Acatistul Sfântului Porfirie, Arhiepiscopul Gazei (26 februarie)

Acatistul Sfântului Porfirie, Arhiepiscopul Gazei

porfirie_-_gaza(26 februarie)

Condac 1:

Apărătorului credinței dreptslăvitorilor, și cinstitului păzitor al lemnului Sfintei Cruci a Mântuitorului; celui ce a luat de la Domnul darul de a face minuni, cu smerenie să-i cântăm: Bucură-te sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!

Icos 1:

Îngerul Sfatului celui Mare, Domnul nostru Iisus Hristos, te-a chemat pe tine în rândul îngerilor, îmbrăcându-te din tinerețe cu haina cea luminoasă și încununându-te cu cununa pustniciei. Pentru aceasta toți într-un glas te lăudam așa:
Bucură-te, că din tinerețe ai trăit feciorie;
Bucură-te, cel asemenea îngerilor și arhanghelilor în curăție;
Bucură-te, căci cu sfințenia ta covârșesti pe puteri și serafimi;
Bucură-te, că iubești pe Domnul ca înflăcărații heruvimi;
Bucură-te, că pentru Dânsul toate le-ai lepădat;
Bucură-te, că Împărăția cerurilor o ai câștigat;
Bucură-te, că întâi bogăția lumii ai urât-o;
Bucură-te, cel ce averea celor săraci ai împărțit-o;
Bucură-te, că pustnicește mult timp ai petrecut;
Bucură-te, teologule neîntrecut;
Bucură-te, că sfintele locuri vizitai neîncetat;
Bucură-te, al fiilor tăi rugător nestrămutat;
Bucură-te sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!

Condac 2:

Știindu-se dator Domnului, trimis-a sfântul pe ucenicul său Marcu să împartă toată averea sa săracilor, celor ce cântă cu mulțumire Domnului: Aliluia!

Icos 2:

Înțelegerea vedeniei celei înfricoșătoare a priceput-o sfântul când i s-a încredințat a păzi Crucea ce de viață dătătoare, pentru aceasta îi strigăm:
Bucură-te, preasfințite, ce crucea Domnului ai primit a o păzi;
Bucură-te, că lângă dânsa ai slujit în fiece zi;
Bucură-te, ghiveci de aur al Lemnului Vieții;
Bucură-te, sfinte ce cu puterea Crucii a înviat morții;
Bucură-te că [i îngerii împreună cu tine Crucea slăveau;
Bucură-te, că fii tăi a purta crucea nu se fereau;
Bucură-te, cel ce pe demoni cu puterea crucii i-ai alungat;
Bucură-te, că găzenii mult te-au lăudat;
Bucură-te, că pe ucenicii tăi bine i-ai povățuit;
Bucură-te, că a risipi temple păgâne te-ai ostenit;
Bucură-te, păstor blând ce ai slujit aproape de oi;
Bucură-te acum și te roagă pentru noi;
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!

Condac 3:

Puterea Celui de Sus degrab te-a vindecat și tâlharul de pe cruce la Domnul te-a chemat, iar tu părinte cu glas mare, mulțumind, ai strigat: Aliluia!

Icos 3:

Având Porfirie râvnă dumnezeiască, ierarh al Domnului a fost ales în Gaza și cu putere mare de la Hristos mulți idoli a dărâmat, pentru care îl lăudăm așa:
Bucură-te, ciocan ce pe idoli ai dărâmat;
Bucură-te, că Gaza de falșii zei o ai eliberat;
Bucură-te, înțelepte ce cu tăria-ți pe veliar l-ai alungat;
Bucură-te, că templele lui la pământ le-ai surpat;
Bucură-te, cel ce cu smerenie pentru ortodoxie ai luptat;
Bucură-te, isihastule, ce numele Domnului ai chemat;
Bucură-te, doctor al sufletului și taumaturg al trupului;
Bucură-te, cel ce cu aprins dragoste i-ai slujit Lui;
Bucură-te, că pe cel rău schingiut l-ai vindecat;
Bucură-te, că pe pagâni și pe iudei i-ai catehizat;
Bucură-te, în Altar împreună cu marii Dascăli slujitor;
Bucură-te, al nostru către Hristos mijlocitor;
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!

Condac 4:

Vifor de gânduri spurcate având păgânii, pe Varuh de moarte l-au bătut și turma cea mică rău au prigonit-o, însă tu Porfirie în Hristos punându-ți nădejdea neîncetat îi îndemnai pe ai tăi fii a striga: Aliluia!

