ΤΟ ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ – POMENIRE ANUALĂ A PĂRINŢILOR ADORMIŢI DIN OBŞTEA SFÂNTULUI MORMÂNT (GREEK, FOTO)

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

 

[slideshow]

 

Συμφώνως πρός τήν τάξιν καί τήν συνήθειαν τῆς Σιωνίτιδος  Ἐκκλησίας, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἐπετέλεσε τό ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων μελῶν αὐτῆς, τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 20ήν Δεκεμβρίου 2010, 2αν Ἰανουαρίου 2011, κατά τήν ὁποίαν ὁ ὑμνῳδός καλεῖ «Σιών Θεοῦ τήν θείαν πόλιν νά ἄρῃ τήν φωνήν αὐτῆς ἀληθῶς καί νά κηρύξῃ Πατέρων τήν θείαν μνήμην, σύν Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καί Ἰακώβ τιμῶσαν τήν ἀοίδιμον». (α’ στιχ. ἀναστάσιμον τῶν Αἴνων Κυριακῆς τῶν Προπατόρων).Τό μνημόσυνον τοῦτο ὑπέρ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν καί ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Ἁγιοταφιτῶν Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων, Ἀρχιερέων, Ἱερέων., Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων, Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν, ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως μετά τήν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, (εἰς τήν ὁποίαν προεξῆρξεν ὡς λειτουργός ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος0, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων καί  Ἱεροδιακόνων Ἁγιοταφιτῶν καί συμπροσευχομένων μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τό μνημόσυνον ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἡ βρῶσις τῶν κολλύβων καί ἡ πόσις τοῦ οἴνου μετά παξιμαδίου καί ἡ εὐχή τοῦ Μακαριωτάτου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν, ὧν Ἁγιοταφιτῶν ἐτελέσθη τό μνημόσυνον, καί στερεώσεως τῶν σημερινῶν διαδόχων αὐτῶν, ἵνα πορεύωνται ἐπί τά ἴχνη αὐτῶν εἰς τήν διαφύλαξιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τήν ἐν Χριστῷ Ὀρθόδοξον μαρτυρίαν ἐπ’ αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

Sursa: http://www.jp-newsgate.net