Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ. – PREŞEDINTELE STATULUI GREC, D-L KAROLOS PAPOULIAS A VIZITAT PATRIARHIA IERUSALIMULUI (GREEK, PHOTO)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

[slideshow]

Τήν Δευτέραν, 28ην Ἰουνίου/ 11ην Ἰουλίου 2011, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, εὑρισκόμενος εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, εἰς τό πλαίσιον ἐπισήμου ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ὁ Ἐξοχώτατος κ. Πρόεδρος συνωδεύετο κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὑπό τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ, κ. Μαρίας Παπούλια καί ὑπό πολιτικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ὡς τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Σταύρου Λαμπρινίδου, τοῦ Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ καί Πολιτισμοῦ κ. Γερουλάνου, τοῦ Ὑφυπουργοῦ Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς κ. Μανιάτη καί τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Προεδρείας τῆς Δημοκρατίας Πρέσβεως κ. Γεωργίου, τοῦ κ. Θεμιστοκλέους Διμήδου, διατελέσαντος εἰς τό παρελθόν Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τοῦ κ. Δαφαράνου, διατελέσαντος ἐπίσης  εἰς τό παρελθόν Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τοῦ νῦν Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί ἄλλων.

Τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλλάδος ὑπεδέχθη ἅμα τῇ ἀφίξει αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Ἀρχιερέων καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας καί συνώδευσε διά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ, τῶν κωδώνων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως χαρμοσύνως κρουομένων, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ὁ κ. Πρόεδρος, ἡ σύζυγος αὐτοῦ καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ ξεναγούμενοι ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου προσεκύνησαν εἰς τήν Ἀποκαθήλωσιν,  τόν Πανάγιον Τάφον, τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἀδάμ κάτωθι τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ,  ἔνθα τό αἷμα τοῦ Σταυρωθέντος, Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ρεῦσαν ἀπό τοῦ Σταυροῦ διά τῆς σχισμῆς τοῦ βράχου, εὗρε καί ἀπέπλυνε τό ἐνταῦθα ἐνταφιασθέν κρανίον τοῦ Προπάτορος ἡμῶν Ἀδάμ.

Εἰς τό παρακείμενον Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ κ. Πρόεδρος προσεκύνησε τό φυλασσόμενον τεμάχιον Τιμίου Ξύλου καί ἐφιλοξενήθη ὑπό τοῦ Παρασκευοφύλακος Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσιδώρου καί τῆς συνοδείας τῶν Ναϊτῶν Πατέρων.

Ἅμα τῇ ἐξόδῳ ἐκ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ κ. Πρόεδρος πάλιν διά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτόν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν  καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

Ἐξοχώτατε Πρόεδρε τῆς Ἐλλάδος

Κύριε Κάρολε Παπούλια,

Μετά χαρᾶς καί συγκινήσεως ἡ γεραρά τῶν Ἁγιοταφιτικῶν Ἀδελφότης ὑποδέχεται σήμερον τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα καί τήν συνοδείαν Αὐτῆς εἰς τό Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ἡ ἐπίσημος ἐπίσκεψίς Σας εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν ἐνέχει ἰδιαιτέραν σημασίαν ὄχι μόνον διά τήν πολιτικῶς περιρρέουσαν κατάστασιν τοῦ τόπου καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀλλά καί διά τήν πολυδιάστατον ἀποστολήν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖον ἐνσαρκώνει τήν οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος πνευματικήν/θρησκευτικήν καί πολιτισμικήν κληρονομίαν τῆς Ρωμηοσύνης.

Τό Ἑλληνικόν ἕθνος ὡς ἀναπόσπαστον τμῆμα τοῦ εὐσεβοῦς και βασιλικοῦ γένους τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων δικαίως καυχᾶται διά τά αὐτοφυῆ καί ἀναπαλλοτρίωτα αὐτοῦ προνόμια καί κυριαρχικά δικαιώματα ἐπί τῶν παγκοσμίων προσκυνημάτων ὡς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ Ναοῦ τῆς Κωνσταντινείου Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ. Καί τοῦτο διότι ἡ διά μέσου τῶν αἰωνίων ἠθική καί ὑλική συμβολή αὐτοῦ τόσον εἰς τήν διαφύλαξιν καί διατήρησιν τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων, ὅσον καί τοῦ διαθρησκευτικοῦ καί διαχριστιανικοῦ καθεστῶτος τῆς ἁγίας πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων τυγχάνει ἀμείωτος καί ἀναμφισβήτητος.

Περιττόν νά εἴπωμεν ὅτι τό εὐλαβές χριστιανικόν ἡμῶν ποίμνιον προσβλέπει εἰς τό ἐθνικόν κέντρον τῆς Ρωμηοσύνης καί τούς θεσμικούς ἐκπροσώπους αὐτοῦ ὡς τό σημεῖον ἀναφορᾶς καί τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ ταυτότητος ἀντιστοίχως.

Κύριε Πρόεδρε,

Τό ἐγνωσμένον καί ἐμπράκτως ἐκδηλούμενον ἐνδιαφέρον τῆς Ἐλληνικῆς πολιτείας καί Ὑμῶν προσωπικῶς, ὑπέρ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ὡς καί τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως καί συμβιώσεως τοῦ λαοῦ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς δέν εἶναι δυνατόν νά διαφύγῃ τῆς προσοχῆς Ἡμῶν.

Διά τοῦτο πaρακαλοῦμεν ὅπως ἐκ μέρους τῆς Ἁγιοταφικῆς Ἡμῶν Ἀδελφότητος καί Ἡμῶν Προσωπικῶς δεχθῆτε τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Τάγματος τῶν Σταυροφόρων τοῦ Παναγίου Τάφου καί τό ἀναμνηστικόν τοῦτο δῶρον.

Σᾶς εὐχόμεθα καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τήν εἰρηνικήν αὐτήν ἀποστολήν Σας.

Εἰς τήν προσφώνησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρεται καί εἰς τήν παρασημοφόρησιν τοῦ  Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας διά τοῦ Ἀνωτάτου Παρασήμου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Πέραν τῆς τιμητικῆς ταύτης διακρίσεως ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν κ. Πρόεδρον  καί φιλντισένιαν εἰκόνα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καί τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ Ἁγιοταφίτου καί Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν  Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου εἰς τήν νέαν ἐκδοσιν αὐτοῦ ὑπό τῆς Διευθύνσεως τοῦ ἐπισήμου Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων  καί εἰς τήν σύζυγον αὐτοῦ προσέφερε  χρυσοῦν ἐπιστήθιον σταυρόν καί εἰς τά μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ προσέφερεν Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Παπούλιας προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον στεφάνην ἐκ φύλλων δάφνης ἐκ  χρυσοῦ καί ηὐχαρίστησε διά τήν γενομένην αὐτῷ τιμήν διά τῆς παρασημοφορήσεως καί εἶπεν ὅτι αὐτή πλέον ἐξέρχεται τοῦ προσώπου αὐτοῦ καί διαπερᾷ πρός ὅλον τό ἑλληνικόν ἔθνος , τό ὁποῖον ἀγωνίζεται νά ὑπερβῇ τήν ἐνσκήψασαν αὐτῷ οἰκονομικήν κρίσιν.

Ταύτην εἶπεν ὁ Μακαριώτατος ὅτι θα ὑπερβῆ τό Ἔθνος διά τῆς δυνάμεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἀτενίζομεν καί πρός τήν Ἀνάστασιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Source:http://www.jp-newsgate.net/gr/2011/07/11/3806/