2 mai: ADUCEREA MOAŞTELOR SF. ATANASIE, PATRIARHUL ALEXANDRIEI (Pomenirea, Canonul)

 TROPARUL ADUCERII MOAŞTELOR SF. ATANASIE, PATRIARHUL ALEXANDRIEI

2 mai

Atanasie cel Mare

Pomenirea aducerii moaştelor celui dintre sfinţi părintele nostru Atanasie cel Mare, patriarhul Alexandriei.

Acest sfânt a petrecut pe pământ viaţă îngerească, iar nevoinţele cu care s-a nevoit pentru dreapta credinţă, şi împotrivirile ce a avut din partea învăţătorilor eretici, şi desele izgoniri şi mincinoasele năpaste ce a suferit sunt scrise pe larg şi la alte istorii, şi le înfăţişează şi de Dumnezeu grăitorul Grigorie. Drept aceea nu putem să povestim cele ce se spun în multe feluri de mulţi. Iar obişnuita rânduială a slujbei lui se face în 18 ianuarie.

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Atanasie cel Mare
 

Troparul Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, glasul al 3-lea:

Stâlp al Ortodoxiei ai fost, prin dumnezeieşti învăţături, întărind Biserica, ierarhe Atanasie; căci pe Fiul de o fiinţă cu Tatăl mărturisindu-L, ai ruşinat pe Arie. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

 

Cântarea 1, glasul al 3-lea. Irmos: Să cântăm Domnului…

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin cuvinte insuflate de Dumnezeu toţi să cinstim după vrednicie pe Atanasie, ca pe unul ce a avut în Biserică laudă nemuritoare, pe care şi după moarte l-a mărit Hristos Dumnezeu, ca pe un slujitor al Său.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întinzându-ţi cugetele întru Duhul Sfânt, la adâncul privirii, sfinţite tăinuitorule, ai urmat bogăţia cuvintelor celor dumnezeieşti, şi ai îmbogăţit lumea părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o luminare înaltă a dumnezeieştilor învăţături, pe cei viforaţi în noianul înşelăciunii, îi îndreptezi pururea cu liniştea cuvintelor tale, părinte, către limanul harului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lăudămu-te Fecioară Născătoare de Dumnezeu preacurată, ceea ce eşti căruţă de heruvimi, din care S-a născut Dumnezeu; căci tu singură te-ai făcut izvor nestricăciunii, izvorând tuturor viaţă, din care scoţând luăm tămăduiri.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăritu-s-a inima mea…

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fulgerele cuvintelor tale ierarhe, ai întunecat învăţătura lui Arie cea orbită, fâcându-te ochi credincioşilor.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcatu-te-ai cuvioase cu veşmântul adevărului, cel ţesut cu ostenelile şi sudorile tale, prin har slujind lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un voievod al adunării celei de Dumnezeu alese, întrarmându-te cu sabia Duhului, ai tăiat năvălirea hulitorilor de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai primit pe Dumnezeu în pântecele tău, şi întrupat L-ai născut pe El, Cel ce a izbăvit pe oameni din stricăciune, roagă-L Născătoare de Dumnezeu, ca să ne mântuim noi.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am auzul…

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Câştigând în inima ta izvorul vieţii, ai adăpat toată lumea, părinte cuvioase.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împlinit-ai în trupul tău, cuvioase părinte, patimile Domnului, pentru Biserica Lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izgonit fiind de cei fără de Dumnezeu, cuvioase părinte, ai izgonit de la turma ta înşelăciunea cea arienească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Maică preacurată, binecuvântată Fecioară, mântuieşte de toată nevoia pe cei ce te laudă pe tine, preacurată.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Pacea Ta dă-ne-o nouă…

