1 noiembrie: TROPARUL, CANOANELE ŞI VIAŢA SF. COSMA ŞI DAMIAN (GREEK, ROMANIAN, ENGLISH)

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. COSMA ŞI DAMIAN

1 noiembrie 

 

Canon de rugăciune către Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia (1)

Troparul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia, glasul al 8-lea:

Sfinţilor cei fără de arginţi şi de minuni făcători, cercetaţi neputinţele noastre; în dar aţi luat, în dar daţi-ne nouă.

 

Troparul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia, glasul 1:

Doctorii cei înţelepţi ai lumii, de la Dumnezeu luând compătimirea, rugaţi-vă şi acum pentru noi cei ce strigăm: Doamne, mântuieşte poporul şi ţara aceasta şi slobozeşte sufletele noastre de cumplitele primejdii, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu.

 

Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Să cântăm toate popoarele Celui Ce a mântuit pe Israel din robia cea amară a lui Faraon şi cu picioare neudate prin adâncul mării l-a povăţuit, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Din harul Treimii Celei Stăpânitoare, doimea cea minunată şi cinstită luminată fiind, tuturor celor ce vin cu credinţă, tămăduiri le dă pururea izvorând.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În taină învăţaţi fiind cuvintelor celor de viaţă purtătoare, ca nişte luminători în lume aţi strălucit, negura patimilor lesne alungând-o, cu căldura credinţei, preafericiţilor.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Legii Mântuitorului plecându-se, toată dulceaţa patimii trupeşti au lepădat şi cu faptele bune sufletele mai strălucit luminându-şi în lume au strălucit cei vrednici de minuni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce în pântecele tău S-a sălăşluit, Maica lui Dumnezeu, în tot omul negrăit S-a îmbrăcat, Fiul Cel Ce a strălucit din Tatăl fără de ani, Dumnezeu Cel Preaînalt. Aceluia să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Întăreşte-mă pe mine, Hristoase, pe piatra cea neclintită a poruncilor Tale şi mă luminează cu lumina feţei Tale; că nu este sfânt, fără numai Tu, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe izvoarele cele de tămăduiri şi curgerile Dumnezeieştilor daruri, pe locaşurile cele preastrălucite ale luminii celei fără materie, toţi după vrednicie să-i lăudăm.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cei ce vindecaţi patimile sufletelor şi ale trupurilor şi neputinţele celor ce vin la voi, cu osârdie acum, preacinstiţilor, ca nişte făcători de bine le vindecaţi.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobiţi fiind cu fapte bune roditoare, toată dulceaţa vieţii cea stricăcioasă lămurit aţi lepădat-o, privind neîncetat spre frumuseţea lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În chipul nostru cel mai înainte neînchipuit, S-a arătat, Născătoare de Dumnezeu, împreunându-Se Dumnezeirea cu Trup în pântecele tău cel Preasfânt, Dumnezeiască Mireasă.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cunoscut-am, Atotputernice, iconomia Ta şi cu frică Te-am preaslăvit pe Tine, Mântuitorule.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Zicerii Dumnezeieşti luminat urmând, nici străluciri de aur, nici argint, Dumnezeieştilor, nu aţi agonisit.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu Dumnezeieşti minuni, cei fără de arginţi, tuturor le faceţi bine, har dăruindu-le.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Doctori înţelepţi v-aţi arătat la durerile patimilor, mâini fără răutate întinzând.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să se pălmuiască acum feţele celor ce nu te mărturisesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată Stăpâna noastră.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

