ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – CUVÂNT AL MITROPOLITULUI EVGHENIE DE RETHIMNI ŞI AVLOPOTAMOS LA INAUGURAREA LUCRĂRILOR COMITETULUI COORDONATOR AL COMISIEI MIXTE INTERNAŢIONALE PENTRU DIALOGUL TEOLOGIC ÎNTRE BISERICA ORTODOXĂ ŞI CEA ROMANO-CATOLICĂ (GREEK, PHOTO)

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ 

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

            Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Περγάμου κύριε Ἰωάννη καί λοιποί ἀδελφοί, οἱ ἀποτελοῦντες τήν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

              Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε Kurt Koch καί λοιποί ἀδελφοί, οἱ ἀποτελοῦντες τήν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας,

               Μέ βα­θειά τι­μή καί ἀ­γά­πη, ὡς Ἐ­πί­σκο­πος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, Ἐ­παρ­χί­ας τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Θρό­νου, Σᾶς ὑποδεχόμαστε καί Σᾶς κα­λω­σο­ρί­ζου­με στήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τήν ἱστορική πόλη τοῦ Ρεθύμνου, στόν τόπο αὐτό, ὅπου ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐντολή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, μόλις πρίν ἀπό ὀλίγους μῆνες, μᾶς ἀνέθεσε τήν ποιμαντική εὐθύνη τῶν ἀνθρώπων του.

                Ἡ χαρά της εὐλογητῆς παρουσίας Σας «ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν» πληροῖ τήν καρδιά μας μέ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας, πρωτίστως πρός τόν Τρισάγιο Θε­ό, Ὁ Ὁποῖος χα­ρί­ζει σέ ὅ­λους μας αὐ­τήν τήν εὐλογία τῆς ἀναστροφῆς στό πλαί­σιο τῶν ἐρ­γα­σι­ῶν τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς τοῦ Θε­ο­λο­γι­κοῦ Δι­α­λό­γου μεταξύ τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας καί τῆς Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

                Διακατεχόμαστε ἀπό αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρός τήν Α.Θ.Π., τόν Οἰ­κου­με­νι­κό Πα­τριά­ρχη κ.κ. Βαρ­θο­λο­μαῖ­ο γιά τήν μεγάλη τιμή τήν ὁποία ἐπιδαψίλευσε σέ ἐμᾶς, τήν τιμή νά φι­λο­ξε­νή­σου­με ἐκ μέρους Του καί ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τήν Συ­νάν­τη­ση τῆς Ἐπιτροπῆς Σας στήν Μη­τρό­πο­λή μας. Παρακαλοῦμε πολύ τόν πολυσέβαστο Μητροπολίτη Περγάμου κ.κ. Ἰωάννη νά διαβιβάσει πρός τόν Παναγιώτατο ἀφ’ ἑνός τόν βαθύτατο σεβασμό μας καί τήν διηνεκῆ ἀφοσίωσή μας πρός Αὐτόν καί τήν καθηγιασμένη Μητέρα μας Ἐκκλησία καί ἀφ’ ἑτέρου τίς εὐχαριστίες μας γιά τήν ἰδιαίτερη εὐλογία καί τιμή πρός τήν ἱστορική μας Μητρόπολη.

                Ἡ Μητρόπολή μας εἶναι Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀναπόσπαστο μέλος τοῦ Σώματος τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας, κλῆμα τῆς ἀμπέλου της, ἔχει τήν ἀναφορά της σέ Αὐτήν καί τόν Προκαθήμενο τῆς ἀγάπης καί τῆς πίστεως, τόν σεπτό οἰακοστρόφο Της Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Μνημονεύοντας καθημερινά τοῦ ὀνόματός Του διακηρύσσομε τήν ἑνότητά μας μέ τήν καλλιέλαιον τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας καί ὁμολογοῦμε ὅτι αἰσθανόμαστε ἀσφαλεῖς στή στοργική ἀγκαλιά Της. Γιά ἐμᾶς τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι τό σύμβολο τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητάς μας.

                Στήν θέση πού ἔχει σήμερα ἡ Μητρόπολή μας βρίσκονταν ἱστορικές Ἐπισκοπές. Οἱ Ἐπισκοπές τῆς Ὀάξου, τῆς Λάππας, τῆς Ἐλευθέρνης, τῆς Καλαμῶνος, τῆς Ἀρίου, τῆς Αὐλοποτάμου. Ἐπίσκοποί τους ἔλαβαν μέρος σέ Οἰκουμενικές Συνόδους. Μέσα στά γεωγραφικά της ὅρια γεννήθηκε ἕνας Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Γ΄, ὁ Πατελᾶρος. Τίς λυχνίες αὐτῶν τῶν Ἐπισκοπῶν, οἱ ἐναλλαγές τῆς ἱστορίας τίς συνένωσαν σέ μία, τήν λυχνία τῆς σημερινῆς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, τήν ὁποία κρατοῦμε ἄσβεστη μέ τή δύναμη πού μᾶς δίδει ὁ Θεός, ἀνανεώνοντας καθημερινά τό ἔλαιον της ἀπό τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων.

                Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἡ ὁποία μέ 12 Ἱερές Μονές, μεταξύ τῶν ὁποίων διακρίνεται τό ἱστορικό καί θρυλικό Ἀρκάδι, τό ὁποῖο θά ἔχομε τή χαρά νά ἐπισκεφθοῦμε, μέ τίς πλέον τῶν 100 ἐνορίες της, μέ τόν Ἱερό Κλῆρο καί τούς ἐκλεκτούς συνεργάτες της, πορεύεται καί διακονεῖ τον λαό τοῦ Θεοῦ, δίδει τή μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ, κηρύσσει τά θαυμάσια τοῦ Θεοῦ. Τόν θρόνο της ἐκλέϊσαν  μεγάλοι Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι μέ φρόνημα θυσιαστικό καί ἦθος ἐκκλησιαστικό, ἐπληροφόρησαν τήν διακονίαν τους, ἀφουγκραζόμενοι πάντοτε τά μηνύματα τῶν καιρῶν.

                  Ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ πόλη τοῦ Ρεθύμνου ἔχει χαρακτηρισθεῖ δικαίως ὡς ἡ πόλη τῶν Γραμμάτων καί τῶν Τεχνῶν. Ὑπῆρξε καί ὑπάρχει στό διάβα τῶν χρόνων κοιτίδα τοῦ Πολιτισμοῦ, τῆς Παραδόσεως καί τῆς Ἱστορίας. Ἀποτελεῖ πάντοτε ἐφαλτήριο πνευματικῶν ἀναζητήσεων, διαλόγου καί προβληματισμοῦ. Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἱστορίας της μαρτυρεῖται ὡς σημεῖο καί φορέας ἑνότητος, τόπος διαλλαγῆς καί καταλλαγῆς, πόλη «συνδεδεμένη ἀνέκαθεν μέ τήν ἀρχοντιάν τῆς σεμνότητος καί τῆς ἀγάπης τῶν γραμμάτων», ὅπως εἴχε τονίσει μέ ἔμφαση ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαῖος, κατά τήν ἀλησμόνητη ἐπίσκεψή Του τό ἔτος 1992.

                Ἀγαπητοί καί προσφιλέστατοι ἀδελφοί,

                Γνω­ρί­ζου­με τόν σκο­πόν τῆς ὑ­ψη­λῆς καί σπου­δαί­ας αὐ­τῆς Συ­ναν­τή­σε­ώς Σας καί νοι­ώ­θου­με τήν εὐ­θύ­νη μας νά συμ­βάλ­λου­με νά ἐ­πι­τε­λέ­σε­τε ἀ­πρό­σκο­πτα τό δύ­σκο­λο ἔρ­γο Σας. Ὅλοι μποροῦμε νά κατανοήσουμε τή σπουδαιότητα τούτου τοῦ διαλόγου, κυρίως στίς ἡμέρες μας πού οἱ ἄνθρωποι χάνουν τήν ἐλπίδα καί τή δύναμή τους καί ἀναζητοῦν στηρίγματα. Ὁ χριστιανικός κόσμος ἔχει καί μπορεῖ νά δώσει ἕνα  μήνυμα ἐλπίδας στούς κοπιῶντες καί πεφορτισμένους ἀνθρώπους τῶν καιρῶν μας. Καί αὐτό μπορεῖ νά τό κάνει ἐν πνεύματι ταπεινώσεως καί ἑνώσεως.

                Ὁλοκληρώνοντας αὐτήν τήν ταπεινή προσλαλιά μου, ἐπιθυμῶ νά ὑπενθυμίσω στήν ἀγάπη σας κάτι πού ἔχει χαραχθεῖ βαθιά στίς καρδιές τῶν Κρητῶν. Τό μεγαλύτερο γεγονός στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης τοῦ περασμένου αἰώνα, πού μνημείωσε τήν μεταξύ μας ἀγάπη. Τήν ἐπιστροφή στήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Πρώτου Ἐπισκόπου Της, Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Τίτου. Τόν Μάϊο τοῦ 1966, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πάπα Παύλου τοῦ ΣΤ’, ἡ Κρήτη ἔζησε μοναδικές καί ἀνεπανάληπτες στιγμές. Τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης σκιρτοῦσε ἀπό χαρά καί ἀγαλλίαση, ὅταν ὁ μακαριστός Κρή­της Εὐ­γέ­νιος πα­ρελάμβανε στό λιμάνι τοῦ Ἡρακλείου στά τίμια χέρια του ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ὀλιβότι τήν Τι­μί­α Κά­ρα τοῦ Ἁ­γί­ου Ἀ­πο­στό­λου Τί­του, ἡ ὁποία ἐπέστρεφε καί πάλι στήν Κρήτη μετά ἀπό 297 χρό­νια πα­ρα­μο­νῆς στή Βε­νε­τί­α.

                Καί ἀκόμη νά πῶ καί τοῦτο ἀκόμη σέ ἐσᾶς, Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε, πώς ἡ παρουσία Σας στήν Μητρόπολη μας ὑπενθυμίζει μιά ἄλλη ἐπίσκεψη πού εἶχε γίνει τήν 21η Μαΐου 1971. 40 χρόνια ἀκριβῶς πρίν, ὁ μακαριστός προκάτοχός μας Μητροπολίτης Τίτος, ὑποδεχόταν στή Μητρόπολή μας τόν προκάτοχό Σας Καρδινάλιο Ἰωάννη Βίλεμπραντς.

                Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι καί προ­σφι­λέ­στα­τοι ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φοί.

                Μέ τίς παραπάνω σκέψεις καί μέ βαθύτατα αἰσθήματα χαρᾶς καί τιμῆς Σᾶς εὐχόμαστε καλή καί εὐλογημένη παραμονή στόν Τόπο μας. Καλή ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τῆς Ἐπιτροπῆς Σας, στήν ὁποία προσβλέπομε ὅλοι μέ ἐλπίδα καί προσδοκία. Ὡς εὖ παρέστητε!

                «Ὁ δέ Θεός τῆς ἐλπίδος πληρῶσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καί εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τό περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου». ( Ρωμ. 15,13)

Source:http://www.imra.gr