10 ianuarie: SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA (Viaţa, Canonul)

10 ianuarie: SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA

 Ieromonahul Agapie Corbu 
grigorios_nyssis

Sfântul Grigorie de Nyssa s-a născut în 335 la Neocezareea Pontului, într-o familie prosperă, a cărei nobleţe era asigurată pe linie socială de o ascendenţă ilustră, iar pe linie duhovnicească de un întreg arbore genealogic de sfinţi: bunica, Sfânta Macrina cea Bătrână, ucenică a Sfântului Grigorie Taumaturgul; mama, Sfânta Emilia; sora, Sfânta Macrina cea Tânără; doi fraţi: Sfântul Vasilie cel Mare şi Sfântul Petru de Sevasta – cu toţii cinstiţi de Biserică şi pomeniţi în sinaxare.

Între anii 354-357 studiază retorica la Cezareea, tatăl său fiind tot retor, şi îşi întregeşte formaţia sub povăţuirea fratelui său mai mare, Vasilie, proaspăt întors de la studiile făcute în Atena, dar şi a surorii sale Sf. Macrina cea Tânără. Pe când Sfântul Vasilie şi prietenul său, Sfântul Grigorie de Nazianz, se nevoiau ascetic în aşezământul monahal de pe proprietatea familiei de la Anesi, vine la răstimpuri şi Grigorie al nostru pentru a se iniţia în
viaţa de evlavie, ocazie cu care este făcut citeţ. Când, în 364, Sfântul Grigorie îmbrăţişează, la Cezareea, cariera de retor, el dă curs, în realitate, puternicei sale înclinaţii filosofice şi speculative, punându-şi în lucrare talentul pentru cuvânt. Deşi din scrisorile Sfântului Vasilie această alegere pare a fi o abandonare a slujirii bisericeşti pentru care Vasilie căuta să-l câştige pe fratele său mai mic, ea decurge mai degrabă din conştientizarea acută a măreţiei vieţuirii monahale şi a altitudinii duhovniceşti la care trebuie să se afle cel intrat în slujba Bisericii. În plus, este evident că această introducere şi practică în lumea artei cuvântului îi va fi folosit mai apoi în slujirea Bisericii, fiind şi una din căile neînţelese ale Proniei.

Se căsătoreşte cu Theosevia, care-i va fi tovarăşă de vieţuire, iar în 371 este chemat de Sfântul Vasilie, din 370 arhiepiscop de Cezareea, să devină episcop în Nyssa, orăşel dependent de Cezareea, aflat pe drumul dintre această metropolă şi Constantinopol. Fire adânc contemplativă, Sfântul Grigorie nu se lasă acaparat şi stăpânit de corvezile administrative ale eparhiei, alegând mereu doar pastoraţia vie, directă, lucru care a oferit duşmanilor săi arieni prilejul să-i pună în cârcă diferite acuze de „evaziune fiscală“ şi nereguli administrative, reuşind astfel îndepărtarea lui din scaun între 375 şi 378, prin ostracizare, de către împăratul arian Valens. La întoarcerea din exil, credincioşii din Nyssa îi fac o primire triumfală, vădindu-se astfel locul pe care Sfântul Grigorie îl ocupa în inimile lor. În 381, îl găsim la al doilea Sinod Ecumenic, iar aprecierea de care se bucură ca teolog face să fie numit dreptar de cugetare ortodoxă pentru Orient. În condiţiile haosului jurisdicţional şi ale confuziei doctrinare care domneau încă din pricina arienilor de toate nuanţele, ortodocşii au hotărât ca în Orient să fie socotiţi ortodocşi doar cei acceptaţi în comuniune liturgică de Sfântul Grigorie. În anii următori Sinodului, vine la Constantinopol în luna mai pentru a participa la sinoadele convocate de împăratul Teodosie. Odată cu sfârşitul anului 387 începe o nouă etapă în viaţa Sfântului Grigorie prin retragerea sa definitivă din mediul capitalei imperiale şi din polemicile teologice. De acum începe redactarea marilor lucrări mistice, mai ales sub formă de comentarii la cărţi ale Vechiului Testament, influenţând decisiv scrisul duhovnicesc de după el.

