ACATISTUL PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU "POTIRUL NESECAT"

ACATISTUL PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

„POTIRUL NESECAT”


 

ALCĂTUIT IN CINSTEA ICOANEI SALE FĂCĂTOARE DE MINUNI, NUMITĂ „POTIRUL NESECAT”

(izbăvitoare de beţie)

ACATISTUL POTIRUL NESECAT (AUDIO)

Mai întâi se face începutul obişnuit.

Apoi troparul:

Veniţi, dreptslăvitorilor creştini, la dumnezeiescul şi minunatul chip al Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care satură inimile celor credincioşi din Potirul Nesecat al milostivirii sale şi arată minuni poporului celui  binecinstitor. Acestea văzând şi auzind, cu duhul prăznuind, cu căldură să-i grăim: Stăpână Preamilostivă, tămăduieşte neputinţele şi patimile noastre, rugând pe Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

Cinstitul tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne slobozeşte de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnicioase; pentru aceasta laudă de mulţumire îţi aducem, Apărătoare Preamilostivă. Tu, dar, Stăpână, numită de noi „Potirul Nesecat”, aplecându-te cu bunăvoinţă către suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-ti cântăm cu credinţă: Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

Icosul 1

Oştile îngereşti şi cetele drepţilor te slăvesc neîncetat, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea mult păcătosului neam creştinesc, pe care văzându-l cufundat în nelegiuiri şi în păcate îi dăruieşti milostivire spre mângâiere şi mântuire, prin osebitele tale icoane făcătoare de minuni, care, precum stelele cerului, pot fi văzute în tot pământul. Căzând noi către aceea dintre ele numită „Potirul Nesecat”, din adâncul sufletului te chemăm astfel:

Bucură-te, sălaşul dumnezeirii cel neajuns;

Bucură-te, mirarea neîncetată a oamenilor;

Bucură-te, ceea ce prin mâhniri cureţi păcatele noastre;

Bucură-te, căci prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre;

Bucură-te, că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele tale făcătoare de minuni; Bucură-te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noastre cele mâhnite;

Bucură-te, împăcarea prea minunată a tuturor cu Dumnezeu;

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

Condacul al 2-1ea

Văzând, Preasfântă Stăpână, întristarea inimii, chinurile duhovniceşti şi pocăinţa nemincinoasă a celor ce sunt supuşi patimii celei pierzătoare a beţiei, ai binevoit să arăţi oraşului celui plăcut lui Dumnezeu Serpuhov, milostivirea ta, prin descoperirea icoanei tale prea minunate, „Potirul Nesecat”, pentru ca toţi cei care cad la ea cu credinţă şi cu inimă smerită, dobândind vindecare de cumplita lor boală, să strige din adâncul inimii lui  Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2·lea

Înţelegând, prin întreita arătare în vis a cuviosului Varlaam, porunca de a merge în oraşul cel iubit de Dumnezeu, Serpuhov, un oarecare om, supus patimii beţiei, a aflat acolo în mănăstire sfântă icoana ta, numită „Potirul Nesecat”. Drept aceea, văzând atâta purtare de grijă pentru noi, păcătoşii, cu evlavie îţi grăim unele ca acestea:

Bucură-te, că prin oamenii cei evlavioşi ne descoperi mărirea minunilor tale;

Bucură-te, călăuză clarvăzătoare, care le arăţi unora ca aceştia calea mântuirii;

Bucură-te, îndrumătoarea noastră cea bună, care cu dragoste ne apropii de tine;

Bucură-te, căci ne îndemni la recunoştinţă pentru binefacerile tale;

Bucură-te, ceea ce preschimbi întristarea noastră în bucurie;

Bucură-te, că ne înveseleşti cu nădejde neclintită;

Bucură-te, căci nimiceşti patimile noastre cele pierzătoare;

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

Condacul al 3-lea

Puterea Celui Preaînalt şi harul Stăpânei l-au întărit pe un oarecare om cuprins de patima beţiei atunci în oraşul Serpuhov, împlinind astfel porunca Maicii Domnului, vestită lui în vis de către cuviosul Varlaam, stareţul mănăstirii de acolo. Ajungând el în acest oraş, a aflat icoana Preacuratei, care l-a vindecat îndată de suferinţa sa duhovnicească şi trupească, şi plecându-şi genunchii aşa striga din adâncul sufletului, cu mulţumire, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având ca izvor pururea curgător potirul cel nesecat al râurilor cereşti, nu numai credincioşii din Serpuhov, ci şi dreptslăvitorii creştini din alte oraşe şi locuri, care au venit către minunatul tău chip, numit „Potirul Nesecat” primind înaintea lui tămăduiri, ţi s-au închinat cu graiuri pline de recunoştinţă ca acestea:

Bucură-te, scăldătoarea în care se afundă toate necazurile noastre;

Bucură-te, potirul prin care primim bucuria mântuirii;

Bucură-te, ceea ce vindeci neputinţele noastre duhovniceşti şi trupeşti;

Bucură-te, că ne stingi patimile prin puterea rugăciunilor tale;

Bucură-te, că dai cele de folos celor care îţi cer ajutorul;

Bucură-te, că dăruieşti tuturor daruri nenumărate;

Bucură-te, că ne deschizi comoara milostivirii;

Bucură-te, că ai inima plină de milă faţă de cei căzuţi;

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

Condacul al 4-lea

Vifor de gânduri necredincioase având întru sine, dar cu pocăinţă sinceră venind la nespusa ta milostivire, cei cuprinşi de patima beţiei capătă tămăduire şi din adâncul inimii, spun Celui Născut din tine, Mântuitorului nostru: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzind Domnul mâhnirea adâncă, vaietele şi plânsul soţiilor, mamelor, copiilor şi al rudelor celor tulburaţi cu firea de patima beţiei, le-a dăruit, Stăpână, icoana ta, prin care toţi cei care se apropie, capătă mângâiere sufletească şi îţi grăiesc cu lacrimi unele ca acestea:

Bucură-te, potir, care pentru noi te umpli de bucurie din izvorul Cel fără de moarte;

Bucură-te, că eşti mângâierea mamelor celor cuprinse de mâhnire;

Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde;

Bucură-te, apărătoarea plină de har a celor ce vin la tine;

Bucură-te, bucuria şi înveselirea celor necăjiţi;

Bucură-te, ceea ce potoleşti patimile izvorâte din beţie;

Bucură-te, că întinzi mâna celor ce au nevoie de ajutorul tău;

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

Condacul al 5-lea

Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare, ne-ai arătat nouă, o, Împărăteasă a lumii, prea cinstita ta icoană, pe care, văzându-o, ne rugăm din inimă cu credinţă, grăindu-ţi: Născătoare de Dumnezeu, tămăduieşte beţia şi orice altă boală sufletească şi trupească a celor aflaţi în suferinţă, iar pe cei credincioşi învaţă-i să aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzând, Maică de Dumnezeu Născătoare, minunile preaslăvite şi semnele uimitoare venite nu numai de la icoana ta cea descoperită în oraşul Serpuhov, ci şi de la cele zugrăvite întocmai cu această icoană, cădem la ele cu smerenie şi zicem:

Bucură-te, grabnică mijlocitoare, ajutătoarea celor ce aleargă la tine cu sârguinţă;

Bucură-te, ceea ce asculţi cu bunăvoinţă rugăciunile noastre;

Bucură-te, ceea ce ai luminat oraşul Serpuhov cu binecuvântarea ta;

Bucură-te, că împrejurimile Moscovei au arătat slava minunilor tale;

Bucură-te, comoară nesecată de tămăduiri pentru toţi cei aflaţi întru nevoi;

Bucură-te, ocrotitoare atotputernică a celor ce lucrează pentru dobândirea trezviei;

Bucură-te, bună ajutătoare a celor ce se luptă împotriva lumii, a trupului, a diavolului şi a beţiei;

Bucură-te, apărătoare grabnică a dreptcredincioşilor celor ce trăiesc în lume;

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

Condacul al 6·lea

Propovăduind, Născătoare de Dumnezeu, minunile săvârşite prin icoana ta cea numită „Potirul Nesecat” te rugăm cu lacrimi: O, Preacurată, izbăveşte-ne pe toţi de patima băutului fără de măsură a vinului, de căderea în păcat şi învaţă-ne înfrânarea pe noi, cei ce ne sârguim să-i cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6·lea

Străluceşti de lumina slavei dumnezeieşti, Fecioară Pruncă Dumnezeiască, uitându-te cum Copilul, Dumnezeu Cel mai înainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos stă în cupă ca într-un potir nesecat, precum te vedem zugrăvită în icoana „Potirul Nesecat” care este sortită ca, în chip tainic, să dăruiască izbăvire de patima beţiei celor ce cu credinţă vin să i se închine. De aceea, cu lacrimi îţi aducem aceste rostiri neîncetate:

Bucură-te, cea de care se bucură şi pe care o prăznuieşte neamul omenesc;

Bucură-te, că slava ta este mai mare decât ţi-o pot aduce laudele celor pământeşti şi celor cereşti;

Bucură-te, că prin chipul tainic al Fiului în Potir, ne descoperi taina Dumnezeieştii Euharistii;

Bucură-te, ceea ce ne arăţi în chip minunat Mielul Cel ce se mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte;

Bucură-te, Potir al vieţii şi al nemuririi, care ne duci la porţile vieţii veşnice;

Bucură-te, că adapi sufletele noastre cele însetate din izvorul nestricăciunii şi al bucuriei;

Bucură-te, căci în bunătatea ta nemărginită nu îndepărtezi pe cei mai dispreţuiţi şi mai prigoniţi;

Bucură-te, că prin milostivirea ta îi răpeşti din groapa pieirii pe cei fără de nădejde;

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

Condacul al 7-lea

Vrând un oarecare om să-ţi mulţumească, Stăpână, Maică a lui Dumnezeu, pentru vindecarea de suferinţa beţiei, a împodobit icoana ta prea minunată ce se găseşte în oraşul Serpuhov, cântând din toată inima sa: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Minune nouă vedem, Stăpână, prin sfânta ta icoană căci un oarecare om, cuprins de suferinţa beţiei, robul lui Dumnezeu Ştefan, venind la mijlocirea ta cea de Maică, s-a izbăvit de boala lui cea grea; pentru aceasta ca mulţumire, ţi-a împodobit icoana cu daruri de mult preţ şi căzând la ea, cu lacrimi grăia unele ca acestea:

Bucură-te, că eşti izvorul cel dătător de viaţă al vindecărilor;

Bucură-te, Potirul ceresc al darurilor dumnezeieşti;

Bucură-te, râul de vindecare cel de-a pururea curgător;

Bucură-te, că eşti marea care îneci toate patimile noastre;

Bucură-te, ceea ce cu mâinile tale de Maică ridici pe cei ce cad zdrobiţi de greutatea păcatului beţiei;

Bucură-te, că primeşti darurile recunoştinţei;

Bucură-te, căci înveseleşti inimile celor binecredincioşi;

Bucură-te, că împlineşti toate cererile noastre cele bune;

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

Condacul al 8 -1ea

Străin lucru şi cu anevoie de crezut le este celor necredincioşi să audă că la sfânta ta icoană „Potirul Nesecat” se săvârşesc minuni şi tămăduiri dumnezeieşti. Noi însă bine ştiind cuvântul tău, ce l-ai rostit către întâia icoană ce te înfăţişa, anume că: „Harul Celui ce s-a născut din mine şi al meu vor fi cu această icoană”, credem că şi cea numită „Potirul Nesecat” izvorăşte harul tău. De aceea, plecându-ne cu evlavie, o sărutăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8 – lea

Toată nădejdea lor în tine şi-o pun, Stăpână, cei ce suferă de patima beţiei. Pogoară-te spre neputinţele şi patimile noastre, căci cine ne va scoate pe noi, păcătoşii, din groapa pieirii, a sărăciei duhovniceşti şi trupeşti, fără numai tu, Stăpână. De aceea, plecându-ne genunchii în faţa Preacuratului tău chip, îţi grăim unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce nu îţi întorci faţa de la rugăciunile păcătoşilor;

Bucură-te, că trimiţi ajutorul tău ceresc celor ce te cheamă în ajutor;

Bucură-te, ceea ce arăţi adâncimea milostivirii tale către toţi păcătoşii;

Bucură-te, ceea ce îi îmbărbătezi pe cei fără de nădejde şi cu totul deznădăjduiţi;

Bucură-te, căci întinzi mână de ajutor celor supuşi patimilor pricinuite de beţie;

Bucură-te, căci prin daruri pline de har îi mângâi pe cei ce suferă cu răbdare;

Bucură-te, ceea ce vindeci neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti;

Bucură-te, că ne-ai învăţat să socotim întru nimic bucuriile cele deşarte ale acestei lumi;

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

Condacul al 9-lea

Toată firea îngerească se minunează, Doamne, de lucrarea Ta cea plină de milostivire, căci ai dăruit mult păcătosului neam omenesc o Apărătoare şi Ajutătoare prea puternică. Ea se pleacă spre neputinţele noastre şi ne slobozeşte de groaznica patimă a beţiei, învăţându-i pe cei credincioşi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ritorii cei înţelepţi nu ştiu, Stăpână, să laude după cuviinţă slăvita descoperire a icoanei tale. Cu atât mai mult noi păcătoşii, cu buzele noastre întinate nu vom putea să aducem Apărătoarei noastre laude după cuviinţă. Însă văzând nenumăratele minuni înfăptuite prin icoana ta, bucurându-ne cu duhul şi cu inima, îţi zicem:

Bucură-te, ceea ce izvorăşti minuni de la sfântul tău chip;

Bucură-te, că degrabă ne izbăveşti de nenorociri şi de întristări;

Bucură-te, că îi ruşinezi pe cei ce nu te primesc;

Bucură-te, că îi păzeşti de orice rău pe cei ce cad la tine cu credinţă;

Bucură-te, ceea ce cu blânda ta strălucire izgoneşti întunericul păcatului şi ceaţa patimilor noastre;

Bucură-te, ceea ce umpli sufletele noastre de iubire pentru tine şi pentru Fiul tău;

Bucură-te, că ne îndreptezi cu înţelepciune pe calea pocăinţei;

Bucură-te, că ne eşti mijlocitoare osârdnică pentru răspunsul cel bun înaintea Dreptului Judecător;

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuieşti, o, Maică a lui  Dumnezeu, mulţimea ce suferă de boala beţiei, ne-ai dăruit icoana ta cea prea minunată, pentru ca toţi cei cuprinşi de această patimă să poată veni la chipul tău făcător de minuni şi, primind vindecare, cu umilinţă să-i cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zid eşti şi pavăză, o, Maică a lui Dumnezeu, celor ce suferă de boala beţiei şi tuturor celor ce vin la tine cu grăbire şi cinstesc cu evlavie sfânta ta icoană. Căci ne-a dăruit-o Domnul, Dătătorul bunătăţilor, spre ajutor şi vindecare de patimile aducătoare de moarte, îndemnându-ne astfel să îţi cântăm acestea:

Bucură-te, alinarea mâhnirilor noastre şi nădejdea celor deznădăjduiţi;

Bucură-te, vindecarea suferinţelor noastre sufleteşti şi trupeşti;

Bucură-te, ceea ce prin curăţia ta, cureţi întinăciunea noastră;

Bucură-te, căci prin harul tău luminezi nemernicia noastră;

Bucură-te, că îmbraci în nestricăciune, trupul nostru cel stricăcios;

Bucură-te, ceea ce prin mijlocirea ta ne întăreşti în rugăciune;

Bucură-te că întăreşti toată neputinţa noastră;

Bucură-te, că grabnic risipeşti norul patimilor ce ne înconjoară;

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

Condacul al 11-lea

Cântarea noastră, ce cu smerită dragoste şi osârdie o aducem ţie, n-o trece cu vederea, Preacurată, şi nu-ţi întoarce faţa de la cei fără nădejde, ce  pătimesc din pricina beţiei, ci ajută-i  pe ei şi pe noi să ne curăţim de toată întinăciunea păcatului şi să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Făclie dătătoare de lumină te vedem, Preasfântă Fecioară, căci sfântul tău chip goneşte cu razele harului tău ceaţa păcatelor şi ne îndrumă pe calea luminoasă a virtuţilor pe noi, cei ce cu credinţă îţi grăim acestea:

Bucură-te, căci prin acoperământul tău ne izbăveşti de deşertăciunea acestei lumi mult răzvrătite;

Bucură-te, că ne ajuţi să alungăm neliniştea patimilor trupeşti;

Bucură-te, ceea ce pui în inimile noastre gândurile cele bune;

Bucură-te, că aduci lumină în cugetul cel întinat;

Bucură-te, că îi izbăveşti pe cei cuprinşi de suferinţa chinuitoare a beţiei;

Bucură-te, că îi chemi pe aceştia la pocăinţă nefăţarnică şi la înţelepciune;

Bucură-te, ceea ce îmbunezi sufletele celor înrăiţi;

Bucură-te, că mântuieşti pe cei ce te cheamă în ajutor şi slăvesc numele tău;

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

Condacul al 12-lea

Harul lui Dumnezeu, care este dăruit prin icoana ta, Potirul Nesecat, îi apropie de ea, Stăpână, pe toţi cei întristaţi şi oropsiţi: văduve, bătrâne şi mai ales pe toţi cei cuprinşi de boala beţiei, care niciodată nu pleacă deşerţi de la tine, Preacurată, de la Potirul Nesecat al darurilor tale dumnezeieşti, o, Preamilostivă, ci vindecare deplină primind de la chipul tău făcător de minuni, îi cântăm cu mulţumire Domnului: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând minunile şi marea ta milostivire arătată celor cuprinşi de patima beţiei, te rugăm, Stăpână, mântuieşte, miluieşte şi povăţuieşte-ne pe cărarea cea dreaptă şi nu ne lăsa pe noi, cei ce căutăm ocrotirea ta şi îţi zicem acestea:

Bucură-te, ceea ce chemi pe toţi la înfrânare de la beţie;

Bucură-te, că prin roua milostivirii tale îi slobozeşti pe aceştia de patima băutului fără măsură a vinului;

Bucură-te, ceea ce eşti tămăduirea veşnică a celor ce suferă din pricina greului păcat al beţiei;

Bucură-te, ajutătoare grabnică a celor ce se chinuiesc din pricina patimilor;

Bucură-te, îmbărbătarea minunată a celor împuţinaţi cu duhul;

Bucură-te, că eşti bucuria negrăită a celor buni la suflet;

Bucură-te, că îi smereşti pe cei trufaşi;

Bucură-te, ceea ce ridici pe cei smeriţi şi le doreşti tuturor mântuire;

Bucură-te, Stăpână, „Potir Nesecat”, care ne potoleşti setea cea duhovnicească!

Condacul al 13-lea

Prea milostivă Maică a Prea dulcelui nostru Domn Iisus Hristos! Ascultă această rugăciune a noastră şi ne izbăveşte de toate nevoile sufleteşti şi trupeşti, dar mai ales slobozeşte-i pe cei cuprinşi de suferinţa beţiei, pe robii tăi (numele), ca să nu piară cuprinşi de rău, ci, mântuiţi fiind prin tine, să aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice iarăşi Icosul întâi: Oştile îngereşti şi cetele… şi Condacul întâi: Cinstitul tău chip… Apoi se citeşte această

RUGĂCIUNE

O, Prea milostivă Stăpână! Pentru a dobândi apărarea ta cădem acum la tine. Caută spre rugăciunile noastre, auzi-ne cu milostivire pe noi: soţiile, copiii, maicile celor împătimiţi de boala cea grea a beţiei, fraţii şi surorile  noastre, care din această pricină sunt căzuţi de la Maica noastră, Biserica lui Hristos, şi deci de la mântuire, şi îi tămăduieşte pe aceştia ce pătimesc.

O, milostivă Maică a lui Dumnezeu, atinge-te de inimile lor şi scoate-i degrabă din căderile în păcate, adu-i la înfrânarea cea mântuitoare. Roagă-L pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să ne ierte greşelile, să nu îşi întoarcă milostivirea de la zidirea Sa şi să ne întărească în trezvie şi înţelepciune. Primeşte, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor ce varsă pâraie de lacrimi pentru copiii lor, ale soţiilor ce plâng pentru soţii lor, ale copiilor, orfanilor şi neputincioşilor părinţi şi ale noastre, ale tuturor celor ce cădem la icoana ta, pentru ca să ajungă, prin rugăciunile tale, acest strigăt al nostru la Tronul Celui Preaînalt.

Acoperă-ne şi ne păzeşte ca să nu fim robiţi de cel viclean şi de toate cursele vrăşmaşilor; ajută-ne în ceasul cel cumplit al morţii, ca, prin rugăciunile tale, să trecem vămile văzduhului. Izbăveşte-ne de osânda cea veşnică şi mijloceşte ca milostivirea lui Dumnezeu să ne acopere acum şi pururea şi în vecii cei nesfârşiţi. AMIN!

Un comentariu la „ACATISTUL PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU "POTIRUL NESECAT"

  1. Pingback: PELERIN ORTODOX » 5 MAI: ICOANA MAICII DOMNULUI "POTIRUL NESECAT"

Comentariile sunt închise.