De noapte mânecând Te lăudăm pe Tine, Hristoase, Cel Ce eşti împreună fără de început cu Tatăl şi Mântuitorul sufletelor noastre, pace lumii dăruieşte, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte izvoare de Dumnezeu pornite, izvorâţi credincioşilor apele facerii de bine, tămăduind bolile sufletului şi ale trupului, măriţilor cei fără de arginţi.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorul harului deschizându-l tuturor, cinstiţilor cei fără de arginţi, bună întărire împărţiţi celor ce cu credinţă şi cu dragoste acum aleargă la voi.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stelele cele prealuminoase şi preaînţelepte, care pământul în chip l-au făcut cer, cu urmarea strălucirii îngereşti, neîncetat ne luminează pe noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mai Înaltă te-ai arătat, pe Făcătorul tuturor Cel împreună fără de început cu Tatăl zămislind, Maică Fecioară şi născând lumii pe Mântuitorul şi Domnul.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Pe prooroc l-ai mântuit din chit, Iubitorule de oameni şi pe mine Te rog scoate-mă din adâncul păcatelor.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tămăduitorii cei spre mântuire, pe făcătorii de bine cei de Dumnezeu înţelepţiţi, pe Dumnezeieştii Cosma şi Damian, cu osârdie să-i cinstim.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţia păzind şi cu mintea împodobindu-se Dumnezeieştii Cosma şi Damian, împreună cu Hristos se bucură acum.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu un gând vieţuind, cu un suflet pustnicind, împreună vi s-a încredinţat a ne da nouă tămăduiri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lumina Cea Neapropiată ai născut-o cu trup, Preacurată, Care luminează lumea toată cu Razele Dumnezeirii.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Har de tămăduiri luând, întindeţi sănătate celor ce sunt în nevoi, măriţi doctori făcători de minuni. Dar cu cercetarea lor de către voi, cutezările vrăjmaşilor le-aţi potolit, lumea tămăduind cu minunile.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Pe tine Născătoare de Dumnezeu, Cuptor Înţelegător te cunoaştem noi credincioşii. Că precum a mântuit pe cei trei tineri Cel Preaînalt şi pe mine, tot omul, în pântecele tău m-a înnoit, Dumnezeul părinţilor Cel Lăudat şi Preaslăvit.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Toţi v-aţi arătat ai lui Dumnezeu, cu Dumnezeiască înţelepţire, toţi larg încăpători pentru Dumnezeu. Că lumea toată pentru Dumnezeu aţi lăsat, urmând urmelor Mântuitorului, preamăriţilor, cu Dumnezeiască cuviinţă, pe Dumnezeul părinţilor noştri cinstind.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Doctori preaaleşi, vindecaţi mai presus de fire toate rănile celor neputincioşi, cu meşteşugirile cele de Taină ale doctoriei. Scoateţi leacuri de mântuire din vistieriile cele Dumnezeieşti şi lăudaţi pe Dumnezeu Cel Preaslăvit.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cununa Împărăţiei Tale, Stăpâne şi cu stemă luminată ai împodobit cu bună cuviinţă, pe cei ce au iubit strălucirea cea nemăsurată a Frumuseţii Tale, Hristoase. Iar credincioşilor pe aceştia i-ai arătat făcători de bine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Răsăritul Cel de sus arătându-se pe pământ, te-ai arătat, Preacurată, întru totul Cuviincioasă şi cu totul Luminoasă, luminând lumea cu raze de curăţie şi trimiţând întotdeauna credincioşilor luciri de minuni.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare, cu podoaba dreptei credinţe, mai curat decât aurul au strălucit, grăind: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Morţi fiind pentru cele frumoase ale lumii acesteia şi boala iubirii de arginţi tăind-o, aţi fost numiţi, înţelepţilor, fără de arginţi, de către toţi cei ce strigă: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

V-aţi făcut învederat părtaşi ai Vieţii Celei Veşnice. Că cele frumoase ale vieţii celei stricăcioase le-aţi lăsat, cu un glas strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stăpâne Hristoase, mântuieşte pe toţi de neputinţele cele cumplite, pentru rugăciunile celor fără de arginţi şi îi învredniceşte pururea ca într-un glas să strige către Tine: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucurându-ne toţi credincioşii şi cu har întărindu-ne, cei ce suntem mântuiţi prin Cel Născut al tău, Maică Fecioară, neîncetat strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Pe tine Făclia cea Luminoasă şi Maica lui Dumnezeu, Mărirea cea Preastrălucită şi mai Înaltă decât toate făpturile, cu cântări te mărim.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Neîncetat să fericim cu cântări doimea cea înţeleaptă, care străluceşte Raza Luminii Celei Înţelegătoare şi dă luminare tuturor.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întărind sănătatea sufletească a credincioşilor, vindecaţi şi patimile trupului cele încredinţate puterii voastre, ca nişte izbăvitori; pentru aceasta şi sunteţi pururea lăudaţi după vrednicie de toţi credincioşii.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Luminătorii cei de Dumnezeu luminaţi duhovniceşte luminează cerul cinstitei Biserici, strălucind acum cu Revărsarea Luminii.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Umplându-se de Cinstita Treime, doimea cea de Dumnezeu chemată varsă tuturor, celor ce cu dragoste o fericim, daruri de vindecări.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine Norul Luminii şi Chivot Sfânt, Uşa cea cu totul Luminată a Soarelui Celui Înţelegător, ca pe Ceea ce eşti Născătoare de Dumnezeu, cu cântări te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Din cer luând de la Hristos darul tămăduirilor cu strălucire, toate patimile vindecaţi întotdeauna. Că întru voi s-a arătat harul Duhului, lucrând puterea Dumnezeieştilor tămăduiri. Pentru aceasta şi bogăţia bunătăţilor celor nestricăcioase prin credinţă aţi dobândit, cu gând neprimitor de argint, de Dumnezeu purtătorilor cei fără de arginţi. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Dătători de tămăduiri, făcători de minuni şi sfeşnice purtătoare de Lumina luminilor, tuturor v-aţi arătat cu harul Duhului. Că văpaia patimilor cu credinţa răcorind-o, gândul credincioşilor în ea încălziţi. Pentru aceasta, doctorie de suflete câştigând Dumnezeiască Biserica voastră, la ea scăpăm, de Dumnezeu purtătorilor cei fără de arginţi. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea.Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Împărăteasa, Maica Ziditorului tuturor, veniţi toţi credincioşii cu glasuri să o mărim şi lăudând-o, să strigăm: Ceea ce eşti Pricina bucuriei, Fecioară cu totul Lăudată, pe cei ce te cinstesc pe tine miluieşte-i şi-i acoperă cu rugăciunile tale; că ai, ca o Maică a lui Dumnezeu, îndrăznire, a te milostivi şi a da vindecare de boli. Pentru aceasta strigăm către tine: roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu să dăruiască iertare robilor tăi, celor ce cu cuviinţă se închină Preacuratei naşterii tale.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Mieluşelul şi Păstorul, pe Cruce dacă L-a văzut spânzurat cea Curată, la cele dinlăuntru se rupea ca o Maică, grăind: vai mie, Lumina lumii, Dumnezeul meu şi Domnul; pentru ce suferi acestea de bunăvoie acum, vrând pe toţi pământenii să-i mântuieşti şi la Dumnezeiasca Viaţă să-i muţi, stricat fiind Chipul Tău? Slăvesc Patimile Tale, Cel Ce eşti fără de răutate, Doamne. Că după îndelungă răbdare ai suferit, pentru milostivirea îndurărilor, durerile tuturor cu rănile Tale vindecându-le.

