Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ. – VICEPRIM-MINISTRU REPUBLICII MOLDOVA ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (GREEK, PHOTO)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[slideshow]

Τήν Δευτέραν, 7ην /20ήν Ἰουνίου 2011, ὁ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός καί Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας κ. Iurie Leancă, συνοδευόμενος ὑπό ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Μολδαβίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Anatoli Vangheli καί ὑπό τοῦ Πρέσβεως τοῦ Ἰσραήλ εἰς τήν Μολδαβίαν, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, γινόμενος ἐνθέρμως δεκτός ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν ἱστορικῶν δεσμῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τῆς χώρας καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μολδαβίας, περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν προστασίαν καί διαφύλαξιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τοῦ θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱεροσολύμων καί περί τῆς συμβολῆς αὐτοῦ, λόγῳ τῆς συμφιλιωτικῆς τοποθετήσεως αὐτοῦ, εἰς τήν πορείαν τῆς εἰρηνεύσεως εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν Μέσην Ἀνατολήν ἐν γένει.

Ἐπί τῷ τέλει τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός καί Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον φιάλην ἐκλεκτοῦ οἴνου ἐκ Μολδαβίας, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς αὐτόν τό βιβλίον τοῦ κ. Μητροπούλου περί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί φιλντισένιαν ἀχιβάδα μετά τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, εἰς δέ τά μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε μετάλλια κοπέντα ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης.

Εὐχαριστοῦσα τόν Μακαριώτατον ἡ Διπλωματική αὐτή Ἀποστολη, ἀνεχώρησε διά τήν προσκυνηματικήν αὐτῆς ἐπίσκεψιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἁρχιγραμματείας.

Source: http://www.jp-newsgate.net