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce locuiţi pe pământ învăţaţi-vă dreptatea, povăţuindu-vă de cuvintele lui Atanasie, căci el prin credinţă s-a arătat gură Cuvântului, Celui mai înainte de veci.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-te, fericite, luminător nebiruit al Bisericii lui Hristos Dumnezeului nostru, ai surpat toate uneltirile lui Arie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin rugăciunile ierarhului Tău, Doamne, trimite-ne nouă, îndurările Tale, şi ca un milostiv fă-ne vrednici de împărăţia Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să lăudăm pe ceea ce a odrăslit din David, ca pe una ce a zămislit în pântece pe Fiul lui Dumnezeu, şi L-a născut cu trup, şi după naştere a rămas fecioară curată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-am cu glasuri…

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcut-ai, fericite, Biserica lui Hristos cu adevărat rai, semănând într-însa cuvântul dreptei credinţe, şi ai tăiat spinii eresurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nil înţelegător, râu al harului te-ai arătat, dând credincioşilor roadele învăţăturilor dreptei credinţe, şi hrănind marginile, de Dumnezeu purtătorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să lăudăm pe preacurata Maică, pe Fecioara după naştere, care a încăput în pântece pe Cel neîncăput întru toate, pe Cuvântul cel împreună-veşnic cu Tatăl şi cu Duhul.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cu curgerile sângiurilor…

Ale Ortodoxiei învăţături sădind, spinii relei socotinţe ai tăiat, înmulţind sămânţa credinţei cu plouarea Duhului cuvioase. Pentru aceasta lăudăm pomenirea ta.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Cei trei tineri în cuptor…

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-ţi inima ta plină de bunuri ca un fagure de stup, ne izvorăşti dulceaţa Ortodoxiei, pe care culegând-o, strigăm: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De asupririle celor fără de Dumnezeu nu te-ai spăimântat, cuvioase, şi umplându-te de îndrăzneala dreptei credinţe, duhovniceşte ai strigat: Bine cuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind tu, cuvioase, nedespărţit de Duhul, ai păzit nedespărţită propovăduirea Treimii, strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născutu-Te-ai din Fecioară precum bine ai voit Doamne, şi ai izbăvit din stricăciune viaţa noastră; pentru aceasta strigăm ţie: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Fiul, Cel ce S-a născut…

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grăind lumii dogmele nemuririi, lămurit te-ai arătat şi în lucruri nemuritor Atanasie; pentru aceea şi noi împreună cu îngerii lăudăm şi binecuvântăm pe Hristos, şi-L preaînălţăm întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu dreaptă credinţă dogmatizând pe Treimea cea de o fiinţă, ai înfruntat cugetul cel rău al lui Savelie împreună cu al lui Arie. Pentru aceea fugind noi de împleticirea lor cea potrivnică, lăudăm, binecuvântăm şi preaînălţăm pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel ce S-a sălăşluit în pântecele Maicii Fecioare, şi negrăit S-a născut dintr-însa, şi o a păzit iarăşi Fecioară după naştere, ca pe un Dumnezeu adevărat Îllăudăm credincioşii, Îlbinecuvântăm şi-L preaînălţăm în veci.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe tine rugul cel nears…

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-ţi sufletul tău neîntinată oglindă a lui Dumnezeu, prin fapte şi prin cuvinte, străluceşti lumii arătări dumnezeieşti, preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai trâmbiţă bunei glăsuiri a cunoştinţei, de Dumnezeu cugetătorule, ridicând cugetele noastre cu cuvintele bărbăţiei, asupra vrăjmaşilor celor luptători împotriva lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe tine cel ce cu adevărat te-ai arătat pahar al înţelepciunii, şi ne adăpi cu băutura cea trează a dreptei credinţei, cu cântări te mărim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine preacurată, ceea ce ai zămislit în pântece pe Cuvântul cel neîncăput, şi negrăit L-ai născut cu trup, te mărim credincioşii, Născătoare de Dumnezeu.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea fecioriei tale…

Înşelăciunea eresurilor o ai vădit, şi credinţa ortodoxă o ai propovăduit, ca un grăitor de Dumnezeu. Cu dreaptă credinţă luminat arătând în lume, ierarhe, Treimea întru unimea Dumnezeirii, în fire de o fiinţă, şi în feţe neamestecate. Pentru aceasta şi adunându-ne, cu credinţă săvârşim pomenirea ta, părinte Atanasie.

 

Ανακοµιδή λειψάνου Αγ. Αθανασίου Αλεξανδρείας. Ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας είναι σπουδαία µορφή της Ορθοδοξίας, πολέµησε τους αιρετικούς και υπέµεινε συνεχείς και άδικες εξορίες (373).

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Στύλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων, τὴν Ἐκκλησίαν Ἱεράρχα Ἀθανάσιε· τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Ὑιόν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατᾑσχυνας Ἄρείον Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τὸν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν, τό μέγα ἔλεος.

Commemorated on May 2

Saint Athanasius the Great, Archbishop of Alexandria, was a great Father of the Church and a pillar of Orthodoxy. He was born around the year 297 in the city of Alexandria into a family of pious Christians. He received a fine secular education, but he acquired more knowledge by diligent study of the Holy Scripture. In his childhood, the future hierarch Athanasius became known to St Alexander the Patriarch of Alexandria (May 29). A group of children, which included Athanasius, was playing at the seashore. The Christian children decided to baptize their pagan playmates.

The young Athanasius, whom the children designated as „bishop”, performed the Baptism, precisely repeating the words he heard in church during this sacrament. Patriarch Alexander observed all this from a window. He then commanded that the children and their parents be brought to him. He conversed with them for a long while, and determined that the Baptism performed by the children was done according to the Church order. He acknowledged the Baptism as real and sealed it with the sacrament of Chrismation. From this moment, the Patriarch looked after the spiritual upbringing of Athanasius and in time brought him into the clergy, at first as a reader, and then he ordained him as a deacon.

It was as a deacon that St Athanasius accompanied Patriarch Alexander to the First Ecumenical Council at Nicea in the year 325. At the Council, St Athanasius refuted of the heresy of Arius. His speech met with the approval of the Orthodox Fathers of the Council, but the Arians, those openly and those secretly so, came to hate Athanasius and persecuted him for the rest of his life.

After the death of holy Patriarch Alexander, St Athanasius was unanimously chosen as his successor in the See of Alexandria. He refused, accounting himself unworthy, but at the insistence of all the Orthodox populace that it was in agreement, he was consecrated bishop when he was twenty-eight, and installed as the archpastor of the Alexandrian Church. St Athanasius guided the Church for forty-seven years, and during this time he endured persecution and grief from his antagonists. Several times he was expelled from Alexandria and hid himself from the Arians in desolate places, since they repeatedly tried to kill him. St Athanasius spent more than twenty years in exile, returned to his flock, and then was banished again.

There was a time when he remained as the only Orthodox bishop in the area, a moment when all the other bishops had fallen into heresy. At the false councils of Arian bishops he was deposed as bishop. Despite being persecuted for many years, the saint continued to defend the purity of the Orthodox Faith, and he wrote countless letters and tracts against the Arian heresy.

When Julian the Apostate (361-363) began a persecution against Christians, his wrath first fell upon St Athanasius, whom he considered a great pillar of Orthodoxy. Julian intended to kill the saint in order to strike Christianity a grievous blow, but he soon perished himself. Mortally wounded by an arrow during a battle, he cried out with despair: „You have conquered, O Galilean.” After Julian’s death, St Athanasius guided the Alexandrian Church for seven years and died in 373, at the age of seventy-six.

Numerous works of St Athanasius have been preserved; four Orations against the Arian heresy; also an Epistle to Epictetus, bishop of the Church of Corinth, on the divine and human natures in Jesus Christ; four Epistles to Serapion, Bishop of Thmuis, about the Holy Spirit and His Equality with the Father and the Son, directed against the heresy of Macedonius.

Other apologetic works in defense of Orthodoxy have been preserved, among which is the Letter to the emperor Constantius. St Athanasius wrote commentaries on Holy Scripture, and books of a moral and didactic character, as well as a biography of St Anthony the Great (January 17), with whom St Athanasius was very close. St John Chrysostom advised every Orthodox Christian to read this Life.

The memory of St Athanasius is celebrated also on January 18 with St Cyril of Alexandria.