Canon de rugăciune către Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia (2)

Troparul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia, glasul al 8-lea:

Sfinţilor cei fără de arginţi şi de minuni făcători, cercetaţi neputinţele noastre; în dar aţi luat, în dar daţi-ne nouă.

 

Troparul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia, glasul 1:

Doctorii cei înţelepţi ai lumii, de la Dumnezeu luând compătimirea, rugaţi-vă şi acum pentru noi cei ce strigăm: Doamne, mântuieşte poporul şi ţara aceasta şi slobozeşte sufletele noastre de cumplitele primejdii, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Pe voievozii cei tari…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Însoţire în chipul luminii a înţelepţilor celor fără de arginţi, Treimii Celei Cinstite, cu toţi cei aleşi stând înainte, roagă-te să se lumineze cei ce săvârşesc pomenirea ta cea de lumină purtătoare, cu Dumnezeieştile Străluciri ale Duhului.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu minte mai înaltă decât cei materialnici arătându-vă, strălucirile cele fără materie ale Duhului aţi luat, înţelepţilor sfinţi. Pentru aceasta, întunericul bolilor dezlegaţi întotdeauna cu Dumnezeieştile cercetări, cei ce sunteţi fără de arginţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Neadormitul ochi al sufletului agonisindu-vă, spre împlinirea Dumnezeieştilor porunci ale lui Dumnezeu, pe cei ce dorm în neputinţe, măriţilor, spre bunătate îi deşteptaţi cu harul milostivirilor, de Dumnezeu purtători cei fără de arginţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Mântuitorul şi Dumnezeu, din curat sângele tău, Curată, L-ai Întrupat, Cel Ce ne-a arătat nouă doctori patimilor noastre, Preacurată, izbăvitori şi calzi folositori în Duhul, pe cinstiţii cei fără de arginţi.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Locaşul vostru cel Dumnezeiesc, izvorând cu sfinţenie mir cu bun miros de tămăduiri prin ploile Duhului, patimile cele rău mirositoare le spală întotdeauna.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În Locaşurile cele Cereşti sălăşluindu-vă întotdeauna, cortul vostru îl arătaţi pururea izvor de tămăduiri, sfinţilor, cu harul Celui Atotputernic.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Patimile trupului cu zăbala înfrânării înfrânându-le, aţi luat Razele Duhului cele foarte prisositoare. Pentru aceasta aţi îmbogăţit lumea cu vindecările.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai frumoasă între femei pe tine Dumnezeu te-a ales şi din tine trupeşte, Curată, a Se naşte bine a voit, Cel Ce Se odihneşte între Sfinţii Săi.

Irmosul:

Nu întru înţelepciune, în putere şi în bogăţie ne lăudăm; ci întru Tine, Înţelepciunea Tatălui Cea Ipostatică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce şade în mărire…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lucrări purtătoare de viaţă şi dând şi de la voi totul, patimile cele de moarte aducătoare oamenilor le vindecaţi, cei ce sunteţi stâlpi luminoşi, turnuri neclătinate, Dumnezeieşti viţe ale Viei Celei Adevărate.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sânii Bisericii, care varsă lapte de tămăduiri, luminaţii cei fără de arginţi, cei ce hrănesc pe toţi cu Dumnezeieşti mâncăruri, să fie lăudaţi cu cântări de bucurie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tămăduire s-a arătat locaşul vostru, sfinţilor; celor viforâţi liman neviforât şi de mântuire, la care alergând toţi, luăm linişte şi izbăvire de cele rele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Învredniceşte-ne, Fecioară, de milostivirea ce este întru tine, Ceea ce ai născut pe Cuvântul Unul cu Adevărat Cel Preaîndurat; Cel Ce pe sfinţi milostivi tămăduitori i-a arătat şi de minuni făcători marginilor.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeieştile Străluciri lămuriţi fiind luminaţi, toată lumea aţi înconjurat, pe toţi oamenii luminând, întunericul patimilor alungând, pe demoni scoţând, de Dumnezeu purtătorilor cei fără de arginţi

