ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ / COLITURGHISIRE A PATRIARHULUI ECUMENIC CU PATRIARHUL SERBIEI (GREEK, PHOTO)

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ

Κωνσταντινούπολη
Του Νίκου Παπαχρήστου – φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε σήμερα το Πατριαρχικό και Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου, ο οποίος από την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιεί την πρώτη ειρηνική επίσκεψή του στην Πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Στο συλλείτουργο, που έλαβαν μέρος Ιεράρχες των δύο Εκκλησιών, παρέστη συμπροσευχόμενος ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, Ιεράρχες του Θρόνου, ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη κ.Νικόλαος Ματθιουδάκης, διπλωμάτες, Άρχοντες της Μ.τΧ.Ε. και πλήθος πιστών.
Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο αγωνιστικό φρόνημα του Σερβικού λαού και στη σημασία διαφύλαξης της ιστορικής κοιτίδας της Εκκλησίας της Σερβίας στο Κοσσυφοπέδιο.
«Κατά τας ημέρας ταύτας, ως είναι γνωστόν τοις πάσι, σύμπασα η ανθρωπότης δοκιμάζεται υπό ποικίλων πειρασμών, προερχομένων κυρίως εκ της εσφαλμένης τοποθετήσεως του ανθρώπου έναντι των ηθικών αξιών, έναντι της αρετής εν γένει. Διότι η οικονομική κρίσις, η οποία μαστίζει τον σύγχρονον άνθρωπον, είναι αποτέλεσμα της ηθικής κρίσεως, η οποία ενδημεί εις τας συγχρόνους κοινωνίας», επισήμανε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνέχισε: «Το κακόν το οποίον βιούμεν, ως απειλήν ή διακινδύνευσιν ή πραγματικήν μείωσιν ή και εκμηδένισιν των οικονομικών πόρων και της εκ τούτων ευημερίας, προέρχεται εκ του μειωμένου ενδιαφέροντος ημών πάντων δια το ηθικώς δέον, ως τούτο υποδεικνύει ο Θεός. Έχομεν αναγάγει την απληστίαν και την πλεονεξίαν εις αρετήν. Τιμώμεν τον πλούτον υπέρ το δέον. Αν και εξαίρομεν την απαξίαν των ανηθίκων μεθόδων πλουτισμού, θαυμάζομεν και συγχωρούμεν τους πλουτίζοντας δια της αφαιμάξεως των συνανθρώπων των».
Ο σύγχρονος άνθρωπος, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, έπεσε στον λάκκο που έσκαψε για τους συνανθρώπους του.
«Ο χάρτινος πλούτος αποκαλύπτεται ως άνευ αξίας. Η άνεσις, ως ζητούμενον αγαθόν, μετεβλήθη εις κόπον και μόχθον και άγχος», τόνισε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και υπενθύμισε τους λόγους του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, τη μνήμη του οποίου τιμά σήμερα η Εκκλησία. «Προ δύο χιλιάδων ετών ο Αδελφόθεος Ιάκωβος έγραφε προς ημάς τους σημερινούς ανθρώπους, ότι πρέπει να χαίρωμεν δια τας δοκιμασίας, διότι αύται αποτελούν πρόκλησιν δια την δημιουργικότητα ημών, πρόσκλησιν προς μετάνοιαν, και ώθησιν προς προσευχήν. Λυπούμεθα ειλικρινώς, δια τας δοκιμασίας και τους πειρασμούς, τους οποίους υφίστανται οι συνάνθρωποι ημών, πολλάκις ανυπαιτίως, αλλά υποδεικνύομεν προς τους αδελφούς ημών και προς εαυτούς την συμβουλήν του Αγίου Ιακώβου ότι πρέπει να αντιμετωπίζωμεν τας δοκιμασίας χωρίς να απολέσωμεν το ηθικόν σθένος ημών, χωρίς να καταβληθώμεν εκ του βάρους των δοκιμασιών αυτών».
«Ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζει, διακατεχόμενος υπό υπερφιάλου αυταρεσκείας, ότι έχει ενδυθή βασιλικήν πορφύραν και βήσσον, επιστήμην και γνώσιν, ισχύν και παντοδυναμίαν. Αλλά εν παιδίον – το παιδίον Χριστός- δια καθαρών οφθαλμών κραυγάζει έκπληκτον ότι ο βασιλεύς είναι γυμνός, ότι ουδέν εκείνων φορεί τα οποία φαντάζεται ότι φορεί, και τα οποία οι συνάνθρωποί του, απατηλώς ψευδόμενοι, λέγουν εις αυτόν ότι φορεί. Πού η εκ της οικονομικής επιστήμης ευημερία; Πού η εκ της προετοιμασίας του πολέμου ειρήνη; Πού η εκ της επιστήμης ψυχική υγεία;», διερωτήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Εξέφρασε πάντως τη βεβαιότητα, σε άλλο σημείο της άκρως ενδιαφέρουσας ομιλίας του, ότι οι δοκιμασίες όσο σκληρές και αν είναι πρέπει να γίνονται αφορμή αναγεννήσεως, πνευματικής και υλικής προόδου.
„Η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, έχουσα ιστορικήν πείραν πολλών δοκιμασιών, δύναται να συμπαθήση και συμπαθεί την θυγατέρα και ήδη αδελφήν Αυτοκέφαλον Εκκλησίαν της Σερβίας, δι’ όσα κατά το πρόσφατον παρελθόν υπέστη δεινά, και δι’ όσα εις ωρισμένας επαρχίας αυτής υφίσταται εισέτι. Η Μετριότης ημών και η περί ημάς Αγία και Ιερά Συνοδος ευχόμεθα ολοκαρδίως όπως ο Κύριος κολοβώση τας ημέρας της δοκιμασίας της αδελφής Εκκλησίας της Σερβίας, ίνα σωθή πάσα εν αυτή σαρξ και δοξάση τον Κύριον δια την νίκην του Θεού επί του κόσμου”, επισήμανε με νόημα ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας.
 Σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε πως «η κατά Σερβίαν Εκκλησία, ως γνήσιον μέλος του Καθολικού Σώματος του Χριστού, εγνώριζε πάντοτε και γνωρίζει και σήμερον να αντιπαραθέτη εις την αδικίαν και την βίαν την θυσίαν και την ισχύν του Σταυρού».
«Είναι αληθώς μεγάλη η συγκίνησις ημών δια το ευλογημένον τούτο συλλείτουργον μεθ’ Υμών, Μακαριώτατε, και ευχόμεθα εκ καρδίας όπως ο Κύριος ημών, ταις πρεσβείαις του σήμερον εορταζομένου αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου και πάντων των Σέρβων αγίων, παρέχη πλουσίαν Υμίν την χάριν και την δύναμιν Αυτού και ευλογή πολυπλασίως τους αγώνας και τους κόπους Υμών δια την ευστάθειαν και κατά Θεόν ευημερίαν της κατά Σερβίαν Ορθοδόξου Εκκλησίας, την αναζωπύρωσιν της πίστεως, την αναστήλωσιν των ναών και των μονών, την διαφύλαξιν της ιστορικής κοιτίδος αυτής εν τω Κοσσυφοπεδίω», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
%d blogeri au apreciat: