ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS ROMAN MELODUL

(1 Octombrie)

# Traducere din limba rusă

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit.

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu!

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Cuvios Roman, Melodul (Glasul al 4-lea):

Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; și luptând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta, cu Îngerii se bucură, Cuvioase Părinte Romane, duhul tău!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Cuvios Roman, Melodul (Glasul al 8-lea):

Cu Dumnezeieștile fapte bune ale Duhului din tinerețe înfrumusețându-te, Romane preaînțelepte, cinstitei Biserici a lui Hristos înfrumusețător ai fost; căci cu cântări frumoase o ai înfrumusețat, fericite. Pentru aceea te rugăm: dăruiește celor ce doresc Dumnezeieștile tale daruri, ca să strigăm ție: Bucură-te, Părinte preafericite, podoaba Bisericii!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1

Ales ascet și Înger pământesc al lui Hristos, împodobit cu Virtuțile Divine ale Duhului Sfant, Sfinte Roman, cel Înțelept, ai fost slujitor, cu frumoasa cântare, în Biserica lui Hristos;, iar noi îţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Icosul 1

Ai iubit viața îngerească, din tinerețe, căci ți-ai ridicat mintea către Dumnezeu şi ai neglijat vremea şi pământul, așa că Duhul Sfânt a locuit în tine, fiind împodobit cu Harul Său; pentru aceasta, de dragul iubirii, te chemăm:

Bucură-te, că ai devenit ca un Înger, prin curăție!

Bucură-te, căci, prin post și rugaciune, ai atins liniştirea!

Bucură-te, lumină a luminii Divine!

Bucură-te, cădelniță parfumată a rugăciunilor!

Bucură-te, neînvăţat în ale şcolii, dar străduindu-te cu mintea către Dumnezeu!

Bucură-te, cel ce ai excelat în faptele bune!

Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Condacul 2

Văzându-ți buna intenție din inimă, Domnul ţi-a arătat Calea îngustă și spinoasă a mântuirii tale. Ai primit, cu Credinţă Jugul lui Hristos, bun și ușor, căci erai smerit și ascultător, cântând Creatorului și lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

După ce a dobândit adevărata înțelepciune despre înţelegerea Scripturilor, care, potrivit Apostolului, este mai întâi pură, apoi este pașnică, blândă şi binevoitoare, ai fost miluit de Dumnezeu. Iar noi, minunându-ne de curăţia ta, cântăm:

Bucură-te, că ţi-ai pus toată speranța în Dumnezeu Salvatorul!

Bucură-te, căutând numai Mijlocirea Lui!

Bucură-te, cel ce ai făcut ascultare cu sârguință!

Bucură-te, având frica de Dumnezeu în inima ta!

Bucură-te, cel luminat de viața virtuoasă pe pământ!

Bucură-te, că pentru asta ai câștigat dragostea lui Dumnezeu în ceruri!

Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Condacul 3

Prin puterea iubirii îţi doreai să trăieşti viața ca în Evanghelie, pe care să o dobândești după chipul cuvioşilor Părinți. Când Domnul ți-a dat înțelegerea acestei desfătări, ai cântat cu emoție: Aliluia!

Icosul 3

Având o Credință puternică în Purtarea-de-Grijă a lui Dumnezeu pentru mântuirea omului, ai alergat la Icoana cinstită a PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu din Biserica din Vlaherne și te-ai rugat, cu smerenie, Doamnei să-ți arate Calea. Noi, văzând speranța ta, de neclintit, în mila Reginei Cereşti, îți cântăm:

Bucură-te, copil credincios și iubit al Maicii Domnului!

Bucură-te, înțelegere secretă a puterii Ei!

Bucură-te, mijlocitor petnru cei sârguincioși şi închinători plini de evlavie!

Bucură-te, căci ai fost miluit în noaptea rugăciunii către Ea!

Bucură-te, că astfel de mângâiere ai găsit în inima ta!

Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Condacul 4

Tu, bunule Sfânt Roman, ai îndurat o furtună de multe necazuri, din cauza invidiei pentru zelul tău la ascultare, însă ai răsplătit umilința cu blândețe și smerenie. Iar noi, minunându-ne de inocența și răbdarea ta, strigăm: Aliluia!

Icosul 4

Auzind și văzând marea ta virtute, patriarhul te-a iubit dându-ţi partea egală cu clerul, iar noi ne bucurăm de aceasta spunându-ţi:

Bucură-te, iubind pe Domnul din toată inima ta!

Bucură-te, cel umilit în ajunul Nașterii Domnului Iisus Hristos!

Bucură-te, că ai căutat mângâiere în fața Icoanei PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu!

Bucură-te, cucerind umilința prin blândețe!

Bucură-te, ca ne arăţi Icoana strălucitoare a simplității inimii!

Bucură-te, înduplecând inimile umilitorilor tăi!

Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Condacul 5

I-ai cântat, cu dragoste și cu o inimă curate, lui Dumnezeu fiind ca o lumină ţintită spre Împărăţia Cerurilor şi L-ai proslăvit pe Tatăl Ceresc, cântându-I: Aliluia!

Icosul 5

Văzând, Sfinte Cuvioase Roman, dragostea ta pentru Dumnezeu, te laudăm aşa:

Bucură-te, stâlp ascultător ce ai compus cântece lui Hristos!

Bucură-te, căci pe Hristos L-ai iubit din inimă!

Bucură-te, intrând în Bucuria Domnului!

Bucură-te, lipindu-te de El cu tot sufletul tău!

Bucură-te, că te-ai îndestulat cu bunătăţi duhovnicești!

Bucură-te, iubit mijlocitor la Dumnezeu pentru noi!

Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Condacul 6

Ai devenit un predicator al Harului și Milei inepuizabile a lui Dumnezeu, Sfinte binecuvântat Roman, când de la Regina Cerului ai primit, în vis, o bucată de hârtie spre a o mânca, după care ai devenit înțelept, începând să cânţi, cu înțelepciune, pentru slava lui Dumnezeu, strigând, cu Credință: Aliluia!

Icosul 6

Ai strălucit ca o stea luminată, plină de înțelepciunea Marelui Dumnezeu, căci Maica Domnului, precum Fiul ei i-a făcut odată Apostolului Lui, ți-a deschis mintea spre înțelegerea Scripturilor, pentru aceasta te binecuvântăm, chemându-te:

Bucură-te, comoara Evangheliei iubirii!

Bucură-te, Vas al Duhului Sfânt!

Bucură-te, că ai primit îndrăzneală din Harul Fecioarei!

Bucură-te, că ai avut mulțumire, în inima ta curată, către Mijlocitoarea ta!

Bucură-te, trăind cu dulceața renunțării la voia ta!

Bucură-te, că pentru blândețea și smerenia ta ai primit mare Dar al lui Dumnezeu!

Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Condacul 7

Pentru a oferi mulțumiri demne Reginei Cerurilor, te-ai suit, fericite Roman, în amvonul Bisericii și ai cântat cu o voce dulce spunând: “Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pămîntul peştera Celui neapropiat aduce”. Prin aceasta Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Ai apărut ca o stea minunată, ca un cântec dulce al podoabei bune și grațioase a Bisericii lui Hristos, Sfinte Roman. Ai dobândit blândețea lui David, bunătatea și răbdarea lui Iacov, iar noi îți strigăm:

Bucură-te, că ne aduci Mila lui Dumnezeu!

Bucură-te, care eşti un mijlocitor al nostru înaintea lui Dumnezeu!

Bucură-te, luminat de cântarea îngerească!

Bucură-te, lumină strălucitoare!

Bucură-te, stâlp, de nezdruncinat, al Credinței lui Hristos!

Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Condacul 8

Cei care te-au văzut şi te-au auzit s-au întrebat cum de curge din gura ta înțelepciunea, iar clerul, care te-a jignit, s-a rușinat și s-a căit la picioarele tale, cerând iertare și lăudându-L pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 8

Ai fost umplut cu focul iubirii Divine, după ce ai dobândit Duhul Sfânt, cu răbdare, conform cuvântului Evangheliei lui Hristos, Sfinte Roman. Ne cucerim de dragostea faţă de tine și îndrăznim să te numim astfel:

Bucură-te, că ai manifestat în tine Icoana minunată a Tatălui Ceresc!

Bucură-te, că ai trăit în vrăjmășie cu frații, dar ai fost iubit de dragostea lui Hristos!

Bucură-te, răsplătind răul cu binele!

Bucură-te, că ne-ai lăsat tuturor un exemplu de dragoste frățească creștină!

Bucură-te, căci îi aduci pe cei răi la rușine!

Bucură-te, că dai mângâiere celor care se întristează!

Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Condacul 9

Toată firea omenească și chipurile Îngerilor te laudă, Cuvioase Roman înțelept, căci ai fost un novice umplut de smerenie, dar ai acceptat Drumul binecuvântat al lui Hristos, acum fiind așezat în Împărăția Cerurilor, cântând: Aliluia!

Icosul 9

Binecuvântatule Sfinte Roman, învață-ne Credința puterii și a supunerii neclintite, chemându-te cu dragoste:

Bucură-te, căci ai fost un novice în turma lui Hristos!

Bucură-te, tovarășul Îngerilor!

Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi de Viață veșnică!

Bucură-te, săditor de cuvinte înțelepte!

Bucură-te, cântând, cu tandrețe, slava lui Dumnezeu!

Bucură-te, primind vocea dulce a darului Divin!

Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Condacul 10

Ești mijlocitor pentru salvarea noastră, proclamând minunat slava lui Dumnezeu, Sfinte Roman. Noi, ascultând cuvântul înțelepciunii tale, Îl slăvim pe Domnul, cu bucurie, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Ai trait, prin Cedință și dragoste faţă de Regele Ceresc, Cel slăvit și de Heruvimi și Serafimi, fiind cel mai zelos ucenic al Lui, iar la sfârşitul vieţii ai devenit un crin parfumat împreună cu toți aleșii PreaCuratei Născătoare de Dumnezeu la Tronul PreaSfintei Treimi, așa că te chemăm cu bucurie:

Bucură-te, bun mijlocitor către Domnul pentru noi!

Bucură-te, slăvită și iubită carte de rugăciuni!

Bucură-te, că ai dobândit o frumusețe plină de Har!

Bucură-te, că te-ai îmbogățit cu darurile duhovniceşti!

Bucură-te, că ți-ai deschis mintea pentru a primi Înţelepciunea Domnului!

Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Condacul 11

Îţi cântăm un cântec tandru, ţie, Sfinte Roman, cel care eşti un ajutor rapid în nevoi și întristări pentru toți cei care vin la tine cu Credință și dragoste. Ai scris imnuri pentru Biserică, prin care Dumnezeu şi Maica Domnului sunt proslăviţi, iar noi Îi chemăm neîncetat: Aliluia!

Icosul 11

Ai fost lumină luminată și carte de rugăciuni, Sfinte Roman, cel binecuvântat. Acum, după ce ai dobândit îndrăzneală către El, Domnul tuturor, roagă-te pentru noi, care îți slăvim amintirea strălucitoare, chemându-te:

Bucură-te, slujind numai lui Dumnezeu!

Bucură-te, că ai împlinit toate Poruncile Lui!

Bucură-te, cel ce ești vrednic de locuințele cerești!

Bucură-te, că te-ai alăturat focului slavei!

Bucură-te, glas al cuvintelor nobile!

Bucură-te, teolog frumos în imnuri!

Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Condacul 12

Ai moștenit Harul comorilor lui Dumnezeu de la PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu, înțeleptit de Dumnezeu Sfinte Roman, căci Ea ţi-a fost Învățătoare, iar tu I-ai strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântând viața ta lăudabilă pe pământ, Îl slăvim, cu bucurie, pe Dumnezeul nostru, Cel minunat întru Sfinți, iar tu te bucuri de Harul acesta în cetele celor drepți, unde vezi slava nesfârșită a lui Dumnezeu. De aceea, îți cântăm cu drag:

Bucură-te, că ai lepădat frumusețea și slava acestei lumi!