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca doi luminători luminaţi pământul, fiind mişcaţi de Duhul, purtătorilor de Dumnezeu, toată făptura înconjurând şi pe cei din patul durerilor cercetând şi din nevoi ridicând.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Celor bolnavi vindecare, dând tămăduire de patimi fără de argint, tuturor v-aţi arătat mari folositori, tuturor ajutători după Dumnezeu, tuturor sprijinitori, de Dumnezeu purtătorilor cei fără de arginţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Înţelepciunea lui Dumnezeu Cea Ipostatică ai născut, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Ceea ce pe sfinţi preaînţelepţi i-ai arătat; prin care întărâtarea celui înţelept în răutate a căzut şi meşteşugirile lui cele cumplite.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nu cu meşteşug omenesc, ci cu Dumnezeiescul har curăţiţi bolile oamenilor, măriţilor. Pentru aceasta, după datorie lăudându-vă, pe voi vă fericim.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragostea către Hristos, de Dumnezeu purtătorilor, fiind legaţi, toată răutatea demonilor o dezlegaţi cu Dumnezeiescul har. Pentru aceasta săvârşim pomenirea voastră.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca cei ce sunteţi odraslele Viei Celei Dumnezeieşti, izvorând vin de tămăduiri nouă celor ce suntem întru mâhnirea bolilor, de veselie ne umpleţi pe noi, voi, cei fără de arginţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Locaş Curat te-a lucrat pe tine, Stăpână Curată, Cuvântul Cel Preacurat. Pe acest Dumnezeiesc Locaş, cei ce tămăduiesc fără de arginţi îl măresc pururea, cu semne şi cu minuni.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica, de sângele demonilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Har de tămăduiri luând, întindeţi sănătate celor ce sunt în nevoi, măriţi doctori făcători de minuni. Dar cu cercetarea lor de către voi, cutezările vrăjmaşilor le-aţi potolit, lumea tămăduind cu minunile.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Avraam…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Deschizând sfinţii izvorul cel de Dumnezeu dat, tuturor izvorăsc râuri de curate tămăduiri, spălând întinăciunile patimilor şi răutatea cea pierzătoare a demonilor.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Doimea cea vrednică de laudă a celor fără de arginţi ai Tăi, întărită fiind cu harul cel întăritor al Duhului, sănătate celor neputincioşi întotdeauna dăruieşte, Cuvântule al lui Dumnezeu, Înţelepciunea şi Puterea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Singur eşti Sfânt, Cel Ce preamăreşti pe sfinţii Tăi, că printr-înşii scapi lumea de primejdii şi luminezi pe cei ce strigă: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toiag din rădăcina lui Iesei ai răsărit, Marie, Ceea ce ai odrăslit Floare pe Hristos, Cel Ce a împodobit ca şi cu nişte flori cu minunile pe slujitorii Săi, cei fără de arginţi.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Goi de toată răutatea vrăjmaşului v-aţi arătat, sfinţilor, prin Dumnezeiescul Duh, făcându-vă îmbrăcăminte de mântuire şi haină de iertare şi de cele rele schimbare nouă, celor ce strigăm: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prin credinţă făcându-vă fii ai lui Dumnezeu, Sfinţilor Damian şi Cosma, acum aţi aflat Părintească Moştenire şi Cereasca Desfătare şi cu adevărat luminată lucrarea minunilor şi strigaţi: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu picăturile voastre cele de Dumnezeu lucrătoare, întinăciunea noastră cea sufletească o spălaţi şi îndepărtaţi bolile cele cu durere, sfinţilor, împrăştiind pornirile demonilor, ca nişte ocrotitori şi ca nişte tămăduitori ai noştri preamilostivi.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Ca nişte crini, ca nişte flori înţelegătoare, ca nişte trandafiri cu Duhul împodobiţi, v-aţi arătat nouă, sfinţilor, dând bună mireasmă din voi şi depărtând mirosul greu al patimilor de la cei ce strigă: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Omorâtu-s-a moartea întru tine, că ai născut, Preacurată, Viaţa Cea Ipostatică, pe Hristos Domnul, Cel Ce a arătat ocrotitori vieţii noastre pe tămăduitorii cei fără de arginţi, care strigă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel în groapă, gurile leilor cele deschise le-a încuiat, iar tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă au stins puterea focului, încingându-se cu fapta bună şi strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva prin boala neascultării…

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Iată acum ce este bun, sau ce este plăcut, precum este scris, fără numai a locui fraţii într-un gând, în locuri luminoase în Locaşurile Cereşti, în Slava Cea Neveştejită. Pe care acum după vrednicie îi fericim.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este de mare această casă, împodobită fiind în toate zilele cu minuni, unde pururea venind voi, Sfinţilor Cosma şi Damian, cei ce sunteţi vrednici de minune, celor ce au nevoie le daţi sănătate. Pentru aceasta după vrednicie vă fericim.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi împreună se bucură cu noi, fericiţilor, întru pomenirea voastră îngerii, Dumnezeieştii Apostoli, proorocii, cuvioşii şi toţi drepţii, cu care împreună cu bucurie sălăşluindu-vă, pentru lume rugaţi-vă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doime Dumnezeiască şi de lumină strălucitoare, cei fără de arginţi, purtători de Dumnezeu preacinstiţi, cereţi iertare de greşeli, îndreptare vieţii şi scăpare de toate cele rele, pentru cei ce vă laudă pe voi întotdeauna.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Te-ai făcut Locaş Curat Luminii Celui Ce toate le-a luminat şi pe sfinţi purtători de lumină i-a arătat, cei ce întunericul patimilor celor stricătoare de suflet acum l-au alungat cu Duhul, Preacurată, Una mult Lăudată.

