APOSTOLUL ŞI EVANGHELIA LA DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI

APOSTOLUL ŞI EVANGHELIA

LA DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI

Apostolul: Efeseni 4: 7-13

7.Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos.8.Pentru aceea zice: „Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor”.9.Iar aceea că „S-a suit” – ce înseamnă decât că S-a pogorât în părţile cele mai de jos ale pământului?10.Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple.11.Şi el a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători,12.Spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos,13.Până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos.14.Ca să nu mai fim copii duşi de valuri, purtaţi încoace şi încolo de orice vânt al învăţăturii, prin înşelăciunea oamenilor, prin vicleşugul lor, spre uneltirea rătăcirii,15.Ci ţinând adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El, Care este capul – Hristos.16.Din El, tot trupul bine alcătuit şi bine încheiat, prin toate legăturile care îi dau tărie, îşi săvârşeşte creşterea, potrivit lucrării măsurate fiecăruia din mădulare, şi se zideşte întru dragoste.17.Aşadar, aceasta zic şi mărturisesc în Domnul, ca voi să nu mai umblaţi de acum cum umblă neamurile, în deşertăciunea minţii lor. 

Evanghelia: Matei 4: 12-17

12.Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea.13.Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali,14.Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice:15.”Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;16.Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit”.17.De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.