρορίζης κατεσκευασμένην εις Βηθλεέμ. Εις τον εκπρόσωπον της Ιορδανίας ο Μακαριώτατος ωσαύτως προσέφεραν φάτνην εκ μαργαριταρορρίζης.

Source: romfea.gr