Irmosul:

Eva prin boala neascultării a adus blestem înlăuntru; iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece ai înflorit lumii binecuvântarea; pentru aceasta toţi te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Din cer luând de la Hristos darul tămăduirilor cu strălucire, toate patimile vindecaţi întotdeauna. Că întru voi s-a arătat harul Duhului, lucrând puterea Dumnezeieştilor tămăduiri. Pentru aceasta şi bogăţia bunătăţilor celor nestricăcioase prin credinţă aţi dobândit, cu gând neprimitor de argint, de Dumnezeu purtătorilor cei fără de arginţi. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Dătători de tămăduiri, făcători de minuni şi sfeşnice purtătoare de Lumina luminilor, tuturor v-aţi arătat cu harul Duhului. Că văpaia patimilor cu credinţa răcorind-o, gândul credincioşilor în ea încălziţi. Pentru aceasta, doctorie de suflete câştigând Dumnezeiască Biserica voastră, la ea scăpăm, de Dumnezeu purtătorilor cei fără de arginţi. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea.Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Împărăteasa, Maica Ziditorului tuturor, veniţi toţi credincioşii cu glasuri să o mărim şi lăudând-o, să strigăm: Ceea ce eşti Pricina bucuriei, Fecioară cu totul Lăudată, pe cei ce te cinstesc pe tine miluieşte-i şi-i acoperă cu rugăciunile tale; că ai, ca o Maică a lui Dumnezeu, îndrăznire, a te milostivi şi a da vindecare de boli. Pentru aceasta strigăm către tine: roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu să dăruiască iertare robilor tăi, celor ce cu cuviinţă se închină Preacuratei naşterii tale.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Mieluşelul şi Păstorul, pe Cruce dacă L-a văzut spânzurat cea Curată, la cele dinlăuntru se rupea ca o Maică, grăind: vai mie, Lumina lumii, Dumnezeul meu şi Domnul; pentru ce suferi acestea de bunăvoie acum, vrând pe toţi pământenii să-i mântuieşti şi la Dumnezeiasca Viaţă să-i muţi, stricat fiind Chipul Tău? Slăvesc Patimile Tale, Cel Ce eşti fără de răutate, Doamne. Că după îndelungă răbdare ai suferit, pentru milostivirea îndurărilor, durerile tuturor cu rănile Tale vindecându-le.

Pomenirea Sfintilor si facatorilor de minuni fara de arginti Cosma si Damian, fiii Teodotei celei din Asia.

Sfinţii Cosma şi Damian erau fraţi, de neam din Asia, avînd tată păgîn şi mamă creştină, anume Teodotia. Aceasta, după moartea bărbatului ei, a trăit în văduvie, avînd vreme liberă şi fără piedici şi a slujit cu sîrguinţă lui Hristos, închinîndu-şi toată viaţa lui Dumnezeu. Ea s-a făcut ca văduva aceea pe care o lăuda Apostolul, cînd zicea că văduva cea adevărată şi singură nădăjduieşte spre Dumnezeu şi petrece în rugăciuni şi în cereri, ziua şi noaptea.

Deci, precum vieţuia Teodotia, cu plăcere de Dumnezeu, aşa îi învăţa şi pe iubiţii săi fii, Cosma şi Damian, căci i-a hrănit cu bună învăţătură, în credinţa creştinească şi cu dulceaţa dumnezeieştii Scripturi, povăţuindu-i spre toată fapta bună. Iar ei, venind în vîrstă desăvîrşită, petrecînd în legea Domnului şi deprinzîndu-se în viaţa cea fără de prihană, s-au făcut ca doi luminători, strălucind pe pămînt cu faptele cele bune. Pentru aceasta au şi luat de la Dumnezeu darul tămăduirii, dînd sănătate sufletelor şi trupurilor, vindecînd tot felul de boli, tămăduind toate neputinţele şi izgonind duhurile cele viclene.

Dar ajutau nu numai oamenilor, ci şi dobitoacelor şi nu primeau nimic pentru aceasta de la nimeni, căci toate acestea le făceau nu pentru avere, adică să se îmbogăţească cu aur şi cu argint, ci pentru Dumnezeu, ca să arate către El dragostea lor, prin dragostea cea către aproapele; nici nu doreau slava omenească prin aceste tămăduiri, ci slava lui Dumnezeu. Ei tămăduiau neputinţele pentru slava numelui Domnului lor, Care le-a dăruit puterea de a tămădui. Dar nu cu buruieni, ci cu numele Domnului izbăveau de boli, fără plată şi fără să aştepte mulţumire, împlinind porunca Celui ce a zis: În dar aţi luat, în dar să daţi. Pentru aceea au fost numiţi de cei credincioşi, doctori fără plată sau fără de arginţi. Astfel, petrecîndu-se viaţa lor cu bună credinţă, în pace s-au sfîrşit. Şi nu numai în viaţa lor, ci şi după moarte s-au preamărit prin felurite minuni, pentru care se cinstesc de Biserică cu pomenirea cea de peste an, ca nişte calzi folositori şi doctori, apărători ai sufletelor şi trupurilor noastre.

Iar despre viaţa lor cea bună şi despre tămăduirea cea fără de plată, există o astfel de povestire: O femeie oarecare, cu numele Paladia, zăcînd pe patul durerii de mulţi ani şi neavînd nici un ajutor de la doctori, a auzit de aceşti sfinţi că tămăduiesc toate bolile, şi a trimis la dînşii cu rugăminte ca să vină la ea, căci era aproape de moarte. Sfinţii, ascultînd rugămintea, au mers în casa ei şi îndată femeia, după credinţa sa, a dobîndit tămăduire, prin venirea la dînsa a Sfinţilor doctori şi s-a făcut sănătoasă, slăvind pe Dumnezeu, Cel ce a dăruit robilor Săi un dar al tămăduirii ca acesta. Fiind mulţumită de acea milă a doctorilor, a vrut să-i răsplătească cu daruri. Dar aceştia n-au vrut să ia, că niciodată nu luaseră nimic de la nimeni, fiindcă nu vindeau darul pe care îl aveau de la Dumnezeu.

