Συνάντηση Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ιορδανία – 1 AUGUST 2011: ÎNTÂLNIREA ÎNTÂISTĂTĂTORILOR BISERICILOR ORTODOXE DIN ORIENTUL MIJLOCIU ÎN IORDANIA (GREEK)

Συνάντηση Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ιορδανία

Την Δευτέρα 1η Αυγούστου 2011, έλαβε χώραν εις το εν τη Ανατολική Όχθη του Ιορδάνου ποταμού παρά τον τόπον του Βαπτίσματος του Κυρίου Πολιτιστικόν Κέντρον της Ιορδανικής Κυβερνήσεως Συνάντησις των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής, ήτοι του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αντιοχείας κ. Ιγνατίου, του αντιπροσώπου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ερμουπόλεως κ. Νικολάου, του Μακαριωτάτου  Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυστοστόμου και του προσκαλέσαντος και φιλοξενούντος την Συνάντησιν ταύτην της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνοδευομένου υπό του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Πατριαρχικού Επιτρόπου εν Αμμάν κ. Βενεδίκτου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Φιλουμένου και του αιδεσιμολογιωτάτου πρεσβυτέρου π. Ιμβραήμ Νταμπούρ.

Οι εν λόγω Προκαθήμενοι εγένοντο δεκτοί ει το εν Αμμάν αεροδρόμιον της Ιορδανίας κατά την άφιξιν αυτών την Κυριακήν, 18ην /31ην Ιουλίου 2011 και Δευτέραν 19ην Ιουλίου/1ην Αυγούστου 2011 υπό της Α.Θ.Μ. του Πατρός και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και της συνοδείας Αυτού.

Η διαμονή των εν λόγω υψηλών επισκεπτών εγένετο εις το εν τη Ανατολική Όχθη της Νεκράς θαλάσσης ξενοδοχείον Marriott, αι δε εργασίαι έλαbον χώραν εις το ξενοδοχείον τούτο και εις το Προσκυνηματικόν Κέντρον της Ιορδανίας παρά τον Ιορδάνην ποταμόν (Baptismal Site).

Σκοπός της Συναντήσεως αυτής ήτο η μελέτη των φλεγόντων προβλημάτων της Μέσης Ανατολής, η θέσις και η ενίσχυσις των Χριστιανών εις τόν  χώρον αυτής και η συνέχισις καλλιεργείας των προϋποθέσεων εκείνων, ήτοι του διαλόγου και του σεβασμού των θρησκευτικών ελευθεριών, αι οποίαι καθιστούν ειρηνικωτέραν και αποδοτικωτέραν την συνύπαρξιν και συνεργασίαν αυτών μετά των Μουσουλμάνων συμπολιτών αυτών, οι οποίοι κατά την πρώτην ημέραν μάλιστα της Συναντήσεως ταύτης ήρχισαν την νηστείαν αυτών του ραμαζανίου.

Κατά την πρώτην ημέραν της Συναντήσεως ταύτης, οι Προκαθήμενοι μετέβησαν εις το Πολιτιστικόν Κέντρον της Ιορδανικής Κυβερνήσεως, το οποίον ανήγειρεν ο πρίγκιψ της Ιορδανίας εξοχώτατος Εμίρ Γάζη. Μεταξύ των υποδεξαμένων τους Προκαθημένους ήσαν ο εκ Φχες Υπουργός Παιδείας της Ιορδανίας κ. Τζήριες Σαμάουϊ, η Υπουργός Τουρισμού της Ιορδανίας  κ. Χάϊφα Αμπού Γαζάλε και ο Διευθυντής του Κέντρου κ. Ντια Ιλ Μάντανη.

Τους μετόχους της Συναντήσεως εκαλωσώρισεν εξ ονόματος του πρίγκιπος της Ιορδανίας ο ιερεύς π. Ναμπίλ Χαντάντ. Ακολούθως προσεφώνησε τους προσκεκλημένους η Υπεύθυνος του Τμήματος του ΣΕΜΑ εις Ιορδανίαν κ. Ουαφά Κσους, λέγουσα ότι συγχαίρει τους Μουσουλμάνους επί τη ενάρξει της νηστείας αυτών και ευχαριστεί τω Βασιλεί της Ιορδανίας και τω πρίγκιπι δια τήν  Συνάντησιν ταύτην και την υποστήριξιν της εν αλληλοσεβασμώ συνυπάρξεως Χριστιανών και Μουσουλμάνων εις το Κράτος της Ιορδανίας.

