BOBOTEAZA ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO, gr)

Η εορτή των Θεοφανείων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

*

jerx

Την Παρασκευήν, 3ην / 18ην Ιανουαρίου 2013, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου, συμφώνως προς την προσκυνηματικήν τάξιν και τυπικήν αυτού διάταξιν η εορτή της Παραμονής των Θεοφανίων.

Ενωρίς την πρωΐαν της ως άνω ημέρας ετελέσθη εις τον μοναστηριακόν Ναόν των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης η ακολουιθία του Όρθρου, μεθ’ ην, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ανεγνώσθησαν αι Μεγάλαι Ώραι των Θεοφανείων, ετελέσθη η θ. Λειτουργία του εν αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και η τελετή του Αγιασμού, ψαλλομένου του «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου, Κύριε».

Μετά τούτο, του Μακαριωτάτου φέροντος μανδύαν, των ιερέων ενδεδυμένων και των Αρχιερέων φερόντων εγκόλπιον και επανωκαλύμμαυχον και των ψαλτών ψαλλόντων το «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε», η συνοδεία ανήλθεν εις το Πατριαρχείον.

Ενταύθα ανεπέμφθη δέησις και εψάλη ο Πατριαρχικός Πολυχρονισμός και ο εφημέριος του Αγίου Κωνσταντίνου ηγίασε την αίθουσαν.

Εν τω μεταξύ απέλυσε και η ακολουθία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, προεξάρχοντος εν αυτή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου και η Αρχιερατική συνοδεία ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία, ανέπεμψε δέησιν, έψαλε τον Πατριαρχικόν Πολυχρονισμόν και ο εφημέριος ηγίασε την αίθουσαν.

Ευθύς αμέσως οι συμμετασχόντες εις την ακολουθίαν και τον αγιασμόν της Παραμονής των Θεοφανίαων  ανεχώρησαν, ως έκαστος ηδύνατο, δια τον Ιορδάνην ποταμόν, τον τόπον της Βαπτίσεως του Κυρίου από της οδού της διερχομένης πλησίον της Μονής του Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου.

Ο Μακαριώτατος, συνοδευόμενος υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και  του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου ανεχώρησε δι’ Ιεριχώ.

Φθάσαντες εις αυτήν, προσεκύνησαν εις την Ιεράν Μονήν του Ζακχαίου η του προφήτου Ελισσαίου και εδέχθησαν εις το ηγουμενείον αυτής την φιλοξενίαν του καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Φιλουμένου.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος και η συνοδεία Αυτού απέδωσαν επίσκεψιν εις τον Νομάρχην της πόλεως της Ιεριχούς κ. Μάζιντ Φανταγιάνη.

Ενταύθα η Α.Θ.Μ. προσεφώνησε τον κ. Δήμαρχον δια της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον:

Εκ της Νομαρχίας η Πατριαρχική Συνοδεία, συνοδευομένη και υπό του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου και του αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας εις την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν κ. Αντωνίου Σαμούτη, διήλθε δια της πύλης των συνόρων μεταξύ Παλαιστινιακής Αυτονομίας και Ισραήλ.

Ενταύθα εγένετο δεκτή υπό των Ισραηλινών Στρατιωτικών Αρχών και εσυνέχισεν δια την Ι. Μονήν του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ενταύθα εγένετο ο Μακαριώτατος δεκτός υπό του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, υπό ιερέων Αγιοταφιτών και παρεπιδημούντων ενδεδυμένων, υπό των Ισραηλινών Στρατιωτικών Αρχών και υπό πολλού λαού, Χριστιανών ελθόντων εκ βορρά και νότου εκ Γαλιλαίας και Ιουδαίας και εν χαρά επευφημούντων.

Άμα τη υποδοχή ανεγνώσθη η Θ’ Ώρα, εντός του ημικατεστραμμένου ιερού Ναού, μεθ’ ην ήρξατο η μετάβασις δια πορείας πεζή προς τον Ιορδάνην ποταμόν.

Ενταύθα εις την δυτικήν Όχθην  του Ιορδάνου ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ετέλεσε επί της σταθείσης εξέδρας και δι’ ύδατος εκ του Ιορδάνου ποταμού τον αγιασμόν και ακολούθως άνωθεν εκ της εξέδρας έριξε τον σταυρόν εις το ύδωρ του Ιορδάνου, το οποίον, λόγω των προσφάτων ραγδαίων βροχών είχεν ανέλθει έως το ανώτατον κλιμάκιον καθόδου και ανόδου.

Ο ευσεβής και πολυάριθμος λαός εν ευλαβεία,  ευχαριστία και χαρά έψαλε μετά των ιεροψαλτών το «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου, Κύριε».

Η τελετή του αγιασμού ετελείτο ταυτοχρόνως και εις την απέναντι Ανατολικήν Όχθην του Ιορδάνου με προσκυνητάς και ιερείς εκ της εν Ιορδανία εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου υπό τον εν Αμμάν Πατριαρχικόν Επίτροπον Ιερώτατον Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτον.

Του αγιασμού των υδάτων τελεσθέντος, ο Μακαριώτατος, η συνοδεία Αυτού, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτήριος Αθανασίου ο αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας εις την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν κ. Αντώνιος Σαμούτης, αι Στρατιωτικαί Ισραηλιναί Αρχαί και όσοι δε των εκ των προσκυνητών ηθέλησαν παρεκάθισαν εις πλουσίαν νηστήσιμον τράπεζαν, παρατεθείσαν υπό του φιλοξένου και φιλέργου καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου π. Χρυσοστόμου.

Β’. Ανήμερα της εορτής των Θεοφανείων.

Η Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων εωρτάσθη το Σάββατον, 6ην /18ην Ιανουαρίου 2013, συμφώνως προς την προσκυνηματικήν τάξιν και τυπικήν διάταξιν του Πατριαρχείου ως ακολούθως:

Από της 4ης πρωϊνής ώρας της ημέρας ήρξατο η ακολουθία του Όρθρου των Επιφανίων και ετελέσθη η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού και η Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις τον μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης δια τους Αγιοταφίτας Πατέρας.

Άμα τη απολύσει, οι εκκλησιασθέντες Αγιοταφίται Πατέρες και οι άλλοι, ηνώθησαν εις την Πύλην του Κεντρικού Μοναστηρίου.

Εντεύθεν, των κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, κατήλθον εν επισήμω πομπή εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.

Ενταύθα ενδυθείς ο Μακαριώτατος και οι Αρχιερείς και Ιερείς

ετέλεσε την τελετήν του Μεγάλου Αγιασμού εις το Καθολικόν του Ναού της Αναστάσεως.

Μετά τούτο έλαβε χώραν η θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον του Κυρίου, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου και συλλειτουργούντων του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου και των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Θαβωρίου κ. Μεθοδίου και Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Ιερομονάχων Αγιοταφιτών και ιερέων παρεπιδημούντων Ορθοδόξων Εκκλησιών και  τη συμμετοχή πλήθους πιστών εντοπίων και προσκυνητών.

Της θείας Λειτουργίας τελεσθείσης, η Πατριαρχική συνοδεία εν επισήμω πομπή, των κωδώνων κρουομένων, ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία.

Ενταύθα έλαβε χώραν ο αδελφικός ασπασμός, εψάλη ο Πατριαρχικός Πολυχρονισμός και οι προσκυνηταί ησπάσθησαν την χείρα και έλαβον την ευλογίαν του Μακαριωτάτου, δοξολογούντες τον Θεόν.