Deci, femeia a cugetat ca măcar pe unul dintr-înşii să-l silească prin rugăminte, să primească de la dînsa cît de puţină răsplată; şi, luînd trei ouă, a venit în taină la Sfîntul Damian, rugîndu-l să ia de la dînsa acele ouă în numele Sfintei Treimi. Iar Damian, auzind de numele lui Dumnezeu în Treime, a luat de la femeie acel mic dar, pentru jurămîntul ei cel mare, prin care l-a rugat.

Sfîntul Cosma, înştiinţîndu-se de aceasta, s-a mîhnit foarte mult. Apoi, sosind mutarea din viaţă a Sfîntului Cosma, acesta a poruncit, aproape de ieşirea sufletului din trup, să nu fie pus Damian lîngă dînsul, cînd se va sfîrşi, pentru că a călcat porunca Domnului şi a luat plată de la femeie pentru tămăduire. Deci, odihnindu-se în Domnul, Sfîntul Cosma, după cîtăva vreme a venit şi ceasul sfîrşitului lui Damian, mutîndu-se din viaţa aceasta vremelnică la cea veşnică. Iar oamenii chibzuiau unde să-l îngroape, că ştiau porunca Sfîntului Cosma şi nu îndrăzneau să pună pe Damian lîngă fratele său. Şi fiind ei în nepricepere, a alergat îndată acolo o cămilă, care fusese mai înainte îndrăcită, şi pe care o tămăduiseră sfinţii. Aceea a grăit cu glas omenesc că, fără îndoială, să-l pună pe Damian aproape de Cosma, de vreme ce nu pentru plată a luat de la femeie acele trei ouă, ci pentru numele lui Dumnezeu. Şi aşa cinstitele lor moaşte au fost puse împreună, la locul numit Firaman.

Odinioară, un bărbat oarecare din acele locuri, în vremea secerişului, a ieşit să-şi secere holda şi, slăbit de arşiţa soarelui, a mers sub un stejar să se odihnească şi, culcîndu-se, a adormit greu. Ţinînd gura deschisă, venind un şarpe, i-a intrat în gură şi în pîntece. Apoi, deşteptîndu-se omul, nu ştia ce i se întîmplase şi, mergînd în ţarină, a secerat pînă seara, apoi a venit la casa sa şi, după cină, s-a culcat. În timp ce se odihnea, şarpele a început a muşca cele dinlăuntrul lui. Iar el striga de durere şi, deşteptîndu-se toţi şi alergînd la dînsul, îl pipăiau şi nu pricepeau de unde vine acea durere. Iar el a strigat cu glas mare, zicînd: „Sfinţilor doctori, Cosma şi Damian, ajutaţi-mă!” Şi îndată ce au sosit sfinţii, l-au adormit, încît şarpele să iasă pe aceeaşi cale pe unde a intrat. Dormind omul iarăşi cu gura deschisă, prin rugăciunile Sfinţilor Cosma şi Damian, cu puterea lui Dumnezeu au scos şarpele din om şi, ieşind acesta din gura lui, toţi cei care se aflau acolo s-au înspăimîntat de acea minune înfricoşătoare. Apoi, ieşind şarpele, îndată s-a deşteptat omul acela şi s-a făcut sănătos desăvîrşit, cu ajutorul sfinţilor celor fără de arginţi.

În acelaşi loc era un alt bărbat, pe nume Malh, ce locuia aproape de biserica Sfinţilor doctori Cosma şi Damian, care era în Firaman. Vrînd el să plece la drum lung, a dus-o pe femeia sa la biserică şi i-a zis: „Iată, eu mă duc departe, iar pe tine te las în seama Sfinţilor Cosma şi Damian, spre pază; şezi în casa ta, pînă cînd îţi voi trimite semn de la mine, pe care îl vei cunoaşte că este al meu şi, cînd va voi Dumnezeu, îţi voi trimite semnul acela şi te voi lua la mine”. Malh, încredinţînd sfinţilor pe femeia sa, a plecat la drum.

Trecînd cîteva zile, diavolul a luat chipul unui om cunoscut şi, venind la femeia lui Malh, i-a arătat un semn ca acela despre care zisese bărbatul ei. Diavolul arătîndu-i semnul, îi poruncea să meargă la bărbatul ei, zicînd: „pe mine m-a trimis bărbatul tău ca să te duc la dînsul”. Iar femeia a zis: „Semnul acesta îl cunosc, dar nu voi merge, că sînt încredinţată Sfinţilor fără de arginţi, Cosma şi Damian; iar dacă voieşti să merg cu tine la bărbatul meu, vino împreună cu mine în biserica sfinţilor şi jură-te mie, înaintea altarului, că nu-mi vei face nici un rău pe drum”. Iar diavolul a făgăduit aşa; şi, mergînd cu dînsa în biserică, înaintea altarului, s-a jurat, zicînd: „Aşa mă jur pe puterea lui Cosma şi Damian, că nu-ţi voi face nici un rău pe drum, ci te voi duce la bărbatul tău”.