Εν συνεχεία προσεφώνησεν ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ. Ιγνάτιος, λέγων περίπου  τα εξής:

“Χαιρετίζομεν την ευλογημένην ταύτην Συνάντησιν αναμέσον αδελφών ημών, του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, διότι πιστεύομεν ότι πρέπει να ακροώμεθα αλλήλων και να συνδιαλεγώμεθα μεταξύ ημών  κατά το παράδειγμα του Χριστού και να συναναστρεφώμεθα τους ανθρώπους, τηρούντες το «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν». Η τοιαύτη αγάπη ελλείπει ημίν. Δεν αναγνωρίζομεν αλλήλους εν πλήρει άνευ όρων αγάπη. Δεν πορεύονται οι Χριστιανοί συμφώνως τω Ευαγγελίω ούτε οι Μουσουλμάνοι συμφώνως τω Κορανίω. Ένα Δημιουργόν έχομεν. Ο Χριστός είπεν: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Η ελευθερία ευρίσκεται εν τη αγάπη”.

Μετά την λήξιν της Συναντήσεως ταύτης οι Προκαθήμενοι μετά των συνοδειών αυτών επεσκέφθησαν την εν τη Ανατολική όχθη του Ιορδάνου ποταμού υπό του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου ανεγερθείσαν Ιεράν Μονήν της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ο Ιερώτατος Μητροπολίτης φιλοφρόνως και φιλαδέλφως υπεδέχθη και ανέψυξε πάντας και προσέφερεν εις πάντας ενθύμιον με την εικόνα της Ιεράς Μονής.

Εν συνεχεία, επί βενζινοκινήτων αμαξών εγένετο η μετάβασις εις τον παρά την Ανατολικήν όχθην του Ιορδάνου ποταμού ανεγερθέντα ιερόν ναόν του Τιμίου Προδρόμου,  τη επιμελεία ωσαύτως και επιστασία του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου.

Ακολούθως εγένετο κάθοδος προς τα ύδατα του Ιορδάνου, εις τον οποίον  εβαπτίσθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και εψάλη υπό πάντων το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε».

Το εσπέρας  της ιδίας ημέρας οι Προκαθήμενοι και αι συνοδείαι αυτών συνηντήθησαν επί το αυτό εις το ξενοδοχείον Marriott και συνεζήτησαν εκ του σύνεγγυς και εις βάθος την κατάστασιν των ποιμνίων αυτών εις τας Εκκλησίας αυτών και εις την Διασποράν.

Συνελόντι ειπείν, ούτοι υπεγράμμισαν το γεγονός ότι αι πολιτικαί εξελίξεις του αιώνός μας  συνετέλεσαν εις τας μετατοπίσεις των ποιμνίων των, εδημιουργήθησαν και  και άλλα Ορθόδοξα Κέντρα εις Ευρώπην και Αμερικήν, τα οποία χρήζουν ιδιαιτέρας επιμελείας και προσπαθείας εις την επίλυσιν τών  πρόβλημάτων αυτών.

Επίσης υπεγράμμισαν ότι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι οφείλουν να εκπληρώνουν την οικουμενικήν αυτών αποστολήν, εφ’ όσον ελαττώνουν  εκ του εθνικού φρονήματος αυτών. Κυριαρχεί το πνεύμα των Εθνικών Εκκλησιών και ουχί της Οικουμενικής Εκκλησίας.

Η επίλυσις των εθνικών προβλημάτων, είπον, θα συμβάλη εις την επίλυσιν και άλλων προβλημάτων εις τας Εκκλησίας της Μέσης Ανατολής. Εν τη ενώσει ημών και η δύναμις ημών είπον. Αι μεγάλαι δυνάμεις καταπατούν ενίοτε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ημείς οφείλομεν να διεκδικήσωμεν τα δικαιώματα ημών ταύτα. Οφείλει να αποσταλή μήνυμα περί της επισφαλούς θέσεως των Χριστιανών. Δια του μηνύματος της ειρήνης ημών θα καταπολεμήσωμεν τους εξτρεμιστάς. Ελπίζομεν, οι δυνατοί της γης να ακούσουν την ηνωμένην κραυγήν του πόνου ημών των ηνωμένων. Το θέμα τούτο, είπον, οφείλει να θιγή και εις την εν Κωνσταντινουπόλει Συνάντησιν των Ορθοδόξων Προκαθημένων την αρχήν του προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Εφ’ όσον σκοπός ημών, είπον, είναι η διακονία του ανθρώπου, θα έχωμεν την βοήθειαν του Θεού. Η εν ειλικρινεία εντόπισις και αντιμετώπισις των εν πολλοίς κοινών προβλημάτων των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής βοηθεί εις την επίλυσιν αυτών . Αι κατά τόπους Ορθόδοξοι Εκκλησίαι έχουν ανάγκην επικοινωνίας, καταπολεμούσαι τον απομονωτισμόν αυτών.

