ACATISTUL PREACUVIOSULUI PĂRINTE IOSIF ISIHASTUL

Sfântul Cuvios Iosif Isihastul

(28 August)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit.

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu!

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Cuvios Iosif Isihastul (Glasul al 4-lea):

A isihaştilor fiind pildă şi culme şi lucrător preaiscusit al trezviei, nevoitor ales şi Cuvios încercat, scoate dar pe fiii tăi dintru toată nevoia, Iosif minunatule! Te rugăm, mijloceşte neîncetat, la Domnul, pentru noi, să ne arate Mila Sa pururea!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Cuvios Iosif Isihastul (Glasul al 4-lea):

Tot cugetul trupului prin nevoinţă strunind din cele de pe pământ mintea la cer ţi-ai suit şi, prin contemplaţie, Taina Împărăţiei cunoscând, arătat-ai căile mântuirii celor ce o aşteaptă, iar celor care te cinstesc scăpare le fii, Iosife!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1

Cu curgerea lacrimilor tale ai udat stâncile Athonului și cu boabele mătăniilor ai ctitorit mântuirea multor suflete, spălându-ne fărădelegile prin Dumnezeieștile tale mijlociri, PreaCuvioase Iosif al Peșterii și, biruind, cu Înțelepciunea lui Hristos, toată puterea cea împotrivitoare a minților zidite. Miluiește-ne și pe noi, cei care ne-am risipit lumina minții întru cele văzute și trupești, dar care râvnim a-ți cânta: Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Icosul 1

Ai scuipat peste îndulcirile păcatului și, lepădându-te desăvârșit de stăpânitorul acestui veac, Sfinte Părinte Iosif, te-ai unit cu Dragostea lui Hristos, cea care rămâne putere și reazem pururi fiitor pentru toți cei care Îl iubesc cu întregimea inimii. Pentru aceea și noi îndrăznim a-ți grăi cu umilință:

Bucură-te, munte nesfărâmat, ce poartă, în sine, focul cel Dumnezeiesc!

Bucură-te, rugăciune ce se face sfânt ecou al inimii noastre îndurerate!

Bucură-te, ninsoare a mijlocirii, așternută peste căile rătăcite ale fărădelegilor noastre!

Bucură-te, temere de Dumnezeu, care știe că acum e vremea mântuirii!

Bucură-te, fulguire a blândeții ce ne adeverește frumusețea slujitoare a Sfinților!

Bucură-te, îmbobocire a cugetelor de pocăință și pe cioatele sterpe ale făpturii noastre!

Bucură-te, dragoste care îi cutremură și înviază pe cei stinși prin moartea sufletească!

Bucură-te, nor înmiresmat și strălucind cu veșnicia Luminii nezidite!

Bucură-te, catedrală întru care se adună oameni și Îngeri împreună!

Bucură-te, soare al cuvintelor care alungă negura iubirii de plăceri!

Bucură-te, sănătate lăuntrică întru care sufletul ne saltă de veselie!

Bucură-te, aripi ale rugăciunii, care trec hotarul de taină al acestei lumi!

Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Condacul 2

Cu vitejia și cu iubirea de osteneală, te-ai pogorât până la temelia firii omenești, Dumnezeiescule Iosif și acolo, cu ochii lui Hristos, ai văzut lupta cea înfricoșătoare dintre viață și moarte. Pentru aceasta și Domnul te-a făcut cârmuitor al oștirii creștinești, învățându-te cum să-i îmbărbătezi pe toți cei care luptă întru puterea Numelui Fiului lui Dumnezeu. Ajută-ne și pe noi să punem început bun în rugăciunea cea de toată vremea, spre a putea grăi, cu vrednicie, tainicul: Aliluia!

Icosul 2

Ai iubit mai mult Lumina lui Hristos decât întunericul lumii; pentru aceea, te-ai adâncit întru pomenirea Numelui Dulcelui Iisus, iar El te-a făcut, prin rugăciune, străjer al multor suflete, sălășluindu-te întru Lumina nezidită. Strălucește-ne și nouă lumina cunoștinței, ca astfel să dobândim pricepere în a-ți cânta:

Bucură-te, glas ce se poartă peste întinderile netocmite ale neputinței noastre!

Bucură-te, slobozire deplină din cumplita robie a cugetelor pătimașe!

Bucură-te, făptură binecuvântată prin Pogorârea Sfântului Duh!

Bucură-te, amar al nevoinței ce a rodit sfânta îndulcire de Dumnezeu!

Bucură-te, gospodar care chivernisești bogăția adâncirilor Dumnezeiești!

Bucură-te, înțelepciune ce prin lacrimi a slobozit izvoarele nestricăciunii!

Bucură-te, bărbat adevărat care nu se înspăimântă de grozăviile diavolești!

Bucură-te, general care întru Duhul cârmuiește oștirea celor rugători!

Bucură-te, părtășie statornică la truda covârșitoare a rugăciunii din Ghetsimani!

Bucură-te, oștean neînfricat care, cu-ale tale mâini, te-ai bătut cu tabăra drăcească!

Bucură-te, lacimă a veseliei negustate-n sațiul multelor bucate pământești!

Bucură-te, troienire a milostivirii care ne curăță de pângăririle păcatului!

Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Condacul 3

Tăinuind, cu înțelepciune, venirea întru tine a PreaSfintei Treimi, te-ai făcut vas al smereniei Dumnezeiești, PreaCuvioase Părinte Iosif și, sorbind păcatul întregii lumi, te-ai făcut următor al Fiului Omului, Care, urmând Voii Tatălui, a băut in Ghetsimani tot ce a adus Duhul spre Dumnezeiească mântuire. Învrednicește-ne și pe noi a purta, cu răbdare și mulțumire, tot ce a rânduit Dumnezeu în viețile noastre, spre a-I cânta cu luare-aminte: Aliluia!

Icosul 3

Îndreptatu-te-ai mereu spre înălțime, mărturisind focul cel Dumnezeiesc sălășluit întru tine prin neîncetate răstigniri, Sfinte Părinte Iosif și toate greutățile și strâmtorările răbdându-le, cu mărinimie, te-ai împodobit cu lumina Învierii Dumnezeului tău si Dumnezeului nostru. Pentru aceasta și noi, cei răniți de păcat și moarte, îndrăznim a-ți cânta așa:

Bucură-te, cremene, care, fiind scrijelit în ispite, ai scăpărat focul Dumnezeiesc!

Bucură-te, cerească mireasmă, ce a înflorit în sfințenie pe buzele tale!

Bucură-te, secătuire în osteneli, pecetluită cu ungere de smirnă și aloe!

Bucură-te, omăt care ne acoperă întinăciunile, răsărind ghioceii umilinței!

Bucură-te, sete care nu s-a ostoit decât prin unirea desăvârsită cu Domnul Iisus!

Bucură-te, întuneric al peșterii străluminat prin venirea slavei celei de Sus!

Bucură-te, miros întru care s-au adunat bunele miresme ale neîncetatului plâns!

Bucură-te, ploaie a dragostei Dumnezeiești care a ordăslit darul lacrimilor!

Bucură-te, avalanșă de nămeți cerești ce înghit înămolirea noastră sufletească!

Bucură-te, sudoare dintru ale cărei boabe a răsărit adumbrierea pomilor rugăciunii!

Bucură-te, vale înaltă care se pogoară spre noi, adăpându-ne cu cascada smereniei!

Bucură-te, munte pe al cărui versanți putem urca doar pe piroanele răstignirii duhului!

Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Condacul 4

Înveșmântatu-te-ai cu sudorile și caznele multelor nevoințe ca și cu o haină mucenicească, PreaCuvioase Părinte Iosif și, dintru ale tale sângiuiri s-a adăpat lumea cea pârjolită și ostenită de stricăciune, moarte și păcat. Limpezește și inimile noastre, ca astfel să învățăm a ne lepăda de relele învoiri prin pomenirea cea cu luare-aminte a Numelui Dumnezeului Întrupat, Căruia I se cuvine îngerescul: Aliluia!

Icosul 4

Lacrimile tale au fost izvor nesecat, pecetluit în cugetul de pocăință, Sfinte Părinte Iosif, iar plânsul tău a frânt puterile iadului, zădărnicind stăpânirea întunericului asupra sufletelor celor răposați pe care îi pomeneai. Pentru aceea și noi, cei ce viețuim pe tărâmul pământesc, suspinând după învierea lăuntrică, îndrăznim a-ți cânta unele ca acestea:

Bucură-te, chilie preastrâmtorată întru care ai dobândit deplină lărgire a inimii!

Bucură-te, cădelniță, cu smirnă și tămâie, ce strârpești fumul nălucirilor drăcești!

Bucură-te, iconomie ce priveghează în mulțumire pentru Darurile lui Dumnezeu!

Bucură-te, broboane izvorâte-n nevoință, pe care Domnul le-a primit pe Fruntea Sa!

Bucură-te, rostitor al Numelui lui Dumnezeu, cufundat în suspinul de la temelia inimii!

Bucură-te, fluviu de lacrimi care înverzește spre rodire pustiile noastre sufletești!

Bucură-te, sare sfântă care aduci gust și noimă în toate neîmplinirile omenești!

Bucură-te, deslușire luminoasă în toate căutările și frământările noastre lăuntrice!

Bucură-te, vultur străvăzător care îmbrățisează la sânurile sale pribegia inimii omenești!

Bucură-te, sângerare ce tămăduiește rănile sufletești adânci, nimicind deznădejdea!

Bucură-te, acoperământ al dragostei părintești care îi întâmpină pe cei sfâșiați lăuntric!

Bucură-te, veselie care pașnic poposește spre mângâierea mâhniților acestei lumi!

Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Condacul 5

Întru bărbăție și vitejie a duhului, întru statornicie, răbdare și țel ai temeluit sufletele ucenicilor tăi, Dumnezeiescule Iosif, iar ei, după putere, au râvnit a-ți urma, căci erau încredințați că au găsit Părinte și Dascăl iscusit, prin ale cărui buze grăiește Însuși Hristos Domnul. Miluiește-ne pe toți cei care ostenim și suspinăm în căutarea unui povățuitor, ca aflând, prin tine, Căile lui Dumnezeu, sa-I cântăm, cu recunoştință: Aliluia!

Icosul 5

Ai mustrat întru tine asprimea puterii păcatului cu asprimea viețuirii și a nevoințelor fără de seamăn, minunatule Părinte Iosif; pentru aceea și Domnul a primit dragostea ta și S-a adâncit cu tine în rugăciune, dându-ți din vederea cea de necuprins a Ochilor Săi. Miluiește-ne și pe noi, cei orbiți de cele materialnice și trupești și ne dăruiește lumină spre a putea grăi așa:

Bucură-te, popas în care se nimicește povara de păcate a sufletelor noatre!

Bucură-te, răscruce întru care se întâlnesc căile Proniei lui Dumnezeu pentru noi!

Bucură-te, carte cu litere de sânge, a cărei citire aduce mângâiere și bune nădejdi!

Bucură-te, izvor de graiuri preaînțelepte, izvodite în focul lacrimilor de umilință!

Bucură-te, răspântie din care pornește cărarea cea strâmtă către Veșnicie!

Bucură-te, pahar cu apă rece, alinând sudorile căutărilor lui Dumnezeu!

Bucură-te, desiș umbros întru care scăpăm de lupul cel ucigător de suflete!

Bucură-te, vânător dibaci care știe să ne îmblânzească sălbăticia patimilor!

Bucură-te, luminiș în care razele Dumnezeirii se revarsă printre ramurile Pomului Vieții!

Bucură-te, ghirlandă de rostiri ale Numelui Dumnezeiesc, atârnată la Pieptul Fiului!

Bucură-te, cunună de gânduri bune ce împodobește creștetul iubitorilor de trezvie!

Bucură-te, livadă înflorită prin care trece zefirul înmiresmat și roditor al Învierii!

Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Condacul 6

Cu strâmtorarea trupului și a sufletului și cu reaua pătimire ai jupuit toată îndulcirea pământească, aducându-te jertfă Domnului și Lui dându-I neîncetat toate mișcările minții și ale tale. Pentru aceasta și El ți-a dăruit să ne miluiești pe noi, cei care suntem înghițiți și înghiontiți de mulțime de pofte și de patimi, dar în adâncul sufletului suspinăm a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Cuptor încins și ger năpraznic ți s-au făcut și peștera și chilia cea strâmtă, însă nicidecum nu te-ai clătinat din înfricoșatele tale nevoințe, Dumnezeiescule Iosif, adeverind acestui veac câte poate face dragostea cea curată pentru Mirele Hristos. Miluiește-ne și pe noi, fiii neputinței, ca măcar puțină vrednicie dobândind, să îndraznim a-ți grăi:

Bucură-te, mărgăritar de preț ascuns în Cer, ce dăruiește razele umilinței!

Bucură-te, hrănire sfântă, înălțată întru puterea nestricăciunii!

Bucură-te, fluier dulce care răsună în frumusețea pajiştilor cerești!

Bucură-te, freamăt sfânt ce trezește în suflet dorul de rugăciune!

Bucură-te, năvod al Evangheliei ce ne cuprinzi în Dragostea lui Dumnezeu!

Bucură-te, atingere molcomă a aripilor bunătății trezvitoare!

Bucură-te, lacrimă ce făurește lumina nejudecării aproapelui!

Bucură-te, fărâmare grabnică a tuturor înălțărilor de gând!

Bucură-te, pescar iscusit care, cu momeala Veșniciei, ne ridică în corabia mântuirii!

Bucură-te, seceriș ce adună în jitnițe lanurile Rugăciunii lui Iisus!

Bucură-te, dospire a aluatului Bisericii cu frământătura Sfântului Duh!

Bucură-te, pom al Vieții răsărit din Evanghelie și citit din scoarță în scoarță!

Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Condacul 7

Se veseleau pietrele și munții de tăria de cremene a nevoinței tale, se mângâiau verdeața, copacii și toate viețuitoarele prin revărsarea de Har ce izvora dintru tine; iar noi, oamenii, foarte ne bucurăm de vederea ta, Dumnezeiescule Iosif al Peșterii, căci, prin cele ce s-au săvârsit înauntrul tău, s-au alinat miliardele de făpturi ale firii omenești. Pentru aceasta, măcar că suntem cu totul nevrednici, voim a-I mulțumi lui Dumnezeu că ni te-a dăruit, cântând: Aliluia!

Icosul 7

Unde vom merge și tu să nu vii cu noi, PreaCuvioase Părinte Iosif, sau ce vom face sau vom gândi pe care tu să nu le vezi desăvârșit? De aceea și noi, cunoscându-ți dragostea și părtășia la firea Dumnezeiească, ne veselim că avem un asemenea părinte și mijlocitor și, cu glas de bucurie, îți cântăm:

Bucură-te, sabie învârtită în viforul nevoinței, care spintecă toate cugetele unite cu moartea!

Bucură-te, avânt și văpaie a dragostei ce prisosește în Dumnezeiesc cuvânt!

Bucură-te, tărie care ne izbăvește din zbaterile deșarte ale nălucirilor lumești!

Bucură-te, foc ceresc ce primește spre ardere și vreascurile faptelor noastre!

Bucură-te, cer nou și pământ nou, adâncite cu inima în Dumnezeu!

Bucură-te, neputință ce pe toate le-ai putut întru Hristos, Care te-a întărit!

Bucură-te, viață trăită pe pământ și neîncetat înfățișată în Cer întru priveliște îngerească!

Bucură-te, dragoste de la Dumnezeu pogorâtă și prin slujirea oamenilor către Domnul ridicată!

Bucură-te, nevoință precum cea a marilor Mucenici, care cutremură nelucrarea noastră!

Bucură-te, năzuință cu miez Dumnezeiesc, care se face hrană și veselie Domnului!

Bucură-te, rugăciune și discernământ care vestesc vremea deșteptării noastre!

Bucură-te, chiparos îmbătrânit în rugăciune ce se bucură și de rămurelele micilor strădanii!

Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Condacul 8

Cu venirea ta, cea lină, cuprinzi în îmbrățișarea rugăciunii pe toți cei frânți și zdrobiți de poverile păcatelor, Dumnezeiescule Iosif, coborând suspinul tău până la întinderea brațelor strămoșilor în pomul cunoștinței binelui și răului. Pentru aceea și noi ne veselim, văzându-te cuprins de slava Învierii ca unul care, prin rugăciune, neîncetat se hrănește din Pomul Vieții și cântă cu bucurie: Aliluia!

Icosul 8

Prin sudorile nevoințelor te-ai îmbrăcat cu haina de aur a nestricăciunii, iar Sfintele tale Moaște revarsă valuri ale bunei-miresme ce spală sufletele noastre de multele întinăciuni. Dăruiește-ne și nouă câțiva stropi ai bucuriei tale, Sfinte Iosif, ca, întru adevăr, să-ți putem grăi așa:

Bucură-te, licoare tămăduitoare ce ne izbăvește de otrava slavei deșarte!

Bucură-te, vedere a celor cerești, care spală privirea noastră încinsă de pofta ochilor!

Bucură-te, grădinar al inimii, care ne curăță de mătrăguna părerii de sine!

Bucură-te, pridvor în care așteptăm, cu bucurie, zorii Răsăritului de Sus!

Bucură-te, tăcere grăitoare prin mulțime mare de osteneli și nevoințe!

Bucură-te, brațe deschise ale rugăciunii, întru care sunt primiți toți fiii risipitori!

Bucură-te, fântână de lacrimi pentru mulțimea celor din veac adormiți!

Bucură-te, casă părintească în care ne aștepți cu primenirea Sfintei Euharistii!

Bucură-te, ușă cu pecetea Crucii, la care bat cei ce caută noima acestei vieți!

Bucură-te, fereastră limpezită cu lacrimi plouate din norii pocăinței!

Bucură-te, acoperiș al lumii făurit din lespezile aurite ale multor osteneli!

Bucură-te, veșmânt țesut din rugăciune, sub care ne dezlegăm de multe păcate!

Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Condacul 9

Hrană nestricăcioasă ne dăruiești prin curgerea lacrimilor tale, multostenitorule Părinte Iosif, căci se sting în noi văpăile păcatului prin Dumnezeieștile lor picurări. Învață-ne și pe noi sârguința cea după Dumnezeu ca, lucrători statornici ai Evangheliei făcându-ne, întru cunoștință să aducem slavă PreaSfintei Treimi, cântând: Aliluia!