Ultimii ani ai vieţii şi-i petrece în eparhia sa, adormind întru Domnul, după tradiţie, la 10 ianuarie 394, fiind prăznuit de Biserică la această dată.

Sursa: pemptousia.ro

***

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nissei

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie, Episcopul Nissei, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

 

Cântarea 1, glasul al 5-lea. Irmos: Pe cal şi pe călăreţ…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adâncul înţelepciunii fiind, Vistierie a cunoştinţei şi a desăvârşitei bunătăţi, Hristoase, dă-mi a lăuda cu cântări pe Sfântul Grigorie, luminătorul Slăvitei Tale Biserici.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părinte Grigorie, podoabă a învăţătorilor, primeşte lauda cea neputincioasă, care se aduce din dragoste pomenirii tale; întru care fă-ne nouă binevoitor pe Domnul Hristos.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvânt călăuzitor în Taine, îndestulat şi înţelept, cinstita Biserică ai învăţat-o a teologhisi o Unire Întreită în număr şi o Treime de Un Scaun şi o Cinste, Sfinte Părinte Grigorie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Numai credinţa, iar nu dove­direa, să întâmpine minunile tale, cele mai presus de minte, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că ai născut pe Dumnezeu Cuvântul, pe Cel Necuprins cu gândul, Îmbrăcat în Trup omenesc.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce pe nimic ai înfipt…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săltările trupului le-ai supus cugetului, care este stăpân; iar cugetul l-ai supus Împăra­tului tuturor. Drept aceea, fără împiedicare săvârşind călătoria poruncilor, te-ai făcut cu dreptate săiăşluire a Preasfintei Treimi, Sfinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

La faptă ai adăugat adânca cugetare, părinte; pentru aceea Hristos a dat în mâna ta cârmuirea Bisericii; pe care fără nici o greşeală ai chivernisit-o, ca un ales slujitor al Tainelor, Sfinte Grigorie, Preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suindu-te la muntele faptelor bune, Părinte Grigorie şi aşezând în inima ta suişurile, te-ai ridicat de la pământ cu neîncetată alergare către vieţuirea cea cerească, mai înainte de ieşirea ta din trup.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu, fără împreunare şi fără durere de maică, te-ai făcut Maica lui Dumnezeu, Cel Ce a Strălucit din Tatăl, Nepătat. Pentru aceasta te propovăduim, Născătoare de Dumnezeu, cu dreaptă credinţă, că ai născut pe Cuvântul Cel Întrupat.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Cunoscând Dumnezeiasca ta…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un stâlp cu totul luminat te-ai arătat, cu viaţa şi cu cuvântul, fiind aprins de dragostea fierbinte a Ortodo­xiei, Sfinte Ierarhe Grigorie, călăuzitorul noului Israel.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind harul Duhului, ai osebit îmbrăcămintea cea obişnuită a literei Legii şi ne-ai descoperit frumuseţea cea ascunsă a duhului ei.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rugăciunea cea dată de Dumnezeu, care a ieşit din Dumnezeiască gură, Sfinte Grigorie, ca un liturghisitor al Tainelor celor Dumnezeieşti, ai împărtăşit-o Bisericii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fără împreunare ai zămislit în pântece şi Nestricată şi fără dureri ai născut; iar după naştere Fecioară te-ai păzit, născând pe Dumnezeu cu Trup.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce Te îmbraci cu lumina…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, ca un foc ai ars tufişurile cele spinoase ale cuvintelor eresurilor, iar minţile credincioşilor le-ai luminat, fericite călăuzitor de Taine, Sfinte Ierarhe Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu ai înlăturat credinţa cea deşartă a lui Eunomie şi cuvintele lui cele cu greutate de ocolit; şi lanţurile curselor celor tari le-ai stricat, ca nişte ţesături de păianjen.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfruntat-ai, Părinte Grigorie Preaalesule, pe Macedonie cel ce se lepădase de Dumnezeu şi care hulea fără de temere pe Dumnezeiescul Duh, ca pe unul ce nuavea împărtăşire cu Dânsul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu, născând nouă fără sămânţă Dreptatea şi Izbăvirea, pe Hristos, ai slobozit de blestem firea strămoşului, Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Linişteşte, Stăpâne Hristoase…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având cuget smerit şi blând către toţi, te-ai arătat războinic, Sfinte Grigorie, faţă de cei ce se nevoiau să micşoreze Slava lui Hristos.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţătura cea greşită şi înrădăcinată a lui Arie, care despărţea Treimea, tu ai surpat-o desăvârşit, cu înţelepciunea ta şi cu cuvânt îndestulat, Sfinte Ierarhe Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sabelie, luptătorul împotriva Dumnezeirii, socotind, ca un nepriceput, că Unimea Treimii ar fi amestecare, a fost înfrânt de tine, Sfinte Grigorie, întru tot fericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioara a născut şi născând a rămas Curată, purtând în braţe cu adevărat, ca o Maică Fecioară, pe Cel Ce pe toate le poartă.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe cea întru rugăciuni…