Συνεζητήθη και απεφασίσθη η σύστασις «Πρωτοβουλίας των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής» και ο διορισμός Επιτροπής Εκπροσώπων αυτών και η έναρξις πρακτικής εργασίας.

Επίσης επεσημάνθη η ανάγκη της κρισίμου καταστάσεως  του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής (ΣΕΜΑ), όπως μη διαλυθή. Επίσης εζητήθη η αξιοποίησις του γεγονότος ότι η Εκκλησία της Κύπρου έχει Γραφείον εις τας Βρυξέλλας και ότι η Κύπρος το επόμενον έτος θα έχη την Προεδρίαν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Επεσημάνθη ιδιαιτέρως η δύναμις των Ορθοδόξων Εκκλησιών εν τη δυνάμει του Σταυρού του Αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επίσης ετονίσθη η σημασία της πείρας του πολιού Πατριάρχου Αντιοχείας και του Αρχιεπισκόπου της εμπεριστάτου νήσου Κύπρου και του Πατριαρχείου της Αλεξανδρείας, ζώντος εις την εμπερίστατον εισέτι Αίγυπτον και της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, της πνευματικής πρωτευούσης όλων των Χριστιανών και τής  πόλεως των δύο λαών και τριών θρησκειών. Δια το μέλλον τούτο των Ιεροσολύμων αι χριστιανικαί Εκκλησίαι καλούνται να διαδραματίσουν σήμερον ένα λίαν σημαντικόν ρόλον.

Η Συνάντησις αύτη προεβλήθη εκτενώς εις τα Μ.Μ.Ε. της Ιορδανίας.

Το εσπέρας της ως άνω ημέρας και μετά τας εργασίας της Συναντήσεως παρετέθη δείπνον εις το ξενοδοχείον Marriott, εις το οποίον ήσαν προσκεκλημένοι και ανώτατοι παράγοντες της Ιορδανικής Κυβερνήσεως.

Επί τω σημαντικώ γεγονότι τούτω, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων προσέφερεν εις τους τρεις Προκαθημένους, ήτοι τω Πατριάρχη Αλεξανδρείας (δια του εκπροσώπου Αυτού), τω Πατριάρχη Αντιοχείας και τω Μακαριωτάτω  Αρχιεπισκόπω Κύπρου ποιμαντικάς ράβδους από ελεφαντοστούν, κατασκευασθείσας εις Βηθλεέμ και φιλντισένιους σταυρούς ευλογίας.

Ούτοι συγκεκινημένοι ηυχαρίστησαν και είπον ότι αληθώς υπάρχει νυν ανοικτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των τεσσάρων Ορθοδόξων Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής. Εις τον ιδιοκτήτην του ξενοδοχείου κ. Φίλιππον Παπαδόπουλον, ευγενώς και λίαν οικονομικώς φιλοξενούντα την Συνάντησιν ταύτην, ο Μακαριώτατος προσέφερε ως ευλογίαν εικόνα της Θεοτόκου.

Την πρωΐαν της επομένης Τρίτης, 20ης Ιουλίου /2ρας Αυγούστου 2011, οι Ορθόδοξοι Προκαθήμενοι μετά των συνοδειών αυτών συνεζήτησαν και πάλιν μεταξύ αυτών τους τρόπους προωθήσεως των θεμάτων των Εκκλησιών αυτών και των χριστιανών της Μέσης Αντολής εν γένει δια της υπ’ αυτών ιδρύσεως της «Ορθοδόξου Πρωτοβουλίας», στεγαζομένης εις Γραφεία, προσφερόμενα υπό της Εκκλησίας της Κύπρου και εχούσης ανά δίμηνον περίπου συναντήσεις εις Κύπρον κυρίως, αλλά και αλλαχού δια την εκπλήρωσιν του τεθέντος σκοπού.

Την μεσημβρίαν εις το παρατεθέν εις το ξενοδοχείον γεύμα παρεκάθισαν και οι ιερείς του Πατριαρχείου εις Ιορδανίαν ως προσκεκλημένοι της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Sursa:http://www.romfea.gr