Femeia, auzind jurămîntul, a crezut diavolului celui mincinos, care se arătase în chip de om cunoscut şi a pornit cu dînsul la drum. Iar înşelătorul, luînd-o pe ea, a dus-o în loc pustiu şi neumblat voind să-i facă rău şi s-o omoare. Dar ea, văzîndu-se în cea mai de pe urmă nevoie, şi-a ridicat ochii la cer şi a strigat din inimă către Dumnezeu, zicînd: „Dumnezeule, ajută-mi cu rugăciunile Sfinţilor Cosma şi Damian şi grăbeşte de mă izbăveşte din mîinile acestui ucigaş”. Şi îndată s-au arătat grabnicii ajutători, Sfinţii cei fără de arginţi, Cosma şi Damian, strigînd asupra diavolului. Iar el, văzîndu-i pe dînşii, a lăsat femeia şi a fugit şi, alergînd la o rîpă înaltă, a căzut în prăpastie şi a pierit.

Sfinţii, luînd pe femeie, au dus-o la casa ei. Şi a zis femeia, închinîndu-se lor: „Mulţumesc vouă, stăpînii mei, că m-aţi izbăvit de groaznica pierzare; deci, rogu-vă, spuneţi-mi cine sînteţi, ca să ştiu cui să dau mulţumire pînă la sfîrşitul vieţii mele”. Iar ei au zis către dînsa: „Noi sîntem Cosma şi Damian, robii lui Hristos, cărora te-a încredinţat bărbatul tău, cînd a plecat la drum; şi pentru aceea ne-am sîrguit a grăbi spre ajutorul tău şi te-am izbăvit pe tine de diavol, cu darul lui Dumnezeu”.

Atunci femeia, auzind aceasta, a căzut la pămînt de frică şi de bucurie, iar ei s-au făcut nevăzuţi. Apoi femeia striga, lăudînd şi mulţumind lui Dumnezeu şi slugilor lui, Sfinţilor Cosma şi Damian. Şi, cu lacrimi alergînd la biserică, a căzut înaintea icoanei sfinţilor, spunînd tuturor ceea ce se făcuse, cum şi-a făcut Domnul milă de dînsa, cu rugăciunile plăcuţilor Săi. Şi grăia în rugăciune cuvintele acestea: „Dumnezeul părinţilor noştri, al lui Avraam, al lui Isaac, al lui Iacov şi al seminţiei lor celei drepte, Care ai stins cuptorul cel cu foc celor trei tineri şi Care ai ajutat roabei tale Tecla, în privelişte, Îţi mulţumesc că şi pe mine, păcătoasa, m-ai izbăvit de lanţurile diavolului, prin plăcuţii Tăi, Cosma şi Damian. Mă închin Ţie, Care faci minuni mari şi preaslăvite şi Te măresc pe Tine, Tatăl, Fiul şi Sfîntul Duh, în veci. Amin”.


Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἀσία. Οἱ γονεῖς τους ἦταν ἄριστο πρότυπο χριστιανῶν συζύγων. Ὅταν ἡ μητέρα τους Θεοδότη ἔμεινε χήρα, ἀφιέρωσε κάθε προσπάθειά της στὴν χριστιανικὴ ἀνατροφὴ τῶν δύο παιδιῶν της, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ.

Τοὺς δύο ἀδελφοὺς διέκρινε μεγάλη εὐφυΐα καὶ ἐπιμέλεια, γι’ αὐτὸ καὶ σπούδασαν πολλὲς ἐπιστῆμες. Ἰδιαίτερα ὅμως, ἐπιδόθηκαν στὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, τὴν ὁποία ἐξασκοῦσαν σὰν διακονία φιλανθρωπίας πρὸς τὸν πλησίον. Θεράπευαν τὶς ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἰδιαίτερα τῶν φτωχῶν, χωρὶς νὰ παίρνουν χρήματα, γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάστηκαν Ἀνάργυροι. Πολλοὶ ἀσθενεῖς ποὺ θεραπεύθηκαν ἤθελαν νὰ τοὺς εὐχαριστήσουν. Ἀλλὰ αὐτοί, δὲν δέχονταν τὶς εὐχαριστίες καὶ ἀπαντοῦσαν μὲ τὸν ὀρθὸ λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς:

«Ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμης καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων». Δηλαδή, ὅλος ὁ ὕμνος καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμη καὶ ἡ ἰσχύς, ἀνήκει στὸ Θεό μας, στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
Ἔτσι ταπεινὰ ἀφοῦ διακόνησαν σὲ ὅλη τους τὴ ζωὴ τὸν πλησίον, πέθαναν εἰρηνικὰ καὶ ἐτάφησαν στὴν τοποθεσία Φερεμά.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’.

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείου Πνεύματος, τῇ χειρουργίᾳ, θεραπεύετε, παντοίας νόσους, σὺν Κοσμᾷ Δαμιανὲ οἱ Ἀνάργυροι· ὁ γὰρ Σωτὴρ ἰατροὺς ὑμᾶς ἔδειξεν, εἰς περιποίησιν πάντων καὶ ἴασιν· ὅθεν ῥύσασθε, παθῶν δυσαλθῶν καὶ θλίψεων, τοὺς ποθῷ τῷ ναῷ ὑμῶν προστρέχοντας.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἐκ τῆς Ἀσίας ὥσπερ δύο ἀστέρες, ἐξανατείλαντες Ἀνάργυροι θεῖοι, τῇ οἰκουμένῃ λάμπετε θαυμάτων ταῖς αὐγαῖς, νόσους μὲν ἰώμενοι, καὶ δεινὰς καχεξίας, χάριν δὲ παρέχοντες, τοῖς πιστοῖς εὐρωστίας, Δαμιανὲ θεόφρον καὶ Κοσμᾶ, χειμαζομένων, λιμένες πανεύδιοι.

Μεγαλυνάριον.
Οἷά περ θεράποντες ἰατροί, ψυχῶν καὶ σωμάτων, ἀσθενείας ὀδυνηράς, ἰάσασθε τάχος, ἀρρήτῳ ἐπισκέψει, ἡμῶν θαυματοβρύται, σοφοὶ Ἀνάργυροι.

The Holy Wonderworkers and Unmercenary Physicians Cosmas and Damian and their mother St Theodota were natives of Asia Minor (some sources say Mesopotamia). Their pagan father died while they were still quite small children. Their mother raised them in Christian piety. Through her own example, and by reading holy books to them, St Theodota preserved her children in purity of life according to the command of the Lord, and Cosmas and Damian grew up into righteous and virtuous men. 

Trained and skilled as physicians, they received from the Holy Spirit the gift of healing people’s illnesses of body and soul by the power of prayer. They even treated animals. With fervent love for both God and neighbor, they never took payment for their services. They strictly observed the command of our Lord Jesus Christ, „Freely have you received, freely give.” (Mt. 10:8). The fame of Sts Cosmas and Damian spread throughout all the surrounding region, and people called them unmercenary physicians. 

Once, the saints were summoned to a grievously ill woman named Palladia, whom all the doctors had refused to treat because of her seemingly hopeless condition. Through faith and through the fervent prayer of the holy brothers, the Lord healed the deadly disease and Palladia got up from her bed perfectly healthy and giving praise to God. In gratitude for being healed and wishing to give them a small gift, Palladia went quietly to Damian. She presented him with three eggs and said, „Take this small gift in the Name of the Holy Life-Creating Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit.” Hearing the Name of the Holy Trinity, the unmercenary one did not dare to refuse. 

When St Cosmas learned what had happened, became very sad, for he thought that his brother had broken their strict vow. On his deathbed he gave instructions that his brother should not be buried beside him. St Damian also died shortly afterward, and everyone wondered where St Damian’s grave should be. But through the will of God a miracle occurred. A camel, which the saints had treated for its wildness, spoke with a human voice saying that they should have no doubts about whether to place Damian beside Cosmas, because Damian did not accept the eggs from the woman as payment, but out of respect for the Name of God. The venerable relics of the holy brothers were buried together at Thereman (Mesopotamia). 

Many miracles were worked after the death of the holy unmercenaries. There lived at Thereman, near the church of Cosmas and Damian, a certain man by the name of Malchus. One day he went on a journey, leaving his wife all alone for what would be a long time. He prayerfully entrusted her to the heavenly protection of the holy brothers. But the Enemy of the race of mankind took on the appearance of one of Malchus’ friends, and planned to kill the woman. A certain time went by, and this man went to her at home and said that Malchus had sent him to bring her to him. The woman believed him and went along. He led her to a solitary place intending to kill her. The woman, seeing that disaster threatened her, called upon God with deep faith. 

Two fiercesome men then appeared, and the devil let go of the woman and fled, falling off a cliff. The two men led the woman home. At her own home, bowing to them deeply she asked, ” My rescuers, to whom I shall be grateful to the end of my days, what are your names?” 

They replied, „We are the servants of Christ, Cosmas and Damian,” and became invisible. The woman with trembling and with joy told everyone about what had happened to her. Glorifying God, she went up to the icon of the holy brothers and tearfully offered prayers of thanksgiving for her deliverance. And from that time the holy brothers were venerated as protectors of the holiness and inviolability of Christian marriage, and as givers of harmony to conjugal life. From ancient times, their veneration spread also to Russia. 

The Unmercenary Saints Cosmas and Damian of Asia Minor should not be confused with the Unmercenary Saints Cosmas and Damian of Rome (July 1), or the Unmercenary Saints Cosmas and Damian of Arabia (October 17).

Un comentariu la „1 noiembrie: TROPARUL, CANOANELE ŞI VIAŢA SF. COSMA ŞI DAMIAN (GREEK, ROMANIAN, ENGLISH)”

  1. Sfintilor si facatorilor de minuni fara de arginti Cosma si Damian, cu darul tamaduirii pe care l-ati primit de la bunul Dumnezeu, tamaduiti neputintele noastre, izgoniti duhurile cele viclene, dati-ne sanatate sufletelor si trupurilor noastre vindecandu-ne de bolile pe care medicii nu le pot vindeca ! Fiti pentru toti crestinii care nu-si gasesc tamaduire si noua, doctori grabnic folositori, aparatori ai sufletelor si trupurilor noastre spre slava lui Dumnezeu !
    Minunat este Domnul Dumnezeul nostru intru sfintii Sai ! Amin !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: