30 august: SF. IERARH VARLAAM, MITROPOLITUL MOLDOVEI (VIAŢA, SLUJBA, ACATISTUL)

*

SF. IERARH VARLAAM, MITROPOLITUL MOLDOVEI

30 August

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Sfântul Mitropolit Varlaam a păstorit Mitropolia Moldovei între anii 1632-1653, în timpul domnitorilor Alexandru Iliaş, Miron Barnovschi, Moise Movilă şi Vasile Lupu. Provenind dintr-o familie de răzeşi, care se numea Moţoc, din Borceşti, sat dispărut situat lângă Târgu-Neamţ, Mitropolitul Varlaam s-a născut în jurul anului 1590. Numele său de botez a fost Vasile. Din tinereţe şi-a îndreptat paşii spre Schitul Zosim de pe valea pârâului Secu, unde a învăţat carte şi limbile slavonă şi greacă. Pe aceeaşi vatră, Vornicul Nestor Ureche şi soţia sa Mitrofana au ctitorit în 1602 Mănăstirea Secu în care a început să funcţioneze şi o şcoală. Tânărul Vasile Moţoc a intrat în obştea noii mănăstiri, unde a fost călugărit cu numele de Varlaam. Fiind bun povăţuitor, a fost numit egumen al mănăstirii. Cu multă osârdie, cuviosul Varlaam s-a adâncit în tainele cărţilor, traducând Scara (Leastviţa) Sfântului Ioan Scărarul (1618). Apoi, pentru strădaniile şi virtuţile sale el a fost cinstit cu rangul de arhimandrit.

Ajungând sfetnic de încredere al domnitorului Miron Barnovschi, în anul 1628, arhimandritul Varlaam este trimis la Kiev şi Moscova în vederea cumpărării de icoane pentru mănăstirile Dragomirna şi Bârnova şi pentru biserica ctitorită de domnitor în Iaşi. Săvârşind aceasta, Varlaam s-a întors în ţară, dar primind vestea morţii Mitropolitului Anastasie Crimca (1629) şi pe cea a înlăturării domnului Miron Barnovschi, s-a retras la Mănăstirea Secu.

În anul 1632, în timpul domniei voievodului Alexandru Iliaş, prin lucrarea lui Dumnezeu, arhimandritul Varlaam a fost chemat să păstorească Mitropolia Moldovei în locul Mitropolitului Atanasie (1629-1632), care s-a mutat la cele veşnice şi a fost înmormântat la Mănăstirea Bistriţa, Neamţ.

Noul Mitropolit unea învăţătura cu rugăciunea şi cuvântul înţelept cu fapta cea bună. În timpul păstoririi învăţatului Mitropolit Varlaam, Mitropolia Moldovei s-a bucurat de mult ajutor din partea binecredinciosului domnitor Vasile Lupu. Sprijinit şi de Sfântul Mitropolit Petru Movilă al Kievului, Mitropolitul Varlaam a înfiinţat prima tipografie românească din Moldova, în anul 1640, pe care a instalat-o la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi. Înţelept apărător al dreptei credinţe şi al unităţii Bisericii Ortodoxe în vremuri tulburi, Mitropolitul Varlaam s-a ocupat îndeaproape de organizarea Sinodului de la Iaşi din anul 1642, care a îndreptat şi aprobat Mărturisirea de credinţă alcătuită de Mitropolitul Petru Movilă al Kievului în 1638, pentru a da clerului şi credincioşilor ortodocşi o călăuză în lupta lor împotriva rătăcirilor de la Sfânta Tradiţie a Bisericii. Vrednicul Mitropolit Varlaam al Moldovei era preţuit atât în ţară, cât şi în afara ei. Astfel, pentru evlavia şi înţelepciunea sa, Mitropolitul Varlaam s-a numărat, în anul 1639, între cei trei candidaţi propuşi pentru ocuparea scaunului de Patriarh ecumenic al Constantinopolului. Ca un păstor bun şi harnic, Mitropolitul a tipărit la Iaşi mai multe cărţi de slujbă şi de apărare a credinţei ortodoxe, şi anume: Cazania, Cele şapte taine, Răspunsul împotriva catehismului calvinesc, Pravila, Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu şi altele.

Lucrarea sa intitulată Cazania sau Carte românească de învăţătură la duminicile de peste an, la praznice împărăteşti şi la sfinţi mari (1643) a fost prima carte românească tipărită în Moldova, numărându-se până astăzi între cele mai de seamă scrieri din istoria vechii culturi româneşti. Ea s-a răspândit în toate provinciile româneşti, dar mai ales în Transilvania, unind în cuget şi credinţă pe românii locuind de o parte şi de alta a munţilor Carpaţi.

În timpul păstoririi Mitropolitului Varlaam al Moldovei a fost zidită frumoasa biserică a Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi, ctitoria cea mai de seamă a domnitorului Vasile Lupu. În această biserică, sfinţită în anul 1639, Mitropolitul Varlaam slujea adeseori şi binevestea Evanghelia lui Hristos cu râvnă şi înţelepciune. În anul 1641, în această biserică, evlaviosul Mitropolit Varlaam a aşezat moaştele Cuvioasei Parascheva, dăruite domnitorului Vasile Lupu de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, în semn de recunoştinţă pentru ajutorul oferit de el acesteia, în vremea Patriarhului ecumenic Partenie.

Prin evlavia sa, Mitropolitul Varlaam a sporit mult în rândurile credincioşilor cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva. Pentru a întări credinţa ortodoxă şi a-i lumina pe tineri, Mitropolitul Varlaam l-a îndemnat pe domnitorul Vasile Lupu să întemeieze la Iaşi, în anul 1640, prima şcoală de grad înalt din Moldova, după modelul Academiei duhovniceşti de la Kiev, înfiinţată acolo de Sfântul Ierarh Petru Movilă. Noul aşezământ de cultură din Moldova, în care se preda în limbile greacă, slavonă şi română, se afla în incinta Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi, având la început şi profesori trimişi de Mitropolitul Petru Movilă al Kievului, ca semn că nu şi-a uitat patria sa, Moldova.

După ce domnitorul Vasile Lupu a pierdut scaunul domnesc în anul 1653, Mitropolitul Varlaam, dornic de linişte şi de rugăciune, s-a retras la mănăstirea sa de metanie, Secu, după cum mărturiseşte cronicarul Miron Costin. Vrednicul Mitropolit a mai trăit patru ani, în smerenie, în rugăciune şi în vieţuire sfântă, strămutându-se la veşnicele locaşuri către sfârşitul anului 1657. Toate cele agonisite în timpul vieţii sale le-a dăruit Mănăstirii Secu. Marele Mitropolit Varlaam al Moldovei a fost înmormântat în zidul de miazăzi al bisericii Mănăstirii Secu.

Pentru râvna sa în apărarea dreptei credinţe, pentru vieţuirea sa sfântă şi pentru lumina duhovnicească pe care a dăruit-o poporului român dreptcredincios, la propunerea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în data de 12 februarie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a înscris în rândul sfinţilor din calendar pe învăţatul Mitropolit Varlaam al Moldovei, cu zi de pomenire la 30 august.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.

Sursa: Sfinţii ocrotitori ai Moldovei

SLUJBA SFÂNTULUI IERARH VARLAAM, MITROPOLITUL MOLDOVEI.

Vecernia Mică a Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.

La Doamne, strigat-am…, stihirile pe 4, glasul al 4-lea:

Podobie: Ca pe un viteaz…

Veniți toți credincioșii să lăudăm pe Ierarhul lui Hristos, Varlaam, cel ce prin graiul său plin de înțelepciune a luminat pe păstoriții săi, adăpându-i din izvorul cel pururea curgător al Dumnezeirii celei întreit strălucitoare. (de două ori)

Pe vlăstarul cel odrăslit al Ortodoxiei, pe lauda Moldovei, pe vrednicul și bunul păstor Varlaam să-l prăznuim cu bună-cuviință; căci acesta, prin viețuire sfântă și prin înțelepciunea cea purtătoare de lumină, s-a învrednicit de mari daruri de la Hristos-Dumnezeu, Căruia se roagă să mântuiască sufletele noastre.

Biserica Moldovei se împodobește astăzi, la prăznuirea cea de peste an a vrednicului ei păstor Varlaam, cel ce s-a arătat, în vre muri de restriște, apărător și îndreptător al credinței ortodoxe, iar acum, în ceruri se roagă lui Hristos-Dumnezeu pentru sufletele noastre.

Slavă…, glasul al 8-lea:

Cu înțelepciune dumnezeiască, minunate Ierarhe Varlaam, ca un adevărat învățător, ai tâlcuit cuvintele cele pline de har ale Evangheliei lui Hristos, arătându-ne frumusețea lor duhovnicească și lumina dreptei credințe, izvorând dintr-însele; căci, dând la o parte vălul literei, ai descoperit vistieria cea ascunsă a Duhului, iar cu minunatele tale nevoințe ai ajuns la trăirea tainelor Preasfintei Treimi. Drept aceea, prin rugăciunile tale, luminează-ne și pe noi spre înțelegerea evanghelicelor propovăduiri.

Și acum…, a Născătoarei, glasul al 8-lea:

Noianul iubirii tale de oameni și adâncul milostivirii tale și mulțimile cele nenumărate ale bunătății arată-le, Preacurată Fe cioară, spre noi, păcătoșii. Oprește-ne de la rătăcirea păcatelor și dăruiește-ne înțelepciune ca să ne ferim trupul și sufletul curat, ceea ce ai născut fără prihană pe Mântuitorul sufletelor noastre.

La Stihoavnă:

Stihirile Ierarhului, glasul al 2-lea:

Podobie: Casa Efratului…

Purtătorule de Dumnezeu, te-ai arătat vas sfințit și sălaș mi nunat al Duhului Sfânt, Ierarhe al Moldovei, Varlaam.

Stih: Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va înmulți.

Cu înțelepciune dumnezeiască ai tâlcuit cuvintele Scripturii și le-ai lăsat nouă moștenire sfântă, iubitorule de Hristos.

Stih: Sfinților celor din pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale într-înșii.

Pomenirea tăierii capului Înaintemergătorului s-a împletit cu cinstirea ta, vrednicule de laudă, Ierarhe Varlaam.

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

Ceea ce ești singura nădejde a creștinilor și folositoare, Maica lui Dumnezeu, roagă-te să ne mântuim.

Troparul Înaintemergătorului, glasul al 2-lea:

Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului, Înaintemergătorule, că te-ai arătat cu adevărat mai cinstit și decât prorocii, că te-ai învrednicit a boteza în repejunile Iordanului pe Cel propovăduit. Drept aceea, pentru adevăr ne voindu-te, bucurându-te, ai binevestit și celor din iad pe Dum nezeu, Cel ce S-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă.

Troparul Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.

Troparul, glasul al 1-lea

Vrednic slujitor al lui Hristos și înțelept apărător al dreptei credințe, mare cinstitor al Sfintei Cuvioase Parascheva și credincios luminător al neamului românesc, Sfinte Ierarhe Varlaam, roagă pe Hristos-Dumnezeu să ocrotească și să mântuiască sufletele noastre.

Și acum…, al Născătoarei:

Gavriil zicând ție, Fecioară: Bucură-te! Împreună cu glasul S-a întrupat Stăpânul tuturor, întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce S-a sălășluit întru tine; slavă Celui ce a ieșit din tine; slavă Celui ce ne-a izbăvit pe noi, prin nașterea ta.

Vecernia Mare a Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.

După Psalmul 103 și ectenia mare, cântăm: Fericit bărbatul…, starea întâi.

La Doamne, strigat-am…, stihirile pe 8, 4 ale Înaintemergătorului și 4 ale Sfântului Ierarh Varlaam:

Stihirile Înaintemergătorului, glasul al 4-lea:

Podobie: Cel ce de sus ești chemat…

Cel ce ești dumnezeiesc mijlocitor al Legii Vechi și al celei Noi, proroc și Înaintemergător, înger în trup, mustrarea nelegiuirii, odrasla pântecelui celui sterp, gura cea de foc dogorâtoare, pe Irod cel ce săvârșea fărădelegea l-ai mustrat. Iar el, certarea ta nesuferind-o, a poruncit să ți se taie capul, și să fie adus ca o mâncare. Dar desfătarea cea dumnezeiască a înfrânării, pe tipsie fiind, mai mult înfrunta pe cel desfrânat. (de două ori)

Fata cea fără de lege, de maica cea preadesfrânată fiind îndemnată, a cerut capul tău cel pururea fericit și de îngeri cinstit, căci nu a suferit mustrările lui. Pentru aceasta, aducând capul tău pe tipsie și judecând cu picioarele, a întors veselia oaspeților în jale, urâciunea păcatului și mai mult mustrând-o, fericite. Roagă pe Hristos să mântuiască sufletele noastre.

Nebunindu-se Irod de beție, s-a lăsat furat de vorbele cele prefăcute ale dănțuitoarei și, pe lângă jurământ, a săvârșit ne dreapta ucidere a ta, a dreptului, prorocule Ioane. Dar moartea ta a vestit lămurit nemurirea către morții cei mai dinainte și ai mers pro po văduitor către cei din iad, cel dintâi vestind venirea cea mân tuitoare a lui Hristos Dumnezeului nostru. Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Ale Ierarhului, glasul 1:

Podobie: Prea lăudaților mucenici…

Adevărul cuvintelor tale, preacinstite Ierarhe Varlaam, a înfrumusețat Biserica dreptmăritoare a Moldovei, iar înțelepciunea ta s-a făcut cunoscută în toate laturile Ortodoxiei. Pentru aceasta, noi, cei ce ne-am făcut moștenitori darurilor lăsate ție de Dumnezeu, la prăz nuirea ta cea de peste an, te lăudăm după cuviință și te rugăm să mijlocești la Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre.

La Sinodul de la Iași te-ai arătat vrednic apărător al Ortodoxiei și ai adeverit Mărturisirea de credință a Sfântului Mitropolit Petru Movilă, cel de un neam cu tine, Ierarhe Varlaam. Drept aceea, noi, poporul cel binecredincios, te cinstim cu dragoste ca pe un mare păstor și slujitor al Adevărului și rugător pentru sufletele noastre.

Prieten al lui Dumnezeu și cinstitor al Sfintei Cuvioase Parascheva, înțelepte Părinte, ai apărat Biserica Moldovei cu zidul cu vintelor tale celor insuflate de Dumnezeu, păzind-o netulburată de eresurile cele stricătoare de suflet, pe care și acum păzește-o ne clintită prin rugăciunile tale.

Înțelepte Părinte Varlaam, întrarmându-te cu armele Duhului, ai biruit înșelăciunea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți; și suindu-te pe scara virtuților care duce către ceruri, ai simțit întru tine puterea harului lui Dumnezeu, de care îndulcindu-te, roagă-te să se dăru iască sufletelor noastre pace și mare milă.

Slavă…, glasul al 8-lea:

Cu înțelepciune dumnezeiască, minunate Ierarhe Varlaam, ca un adevărat învățător, ai tâlcuit cuvintele cele pline de har ale Evangheliei lui Hristos, arătându-ne frumusețea lor duhovnicească și lumina dreptei credințe izvorând dintr-însele; căci, dând la o parte vălul literei, ai descoperit vistieria cea ascunsă a Duhului, iar cu minunatele tale nevoințe ai ajuns la trăirea tainelor Prea Sfintei Treimi. Drept aceea, prin rugăciunile tale, luminează-ne și pe noi spre înțelegerea evanghelicelor propovăduiri.

Și acum…, a Născătoarei:
(vezi DOGMATICA, glasul al 8-lea)

Împăratul cerurilor, pentru iubirea de oameni, pe pământ S-a arătat și cu oamenii a viețuit; că din Fecioară curată trup luând și dintr-însa ieșind cu adăugirea firii omenești: un Fiu este, îndoit în fire, dar nu în fețe. Pentru aceasta, propovăduindu-L pe Dânsul Dum nezeu desăvârșit și om desăvârșit cu adevărat, mărturisim pe Hristos, Dumnezeul nostru. Pe Care roagă-L, Maică nenuntită, să miluiască sufletele noastre.

VOHOD: Lumină lină…

Prochimenul zilei

PAREMIILE

Din Pildele lui Solomon citire: (X, 8; III, 13-16)

Din Înțelepciunea lui Solomon citire: (IV, 7-15)

Din Pildele lui Solomon citire: (X, 31 – XI, 12)

La Litie

Idiomela Ierarhului, glasul al 2-lea, însuși glasul:

Cu bucurie prăznuim astăzi pe Ierarhul cel înțelept al Moldovei, Varlaam, cel ce a păstorit cu bună rânduială turma cea cuvântătoare a Bisericii lui Hristos, pe care a adăpat-o din izvoarele cele pururea curgătoare ale harului lui Dumnezeu. Pe cel ce cu graiul său cel de foc a ars învățăturile cele rătăcite ale ereticilor să-l lăudăm, iar acum se roagă lui Hristos pentru sufletele noastre.

Slavă…, a Ierarhului, glasul al 6-lea:

Pe cel ce este podoaba ierarhilor, lauda Bisericii și apărătorul dreptei credințe, pe Varlaam al Moldovei să-l cinstim cu cântări duhovnicești, zicând: Bucură-te, înțelepte Părinte, cel ce ai strălucit ca o stea luminoasă în Biserica lui Hristos, pe care ai apărat-o de rătăcirile ereticilor; Bucurăte, fântână nesecată din care curge apa dumnezeieștii înțelepciuni, care adapă inimile iubitoare de Dum nezeu; Bucură-te, că sfintele tale moaște izvorăsc tămăduiri și ocrotesc viețuitorii Sfintei Mănăstiri Secu, în care te-ai nevoit; Bucură-te, rugătorule neîncetat pentru sufletele noastre.

Și acum…, a Născătoarei, glasul al 6-lea:

Făcătorul și Izbăvitorul meu, Hristos-Domnul, din pântecele tău ieșind, Preacurată, întru mine îmbrăcându-se, din blestemul cel dintâi pe Adam l-a slobozit. Pentru aceasta ție, Preacurată, ca Maicii lui Dumnezeu și Fecioarei cu adevărat, grăim neîncetat, ca și îngerul: Bucură-te! Bucură-te, Stăpână, folositoarea, acoperă mântul și mântuirea sufletelor noastre!

La Stihoavnă

Stihirile Ierarhului, glasul al 5-lea:

Podobie: Bucură-te, cămara…

Bucură-te, Ierarh prealuminat al Bisericii lui Hristos, stâlpul ne clintit al dreptei cinstiri de Dumnezeu, propovăduitorul adevărului și surpătorul eresurilor; pildă de statornicie în dreapta credință, care ai strălucit ca o rază în întunericul necunoștinței; povățuitor al mona hilor celor râvnitori și ocrotitor al săracilor, pe care i-ai învățat, prin Cazania ta, să guste din dulceața Evangheliei lui Hristos și să se roage să li se trimită din cer pace și mare milă.

Stih: Gura mea va vesti înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere.

Bucură-te, Ierarhe preacinstite, care ți-ai împodobit viața cu strălucirea virtuților; mintea cea văzătoare de Dumnezeu și candela veșnic aprinsă a rugăciunii; sabia adevărului care taie spinii ere surilor, ca să crească pe pământul românesc florile cele înmiresmate ale dreptei credințe; fluierul cel păstoresc al dum nezeieștii glăsuiri și păstorul care scrie cuvintele cele dătătoare de înțelepciune; temeiul teologiei, străjerul dogmelor celor înalte și râul învățăturilor celor de miere curgătoare; pe Hristos, Dumnezeu, roagă-L să dea sufletelor noastre mare milă.

Stih: Gura dreptului va deprinde înțelepciune și limba lui va grăi judecată.

Bucură-te, prietenul lui Hristos și cinstitorul sfinților plăcuți lui Dumnezeu; sfetnic înțelept al lui Vasile Voievod și sârguincios di riguitor al Sinodului de la Iași; traducător al scrierilor sfinților pă rinți și tâlcuitor iscusit al Evangheliei lui Hristos; om al rugăciunii și lucrător al virtuților; păstor luminat și cărturar înțelept. Roagă-te, Părinte, să se dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Slavă…, vezi idiomela de la Litie, glasul al 2-lea:

Cu bucurie prăznuim astăzi pe Ierarhul cel înțelept al Moldovei, Varlaam, cel ce a păstorit cu bună rânduială turma cea cuvântătoare a Bisericii lui Hristos, pe care a adăpat-o din izvoarele cele pururea curgătoare ale harului lui Dumnezeu. Pe cel ce cu graiul său cel de foc a ars învățăturile cele rătăcite ale ereticilor să-l lăudăm, căci se roagă lui Hristos pentru sufletele noastre.

Și acum…, a Născătoarei:

O, minune mai nouă decât toate minunile cele de demult! Că cine a cunoscut maică să nască fără bărbat, și să poarte în brațe pe Cel ce cuprinde toată făptura? A lui Dumnezeu este voia, Cel ce S-a născut; pe Care ca pe un prunc, Preacurată, în brațele tale pur tându-L, și îndrăzneală de maică spre Dânsul câștigând, nu înceta rugându-L pentru cei ce te cinstesc, ca să miluiască și să mântuiască sufletele noastre.

La binecuvântarea pâinilor:

Troparul Sfântului Ierarh: Vrednic slujitor al lui Hristos… (de două ori),
și Născătoare de Dumnezeu, Fecioară… (o dată)

Utrenia Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.

La Dumnezeu este Domnul… se cântă troparul Prorocului (de două ori),

Slavă…, al Ierarhului, Și acum…, al Născătoarei, pe glasul 1.

După întâia catismă, Sedealna Înaintemergătorului, glasul al 5-lea:

Podobie: Pe Cuvântul cel împreună…

Pe mijlocitorul Legii și al darului, credincioșii adunându-ne cu un glas să-l lăudăm. Că propovăduindu-ne pocăința și pe Irod în față mustrându-l cu îndrăzneală, capul i s-a tăiat. Și acum cu îngerii viețuind, se roagă lui Hristos să ne mântuiască pe noi.

Slavă…, glasul întâi:

Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule…

Cu lumina mântuitoarelor învățături ai risipit întunericul necunoștinței, Ierarhe al Moldovei, Varlaam. Pentru aceasta, te rugăm să ne ajuți prin rugăciunile tale ca să ne izbăvim de duhul răutății, al ispitelor și al rătăcirilor și să ne învrednicim de lumina mântuirii.

Și acum…, însăși podobia:

Mormântul Tău, Mântuitorule, ostașii străjuindu-l, morți s-au făcut de strălucirea îngerului ce s-a arătat, care a vestit femeilor Învierea. Pe Tine Te slăvim, pierzătorul stricăciunii; la Tine cădem, Cel ce ai înviat din mormânt; la Unul Dumnezeul nostru.

După catisma a doua, Sedealna Înaintemergătorului, glasul al 5-lea:

Podobie: Pe Cuvântul cel împreună…

Pe cel ce s-a arătat nouă din pântece proroc și din cea stearpă luminat a ieșit lumii luminător, cu cântări să-l lăudăm, pe Bote zătorul lui Hristos și pătimitorul, cel de biruință purtător, pe Înaintemergătorul Ioan, că se roagă Domnului ca să mântuiască sufletele noastre.

Slavă…, glasul al 4-lea:

Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Ca o albină ai adunat nectarul duhovnicesc al învățăturilor sfinte și după dumnezeiască rânduială ai fost ales păstor al Bisericii Mol dovei, Vrednicule slujitor și trăitor al credinței celei drepte; iar mai apoi ca ierarh n-ai încetat să înmulțești talanții dăruiți de Dumnezeu, ostenindu-te pentru slava Bisericii, rânduind așeză minte învățătorești și tălmăcind în limba poporului cuvintele mân tuitoare ale părinților îmbunătățiți, vrednicule de laudă, Sfinte Părinte Varlaam.

Și acum…, a Născătoarei, însăși podobia:

Spăimântatu-s-a Iosif, lucru mai presus de fire văzând și în minte strălucind roua cea de pe lână, întru zămislirea ta cea fără sămânță, de Dumnezeu Născătoare, rugul cel nears, toiagul lui Aaron cel ce a odrăslit, și mărturisind, logodnicul și ocrotitorul tău preoților a grăit: Fecioara naște și după naștere iarăși rămâne Fecioară.

Polieleul

Mărimurile:

Mărimu-te pe tine, Sfinte Ierarhe Varlaam, și cinstim ostenelile tale în tâlcuirea Evangheliei lui Hristos.

Veniți, toți fiii neamului românesc, să lăudăm cu un glas pe înțeleptul Ierarh Varlaam, zicând: pe apărătorul dreptei credințe și podoaba Ortodoxiei.

Stih 1: Auziți acestea toate popoarele. Ascultați toți cei ce locuiți în lume.

Stih 2: Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere.

Stih 3: Doamne, iubit-am bunăcuviința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale.

Stih 4: Gura dreptului grăiește înțelepciune și limba lui rostește dreptate.

Stih 5: Întru pomenire veșnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme.

Stih 6: Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda.

Apoi: Slavă…, Slavă Ție, Treime Sfântă… și celelalte.

După Polieleu, Sedealna, glasul 1:

Podobie: La Sinodul cel dintâi te-ai arătat…

La Sinodul de la Iași te-ai arătat apărător al dreptei credințe, lămurind împreună cu alți ierarhi învățătura Mărturisirii de credință a sfântului păstor Petru Movilă al Kievului. Pentru aceasta te cinstim ca pe un învățător preaînțelept și drept slăvitor al Dumne zeului nostru Cel în Treime lăudat.

Slavă…, aceeași.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu, însăși podobia:

Ceea ce ești bucuria cetelor cerești și pe pământ oamenilor tare ocrotitoare, Preacurată Fecioară, miluiește-ne pe noi, cei ce scăpăm la tine; că nădejdile, după Dumnezeu, întru tine, Născătoare, ne-am pus.

Antifonul I, glasul al 4-lea

Prochimen, glasul al 4-lea:

Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere.

Stih: Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume.

Toată suflarea să laude pe Domnul…

Evanghelia Utreniei Sf. Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.

Ioan X, 1-9 (Evanghelia de la Sfânta Liturghie din ziua de 21 mai)

Psalmul 50

Slavă…, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Ierarhului Tău, Varlaam, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Și acum…, a Născătoarei:

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta…

Stihira idiomelă, glasul al 6-lea:

Ierarhe, de trei ori fericite, Sfinte Varlaame, păstorule cel bun și vrednic slujitor al lui Hristos, tu, cel ce ți-ai pus sufletul pentru oile cuvântătoare ale Bisericii Moldovei, prealăudate, de Dumnezeu cuvântătorule, roagă-te să se dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă.

Luminânda

A Prorocului, glasul al 2-lea:

Podobie: Cu ucenicii să ne suim…

Irod cel fără de lege a tăiat capul cel dumnezeiesc și sfințit al Înaintemergătorului, nesuferind mustrările lui, nebunul. O, înfricoșătoare îndrăznire! Cu adevărat, dar, să se tânguiască ticălosul, făcând ucidere fără de lege; iar noi acum, capul cel cinstit după vrednicie cinstindu-l, slăvim cu cântări de laudă pe Botezătorul lui Hristos.

Slavă…, a Ierarhului, glasul al 3-lea:

Podobie: Cercetatu-ne-ai pe noi de sus…

Preaînțeleptule Ierarh, de Dumnezeu purtătorule, cuvintele și chipul tău ne-au rămas ca niște comori de mult preț. Trimite-ne, Sfinte, din cer, putere și har, ca să ne lumineze mințile și să ne mântuim.

Și acum…

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos-Domnul; luminează-ne haina sufletului nostru ca să ne mântuim.

Laudele

Stihirile pe 6, glasul al 8-lea: 3 ale Înaintemergătorului și 3 ale Ierarhului

Podobie: O, preaslăvită minune…

Ierarhe al lui Hristos, Varlaam, pe umeri crucea ostenelilor luând, de bunăvoie ai urmat Domnului. Credința cea dreaptă ai mărturisit, poporul bine l-ai povățuit, Evanghelia ai tălmăcit și pe eretici aspru i-ai mustrat cu învățătura ta. Pentru aceasta te cinstim și te fericim.

Ierarhe, cu adevărat prealăudat, Păstorule cel înțelept și al nostrum luminător, nu înceta a te ruga pentru poporul din care ai răsărit, ca să păzească sfintele predanii și credința curată, cum tu le-ai păzit. Din moaștele tale izvorăsc tămăduiri și se bucură cei binecredincioși de prăznuirea ta! Cu rugăciunile tale, Sfinte, ajută-ne să ne mântuim.

O, preaslăvită minune! Păstorul cel bun al Moldovei, Varlaam, se prăznuiește astăzi cu negrăită bucurie. Că de tânăr a ales ne voința ca să dobândească viața curată asemenea îngerilor. Învăță turile lui și râvna sa au luminat marginile și au biruit rătăcirile eresurilor! Cu ale cărui rugăciuni, Hristoase, mântuiește sufletele noastre.

Slavă…, glasul al 8-lea:

Bucură-te, Sfințite Ierarhe Varlaam, cel ce la Sinodul de la Iași te-ai arătat credinței apărător și Mărturisirii ortodoxe ostenitor; bucură-te, învățătorule preaînțelept, cel ce ne-ai lăsat ca tezaur sfânt tâlcuirile Evangheliei în limba poporului tău, pe care l-ai iubit. O, împreună vorbitorule cu îngerii, roagă-te pentru noi lui Hristos ca să ne mântuim.

Și acum…

Stăpână, primește rugăciunile nevrednicilor robilor tăi și ne mântuiește de toată nevoia și necazul.

DOXOLOGIA MARE

După Sfinte Dumnezeule…, troparul Înaintemergătorului,

Slavă…, al Ierarhului,

Și acum…, al Născătoarei.

Ecteniile și apolisul

La Sfânta Liturghie:

Fericirile, din Canonul Înaintemergătorului de la Cântarea a 3-a pe 4 și din al Ierarhului,

Cântarea a 6-a, pe 4.

Prochimen, glasul 1: Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere.

Stih: Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume.

Apostolul din Epistola către Evrei (VII, 26 – VIII, 2):
Fraților, un astfel de arhiereu se cuvenea să avem…

Aliluia, glasul 1: Gura dreptului grăiește înțelepciune…

Stih: Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor.

Evanghelia de la Ioan (X, 9-16): Zis-a Domnul: Eu sunt ușa…
(Evanghelia a doua la Liturghia din Duminica a doua din Postul Mare)

Chinonicul

Întru pomenire veșnică va fi dreptul și de nimic rău nu se va teme.

Sursa: Slujba Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.

ACATISTUL

După obişnuitul început, se zic:

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1

Vrednicului păstor al Bisericii Moldovei şi râvnitorului Ierarh Varlaam laudă de mulţumire îi aducem noi, nevrednicii, că acesta a strălucit cu înţelepciunea şi cu virtuţile între ierarhii Bisericii strămoşeşti, pentru care Hristos i-a dat cununa cea neveştejită a slavei Sale în ceruri, de unde se şi roagă pentru cei ce-i cântă: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

Icos 1

În tinereţe, Dumnezeu te-a hărăzit să fii vas ales ai harului Său, căci bine credincioşii tăi părinţi, de bun neam, ţi-au sădit în suflet iubirea de Hristos şi de învăţăturile Lui, încât ai ales să mergi pe calea virtuţilor şi a cunoaşterii de Dumnezeu, pentru care îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, cel ce ai fost zămislit ca rod al rugăciunii,
Bucură-te, floare rară odrăslită în ţinuturile Neamţului;
Bucură-te, că la botez ai primit numele Marelui Vasile,
Bucură-te, mângâiere pentru bunii tăi părinţi,
Bucură-te, că din pruncie sufletul tău a fost locaş al Duhului Sfânt,
Bucură-te, că ai ascultat pe îngerul păzitor, care ţi-a călăuzit paşii copilăriei,
Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu a împodobit chipul tău,
Bucură-te, minte trează şi înţelepţită de Duhul Sfânt;
Bucură-te, suflet luminat de Soarele Hristos,
Bucură-te, că far călăuzitor ţi-a fost dreapta credinţă,
Bucură-te, cel ce te-ai hrănit din dulceaţa Sfintelor Scripturi,
Bucură-te, cel ce nu ţi-ai lipit inima de deşertăciunile lumii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 2-lea:

Credinţa cea dreaptă având, ai făcut-o lucrătoare prin iubire în sufletul tău şi, luminat fiind de harul Duhului Sfânt, ai trăit pe pământ, încă din fragedă pruncie, asemenea îngerilor, cântând neîncetat lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Ascultând cuvântul lui Hristos, care Cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine şi să-Mi urmeze, prin voia lui Dumnezeu, ai părăsit casa părintească şi, asemenea prorocului Ilie oarecând la pârâul Cherit, te-ai adăpostit la Schitul Zosim pe Valea Secului, pentru a te dărui vieţii sihăstreşti, plăcută lui Dumnezeu. Minunându-ne de buna ta alegere, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, doritor de viaţă isihastă;
Bucură-te, că ai dorit primirea îngerescului chip;
Bucură-te, următor şi împlinitor al poruncilor lui Hristos
Bucură-te, vas ales în care s-a turnat apa Duhului Sfânt,
Bucură-te, candelă aprinsă în obştea Schitului Zosim;
Bucură-te, piatră zidită pe Piatra Hristos,
Bucură-te, tânăr iubitor de nevoinţă;
Bucură-te, suflet luminat de razele iubirii dumnezeieşti,
Bucură-te, pustnic vrednic şi înger întraripat,
Bucură-te, viaţă plăcută lui Dumnezeu şi oamenilor,
Bucură-te, minte plină de înţelepciune dumnezeiască,
Bucură-te, că ţi-ai împodobit viaţa cu sfintele osteneli;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 3-lea:

Înzestrat de Dumnezeu cu minte veghetoare şi înţeleaptă, fericite Părinte, te-ai arătat sârguitor împletind ostenelile călugăreşti cu deprinderea limbilor în care s-au scris învăţăturile şi dogmele Sfinţilor Părinţi. Drept aceea, ai tâlcuit, în limba poporului tău, din înţelepciunea Sfântului Ioan Scărarul, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul ai 3-lea:

Zis-a Domnul: Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca şi ei, văzând faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Dumnezeu, Care este în ceruri. Tu, Sfinte Varlaam, aprinzându-te din lumina lui Hristos, te-ai făcut lumină pentru cei din vremea ta, încât numele tău a fost cunoscut în toate ţinuturile Moldovei şi toţi se minunau de înţelepciunea dată ţie de Dumnezeu, pentru care noi te lăudăm, zicând:

Bucură-te, lumină aprinsă din lumina lui Hristos
Bucură-te, întruchipare a virtuţilor creştineşti,
Bucură-te, râu de apă vie spre viaţa cea veşnică,
Bucură-te, fântână din care se adapă cei însetaţi de învăţături;
Bucură-te, hrană duhovnicească pentru cei flămânzi de dreptate,
Bucură-te, tâlcuitor al învăţăturilor Sfinţilor Părinţi,
Bucură-te, dătător de linişte sufletească;
Bucură-te, aducător de pace din pacea lui Hristos;
Bucură-te, pilda monahilor şi credincioşilor evlavioşi;
Bucură-te, îndreptător credinţei şi chip blândeţilor,
Bucură-te, învăţător al înfrânării şi ajutător al neputincioşilor,
Bucură-te, cel ce aduci nădejde şi căldură sufletească,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 4-lea:

Ajungând sfetnic de încredere al voievozilor timpului tău, aceştia ţi-au încredinţat soliri în alte ţări, pe care le-ai împlinit cum se cuvine, fără ca grijile lumii să-ţi răpească din minte smerita cugetare, şi rugăciunea curată şi gândul la Dumnezeu, Căruia îi cântai neîncetat: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Dumnezeu Cel negrăit şi necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind şi acelaşi fiind, de la care vine toată darea cea bună şi tot adevărul, te-a ales pe tine să fii păstor al Bisericii Moldovei. Drept aceea, domnitorul ţării şi sfetnicii săi, următori făcându-se sfatului Celui Atotputernic, te-au rânduit păstor al turmei celei cuvântătoare, iubitoare de Hristos, încredinţându-ţi toiagul vlădicesc de la Iaşi. Minunându-ne de darul pe care ţi l-a dat de la Dumnezeu, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, vrednicule păstor al Bisericii Moldovei;
Bucură-te, arhierească slujire prin care ţi-ai împodobit haina sufletului;
Bucură-te, dreptar al slujirii arhiereşti,
Bucură-te, ales al lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat,
Bucură-te, învăţător, păstor şi sfinţitor al credincioşilor,
Bucură-te, propovăduitor al Evangheliei lui Hristos,
Bucură-te, slujitor al Adevărului şi om al dreptăţii,
Bucură-te, potir în care s-a turnat harul Duhului Sfânt,
Bucură-te, glasul Cuvântului auzit în Biserica Moldovei,
Bucură-te, rob al lui Hristos şi prieten al sfinţilor,
Bucură-te, preaînţelept semănător al cuvintelor mântuitoare,
Bucură-te, uns al lui Hristos şi urmaş al Apostolilor,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 5-!ea:

Încredinţându-ţi-se tronul vrednicilor mitropoliţi ai Moldovei Ierarhe Varlaam, plin de putere dumnezeiască ai rânduit cu bună chibzuinţă toată lucrarea Bisericii şi nu te-ai despărţit de ostenelile călugăreşti, ci cu multă dragoste ai împletit munca şi rugăciunea ca să dobândeşti harul lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Putere de la Dumnezeu ai primit, bunule păstor, nu numai pentru a chivernisi viaţa Bisericii Moldovei, ci şi pentru a mărturisi credinţa cea dreaptă a Mântuitorului Hristos; căci te-ai arătat limbă grăitoare a înaltei teologii, propovăduind lumii dreapta cinstire de Dumnezeu, apărând-o de învăţăturile ereticeşti. Pentru aceasta te cinstim şi te lăudăm, zicând:

Bucură-te, raza a teologiei care a luminat sufletul;
Bucură-te, risipitor al întunericului eresurilor,
Bucură-te, cuget împărtăşit cu înţelepciune dumnezeiască,
Bucură-te, oglindă fără pată a lucrării lui Dumnezeu,
Bucură-te, râu al lui Dumnezeu prin care curge harul,
Bucură-te, cel ce înmiresmezi Ortodoxia cu dumnezeieştile cuvinte;
Bucură-te, apărătorule fierbinte al dreptei credinţe;
Bucură-te, alăută a Duhului Sfânt;
Bucură-te, grai cu răsunet plăcut al tâlcuirilor Sfintei Scripturi,
Bucură-te, ierarh înţelept şi păstor milostiv,
Bucură-te, cel ce ai îndepărtat învăţăturile cele greşite;
Bucură-te, cel ce ai vestit minunile lui Dumnezeu,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 6-lea:

Lucrarea învăţătorească din Biserica lui Hristos ai împlinit-o cu multă râvnă, Sfinte Ierarhe Varlaam, încât glasul tău înţelepţit de Dumnezeu s-a auzit în toată Ortodoxia, iar păstoriţii tăi s-au împărtăşit din înţelepciunea ta mulţumind lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Luminat fiind de Dumnezeu, ai tâlcuit, cuvintele vieţii veşnice ale Evangheliei lui Hristos. Cazania ta, prealuminate Ierarhe, a devenit izvor de învăţătură spre cunoaşterea lui Dumnezeu pentru întreg poporul din toate provinciile româneşti. Drept aceea, socotindu-te apostol şi dascăl al neamului nostru, te lăudăm, zicând:

Bucură-te, ctitorul cărţii româneşti de învăţătură,
Bucură-te, tâlcuitor inspirat al Evangheliei,
Bucură-te, cunoscător al tainelor Sfintei Scripturi,
Bucură-te, luminător al poporului român,
Bucură-te, apărător al dreptei credinţe,
Bucură-te, vrednic urmaş al Apostolilor,
Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt,
Bucură-te, trâmbiţă de aur a dumnezeieştilor glăsuiri,
Bucură-te, stânca neclintită în calea furtunilor,
Bucură-te, ritor înţelept al Cuvântului,
Bucură-te, ostenitor împreună cu Sfântul Ierarh Petru Movilă,
Bucură-te, amvon al sfintei înţelepciuni,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 7-lea:

Tulburată fiind Biserica dreptmăritoare de învăţături străine, la Sinodul de la Iaşi, ca oarecând la Sinoadele ecumenice, s-a lămurit dreapta credinţă. Tu, Sfinte Ierarhe Varlaam, ai fost diriguitorul acestui sinod, dând slavă lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Înţelepţiţi de Dumnezeu, ierarhii Sinodului de la Iaşi s-au arătat apărători ai dreptei credinţe şi luptători pentru unitatea Bisericii Ortodoxe, iar cu luminarea Sfântului Duh au cercetat Mărturisirea de credinţă a Sfântului Mitropolit Petru Movilă, care a fost apoi îndreptar pentru toată Ortodoxia.
Ca unul ce ai fost înţelept diriguitor al Sinodului, Sfinte Ierarhe Varlaam, primeşte de la noi aceasta cântare:

Bucură-te, laudă strălucită a ierarhilor,
Bucură-te, dumnezeiesc apărător al adevăratei credinţe,
Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii dreptmăritoare,
Bucură-te, diriguitor al Sinodului de la Iaşi,
Bucură-te, mărturisitor statornic al Sfintelor Taine;
Bucură-te, ochi veghetor al Bisericii;
Bucură-te, privighetoare a Ortodoxiei cea frumos glăsuitoare,
Bucură-te, vultur al teologiei celei înalte,
Bucură-te, dascăl iscusit al preoţimii,
Bucură-te, povăţuitor al monahilor,
Bucură-te, fulger care risipeşti norii întunecaţi ai eresurilor,
Bucură-te, păstor luminat al credincioşilor,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 8-lea:

Împreună cu Vasile Voievod te-ai îngrijit, Sfinte Ierarhe, ca să aduci în biserica Sfinţilor Trei Ierarhi din Iaşi, pe care tu însuţi ai sfinţit-o, moaştele Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare. Aşezându-le în preafrumoasa ctitorie, împreună cu tot poporul, cu multă evlavie, ai cântat lui Dumnezeu, Cel minunat întru sfinţii Săi: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Slujitor al Preasfintei Treimi, cinstitor neîndoielnic al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi prieten al sfinţilor, nu ai pregetat, Părinte, a înnoi locaşurile închinate lor, în care ai propovăduit, cu timp şi fără timp, Cuvântul Mântuitorului Hristos. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, că ai fost pătruns de harul Sfintei Treimi,
Bucură-te, cel ce dai lumină oamenilor din lumina lui Hristos,
Bucură-te, cel ce împarţi daruri cereşti din darul Duhului Sfânt,
Bucură-te, prieten al ierarhilor, cuvioşilor şi mucenicilor,
Bucură-te, păstorule cel harnic al turmei lui Hristos;
Bucură-te, cel lăudat împreună cu Sfinţii Ierarhi Petru Movilă al Kievului şi Dosoftei al Moldovei;
Bucură-te, cel împreună cinstit cu toţi sfinţii români,
Bucură-te, sfetnicul de taină al lui Vasile Voievod;
Bucură-te, bogăţie de sfântă înţelepciune,
Bucură-te, vedere pătrunzătoare a tainelor dumnezeieşti;
Bucură-te, albină căutătoare de nectar duhovnicesc,
Bucură-te, apărător şi sprijinitor al poporului obidit;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 9-lea

Credinţa cea dreaptă păzind, călătoria săvârşind, bogat în fapte bune, Ierarhe Varlaam, după voia lui Dumnezeu, te-ai întors la Mănăstirea Secu, unde ţi-ai dat sufletul în mâinile Dreptului Judecător, şi primind cununa neveştejită a slavei Sale, ai mulţumit, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Mormântul tău din zidul bisericii Sfântului Ioan Botezatorul de la Mănăstirea Secu izvorăşte lumină şi vindecări. Pentru aceea, de veacuri, monahii iscusiţi şi râvnitori ţin aprinsă candela rugăciunilor în biserica odihnei tale. Acelora şi nouă cere de la Dumnezeu ajutor şi ocrotire, că să îţi cântăm:

Bucură-te, ocrotitorul şi ajutătorul vieţuitorilor Mănăstirii Secu;
Bucură-te, cel ce uneşti cele de jos cu cele de sus;
Bucură-te, cel numărat în soborul sfinţilor nemţeni;
Bucură-te, slugă bună şi credincioasă primită în bucuria Stăpânului Hristos,
Bucură-te, cel care neîncetat ai purtat grijă de păstoriţii tăi,
Bucură-te, cel ce petreci în lumina negrăită a slavei lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce trimiţi binecuvântare pe pământ,
Bucură-te, cel ce ţi-ai săvârşit viaţa slujind lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai fost îmbrăcat cu haină de lumină;
Bucură-te, că împreună cu Maica Domnului şi cu toţi sfinţii te odihneşti în cămara lui Hristos;
Bucură-te, ierarhe iubitor de ţară şi de neam;
Bucură-te, că toţi credincioşii te cinstesc după cuviinţă;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 10-lea:

Pe Hristos pe care L-ai mărturisit ca Domn şi Dumnezeu şi Mântuitor al lumii, îl vezi acum faţă către faţă în Împărăţia cerurilor şi te bucuri de slava cea negrăită a luminii celei întreit strălucitoare, pregătită din veci celor care au iubit, pe pământ, bunăcuviinţa Casei Sale. Îndulcindu-te, Sfinte, de darurile cereşti, împreună cu îngerii cânţi: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Lăudăm nevoinţele tale, Preaînţelepte Varlaam, cinstim sfintele tale moaşte, urmăm sfaturile şi învăţăturile tale lăsate nouă moştenire, cântăm cu bucurie încununarea ta în ceruri şi, cu osârdie, te rugăm, Sfinte Părinte, să ne ajuţi în vremea necazurilor şi a ispitelor ce ne vin de la trup, de la lume şi de la diavol, ca să putem cânta:

Bucură-te, rugătorule pentru mântuirea sufletelor noastre,
Bucură-te, vindecătorule de boli al celor care se roagă cu credinţă;
Bucură-te, ocrotitor al monahilor şi al sihaştrilor,
Bucură-te, sprijinitor al săracilor şi al văduvelor,
Bucură-te, înţelept povăţuitor al tinerilor,
Bucură-te, ajutător al orfanilor şi străinilor,
Bucură-te, dezlegător al blestemelor şi jurămintelor,
Bucură-te, risipitor al întunericului minciunii,
Bucură-te, aducător de belşug duhovnicesc,
Bucură-te, liman al celor pierduţi în vâltoarea ispitelor,
Bucură-te, mângâiere a celor întristaţi şi deznădăjduiţi,
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 11-lea:

Cum vom putea să te lăudăm, după cuviinţă, pentru virtuţile tale, Sfinte Părinte, noi care nu ne-am sârguit îndeajuns să ne apropiem de dragostea lui Hristos, aşa cum tu ai făcut? De aceea, te rugăm să ceri de la Dumnezeu îndurare, milă şi har pentru noi, ca să putem cânta împreună cu tine: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Te rugăm, Sfinte Ierarhe, să ne ajuţi a păstra neatinsă de rătăciri credinţa strămoşească şi toate predaniile ei, te rugăm, Părinte, să trimiţi de la Dumnezeu păstorilor noştri înţelepciune şi multă stăruinţă în lucrarea încredinţată lor de Hristos, cere, prealuminate, de la Dumnezeu să apere ţara noastră de primejdii şi necazuri, iar nouă să ne dăruiască evlavie pentru a-ţi cânta:

Bucură-te, podoaba nepreţuită a Bisericii strămoşeşti,
Bucură-te, mărturisitor al lui Hristos,
Bucură-te, laudă a monahilor nemţeni şi bucurie a credincioşilor,
Bucură-te, rugător pentru mântuirea sufletelor noastre,
Bucură-te, floare răsădită în grădina Maicii Domnului,
Bucură-te, săvârşitor al faptelor bune,
Bucură-te, făclie care luminezi calea spre Hristos,
Bucură-te, chip plin de har dumnezeiesc,
Bucură-te, suflet scăldat în lumina cerească,
Bucură-te, sfânt între ierarhii Moldovei,
Bucură-te, întărire a credincioşilor şi mângâiere a celor păcătoşi;
Bucură-te, cel ce eşti în ceruri rugător către Domnul;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 12-lea:

„Minunat este Dumnezeu între sfinţii Săi”, dar cu adevărat minunat eşti şi tu, Sfinte Ierarhe Varlaam, între sfinţii neamului nostru românesc, binecuvântat de Dumnezeu pentru rugăciunile sfinţilor lui, ştim, Sfinte Părinte, că moaştele tale ocrotesc glia ţării noastre, iar învăţătura ta sporeşte credinţa fiilor neamului care, luând pildă de la tine, cântă lui Dumnezeu, Celui ce te-a preamărit: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Soborul ierarhilor, cetele preoţilor şi ale monahilor şi obştea binecredincioşilor nu vor înceta a vesti faptele tale, săvârşite pentru poporul din care ai răsărit şi pentru Biserica lui Hristos pe care ai slujit-o cu dragoste. Nădăjduim, Ierarhe Sfinte, ca nu vei înceta să fii rugător fierbinte la Bunul Dumnezeu ca să ocrotească de toată primejdia pe cei care săvârşesc cu dragoste sfântă pomenirea ta şi-ţi cântă:

Bucură-te, arhipăstor iubit de toată suflarea românească,
Bucură-te, străjer care veghezi la hotarele ţării noastre,
Bucură-te, împreună-vorbitorule cu îngerii şi în ceruri;
Bucură-te, fierbinte ajutător celor ce poartă numele tău,
Bucură-te, povăţuitor al voievozilor şi al conducătorilor evlavioşi;
Bucură-te, propovăduitor binecuvântat de Dumnezeu,
Bucură-te, cel cinstit de întreg neamul românesc;
Bucură-te, cel ce ai adunat nectar din florile Sfintei Scripturi;
Bucură-te, cel ce te hrăneşti din bunătăţile raiului,
Bucură-te, cel ce străluceşti în ceata ierarhilor,
Bucură-te, prieten şi casnic al lui Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce ne ajuţi în zilele sfârşitului nostru,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Varlaam, tâlcuitor al Evangheliei lui Hristos!

Condacul al 13-lea:

O, întru tot lăudate, Ierarhe al lui Hristos, Varlaam, sfânt mitropolit al Ortodoxiei româneşti, trimis ai fost de Dumnezeu la vreme de strâmtorare să fii mărturisitor şi apărător al credinţei strămoşeşti, nouă, celor ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea ta, roagă-te lui Dumnezeu să ne dăruiască izbăvire din nevoi şi din necazuri, iar la vremea sfârşitului, să ne primească la limanul mântuirii şi, împreună cu tine, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic iarăşi
Icosul 1: ” În tinereţe…” şi
Condacul 1: ” Vrednicului păstor…”

şi se citeşte această

RUGĂCIUNE

Sfinte Ierarhe Varlaam, înţelept arhipăstor şi învăţător al nostru, primeşte rugăciunea noastră cea smerită, grăbeşte şi ne ajută, celor ce ne închinăm sfintei icoanei tale cu credinţă şi cu dragoste. Întăreşte-ne în dreaptă credinţă, stinge răzvrătirile eresurilor şi depărtează de la noi certurile şi dezbinările, ura şi defăimarea. Ocroteşte ţara în care se pomeneşte numele tău, păzeşte mănăstirile, oraşele şi satele şi pe fiii neamului nostru românesc, de foamete, de cutremur, de potop, de secetă, de bolile cele aducătoare de moarte, de necazuri şi de toată reaua întâmplare. Roagă pe Hristos-Domnul să dăruiască tuturor pace şi bucurie sfântă, bunăstare poporului, ploaie aducătoare de roade, binecuvântare în familii, iubire unul faţă de altul, încredere şi dragoste între fraţi, răbdare, spor duhovnicesc credincioşilor, ascultare şi smerită cugetare călugărilor, dreaptă chibzuinţă preoţilor, înţelepciune şi râvnă ierarhilor, ca să păstorească cu sfinţenie poporul credincios, urmând pilda ta. Ajută-ne, Sfinte, în vremea sfârşitului nostru să aflăm milă şi har la Dumnezeu, iar la dreapta judecată, să ne ierte şi să ne aşeze în ceata celor mântuiţi că să ne bucurăm împreună cu îngerii, slăvind pe Tatăl, pe Fiul si pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită în vecii vecilor. Amin.

Sursa: CreștinOrtodox.ro – Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam

Sursa:http://www.sfintiromani.ro