Icos 4:

Auzit-a împăratul cererea ta ce i-a fost trimisă prin diaconul tău, însă nepriceputul nu s-a silit a o împlini căci nu știa să strige:
Bucură-te,că ai îndreptat pe poporul ce cugeta rău;
Bucură-te,că l-ai trimis la împărat pe diaconul tău;
Bucură-te, că i-ai arătat împăratului durerea ta;
Bucură-te, că acesta cu greu a plinit cererea ta;
Bucură-te, că Ilarie a fost trimis să dărâme capiștele idolești;
Bucură-te, că el a nimicit cele preadrăcești;
Bucură-te, că mulți zei a dărâmat;
Bucură-te, că mulți pe Hristos prin tine au aflat;
Bucură-te, că marele Hrisostom te-a întărit;
Bucură-te, că dânsul împreună cu tine a călătorit;
Bucură-te, că prin tine ortodoxia înflorește;
Bucură-te, și pe credincioși îi veselește;
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!

Condac 5:

Steaua ce odinioară povățuise pe magi, te-a condus cu cererea ta, sfințite, la împă¬ratul Arcadie care prin minuni a fost întors către Domnul, căruia strigăm: Aliluia!

Icos 5:

Văzut-au toți Sfinte Ierarhe Porfirie, împlinindu-se ceea ce mai înainte ai văzut despre pruncul împăratului și au început toți a te ferici așa:
Bucură-te, grădinar al viei-Hristos lucrătorule;
Bucură-te, înainte-văzătorule și de minuni făcătorule;
Bucură-te, că împărăteasa mult te-a cinstit;
Bucură-te, că bani pentru a zidi biserici ai primit;
Bucură-te, că împărăteasca curte cu minunile tale ai uimit;
Bucură-te, că în Gaza cu stâlpări duhovnicești ai fost primit;
Bucură-te, al elinilor și iudeilor dascăl desăvârșit;
Bucură-te, că lumina lui Hristos în tine neîncetat a strălucit;
Bucură-te, arhanghel în trup pământesc;
Bucură-te, floare cu miros ceresc;
Bucură-te, că cele dumnezeiești neîncetat cugetai;
Bucură-te, povățuitor al nostru spre rai;
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!

Condac 6:

Mărturisitorii și purtătorii de Dumnezeu fiind toți ucenicii tăi, urmându-te cu dragoste drept slujeau Domnului și acum cu tine, în locașurile raiului, neîncetat strigă: Aliluia!

Icos 6:

Strălucind în Gaza, tu, înțelepte Porfirie, gonit-ai toți idolii păgânilor. Că aceștia nerăbdând tăria Mântuitorului una cu pământul s-au făcut, iar cei izbăviți prin tine îți strigă ție sfinte:
Bucură-te, al credincioșilor sprijin și tărie;
Bucură-te, izvor de ortodoxie;
Bucură-te, al Sfintei Legi păzitor;
Bucură-te, al Adevărului-Hristos propovăduitor;
Bucură-te, arhiereule cu veșmânt sângeriu;
Bucură-te, din Strugurele Vieții vin porfiriu;
Bucură-te, că pe Manent l-ai lasat ca pe un mut;
Bucură-te, că în pustie ca Înaintemergătorul ai petrecut;
Bucură-te, că ai tai ucenici ca pe Hristos te-au urmat;
Bucură-te, cel ce peste șarpele viclean ai călcat;
Bucură-te, al săracilor sprijin necontenit;
Bucură-te, al fiilor tăi scut nebiruit;
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!

Condac 7:

Vrând Marcu a urma ție neîncetat, de tine ca nimeni altul s-a apropiat și cu smerenie supunându-ți-se se mira de povețele tale și împreună cu tine cânta: Aliluia!

Icos 7:

Arătat-a ascultare desăvârșită, Marcu ucenicul și pentru aceasta vrednic de hiro¬tonie fiind, diacon al Celui prea Înalt s-a sfințit și păstorului său cu mare dragoste cânta:
Bucură-te, armă și pavăză dreptslăvitoare;
Bucură-te, gură de teologie grăitoare;
Bucură-te, că pe Marcu drept l-ai învățat;
Bucură-te, că lui părinte blând te-ai aratat;
Bucură-te, al drumului Crucii următorule;
Bucură-te, ierarhe preacinstite și de minuni făcătorule;
Bucură-te, că bunătățile pământești nu ți-au trebuit;
Bucură-te, că atacurile diavolești le-ai biruit;
Bucură-te, bucuria săracilor și mărirea călugărilor;
Bucură-te, păzitorul soților și ocrotitorul copiilor;
Bucură-te, că te-ai arătat vindecător celor bolnavi;
Bucură-te, cuvântul celor gângavi;
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!

Condac 8:

Văzând sfântul înainte nașterea pruncului moștenitor, a vestit împărătesei, și aceasta bucurându-se multe daruri a împărțit și a strigat cu glas mare: Aliluia!

Icos 8:

Cu totul a împlinit împărăteasa cele făgăduite sfântului când prunc de parte bărbătească i s-a născut și a strigat către dânsul:
Bucură-te, al pântecelui împărătesei binevestitor;
Bucură-te, cel ce împotriva maniheilor ai fost luptător;
Bucură-te, că de la împărăteasă ai primit bani să ridici biserici Domnului;
Bucură-te, toată viața ta ai dat-o Lui;
Bucură-te, că ai binecuvântat-o pe împărăteasă și pe fiul ei;
Bucură-te că în turma ta au intrat ca niște miei;
Bucură-te, că alături pe Ioan Hrisostom l-ai luat;
Bucură-te, că acesta împreună cu tine s-a rugat;
Bucură-te, că închinarea rea găzenii au părăsit;
Bucură-te, că scrisoare împărătească ce ordona dărâmarea idolilor ai primit;
Bucură-te, chimval răsunător al ortodoxiei;
Bucură-te, că Gaza și-a aflat credința ei;
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!

Condac 9:

Toată firea îngerească se minunează de darurile tale, Sfinte, căci tu pe toate le-ai lepădat și viața Domnului ți-ai dat-o, căruia îi cântăm cu tine: Aliluia!

Icos 9:

Pe ritorii cei mult vorbitori, Sfinte Ierarhe Porfirie, i-ai biruit ca pe niște nepricepuți și pe toți i-ai învățat tainele minunate ale cerului. Mărind pomenirea ta prealăudate cu îndrăzneală îți cântăm:
Bucură-te, pnevmatoforule și teologule;
Bucură-te, al crucii sfânt păzitorule;
Bucură-te, că în cele cerești acum te desfeți;
Bucură-te, ajutătorul celor necăjiți;
Bucură-te, înțeleptule ritor al Evangheliei;
Bucură-te, icoană a blândeții și smereniei;
Bucură-te, că atacat fiind ai rămas neclintit;
Bucură-te, că cele călugărești cu sfințenie le-ai păzit;
Bucură-te, drepta credință din pruncie ai aflat-o;
Bucură-te, cel ce pe Preasfânta mult ai iubit-o;
Bucură-te, că la dânsa mult te-ai rugat;
Bucură-te, cel ce ca un lup pentru Biserică ai luptat;
Bucură-te, sfinte ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!

Condac 10:

Vrând Domnul să mântuiască poporul său, a rânduit arhiereu drept și smerit, care cetatea Gazei spre El a întors-o și pe toți i-a învățat a cânta: Aliluia!

Icos 10:

Zid ești împotriva idolilor sfinte, căci opt temple idolești vestite, de tine lovindu-se s-au sfărâmat. De aceasta cutremurându-ne îți cântăm:
Bucură-te, că templul Soarelui l-ai dărâmat;
Bucură-te, că Venera și Apolon de tine s-au spăimântat;
Bucură-te, al lui Leon și al Fortunii surpător;
Bucură-te, că Proserpina și Ghecava te-au aflat biruitor;
Bucură-te, că în sfârșit pe Marnas l-ai năruit;
Bucură-te, că pruncul cel de șapte ani insuflat de Duhul a vorbit;
Bucură-te, că din gura ta harul ca o lumină a luminat;
Bucură-te, că în loc spurcat biserica Celui Preaînalt nu ai ridicat;
Bucură-te, că biserica mare în alt loc ai înălțat;
Bucură-te, că pe Cuvântul împreună cu Tatăl stăpânitor L-ai arătat;
Bucură-te, al Treimii împreună cu toți ierarhii cântător;
Bucură-te, și ne fii nouă grabnic-ascultător;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!

Condac 11:

Împărate Sfinte, de Ți-am aduce cântări și psalmi la număr întocmai cu nisipul, nimic vrednic nu plinim, că suntem nevrednici, ci punem înainte-rugător pentru noi pe ierarhul Tău iubit și cu el îți strigăm: Aliluia!

