ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – SÂMBĂTA LUI LAZĂR ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO, GREEK)

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[slideshow]

Ἡ μνήμη τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου ὑπό τοῦ Κυρίου ὡς πιστώσεως, διαβεβαιώσεως τῆς κοινῆς ἡμῶν Ἀναστάσεως ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου κατά τήν τάξιν αὐτοῦ, ἀφ’ ἑνός μέν εἰς τήν κώμην τῆς Βηθανίας,

ἀφ’ ἑτέρου δέ εἰς τό συνορεῦον ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν Βηθανίαν,πατρίδα τοῦ Λαζάρου, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, 3ην /16ην Ἀπριλίου 2011, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου Μάρθας καί Μαρίας, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συλλειτουργούντων αὐτῷ πολλῶν ἱερέων, ἐν οἷς καί ὁ ἐκ Κύπρου Ἀρχιμανδρίτης π. Λάζαρος καί συμμετέχοντος ἐν πλήρει κατανύξει εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν ὁρμωμένου.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἠκολούθησε λιτανεία ἀπό τήν Μονήν πρός τόν τάφον τοῦ Λαζάρου, ἐν ᾧ οὗτος ἦτο ἐνταφιασμένος τετραήμερος νεκρός, ὀδωδός, ἔμπροσθεν τοῦ ὁποίου ἐδάκρυσεν ὁ Κύριος καί ἐξ οὗ τῇ πανσθενεῖ αὐτοῦ θεανθρωπίνῃ δυνάμει ἀνέστησε, ὄντα δεδεμένον κειρίας, ἐξ ᾧν εἶπεν ὅπως λύσωσιν αὐτόν καί ἀφήσωσιν αὐτόν ἵνα ὑπάγῃ.

Ἐνταῦθα ἀνεγνώσθη ἡ σχετική εὐαγγελική περικοπή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην Ἁγίου Εὐαγγελίου (κεφ. 11). Μετά τήν ἐν τῷ τάφῳ προσφώνησιν, ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία, ἧς μετέσχεν καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου, ἐδέχθη μικράν δεξίωσιν εἰς τό πλησίον τοῦ Τάφου Δημαρχεῖον τῆς κώμης τῆς Βηθανίας.

Μετά ταῦτα ἡ συνοδεία κατῆλθε καί πάλιν εἰς τήν Μονήν τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου Μάρθας καί Μαρίας καί μετέσχε τῆς μεσημβρινῆς νηστησίμου τραπέζης, τήν ὁποίαν παρέθεσεν ἡ ἡγουμένη τῆς Μονῆς Ὁσιωτάτη μοναχή Εὐπραξία.

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καί δή εἰς τό προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἐτελέσθη ἀφ’ ἑσπέρας Ἑσπερινός, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, εἰς τήν τέλεσιν τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ Ἁγία Τράπεζα εἶναι ἐκτεθειμένη εἰς ἀνοικτόν ὑπαίθριον χῶρον, ὑπεράνω τοῦ ὁποίου στήνεται εἰδικόν ἀντίσκηνον διά προστασίαν ἐκ τοῦ ἡλίου καί τῆς σκόνης.

Μετά τήν ἀκολουθίαν ταύτην τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τήν δεξίωσιν εἰς τό ἔναντι τοῦ προσκυνήματος τῆς Ἀναλήψεως μονύδριον, τό ἱδρυθέν ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰωακείμ, ἀποβιώσαντος πρό διετίας κατά τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως, ὁ προϊστάμενος τοῦ Προσκυνήματος Μοναχός Ἀχίλλιος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν.

Μετά παρέλευσιν ὀλίγης ὥρας δι’ ἀναπαύσεως ἤρξατο ἡ ψαλμῳδία τοῦ Κανόνος τῆς ἑορτῆς ἐνώπιον τοῦ προσκυνήματος τοῦ ἀποτυπώματος τοῦ ποδός τοῦ Κυρίου καί ἐν συνεχείᾳ ἡ λιτανεία ἄχρι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μικρᾶς Γαλιλαίας ἤ τῶν Γαλιλαίων ἀνδρῶν (Galilei viri), ἔνθα καί ἡ Πατριαρχική Κατοικία.

Ἐνταῦθα, παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου ἀνεγνώσθη τό πρῶτον Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον καί  ἀνεπέμφθη δέησις καί ἐψάλη ὁ Πατριαρχικός Πολυχρονισμός.

Τήν ἑπομένην, Σάββατον  3ην /16ην Ἀπριλίου 2011, ἡ μνήμη τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου ἑωρτάσθη εἰς τόν αὐτόν τόπον τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται γεωγραφικῶς εἰς οὐχί μεγάλην ἀπόστασιν τοῦ τάφου τοῦ Λαζάρου, διά θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, συλλειτουργούντων αὐτῷ πολλῶν ἱερέων καί συμμετέχοντος τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ὁ προϊστάμενος τοῦ μοναστηρίου ἔναντι τοῦ Προσκυνήματος τῆς Ἀναλήψεως  μοναχός Ἀχίλλειος ἐδεξιώθη τόν Σεβασμιώτατον  καί πολλούς ἐκ τοῦ ἐκκλησιάσματος.

Source:http://www.jp-newsgate.net