Bucură-te, că ți-ai inaltat sufletul la cele înalte!

Bucură-te, caci ai scris laude lui Dumnezeu!

Bucură-te, învățându-ne cunoștința de a ne gândi la mântuire!

Bucură-te, trâmbiță de aur, vestind slava lui Dumnezeu de la Îngeri!

Bucură-te, încununat de Dumnezeu, care nu ne laşi în rugăciunile tale!

Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Condacul 13 (acest Condac se spune de 3 ori):

O, binecuvântat și purtător de Dumnezeu, Sfinte Părinte Roman! Primeşte această mică ofrandă de rugăciune a noastră și, împreună cu PreaSfânta Doamnă Născătoare de Dumnezeu, duceți rugăciunea către Domnul ca să ne mântuiască de orice rău și durere și să ne ducă, la El, în Împărăția Sa Cerească, unde toți cei triumfători Îi cântă neîncetat: Aliluia!

Se zice apoi, iarăşi Icosul 1:

Ai iubit viața îngerească, din tinerețe, căci ți-ai ridicat mintea către Dumnezeu şi ai neglijat vremea şi pământul, așa că Duhul Sfânt a locuit în tine, fiind împodobit cu Harul Său; pentru aceasta, de dragul iubirii, te chemăm:

Bucură-te, că ai devenit ca un Înger, prin curăție!

Bucură-te, căci, prin post și rugaciune, ai atins liniştirea!

Bucură-te, lumină a luminii Divine!

Bucură-te, cădelniță parfumată a rugăciunilor!

Bucură-te, neînvăţat în ale şcolii, dar străduindu-te cu mintea către Dumnezeu!

Bucură-te, cel ce ai excelat în faptele bune!

Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

şi Condacul 1:

Ales ascet și Înger pământesc al lui Hristos, împodobit cu Virtuțile Divine ale Duhului Sfant, Sfinte Roman, cel Înțelept, ai fost slujitor, cu frumoasa cântare, în Biserica lui Hristos;, iar noi îţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Roman, cel cu glas dulce, frumusețea Bisericii!

Apoi, se spune această Rugăciune:

O, cel mai binecuvântat Sfinte al nostru, Roman Melodul! Priveşte, din înălţimea slavei, asupra noastră, a celor smeriți și slabi care cerem ajutorul și mângâierea ta! Vino la noi cu milă și ajută-ne să împlinim Poruncile lui Dumnezeu, să ne păstrăm fermi în Credința Ortodoxă şi adu-ne, cu sinceritate, la pocăință, pentru păcatele noastre, înaintea lui Dumnezeu!

Învață-ne să ne bucurăm, eliberează-ne de durere și descurajare, alungă de la noi mândria, pentru a cânta doar spre slava lui Dumnezeu, ca să fim mântuiţiâ

O, Sfinte Părinte, insuflă, în noi, o dragoste neprefăcută pentru aproapele nostru, o ascultare neclintită faţă de duhovnic și frica de Dumnezeu în inimile noastre! Dăruiește-ne să cunoaştem dulceața renunțării la voia noastră, printr-o Credință puternică, în grija lui Dumnezeu, pentru mântuirea omului şi sfințește sufletele noastre! Trimite-ne binecuvântare de la Domnul, ca să purtăm Jugul bun al lui Hristos, cu răbdare, până la sfârșitul zilelor noastre, ca să fim împreună cu fecioarele înțelepte care au nuntit cu Mirele Ceresc și să cântam, împreună cu Îngerii, slava Sfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, în vecii vecilor! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Cuvios Roman, Melodul şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Surse bibliografice :

  1. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2018/10/01_sf_cuv_roman_melodul.jpg;
  2. https://acoperamantulmaiciidomnului.wordpress.com/2021/04/13/acatistul-sfantului-cuvios-roman-melodul-1-octombrie/;
  3. https://ro.orthodoxwiki.org/Roman_Melodul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: