A PATRA ZI A VIZITEI IRENICE A PATRIARHULUI TEOFIL AL IERUSALIMULUI ÎN PATRIARHIA MOSCOVEI (PHOTO, greek)

Η 4Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ «ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ» ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ.

Τήν Κυριακήν τοῦ Παραλύτου, 13ην /26ην Μαΐου 2013, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ καί τῶν συνοδῶν ἐκπροσώπων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἐπεσκέφθη τήν Λαύραν τοῦ Ἁγίου Σεργίου.

 Ἡ Λαύρα αὐτή ἱδρυθεῖσα τό ἔτος 1337 ὑπό τοῦ Ἁγίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ εἶναι μία τῶν ἀρχαιοτέρων μεγαλυτέρων καί σπουδαιοτέρων Λαυρῶν τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, διαδραματίσασα σημαντικότατον ρόλον ὡς φυτώριον εἰς τήν πνευματικήν καί μοναστικήν ζωήν τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ. Διετέλεσε διοικητικόν κέντρον πνευματικόν καί συνοδικόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἐπί διακόσια ἔτη εἰς ἀρχαιοτέρους χρόνους καί ἐπί κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος.

 Σήμερον ἀριθμοῖ περίπου ἑκατόν πεντήκοντα μοναχούς καί διατηρεῖ Θεολογικόν Σεμινάριον καί Θεολογικήν Ἀκαδημίαν διά τήν Θεολογικήν παιδείαν κληρικῶν καί λαϊκῶν.

 Ἀφιχθείς εἰς τήν Λαύραν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐγένετο δεκτός εἰς θερμοτάτην ὑποδοχήν ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Λαύρας Ἀρχιεπισκόπου Λαύρας Σεργίου καί Πασάντ κ. Θεογνώστου, μεγάλης συνοδείας μοναχῶν καί πολυαρίθμων προσκυνητῶν ἐπισκεπτῶν τῆς Μονῆς.

 Ἀπό τῆς εἰσόδου τῆς Μονῆς ὁ Μακαριώτατος ἐνδυθείς μανδύαν, εἰσώδευσεν πρός τό κεντρικόν ναόν τῆς Λαύρας πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Τριάδος.

 Ἐνταῦθα ὁ ἡγούμενος Ἀριεπίσκοπος Θεόγνωστος ἐκαλωσώρισε τόν Μακαριώτατον λέγων ὅτι: «Μετά χαρᾶς ὑποδεχόμεθα Ὑμᾶς καί μετά σεβασμοῦ ἀναμιμνῃσκόμεθα τῶν ἡμερῶν, κατά τάς ὁποίας ἐπεσκέφθημεν καί ἡμεῖς τούς Ἁγίους Τόπους, τήν εὐλογίαν τῶν ὁποίων μᾶς μεταφέρατε σήμερον.

 Εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί σεβασμοῦ προσφέρομεν εἰς Ὑμᾶς εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί ἐζωγραφισμένον διά τῆς Ἀναστάσεως πασχαλινόν ᾠόν».

 Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε ἐπί τῇ ἐπισκέψει τόν Τριαδικόν Θεόν, λέγων ὅτι ἐπισκεπτόμενος τήν Λαύραν ταύτην τοῦ Ἁγίου Σεργίου ἀναμιμνῄσκεται τῆς Λαύρας τοῦ ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου, ἐκ τῆς ὁποίας ἔλαβον τό Τυπικόν καί ἄλλαι Μοναί τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί ἡ Λαύρα αὕτη τοῦ Ἁγίου Σεργίου. «Ὁ ἱδρυτής αὐτῆς ἤκουσε τήν φωνήν τοῦ Κυρίου ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι. Αἰσθανόμεθα ἰδιαιτέραν χαράν ἐπί τῇ ἐπισκέψει καί συναντήσει καί προσφέρομεν ὑμῖν σταυρόν εὐλογίας καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου».

 Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ προσεκύνησαν τό λείψανον τοῦ Ἁγίου Σεργίου εἰς τήν λάρνακα αὐτοῦ, καθώς καί τόν τόπον, παρεκκλήσιον νῦν, εἰς τόν ὁποῖον ἦτο τό κελλίον τοῦ Ἁγίου Σεργίου.

 Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο φυλάσσεται καί τό λείψανον τοῦ μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Σεργίου ὁσίου Νήφωνος καί λείψανα ἄλλων ἁγίων, ἐν οἷς καί τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Στεφάνου.

 Μετά ταῦτα ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ παρέστησαν εἰς τήν ἐν μέσῳ πολυαρίθμων πιστῶν τελουμένην θείαν Λειτουργίαν. Εἰς ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐκοινώνησε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων.

 Μετά τήν θείαν Κοινωνίαν τῶν πιστῶν καί τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνε λόγους πατερικούς θεολογικούς εἰς τούς πιστούς καί ἐδέχθη ἕνα ἕκαστον αὐτῶν ἀσπαζόμενον τήν χεῖρα Αὐτοῦ.

 Μετά μικράν δέ φιλόξενον δεξίωσιν ἐν συνεχείᾳ εἰς τό ἡγουμενεῖον τῆς Μονῆς ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνεχώρησε διά τό γνωστόν κατάστημα Sofrino, ποικίλων ἐκλεκτῶν εἰδῶν ἐκκλησιαστικῆς τέχνης, εἰκονογραφίας, ἀντικείμενα θείας Λειτουργίας, Ἁγίων Ποτηρίων, Δισκαρίων, Ἀρχιερατικῶν ἐγκολπίων, σταυρῶν ἱερέων κ.ἄ, ἱδρυθέν ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Μόσχας Ποιμένος εἰς λογαριασμόν τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

 Ὁ Διευθυντής τούτου κ. Εὐγένιος Ἀλεξέεβιτς Παρχάεβ ἐξενάγησε τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ εἰς τούς χώρους κατασκευῆς τῶν ἀντικειμένων τοῦ ἐργαστηρίου τούτου, ἀκολούθως δέ παρέθεσε τράπεζαν εἰς αὐτούς.

 Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης, Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου, ἡ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Ρωσίαν κ. Δανάη –Μαγδαληνή Κουμανάκου παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.