29 decembrie: CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFINȚII 14000 DE PRUNCI UCIŞI DIN PORUNCA LUI IROD

Imagini pentru Canon de rugăciune către Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFINȚII 14000 DE PRUNCI UCIŞI DIN PORUNCA LUI IROD

Troparul Sfinţilor 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod, glasul 1:

Pentru durerile sfinţilor, care pentru Tine au pătimit, Milos­tiv fii, Doamne şi vindecă toate durerile noastre, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Celui Ce a sfărâmat…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vărsarea sângiurilor au împodobit astăzi Bise­rica lui Hristos pruncii cei cu totul lăudaţi, fiind străluciţi cu credinţa.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Biserica lui Hristos culegând astăzi sângiurile ca pe nişte flori bine înflorite, din ramuri de curând odrăslite, se bucură de dânsele cu desfătare şi se înfrumuseţează.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Făţiş este înfruntată astăzi ne­bunia lui Irod de către prunci; că fără de răutate aceştia au înfie­rat nebunia răutăţii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Roagă pentru toţi, Născă­toare de Dumnezeu, pe Cel În­trupat din tine prin cuvânt în chip de negrăit, să izbăvească pe robii tăi de toată primejdia.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Toţi credincioşii să cinstim pe pătimitorii Prunci ca pe cei de o vârstă cu El şi mu­cenici ai lui Hristos, Dum­nezeul nostru şi ca pe nişte surpători ai lui Irod şi întărire a credinţei şi nouă zid de apă­rare nesfărâmat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Se veseleşte astăzi Biserica în chip Tainic, că se înfrumuse­ţează în chip luminat cu sân­gele pruncilor ca şi cu porfiră şi cu vison, neîncetat mărind pe Hristos, Biruitorul şi Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Picuraţi norilor dulceaţă de veselie pe pământ; că a Răsărit din nor de Lumină, Hristos, în peşteră, Trupeşte, născându-Se mai presus de toată priceperea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară ai născut, Ceea ce eşti Neispitită de nuntă şi Fecioară ai rămas, Maică fără de mire, Născătoare de Dumnezeu Marie; roagă-te lui Hristos, Dumnezeul nostru, să ne mântuiască pe noi.

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Glasul Tău…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Acum s-a împlinit proorocia Proorocului Ieremia, care mai înainte a vestit sfârşitul prun­cilor în Rama.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Acum în Rai vă veseliţi, Sfin­ţilor prunci, arătându-vă sfâr­şitul prin sânge, pentru Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Maică fără de prihană, Binecu­vântată, Preacurată Fecioară, scapă de toată primejdia pe cei ce te laudă.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Din noaptea necunoştinţei…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Născându-Se cu Trup în Betleem, Ziditorul şi Îm­păratul veacurilor, a încununat astăzi pătimirile pruncilor cu cununi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Credinţa pruncilor a nimicit astăzi vechea răutate a lui Irod şi a luminat turma lui Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arătându-te mai Cinstită de­cât Heruvimii, Fecioară Prealăudată, roagă-te Fiului tău să mântuiască sufletele celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Haină luminoasă dă-mi mie…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Smulşi fiind de la sânul cel de maică Sfinţii prunci s-au unit cu Hristos şi s-au îm­podobit cu cununi nestricăcioase.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Veseliţi-vă popoarelor, duhovniceşte, că s-a adunat ceată de prunci, nu hrăniţi cu lapte, ci plini de credinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Ceea ce Singură ai născut prin cuvânt pe Cuvân­tul cu Trup, te rugăm izbăveşte sufletele noastre de cursele vrăjmaşului.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Steaua a condus pe magi la Cel Ce S-a născut, iar Irod oaste nedreaptă a trimis împotriva pruncilor, gândind să ucidă pe Cel Ce ca un Prunc S-a culcat în iesle.

 

CONDAC, glasul al 6-lea. Podobie: Plinind rânduiala…

În Betleem la Împăratul Cel Ce S-a născut, magii de la Răsărit cu daruri au venit, călăuziţi fiind prin stea, din Înălţime; dar Irod s-a tulburat şi a secerat pe prunci ca pe nişte grâu, temându-se că stăpania lui va cădea curând.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Cel Ce ai mântuit…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce pe pământ ai făcut minunaţi în chip preaslăvit cu darul pe sfinţii Tăi prunci; Binecuvântat eşti în veci, Doamne Dumnezeul pă­rinţilor noştri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce ai arătat pe prunci biruitori tari asupra tiraniei vrăjmaşului; Binecuvântat eşti în veci, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce Te-ai Sălăşluit în pân­tecele Fecioarei şi întru Dânsa ai zidit din nou pe Adam; Bine­cuvântat eşti în veci, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Împăratul Slavei…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cel Ce a încununat din cer pe prunci şi pe Irod l-a umplut de ruşine, lăudaţi-L preoţi, preaînălţaţi-L popoare întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cel Ce a zdrobit semeţia lui Irod şi a mântuit mulţimea pruncilor, lăudaţi-L preoţi, preaînălţaţi-L popoare întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Ceea ce după naştere Sin­gură este Maică şi Fecioară să o lăudăm, popoare, ca pe Ceea ce este Scaun Preacinstit şi Preaînălţat al Celui Preaînalt.

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu judecată de bunăvoie, Prunc făcându-Te, Bu­nule, putere bărbătească ai dăruit pruncilor, ca să surpe semeţiile vrăjmaşului celui fărădelege.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De toată veselia s-a umplut Efrata şi Rahila dănţuieşte cu credinţă, aducând lui Dumnezeu jertfă pe prunci ca şi Avraam.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Te binecuvântăm pe Tine, Dumnezeul lui Israel, Care Te-ai arătat lumii din Fecioara şi ai înălţat fruntea noastră.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Celui Ce S-a născut astăzi din Fecioara, ca unui Făcător şi Împărat, se aduc junghieri bineprimite, oastea pruncilor cea mai înainte jertfită lui Hristos prin credinţă.

 

SEDELNA Praznicului Naşterii Domnului, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Spăimântatu-s-a împăratul Irod, cel cumplit, aflând de Îm­păratul Cel Nou, Hristos, Care S-a născut pe pământ; şi cu­prins fiind de teamă şi de multă frică, a trimis oaste să ucidă cu mânie pe pruncii de curând născuţi în Betleem, încercând să ucidă împreună cu ei pe Zi­ditorul, Care a sărăcit din mi­lostivire. Că a venit din pânte­cele Fecioarei, vrând să mântu­iască neamul nostru.