Icosul 9

Cale de Dumnezeu insuflată ai deschis credincioșilor din veacul de acum, preablândule Părinte Iosif, învățându-ne sfânta trudă a pomenirii Numelui Domnului Hristos, prin care se luminează toți cei ce râvnesc neîmprăștierea minții. Pune tu îndrăzneală în glasul nostru, ca să-ți grăim cu recunoștință:

Bucură-te, pustnicie săvârșită departe de oameni spre a-i îmbrățișa în Dumnezeu!

Bucură-te, neînvins luptător trecut prin focul a înfricoșătoare ispitiri!

Bucură-te, învăluire sfântă ce aduce blândețe celor năpăstuiți și prigoniți!

Bucură-te, bunătate, care prisosești cu darul tău peste rămășițele Credinței noastre!

Bucură-te, credincioșie a dragostei pentru Hristos până la cea din urmă suflare!

Bucură-te, statornicie în rugăciune în vremea furtunilor și ispitirilor drăcești!

Bucură-te, față luminoasă și iubitoare care prin lacrimi ai adăstat întru blândețe!

Bucură-te, priveghere a pocăinței care te-a adus la măsura bărbatului desăvârșit!

Bucură-te, stâncă nestrămutată din muntele fecioriei ce s-a însorit în Dumnezeu!

Bucură-te, față biciuită de furtunile lacrimilor pentru păcatele noastre!

Bucură-te, ascultare de Dumnezeu întru adâncurile cuvintelor Evangheliei!

Bucură-te, isihie ascunsă în cremenea Credinței în Întruparea lui Hristos!

Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Condacul 10

În trupul tău s-a pecetluit Crucea lui Hristos, minunatule Părinte Iosif și toate nevoințele, lacrimile, suspinurile, durerile, bolile și relele tale pătimiri le-ai socotit ca izvorâte din răstignirea Domnului nostru, Căruia până la capăt I-ai urmat şi I te-ai făcut asemenea, prin Dumnezeiească înfiere. Luminează-ne și pe noi, cei prunci cu mintea, care nu încetăm să ne minunăm de iubirea ta de osteneală și de darurile duhovnicești pe care le-ai dobândit, ca astfel să-I putem mulțumi lui Dumnezeu, grăind: Aliluia!

Icosul 10

Duhul Sfânt ți-a fost Dascăl al smereniei și pogorâre în adâncurile Evangheliei, PreaCuvioase Iosif, dăruindu-ți Dumnezeieasca cunoștință, cea care nu se învață în nici o școală a acestei lumi. Pentru aceea și noi ne veselim de noianul de lumină și înțelepciune care se revarsă din faptele și cuvintele tale și îți cântăm așa:

Bucură-te, peșteră în care, urmând lui Hristos, ai sorbit cu bărbăție prihănirea păcatelor lumii!

Bucură-te, mărturisire a gândurilor, care ți-a dus ucenicii la gândul cel dintâi pentru om!

Bucură-te, postire care uimește și înfricoșează neputința oamenilor vremii de acum!

Bucură-te, sfredel sfânt ce ai surpat mândria până în străfundurile ei întunecate!

Bucură-te, împletire de asprime cu blândețea, ce-a rodit rugăciune neîncetată întru ucenicii tăi!

Bucură-te, iubitor de sihăstrie, ce te-ai avântat, fără cruțare, în aspre nevoințe!

Bucură-te, mireasmă de crini și trandafiri revărsată dintru Venirea Sfântului Duh!

Bucură-te, binecuvântată isihie strălucind în slava Luminii neapropiate!

Bucură-te, adâncire în rugăciune înveșmântată cu veselia cea nepieritoare!

Bucură-te, dreaptă și sfântă lucrare, necunoscută de stânga părerii de sine!

Bucură-te, gură sfințită ce prin rugăciune te-ai făcut începătura Sfintelor tale Moaște!

Bucură-te, pace senină și blândă, dincolo de norii patimilor omenești!

Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Condacul 11

Mere proaspete în miez de iarnă ai primit în dar de la PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu, Sfinte Păriinte Iosif, adeverindu-se întregii lumi că ești purtător al Prospețimii Duhului Sfânt, care iarăși și iarăși înnoiește sufletele și trupurile noastre prin puterea, cea de taină, a rugăciunii de toată vremea. Fă-ne și pe noi statornică sălășluire a Numelui Domnului Iisus Hristos, ca, înțelepțindu-ne și crescând cu duhul, să grăim, întru cunoștință, cântarea: Aliluia!

Icosul 11

Cu puterea Numelui lui Hristos au cucerit Sfântul Munte ucenicii tăi, PreaCuvioase Părinte Iosif, surpând munții cei înalți și întunecați ai nepăsării, uitării si nesimțirii. Miluiește-ne și pe noi, cei care ne veselim de iscusința izbânzilor tale și voim să-ți cântăm așa:

Bucură-te, văzduh al biruiței din care ne surâde curcubeul iertării!

Bucură-te, cântec ale cărui note sunt alcătuite din iubirea de osteneală!

Bucură-te, azur ce se face așternut al razelor Soarelui Dreptății!

Bucură-te, cedru de ale cărui ramuri sfinte se veselesc priveliștile îngerești!

Bucură-te, bogăție Dumnezeiască prisosind peste fărâmăturile ostenelilor noastre!

Bucură-te, lespede, care bine odihnește nesomnul rugăciunii minții!

Bucură-te, măslin plin de roadele Milei, celei veșnice, a PreaSfintei Treimi!

Bucură-te, mântuire făurită nouă prin semințe roditoare de Credință!

Bucură-te, sălășluire întru Duhul, care ești martor viu al Împărăției!

Bucură-te, dreaptă-judecată ce i-ai făcut temerari oșteni pe ascultătorii obștii tale!

Bucură-te, învăpăiere de Serafim aprinsă din Dumnezeiescul Trup și Sânge!

Bucură-te, cunoștință de Heruvim ce soarbe din adâncurile Întrupării Domnului!

Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Condacul 12

Întru negrăita sa gingășie, PreaCurata Fecioară ți-a dăruit ocrotire și tainică îmbrățișare, minunatule Părinte Iosif, arătându-ți adâncul dragostei Dumnezeiești prin care a dat trup Celui Care S-a făcut Fiul Cel Unul-Născut al Tatălui. Cuprinde-ne și pe noi în îmbrățisarea rugăciunilor tale, PreaCuvioase, ca astfel să ne veselim, știind că te avem blând octrotitor, grabnic ajutător și împreună glăsuitor în cântarea: Aliluia!

Icosul 12

Mai înainte ți s-a vestit ceasul când vei urca în Împărăție și sufletul ți se va despărți de trup, PreaCuvioase Părinte Iosif, iar tu ai răbdat, cu bărbăție, toate neputințele, pricepând că acestea sunt cele din urmă dureri și bine cunoscând că îți vei încredința duhul, în Mâinile Domnului, la praznicul Adormirii PreaCuratei Maicii Sale. Pentru aceea și noi ne bucurăm că avem un asemenea mijlocitor și îți grăim așa:

Bucură-te, sihastru care te-ai făcut neîncetată întâlnire cu Dumnezeu!

Bucură-te, cufundare întru Pomenirea Domnului, ce biruiește tânguirile morții!

Bucură-te, înțelepciune a trăirii ce a spulberat toate îndătinările păcătoase!

Bucură-te, pustnic, care, prin covârșitoare sărăcie, te-ai umplut de Bogăția Duhului!

Bucură-te, Liturghie, pururi săvârșită, prin pomenirea lui Hristos în altarul inimii!

Bucură-te, grâu adunat, grăunte cu grăunte, pentru moara Rugăciunii lui Iisus!

Bucură-te, strugure strâns, bob cu bob, pentru băutura îmbătătoare a trezviei minții!

Bucură-te, izvor de lacrimi ce curgi printre pietrele suspinelor noastre!

Bucură-te, stâlp de foc aprins, prin sudori neîncetate și nenumărate nevoințe!

Bucură-te, străvezime a dragostei ce vede Chipul veșnic al lui Dumnezeu din noi!

Bucură-te, hrisov vechi al meșteșugului rugăciunii, înnoit prin lucrarea în veacul de acum!

Bucură-te, masă cerească plină de bunătăți pentru cei ce suspină după Duhul Sfânt!

Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Condacul 13 (acest Condac se spune de 3 ori):

O, PreaCuvioase Părinte Iosif, cu negrăite nevoințe și osteneli peste fire, te-ai sălășluit în peșterile cele pustnicești ale Athonului, iar prin puterea Numelui lui Hristos, ai urcat în Cer ploaia lacrimilor tale, spălând picioarele Celui Care a adus curcubeul Luminii nezidite în lăuntrul inimiii și al privirii tale. Miluiește-ne pe noi, cei care n-am văzut mai mult decât strălucirea cea zidită a soarelui, a lunii si a stelelor și voim a-I cânta lui Dumnezeu, prin Credință: Aliluia!

Apoi, se zice iarăşi, Icosul 1:

Ai scuipat peste îndulcirile păcatului și, lepădându-te desăvârșit de stăpânitorul acestui veac, Sfinte Părinte Iosif, te-ai unit cu Dragostea lui Hristos, cea care rămâne putere și reazem pururi fiitor pentru toți cei care Îl iubesc cu întregimea inimii. Pentru aceea și noi îndrăznim a-ți grăi cu umilință:

Bucură-te, munte nesfărâmat, ce poartă, în sine, focul cel Dumnezeiesc!

Bucură-te, rugăciune ce se face sfânt ecou al inimii noastre îndurerate!

Bucură-te, ninsoare a mijlocirii, așternută peste căile rătăcite ale fărădelegilor noastre!

Bucură-te, temere de Dumnezeu, care știe că acum e vremea mântuirii!

Bucură-te, fulguire a blândeții ce ne adeverește frumusețea slujitoare a Sfinților!

Bucură-te, îmbobocire a cugetelor de pocăință și pe cioatele sterpe ale făpturii noastre!

Bucură-te, dragoste care îi cutremură și înviază pe cei stinși prin moartea sufletească!

Bucură-te, nor înmiresmat și strălucind cu veșnicia Luminii nezidite!

Bucură-te, catedrală întru care se adună oameni și Îngeri împreună!

Bucură-te, soare al cuvintelor care alungă negura iubirii de plăceri!

Bucură-te, sănătate lăuntrică întru care sufletul ne saltă de veselie!

Bucură-te, aripi ale rugăciunii, care trec hotarul de taină al acestei lumi!

Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

şi Condacul 1:

Cu curgerea lacrimilor tale ai udat stâncile Athonului și cu boabele mătăniilor ai ctitorit mântuirea multor suflete, spălându-ne fărădelegile prin Dumnezeieștile tale mijlociri, PreaCuvioase Iosif al Peșterii și, biruind, cu Înțelepciunea lui Hristos, toată puterea cea împotrivitoare a minților zidite. Miluiește-ne și pe noi, cei care ne-am risipit lumina minții întru cele văzute și trupești, dar care râvnim a-ți cânta: Bucură-te, PreaCuvioase Părinte Iosif, viteaz străluminat al dragostei lui Dumnezeu!

Se zic apoi, aceste Rugăciuni:

Rugaciune către PreaCuviosul Părinte Iosif Isihastul:

Dumnezeiescule Parinte Iosif, iată că înhămați suntem, ca niste dobitoace, la pofta ochiului, iar trufia vieții ne-a pus minții amarnică zăbală, însă, prin mijlocirile tale pentru noi, te rugăm să ceri Domnului iertare de păcate și slobozire dintru cumplita încleștare a fălcilor, prin care nu voim sa-I primim Dumnezeiescul Trup si Sânge. Luminează cugetul inimii noastre și spulberă toate înălțările mândriei și ale egoismumlui, ca să putem face ascultare de Mântuitorul Hristos și să pricepem că El este întreg ascuns în Poruncile Sfintei Sale Evanghelii! Binecuvântează-ne și învață-ne și pe noi a ține mintea lipită de Numele Domnului Iisus, ca astfel, după alea noastre măsuri, să ni se limpezească viața și să rămânem în deplină unire cu Biserica Sa cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, întru care drept Se slăvește PreaSfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin!

Rugăciune către Sfântul Iosif Isihastul pentru înnoirea vieţii prin pocăinţă

Sfinte Părinte Iosif, iată că viaţa mea a ajuns în durerile cele atotcuprinză­toare ale sufletului şi nu găsesc nici un făgaş de izbăvire dintru această îm­potmolire. Vicleşugurile nesimţirii, ale minciunilor şi ale făţărniciilor din mi­ne au zdrobit puterile omului lăuntric, prăvălindu-mă cu totul în temniţa cu­getelor şi a poftelor materialnice. Nu mai găsesc nimic de care să mă prind şi să mă ridic din tăvălirea în obiceiul cel rău şi ucigător de suflet. Pentru aceea, mă îndrept către tine, Dumnezeiescule Iosif, năzuind la chipul tău, cel plin de strălucirea Harului şi îţi cer, cu umilinţă, să te faci şi pentru mine ful­ger şi luminare a conştiinţei ca, întru milostiva strălucire a Venirii Duhului Sfânt, să văd întru mine seminţele cele otrăvite ale păcatului.

Cu hărnicia ta cea sfântă, scoate-mă din negura fărădelegii şi, întorcându-mă spre Dumnezeu, dă-mi a purcede întru ocrotirea ta pe Calea cea strâmtă a Evangheliei şi a Crucii! Curăţă-mă de întunecarea pe care am adus-o în lume prin neputinţele şi fă­rădelegile mele, iar pe cei pentru care am fost pricină de sminteală, luminează-i, înnoieşte-i şi-i tămăduieşte cu puterea cea dătătoare de viaţă a rugăciunilor tale!

Pogoară asupra mea răcorirea, cea binecuvântată, a lacrimilor de pocăinţă, ca, nimicindu-se bârnele judecării se­menilor, să îmi văd măsura şi neputinţa şi să nu mă socotesc a fi drept şi bun, făcându-mă astfel asemenea mormintelor văruite! Pecetluieşte-mă şi pe mi­ne cu binecuvântarea ta, cea lucrătoa­re, ca să port, întru răbdare, tot ceea ce Domnul va aduce asupra mea spre tă­măduire, curăţare şi înnoire nemincinoasă, ca astfel să gust şi eu din oste­neala cea temeluitoare, dintru care se nasc toţi cei care caută a vedea slava împărăţiei Tatălui şi a Fiului şi a Sfân­tului Duh! Amin!

Rugăciune către Sfântul Iosif Isihastul a celui care vrea să cunoască smerenia

Sfinte Părinte Iosif, pământul inimii mele s-a bătătorit din preumblarea gândurilor şi a vătămărilor drăceşti şi iată că, dintru a mea învoire şi înşelare, m-am făcut rob al morţii şi al strică­ciunii veşnice. Cumplită este această învârtoşare şi întunecare, însă iubind păcatul, iată că acum mi s-a dat a pur­ta zăbala propriilor fapte.

Curăţă, Sfinte Iosif, inimile noas­tre cu apele cele bogate ale cunoştinţei lui Dumnezeu şi plineşte lipsurile şi neputinţele noastre în multele neca­zuri care ne împresoară! Tu eşti sfântă adăpostire a celor care sunt prigoniţi în lume, dar însetează după Domnul. Pentru aceea, ne şi ridici din descum­păniri şi tulburări sufleteşti, ajutându-ne să pricepem că trebuie să trecem prin toate, pentru a putea îmbrăţişa şi noi durerile lumii şi a gusta o preamică firimitură din neasemuita Smerenie şi Dragoste a Domnului Hristos.

Înnoieşte-ne şi pe noi întru pomeni­rea lui Dumnezeu şi mărturisirea înaintea Sa, ca astfel să învăţăm cum vine şi lucrează, întru oameni, prospeţimea, cea Dumnezeiască, a Pogorârii Sfântu­lui Duh. Învaţă-ne şi pe noi osteneala pentru curăţia minţii şi tămăduieşte-ne de bolirea, cea rea, a evlaviei nelucră­toare şi de fariseismul cel de toate zilele şi fie ca, prin mijlocirile tale, în­că din această viaţă să ne vedem aşa cum ne vede Domnul şi întru El să îmbrăţişăm pe tot omul, ca şi întru noi să se plinească Gândul Său, cel dintâi pentru om, izvodit în Sânul PreaSfintei Treimi, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh! Amin!

Rugăciune către Sfântul Iosif Isihastul pentru vremea sfârşitului nostru pământesc

Pe chipul tău s-a pecetluit frumu­seţea, cea de neuitat, a venirii Sfântu­lui Duh, PreaCuvioase Părinte Iosif, iar voioşia cea tainică a păcii şi a blândeţii Dumnezeieşti, care se revarsă dintru tine, umple de nădejde şi bucurie sufle­tele noastre înfrânte şi roase de păcat. Cu milostivirea ta, cea plină de mărinimie, fă să se sălăşluiască şi în­tru noi înţelepciunea cea lucrătoare a Evangheliei ca, încă din această viaţă, să dobândim o firimitură a mângâie­rii Dumnezeieşti a Sfântului Duh! Îngroapă întru mila ta mulţimea fărăde­legilor noastre şi, străjuindu-ne, cu privirea ta, cea de Dumnezeu văzătoare, dăruieşte-ne răstimp de pocăinţă şi îndreptare a vieţii ca, dimpreună cu tine, toţi să ne învrednicim a fi cinstiţi şi numiţi Cetăţeni ai Ierusalimului ce­lui de Sus! Luminează-ne, Sfinte Iosif, toţi paşii vieţuirii pământeşti, ca astfel să ni se alcătuiască o cale către lărgirea inimii întru dragostea faţă de semeni! Şi fie ca, prin puterea rugăciunilor tale, cuvintele Evangheliei să ni se facă rea­zem şi cale către lărgimea întru bucu­rie a Împărăţiei Cerurilor, pe care să o gustăm încă de aici prin sălăşluirea în­tru noi a lui Dumnezeu, Cel în Treime închinat! Iar în vremea sfârşitului nostru pă­mântesc, acoperă-ne cu bunătatea ta, PreaCuvioase Iosif, ca pe unii ca­re suntem prunci în cele ale Duhu­lui şi rânduieşte ca trecerea noastră în veşnicie să ne fie spre mântuire şi bucurie! De aceea şi noi suspinăm către tine în cuvinte de rugăciune pâ­nă când tot ceea ce este muritor va fi înghiţit de viaţă prin puterea atotbiru­itoare a Învierii din morţi a Domnu­lui Hristos, Dumnezeul-Om, prin Ca­re am fost cuprinşi toţi în dragostea veşnică a PreaSfintei Treimi!