Insuflatul de Dumnezeu ierarh al Bisericii şi cinstitul scriitor de cântări al înţelepciunii, mintea cea priveghetoare a Nissei, Sfântul Grigorie, dănţuind şi desfătându-se cu îngerii întru Dumnezeiasca Lumină, se roagă neîncetat pentru noi toţi.

 

CONDAC, glasul 1. Podobie: Ceata îngerească…

Cu ochiul sufletului priveghind, ierarhe, te-ai arătat lumii ca un păstor priveghetor şi cu toiagul înţelepciunii tale, preafericite cuvioase, ai alungat pe toţi rău­ voitorii credinţei, ca pe nişte lupi, păzindu-ţi turma nevătămată, Preaînţelepte Părinte Grigorie.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Cel Preaînălţat, Domnul…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Unindu-te prin dragoste cu Lumina Dumnezeirii Celei în Trei Străluciri, Sfinte Grigorie, ai făcut-o să Strălucească tuturor, ca o oglindă care împrăştie răsfrângerile luminii.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăsat-ai părinteşte cuvintele tale ca pe o comoară pentru curăţirea deprinderilor sufletului şi pentru desăvârşirea cunoaş­terii celor ce cu credinţă cântă: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduit-ai pe Tatăl, Mintea şi Pricina cea dintâi, care a născut pe Cuvântul şi deopotrivă ai purces pe Duhul, cântând: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Un Şingur Ipostas în două firi ai născut, Preacurată, pe Dumnezeu Cel Întrupat; Căruia toţi Îi cântăm: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Ţie, Ziditorule a toate…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată Strălucirea Mângâie­torului ai primit, fericite, care te lumina pe tine, cuvioase, cel ce strigai: toate făpturile Domnului, lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ne izvorăsc nouă după Dumnezeiescul cuvântal lui Hristos, râuri de cunoaştere din pântecele tău; că în adevăr harul te-a arătat, părinte, lumii izvor pururea curgător, în veci.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, cât de minunată este frăţeasca doime: după trup de acelaşi sânge, iar după cele Dumnezeieşti la un gând. Pe aceasta cinstind-o, după dreptate, cinstim pe Sfântul Vasile împreună cu Sfântul Ierarh Grigorie, în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine Ceea ce mai presus de gând ai născut pe Cuvântul, Dumnezeu şi Om şi ai rămas Fecioară, toate făpturile după cuviinţă bine te cuvântăm şi te preaînălţăm întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Isaie dănţuieşte…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea noastră neputând lăuda limpede virtuţile faptelor şi ale cuvintelor tale, Sfinte Părinte Grigorie, îşi mărturiseşte strălucita înfrângere şi vesteşte lauda ta, care este mai presus de putinţa ei.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preaalesule între slujitorii Tainelor, stând acum înaintea Preasfintei Treimi, împreună cu ceata Apostolilor şi a proorocilor, amucenicilor, a drepţilor şi a patriarhilor, adu-ţi aminte de noi, care lăudăm pomenirea ta, Sfinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Caută de sus, arhiereule şi apără Biserica lui Hristos, dăruind biruinţă binecredincioşilor şi sfărâmă jugul robiei, mântuind, cu rugăciunile tale, pe cei ce aleargă la tine, Părinte Grigorie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Una ce ai născut, Prea­curată, pe Ziditorul făpturilor, porţi Stăpânire peste toată făptura, având mărire neasemănată şi mai presus de fire. Pentru aceea, închinându-ne naşterii tale, pe tine te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Dumnezeiască Lumină moşte­nind şi cu viaţa nematerialnică nevoindu-te, ai vieţuit întocmai ca un preot adevărat; că lămurind dogmele cele mai presus de fire, ai întărit lumea cu dreaptacredinţă. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

