PATRIARHIA IERUSALIMULUI: SFEŞTANIA NOULUI AN ŞCOLAR ÎN ŞCOALA PATRIARHALĂ DE PE SF. MUNTE SION (VIDEO, PHOTO, GR) – Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ.

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ.

*

Τήν Δευτέραν, 4ην /17ην Σεπτεμβρίου 2012, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐτέλεσε τήν τελετήν τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς  τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών διά τήν εὐλογίαν τῶν μαθημάτων τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2012-2013 εἰς αὐτήν.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην παρέστησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου.

Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθησαν εἰς τήν εἴσοδον τῆς Σχολῆς ὁ Σχολάρχης ὁσιολογιώτατος μοναχός π. Φώτιος Κιούσης, οἱ καθηγηταί, ἀπεσπασμένοι ἐκπαιδευτικοί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος  καί διωρισμένοι ὑπό τοῦ Πατριαρχείου καί οἱ μαθηταί δόκιμοι τῆς Σχολῆς, προετοιμαζόμενοι διά τήν ἔνταξιν αὐτῶν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

Μετά τήν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὁ Μακαριώτατος ἡγίασε καθηγητάς καί μαθητάς καί εἶπε μεταξύ ἄλλων τά ἀκόλουθα:

“Ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος μᾶς συνήγαγε καί πάλιν εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν Σιών, διά νά ἀρχίσωμεν καί πάλιν τό σχολικόν ἔτος. Τό γεγονός τοῦτο εἶναι μεγάλο, διότι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκην παιδείας καί ἔχει ἀνάγκην τόσον τῆς ἰδικῆς τοῦ σοφίας, ἀλλά καί τῆς σοφίας τῆς ἄνωθεν, τῆς θείας σοφίας. Καί τοῦτο διότι, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι λευκός πίναξ, πού σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀναπλάττεται καί διαμορφώνεται ἀνάλογα με τήν παιδείαν καί με τήν μορφήν, τήν ὁποίαν θέλουμε νά τοῦ δώσωμε.

Ἡ Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀναπλάττει καί διαμορφώνει τόν ἄνθρωπον κατά τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁρατή καί γνωστή εἰς ἡμᾶς ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Συνεπῶς, ἡ Ἐκκλησία ἀναπλάττει καί διαμορφώνει τόν ἄνθρωπον κατά τήν εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

 Ὁ σκοπός τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς εἶναι γνωστός εἰς ὅλους μας καί εἶναι γνωστός διότι ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διά μέσου τῶν αἰώνων κατέστη ὑπό τῆς θείας Προνοίας ὁ φρουρός, ὁ φύλαξ καί ὁ διάκονος αὐτῆς τῆς μεγάλης πνευματικῆς καί ἀνεκτιμήτου κληρονομιᾶς τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, τά ὁποῖα Πανάγια Προσκυνήματα ἀποτελοῦν τά μαρτύρια τῆς πίστεῶς μας, ἀλλά καί τά ἐχέγγυα τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἡμῶν ταυτότητος, τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἡμῶν Παραδόσεως. Ἡ ἀποστολή συνεπῶς εἰς τήν Σχολήν μας εἶναι πολύ μεγάλη. Ὅσοι ἤδη εὑρισκόμεθα καί διακονοῦμεν αὐτόν τόν τόπον, κληρικοί καί λαϊκοί, διδάσκοντες καί διδασκόμενοι, γνωρίζομεν ποία ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀποστολή τοῦ  Πατριαρχείου καί σήμερα εὑρισκόμεθα εἰς τήν εὐχάριστον αὐτήν στιγμήν νά ἐγκαινιάσωμεν διά τοῦ Ἁγιασμοῦ καί διά τῶν εὐχῶν τῆς Ἐκκλησίας τό νέον σχολικόν ἔτος. Ὁ ψαλμῳδός εὔχεται καί ζητᾷ ἀπό τόν Θεόν νά μᾶς ἐγκαινίσῃ πνεῦμα εὐθές. Εὐχόμεθα αὐτό τό πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, τό πνεῦμα τό εὐθές, νά ἐγκαινιάσῃ ὅλων μας τίς καρδιές, οὕτως ὥστε, μέ τό πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ νά ξεκινήσωμεν αὐτήν τήν νέαν σχολικήν διαδρομήν, αὐτό τό νέον σχολικόν ἔτος.

Φέτος οἱ μαθηταί μᾶλλον ἔχουν ὀλιγοστέψει, ἀλλά ἔχομεν ἐλπίδας ὅτι θά αὐξηθῇ ὁ ἀριθμός τῶν μαθητῶν, δεδομένου ὅτι ἀναμένομεν καί ἄλλους μαθητάς, τόσον ἀπό τήν Ἑλλάδα ὅσον καί ἀπό τήν Κύπρον. Τό προσωπικόν τῶν καθηγητῶν εἶναι πλῆρες, πού σημαίνει ὅτι ἡ Σχολή μας ἔχει πληρότητα καί θά λειτουργήσῃ μέ πληρότητα καί κανονικότητα.

Μεθ’ ἡμῶν ἔχομεν πάντοτε τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία διετήρησε καί διατηρεῖ τόν οἶκον Αὐτοῦ, τό Πατριαρχεῖον, καί συνεπῶς καί τήν Πατριαρχικήν Σχολήν, ἡ ὁποία εἶναι ἀναπόσπαστον τμῆμα τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ, διότι αὐτή ἡ σχολή ἦτο καί παραμένει ἡ τροφός τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, μία Ἀδελφότης, ἡ ὁποία ἔχει μεγάλην ἱστορίαν, ἔχει διαχρονικήν διακονίαν καί ὑπηρεσίαν καί ἀναγνωρίζεται ἡ προσφορά της ὄχι μόνον ἀπό τούς ἡμετέρους Ὀρθοδόξους καί τούς συμπατριώτας μας, ἀλλά καί ἀναγνωρίζεται ἀπό ὅλον τόν κόσμον ἡ προσφορά αὐτῆς.

Ἐπιπλέον ἔχομεν πάντοτε τήν συμπαράστασιν καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖον ἐκπροσωπεῖται ἀπό τό Γενικόν Προξενεῖον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τό ὁποῖον Προξενεῖον ἐνσαρκώνεται ἀπό τήν παρουσίαν τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα. Ὁ κ. Γενικός καί οἱ συνεργάται του, δέν ὑπερβάλλομεν, παρίστανται καί παραμένουν πάντοτε εἰς τό πλευρόν τόσον τῆς Ἀδελφότητός μας, ὅσον καί ἰδιαιτέρως τῆς Σχολῆς, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ Πατρίς ἡμῶν διέρχεται μεγάλην οἰκονομικήν κρίσιν…”.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

%d blogeri au apreciat: