7 ANI DE LA ÎNTRONIZAREA PATRIARHULUI TEOFIL AL III-LEA AL IERUSALIMULUI (PHOTO & VIDEO, gr)

Η 7Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ.

Τήν Πέμπτην, 9ην /22αν  Νοεμβρίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ 7η ἐπέτειος τῆς ἐνθρονίσεως τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τόν ἔνδοξον καί μαρτυρικόν Θρόνον τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Ἐπί τῇ χαρμοσύνῳ ταύτῃ ἐπετείῳ ἀνεπέμφθη Δοξολογία εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν 10.30 π.μ. ὥραν. Εἰς ταύτην συμμετέσχον οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου Ἱεροσολύμων, οἱ Ἁγιοταφῖται Ἀρχιμανδρῖται καί Ἱερομόναχοι, μοναχοί καί ὁ ἔγγαμος Ἀραβόφωνος κλῆρος καί λαός πολύς Κυρίου παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Ἰορδανίαν κ. Ἠρακλέους Ἀστεριάδου καί τοῦ Ἀντιπροσώπου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Ἀντωνίου Σαμούτη.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς Δοξολογίας, οἱ μετέχοντες εἰς αὐτήν ἀνῆλθον εἰς τό Πατριαρχεῖον. Ἐνταῦθα κατά τήν τάξιν προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ἐξ ὀνόματος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος διά τῆς προσφωνήσεως αὐτοῦ, ἐχούσης ὡς ἕπεται:

«Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Λίαν σημαντικόν καί χαροποιόν γεγονός ἑορτάζει καί πανηγυρίζει σήμερον Σιών ἡ ἁγία, ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, «ἡ δεχθεῖσα πρώτη ἄφεσιν ἁμαρτιῶν διά τῆς ἀναστάσεως» καί ἡ ἐξ ἀρχῆς πιστῶς διακονοῦσα ταύτην γεραρά Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης τῶν Σπουδαίων. Ἑορτάζει καί πανηγυρίζει τό γεγονός τῆς  Ἐνθρονίσεως τῆς Ὑμετέρας  σεπτῆς Μακαριότητος εἰς τόν μαρτυρικόν καί  ἔνδοξον Θρόνον τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου μετά τήν ψήφοις ὁμοφώνοις τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κανονικήν ἐκλογήν Αὐτῆς.  Διά τοῦ γεγονότος τούτου Πατριαρχεῖον καί Ἀδελφότης ἐξῆλθον νικηταί εἰς τόν ἀγῶνα αὐτῶν ὑπέρ δικαιοσύνης καί ἐντιμότητος, διαφανείας καί χρηστῆς ἀδιαφθόρου διοικήσεως.

 Ἐπί τῷ γεγονότι τούτῳ, ὡς ἑδραιώσαντι  καί στερεώσαντι τήν διασαλευθεῖσαν ἐκκλησιαστικήν τάξιν καί ἑνότητα, εὐχαριστήριος Δοξολογία ἀνεπέμφθη σήμερον εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Εἰς ταύτην μετέσχεν ἡ σεβασμία τῶν ἱεραρχῶν χορεία τοῦ Ἱεροσολυμιτικοῦ Θρόνου, αἱ τάξεις  τῶν εὐλαβῶν Ἁγιοταφιτῶν ἱερομονάχων, ἱερέων, διακόνων καί μοναχῶν καί ἀθρόος πιστός τοῦ Κυρίου λαός ἐκ τοῦ κέντρου ἀλλά καί ἐκ τῶν ἄκρων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικρατείας τοῦ Πατριαρχείου.

 Τήν ἐπ΄ ἐκκλησίαις ἐν Χριστῷ ὁμολογίαν καί ὁμόνοιαν ἡμῶν διαδηλοῦμεν καί εἰς τἡν ἱστορικήν ταύτην αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τοῦτο τό «ἱερόν ἡμῶν ὀσπίτιον», ὡς ὀνομάζει τοῦτο ὁ μέγας προκάτοχος Ὑμῶν ἀοίδιμος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος.

Ἐνταῦθα, Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, κατά τήν τάξιν, ὡς ἀδελφοί ἐν Χριστῷ καί ὡς τέκνα πρός Πατέρα, προσάπτομεν Ὑμῖν ὅσα ἀνήκουν Ὑμῖν « ἀληθῆ, δίκαια, εὔφημα καί προσφιλῆ» (Φιλιπ. 4, 8), ἐκ τῶν πραγμάτων ἐλεγχόμενα.

 Μεταξύ τούτων μνημονευθήτω ἡ καλλιέργεια ἀγαστῶν σχέσεων μετά τῆς φίλης χώρας τῆς Ἰορδανίας. Εἰς τό πλαίσιον τῶν σχέσεων τούτων ἐπραγματοποιήθη ἡ κατά παρελθόντα μῆνα  Ἀπρίλιον  ἐπίσκεψις τοῦ ὑψηλοτάτου Ἰορδανοῦ πρίγκιπος κ. Γάζη εἰς τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον καί τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ὡς ἐπίσης καί ἡ  ἵδρυσις καί λειτουργία  Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας διά θέματα ἀφορῶντα τό Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

 Τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου συναινούσης καί τῆς Ἀδελφότητος  ἐπικροτούσης, στεναί ὡσαύτως ἐκαλλιεργήθησαν σχέσεις μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Αἱ σχέσεις αὗται εἶχον πρωτίστως ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς Κύπρον ἀλλά καί τήν ὑπό τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας φιλοξενίαν τῶν συναντήσεων τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τῶν συναντήσεων τῶν Προκαθημένων  τῶν Ὀρθοδόξων Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τήν φιλοξενίαν σημαντικοῦ ἀριθμοῦ μελῶν τῆς νεολαίας τῶν ἐν λόγῳ Ἐκκλησιῶν  εἰς θερινάς κατασκηνώσεις τῆς  Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.  

 Εἰς τάς ἐν Κύπρῳ συναντήσεις ταύτας τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων ἐξεκολάφθη καί ἡ ἰδέα τῆς μεταβάσεως  αὐτῶν εἰς  τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν. Ἡ ἰδέα αὐτή εὗρε τήν πραγματοποίησιν αὐτῆς προσφάτως κατά μῆνα Σεπτέμβριον, ὅτε  ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης μετά τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας καί Ἀντιοχείας καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, τῇ συμπαραστάσει  τῆς Ἀντιπροέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου καί τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Μονίμου  Ἀντιπροσώπου τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν Πρέσβεως κ. Ἀνδρέου Παπασταύρου, εἶχεν ἐπαφάς εἰς Βρυξέλλας  μετά τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Martinez, μετά τοῦ Προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου κ. Rompuy, τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκὴς Ἑνώσεως κ. Barroso καί μετ’ ἄλλων σημαινόντων παραγόντων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά συνηγορίαν ὑπέρ τῆς ἐνισχύσεως τῆς θέσεως τῶν χριστιανῶν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, ἰδίᾳ τῶν χειμαζομένων προσφύγων τῆς Συρίας.

 Τούς τελευταίους τούτους ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης δίς ἐπεσκέφθη εἰς τόν ἐν Za’atari τῆς Ἰορδανίας προσφυγικόν καταυλισμόν αὐτῶν καί διά τήν ἀνακούφισιν αὐτῶν ἐζήτησε τήν διενέργειαν ἐράνου παρά τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας καί ἔλαβε σημαντικήν ἀνθρωπιστικήν βοήθειαν, διανεμηθεῖσαν ἤδη αὐτοῖς ὑπό τοῦ ἐν Ἀμμάν Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἰορδανικῆς Φιλανθρωπικῆς Χασιμιτικῆς Ὀργανώσεως καί τῶν μή Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων τῆς UNRWA καί τῆς UNICEF.

 Πρός τό Ἀραβόφωνον Όρθόδοξον ἡμῶν ποίμνιον ἐξηκολούθησεν ἐπιδεικνυομένη ζωηρή ποιμαντική μέριμνα καί φροντίς, ἐκδηλουμένη εἰς χρηματικήν ἐνίσχυσιν διά συντήρησιν  καί ἀνακαίνισιν ἱερῶν ναῶν καί ἐνοριακῶν αἰθουσῶν αὐτοῦ. Ὡς  τοιαῦτα ἔργα μνημονευθήτωσαν τό  παρά τόν ἱερόν ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Ραμάλλᾳ πνευματικόν κέντρον, τό παρά τήν Βασιλικήν  τῆς Βηθλεέμ τελειούμενον πνευματικόν κέντρον, ἱδρυθέν εἰς ἀγορασθεῖσαν καί ἀνακαινισθεῖσαν οἰκίαν, τό εἰς τήν Ναζαρέτ εἰς τό κτῆμα τοῦ Πατριαρχείου Κάσρ-Ἰλ-Μουτράν ἀνακαινισθέν παρεκκλήσιον τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί τό ἐν αὐτῷ ἱδρυόμενον σχολεῖον διά τήν Κοινότητα, ἡ ἐξ ὁλοκλήρου ἀνακαίνισις τοῦ μοναστηριακοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἡ συντήρησις τῆς Μονῆς Ἀβραάμ καί ἡ πρόσφατος ἐπιτυχής ἐπίλυσις τοῦ προβλήματος τῆς ὑδρεύσεως αὐτῆς καί τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

 Ταῦτα πάντα εἶναι ἔργα τῆς ἀγάπης, ἐπιμελείας καί ἀφοσιώσεως τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καί τῆς γεραρᾶς ἡμῶν Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος πρός τόν Πανάγιον Τάφον καί τά λοιπά πανάγια προσκυνήματα καί τό Ἱερόν ἡμῶν Κοινόν. Ταῦτα καθηκόντως ἀναφέρω, Μακαριώτατε, διά τήν ἐν Χριστῷ μόνον καύχησιν, ἐνίσχυσιν καί ἐνθάρρυνσιν, ἵνα πάντες ἐν ἑνί πνεύματι τιμῶντες ἀλλήλους, «τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι»(Ρωμ. 12,10),  ἀγωνιζόμενοι ἕκαστος δι΄ἀρετήν καί ἀλήθειαν καί συνειδητοποιοῦντες τήν ἐπί τῶν ὤμων ἡμῶν τεθειμένην βαρεῖαν χριστιανικήν καί ἁγιοταφιτικήν κληρονομίαν καί παρακαταθήκην τῆς διαφυλάξεως τῶν δικαίων τοῦ γένους ἡμῶν  εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, συνεχίζωμεν νά δημιουργῶμεν, ἵνα παραδώσωμεν ταύτην εἰς τούς νεωτέρους ἐπηυξημένην καί ἐμπλουτισμένην.

 Ὑψῶν τό ποτήριον ἐξ ὀνόματος τῆς Ἁγίας  καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἀδελφότητος, εὔχομαι Ὑμῖν, Μακαριώτατε, ἔτη ὅσα πλεῖστα ἐν ὑγιείᾳ, δυνάμει, εἰρήνῃ καί εὐσταθείᾳ, ἐν ἐνισχύσει, δυνάμει καί προστασίᾳ Κυρίου, ἵνα ἐπί τῶν ἡμερῶν Ὑμῶν βλέπωμεν τό Πατριαρχεῖον ἐκπληροῦν εἰς τό ἔπακρον τήν ἀποστολήν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν  Γῆν, ἐρχόμενον ἀπό δόξης εἰς δόξαν πρός ἔπαινον τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν γένους καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν. Γένοιτο».     

Ὠσαύτως προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Σεβαστοί Πατέρες. Κυρίες και Κύριοι.

 Ευτυχής συγκυρία μας επιτρέπει, εκπροσωπώντας την Ελληνική Πολιτεία, να είμαστε για ακόμη μια χρονιά παρόντες στην επέτειο της Ενθρονίσεώς Σας, γεγονός που αποτελεί μία ξεχωριστή τιμή.

 Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα γιορτής για την Αγιοταφιτική Αδελφότητα, για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για την Ορθοδοξία, για την πατρίδα. Η παρουσία Σας στο Θρόνο αποτελεί εγγύηση για τη διαφύλαξη και περαιτέρω ανάδειξη των Ιερών Προσκυνημάτων της Χριστιανοσύνης, για την προάσπιση της Ορθοδοξίας, για τη διατήρηση της ηρεμίας στο Πατριαρχείο μετά τη μεγάλη δοκιμασία που πέρασε στα γνωστά γεγονότα, τα οποία και αποτελούν οριστικό παρελθόν.

 Το έργο και η αφοσίωση Σας στα ιερά Σας καθήκοντα αναγνωρίζονται όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και διεθνώς με τη συνεχή παρουσία Υμών του ιδίου σε επισκέψεις, σε Εκκλησίες ανά τον κόσμο ή Αντιπροσώπων Σας σε όλα τα διεθνή εκκλησιαστικά fora.

 Στις δύσκολες συνθήκες που διέρχεται η ανθρωπότητα και ειδικότερα στις πρόσφατες επώδυνες καταστάσεις στη δική μας περιοχή, η ύπαρξη του Πατριαρχείου υπό την εμπνευσμένη ηγεσία Σας αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, ελπίδα για ένα μέλλον ειρήνης, για την οποία πολλοί κόπτονται αλλά λίγοι πραγματικά επιδιώκουν.

 Με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψατε μου Μακαριώτατε, να ενώσω και τη δική μας φωνή – έκκληση μαζί με όλο το χριστιανικό κόσμο για επικράτηση της λογικής και της ειρήνης στην περιοχή μας, προς όφελος των ανυπεράσπιστων αθώων πολιτών, οι οποίοι είναι και τα τραγικά θύματα του πολέμου.

 Μακαριώτατε,

 Η Ελληνική Πολιτεία Σας περιβάλλει με σεβασμό, με αγάπη και αφοσίωση. Είμαστε και θα είμαστε αρωγοί στην τιτάνια προσπάθειά Σας για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάδειξη των Ιερών προσκυ νη μάτων της Ορθοδοξίας. Η πρόσφατη επίσκεψη του Διευθυντή Εκκλησιαστικών Υποθέσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και οι συναντήσεις Σας με Έλληνες Αξιωματούχους που επισκέπτονται τα Ιεροσόλυμα, αποτελούν μία ακόμη απόδειξη της αφοσίωσης μας στο πρόσωπο Σας και στον ιερό θεσμό.

 Η Ελλάδα Σας παρέχει πλήρη ηθική υποστήριξη και σε πείσμα των καιρών και από το υστέρημα του λαού μας, αλλά με πραγματική ικανοποίηση Σας ανακοινώνω ότι εντός των προσεχών ημερών θα δυνηθούμε να προσφέρουμε μία ταπεινή οικονομική συμβολή, ως αναγνώριση στο έργο Σας και στο έργο των Πατέρων.

Ταπεινοί προσκυνητές, οι εργαζόμενοι στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα ενώνουμε τις προσευχές μας για να Σας δίνει ο Παντοδύναμος υγεία και δύναμη να συνεχίσετε το έργο Σας για το καλό της Αδελφότητας, για το καλό του Πατριαρχείου, για το καλό της Πατρίδας, για το καλό της Ορθοδοξίας.

Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ κ. Γενικοῦ, ὁ Μακαριώτατος  ἐτίμησε μέ τό παράσημον τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου τόν παρόντα εἰς τήν τελετήν τῆς Δοξολογίας Ἐξοχώτατον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Ἰορδανίαν κ. Ἡρακλῆν Ἀστεριάδην διά τήν ἀφωσιωμένην ὑπηρεσίαν αὐτοῦ πρός τήν πατρίδα καί τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων κατά τήν διάρκειαν τῆς τετραετοῦς θητείας αὐτοῦ ὡς Πρέσβεως.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Πρέσβυς ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί εἶπεν ὅτι θά φέρῃ τό παράσημον τοῦτο μετά τιμῆς καί καυχήσεως καί θά ὑπερασπίζηται, ὅπου καί ἄν ὑπηρετῇ τά προνόμια καί δικαιώματα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Τόν Γέροντα Ἀρχιγραμματέα, τόν κ. Γενικόν Πρόξενον καί ὅλους τούς μετά τούτους προσφωνήσαντας ηὐχαρίστησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι ἀντιφωνήσεως Αὐτοῦ, ἐχούσης ὡς ἕπεται, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:http://www.jp-newsgate.net/gr/2012/11/22/7187/

Μετά τάς προσφωνήσεις, προσελθόντες πάντες οἱ συμμετέχοντες  εἰς τήν τελετήν τῆς Δοξολογίας προσῆλθον πρός τόν Μακαριώτατον, ἔλαβον τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ καί ηὐχήθησαν Αὐτῷ ἔτη πολλά, ἐν ὑγιείᾳ, δυνάμει καί εὐσταθείᾳ .

Τήν ἐκδήλωσιν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἠκολούθησεν ἑόρτιος τράπεζα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Source: http://www.jp-newsgate.net/gr/2012/11/22/7199/