 

SEDELNA Praznicului Botezului Domnului, glasul 1. Podobie: Piatra fiind pecetluită…

Iisus născându-se din Fecioara Maria şi în Iordan botezându-se de la Ioan, Duhul S-a pogorât peste Dânsul, văzut, în chip de Porumbel. Pentru aceasta Proorocul împreună cu îngerii a zis: Slavă venirii Tale, Hristoase; Slavă Împărăţiei Tale, Slavă iconomiei Tale, Unule Iubitorule de oameni.

Acest Grigorie era frate după trup cu Sfântul Vasile cel Mare şi a străbătut din tinereţe toată învăţătura cărţii desăvârşit; el a fost retor slăvit şi filosof ales, ca şi Vasile, fratele lui. Apoi s-a căsătorit cu fericită Teozva, pe care Sfântul Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu (Teologul), a cinstit-o mai pe urmă cu multe laude, numind-o podoaba Bisericii, înfrumuseţarea lui Hristos, cu adevărat soţie sfântă a celui sfinţit şi vrednică de tainele cele mari. Pentru că bărbatul ei fiind hirotonit prezbiter, soţia sa vieţuia cu sfinţenie în curăţenie şi cu mintea întreagă, slujind bolnavilor, îngrijind de cei săraci şi strălucind cu bunătăţile.

Apoi s-a învrednicit de slujba diaconiei; pentru că a sfinţit-o diaconiţă şi de aceea cuvântătorul de Dumnezeu zice că este vrednică de mari taine. Apoi, placând Domnului, a răposat şi s-a numărat în cetele sfinţilor.

Bărbatul ei, Sfântul Grigorie, a fost ridicat la rânduiala episcopiei, în ostrovul Nissei şi păstorea bine Biserica lui Hristos. Împărăţind în acea vreme Valens (364-378), arienii se întăriseră, având ajutor pe împăratul cel orbit cu acelaşi eres, care a izgonit pe Sfântul Grigorie de Nissa de pe scaunul său; atunci a umblat sfântul din loc în loc, opt ani, până la moartea împăratului, străbătând cetăţile şi ţările şi întărind pe cei dreptcredincioşi.

În vremea împărăţiei marelui Teodosie (379-395), fiind al doilea sobor a toată lumea în Constantinopol (381), contra lui Macedonie, luptătorul contra Sfântului Duh, se afla acolo şi Sfântul Grigorie cu Sfinţii Părinţi, ca ajutător al dreptei credinţe, înfruntând şi ruşinând pe potrivnici cu puterea adevărului celui arătat din dumnezeiasca Scriptură şi, şezând pe scaunul său mulţi ani, a ajuns la adânci bătrâneţe, apoi a adormit întru Domnul, lăsând după sine multe scrieri folositoare Sfintei Biserici. El era cu chipul cel trupesc asemenea fratelui său Vasile, însă cărunt şi puţin mai vesel.