Icos 11:

Făclie ai fost fiilor tăi părinte, că nu numai de idoli i-ai scăpat, ci și de boli multe și erezii i-ai izbăvit. Pentru aceasta laude ți-au întocmit:
Bucură-te, al celor trei copii din puț adânc izbăvitor;
Bucură-te, că a ta rugăciune le-a fost lanț mântuitor;
Bucură-te,cel ce ai rușinat eresul maniheilor;
Bucură-te, că ai stăruit spre îndreptarea lor;
Bucură-te, al femeii manihee pedeapsă cruntă;
Bucură-te, a Dumnezeirii icoană sfântă;
Bucură-te, fulger ce arzi nepăsarea;
Bucură-te, tunet ce cerți credința cea rea;
Bucură-te, cristelniță preasfințită;
Bucură-te, a Bisericii minte desăvârșită;
Bucură-te, limbă de foc ce dumnezeiește cuvântezi;
Bucură-te, că pe Gură de Aur aproape urmezi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!

Condac 12:

Vrând să dezlege datoriile celor rău datornici, Domnul te-a trimis pe tine în loc de diavoli spurcat ca să-l curățești și să-i înveți ce cei ce nu știu să cânte: Aliluia!

Icos 12:

Cântând prăznuirea ta, te lăudăm, Sfinte Ierarhe Porfirie, și din inimă cu dragoste fiiască îți cântăm ție îndreptătorului nostru :
Bucură-te, mare ierarh și învățător;
Bucură-te, a Treimii stăpânire arătător;
Bucură-te, că drept ai slujit Mântuitorului;
Bucură-te, locuitor vrednic al Edenului;
Bucură-te, căci mulți păgâni ai botezat;
Bucură-te, că prin tine harul Iordanului au aflat;
Bucură-te, că Domnului sufletul l-ai dat;
Bucură-te, cel pentru multe osteneli încununat;
Bucură-te, al sfintelor Taine tainic slujitor;
Bucură-te, al lumii fierbinte folositor;
Bucură-te, iubitorul nevoințelor aspre;
Bucură-te, porfiră acoperitoare sufletelor noastre;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Porfirie, luminătorule al Gazei!

Condac 13:

O, preaminunate și preamărite al lui Dumnezeu Ierarhe Porfirie, cel ce un îngerii petreci și cu sfinții te veselești roagă-L pe Împăratul Slavei să ne întărească pe noi în fapte bune, să surpe toții idolii din viețile noastre și să ne mântuiască pe noi ca împreună cu tine în vecii vecilor să cântăm: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice iarăși icosul 1: Îngerul Sfatului celui Mare…, condacul 1: Apărătorului credinței…. Apoi se zice această

 

Rugăciune către Sfântul Porfirie, Arhiepiscopul Gazei

Rugăciune către Sfântul Porfirie, Arhiepiscopul Gazei

O, prebunule Părinte Porfirie, cel ce cerți duhurile necurate și dărâmi idolii aceste lumii răzvrătite, noi smeriții și păcătoșii robii tăi alergăm la al tău sprijin și la al tău ajutor și cu credință te rugăm: depărtează de la noi toată lucrarea viclenilor demoni și ne mântu¬iește de dânșii cu rugăciunile tale. Depărtează de la noi toată moleșeala trupului și ador¬mirea sufletului. Îndrepteaze-ne pe noi pe căi drepte ca să păzim poruncile ce ni s-au dat nouă și să mărturisim credința dreptă și adevarăta, precum tu însuți ai făcut-o.Precum pe femeia manihee rău ai pedepsit-o trimite toate duhurile necurate în locuri pustii, departe de oameni și de viețuitoarele lui Dumnezeu. Adu-ți aminte, sfinte, de cei ce te cinstesc cu dragoste și de toți drepslăvitorii creștini și cere de la Mântuitorul Hristos pentru mare milă sufletelor noastre. Amin.

Un comentariu la „Acatistul Sfântului Porfirie, Arhiepiscopul Gazei (26 februarie)

 1. Anton Ina

  …”Olog erai ieri,SFINTITE PARINTE PORFIRIE,
  Pe genunchii tai,tu catre Biserica te tarai.
  Cu mine de mana asa ai fost,
  Iar astazi,Iata!Esti vindecat!”

  Vindecarea Domnului peste credinta noastra sa fie!
  Amin!

Comentariile sunt închise.