CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL CUVIOS TEODOR MĂRTURISITORUL (27 decembrie)

sf-teodor-marturisitorul

ORNAM1

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL CUVIOS TEODOR MĂRTURISITORUL

Troparul Sfântului Cuvios Teodor Mărturisitorul, glasul al 8-lea:

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Teodor, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea

 Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Titlul cinstitei tale feţe văzându-l Heruvimii, se îndepărtează de la pomul vieţii şi sabia cea de văpaie, cu toată frica fuge de tine, Preaînţelepte Teodor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Titlul Împăratului Hristos stătea scris deasupra capului, pe Lemnul Crucii; iar titlul tău, preaînţelepte, s-a văzut scris frumos, pe faţa ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Domnul a fost Înălţat pe Cruce şi a fost împuns în coastă; iar tu întâiul fiind în scaun, ai răbdat cu tărie împunsăturile, fiind înjunghiat ca un miel ales, preotule slujitor al Tainelor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind împodobit cu tot felul de înţelepciune, Sfinte Părinte Teodor, pe mai marele eresului celui rău l-ai înfruntat pe faţă şi cu răbdarea chinurilor ai călcat în picioare îndemnurile lui.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-te-ai Vas al Înţelepciunii celei mai presus de lumină, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, care Singură eşti Izbăvirea şi Lauda credincioşilor. Că tu ne-ai născut tuturor Dumnezeiasca Izbăvire.

Catavasie:

Hristos Se naşte, slăviţi-L; Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L; Hristos pe pământ, înălţaţi-vă; cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L, popoare, că S-a preaslăvit!

Cântarea a 3-a

Irmos: Se veseleşte de Tine…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neputând grăi împotriva învăţăturilor tale, cuvioase, cel ce era plin de nebunia cea elinească s-a întors asupra ta cu chinuri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdat-ai cu tărie pentru Hristos bătăi pe spinare şi pe piept şi pălmuiri peste obraz, înţelepţite de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciune duhovnicească şi cu sprinteneală în răspuns, ai ruşinat pe nelegiuitul Leon, cu dogmele tale cele preasfinţite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu răbdări necurmate şi cu statornicie ai sfărâmat lipitoarea cea nebună, cu sabia Duhului, cuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un Chivot te-a văzut pe tine David în Betleem cu ochi prooroceşti, Maică a lui Dumnezeu, purtând Prunc pe Cel Ce este mai presus de toate.

Catavasie:

Fiului, Celui Născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din Fecioară Întrupat fără de sămânţă, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălţat fruntea noastră, Sfânt eşti, Doamne.

Cântarea a 4-a

Irmos: Văzându-Te Biserica Înălţat…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întins pe scândură, ai fost străpuns, Preafericite Teodor, cu sălbăticie de trac şi cu neruşinare de barbar; pentru că te închinai Icoanei lui Hristos şi a Maicii lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Slujind din tinereţe Stăpânului şi prin sihăstrie având către Elneîncetată dorire, te-ai împodobit, fericite, în chip luminat cu sângele muceniciei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pornit-ai de la Răsărit ca un soare luminat, purtătorule de Dumnezeu, trimiţând razele mărturisirii tale şi ale împotrivirii tale celei pline de înţelepciune şi de vitejie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bine este cuvântat Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce vine în Betleem ca un Milostiv, din pântecele tău cel Neispitit de nuntă, Preacurată. Pe Acela acum roagă-L să mântuiască pe cei ce aleargă la tine.

Catavasie:

Toiag din rădăcina lui Iesei şi Floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Cel Lăudat, din Muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai, Întrupându-Te din cea Neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu. Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a

 Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Locuind în pământ străin, pe lângă întristările înstrăinării ai răbdat întristările izgonirii şi închisori aspre, cel ce eşti cu suflet răbdător.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum, te bucuri cu adevărat, primind încununare de biruin ţă, întru această zi luminată şi de lumină aducătoare, a Dumnezeiescului întâi mucenic.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Temelia dreptei cinstiri de Dumnezeu pe care ai avut-o din tinereţe, ai păzit-o până la sfâr şit, rămânând nestrămutat, Nebiruitule Teodor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine te punem înainte Armă Nebiruită împotriva vrăjmaşilor; pe tine te-am dobândit Întărire şi Nădejde a mântuirii noastre, Mireasă a lui Dumnezeu.

Catavasie:

Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, pe Îngerul Sfatului Tău Celui Mare, dăruindu-ne pace, L-ai trimis nouă; deci, fiind povăţuiţi la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, de noapte mânecând, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 6-a

 Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Încă picurându-ţi sudoarea nevoinţelor, ai stat înaintea Celui Ce a hotărât lupta, Care ocârmuieşte toată zidirea cu judecată dreaptă, purtătorule de Dumnezeu, Preafericite Teodor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nimic nu te-a despărţit de dragostea lui Hristos: nici chinuirea trupului, nici hotărârea prin care erai ameninţat cu moartea, nici smulgerea averilor, Preafericite Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiu preastrălucitor al luminii şi al zilei fiind, te-ai mutat plin de lumină către Lumina Cea Dumnezeiască, ziua crescând şi noaptea micşorându-se, Părinte Teodor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai pe tine aflându-te Mirele în mijlocul spinilor, ca pe un Crin Preacurat şi ca pe o Floare în mijlocul văilor, o, Maica lui Dumnezeu, din pântecele tău a ieşit Cuvântul.

Catavasie:

Din pântece pe Iona ca pe un prunc, l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit. Iar Cuvântul în Fecioară Sălăşluindu-Se şi Trup luând, a ieşit lăsând-o Nestricată; că Cel Ce n-a pătimit stricăciune pe Ceea ce L-a născut a păzit-o Nevătămată.

Cântarea a 7-a

Irmos: În cuptorul persienesc tinerii…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aprins fiind de râvna credinţei, preaînţelepte, cu îndrăzneală ai săgetat rătăcirea cea primejdioasă şi cum plită a eresului, strigând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul meu şi Domnul!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul înţelepciunii, cuvântul dogmelor, cuvântul cunoaşterii, cuvântul învăţăturilor celor preacucernice ţi-a dăruit ţie Dumnezeu Cuvântul, Preacuvioase Părinte Teodor: Binecuvântat eşti, Dumnezeul meu şi Domnul!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Răsărind ca soarele de la răsărit, semănat-ai pe pământ raza dreptei cinstiri de Dumnezeu, care luminează şi învaţă cinstirea Icoanei lui Hristos, Preacuvioase Părinte Teodor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind Împodobită, Preamărită, Preastrălucită Maica lui Dumnezeu, cu lumina Fecioriei, ai născut cu Trup şi ai înfăşat pe Cel Ce înfaşă pământul cu negură.

Catavasie:

Tinerii, fiind crescuţi în dreapta credinţă, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au înspăimântat; ci, în mijlocul văpăii stând au cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a

Irmos: Mâinile întinzându-şi…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un leu încrezându-te, preafericite, în tăria de suflet, nu te-ai înfricoşat de îndrăzneala eresului cel cu nume de nebunie; ci, l-ai dat pe faţă înaintea oamenilor şi ai strigat, bucurându-te: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-ţi sufletul, fericite, cu bărbăţia şi pofta cu cumpătarea, ai rămas statornic, dobândind cuget plin de înţelepciune; iar mintea ţi-ai cârmuit-o cu dreptate şi ai strigat: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Uscat-ai, părinte, cu scrierile tale râul eresului cel pornit cu repeziciune şi răsturnând, cuvioase, măiestriile celor nelegiuiţi, cu dovediri preaînţelepte, ai strigat: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dumnezeu, Cel Ce a zidit firea oamenilor dintru început, astăzi Se îmbracă cu ea, din Preacurat şi Preasfânt pântecele tău, Preacurată, născându-Se în Betleem, după proorocie. Pentru aceasta toţi te Binecuvântăm pe tine, Marie, Mireasă a lui Dumnezeu.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel răcorit a închipuit Chipul Minunii celei mai presus de fire, că n-a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici Focul Dumnezeirii n-a ars pântecele Fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta, cântând să strigăm: să laude toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

 Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Dumnezeiasca dragoste fiind atins, ai răbdat cu uşurinţă asprimea prigoanelor, de Dumnezeu înţelepţite şi sălbăticia prigonitorului surpând, ai dobândit cununa luptelor, părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Avuţie cerească ai aflat, părinte şi casă stătătoare, în locul amarei izgoniri, a înstrăinării şi a mutării din loc în loc; şi acum te veseleşti întru desfătarea cea veşnică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aducând Stăpânului cântare, fericite, roagă-te Lui neîncetat pentru slăbiciunea mea, pentru viaţa de obşte şi pentru dragostea fraţilor; ca împreună petrecând viaţa, împreună să dobândim şi îndumnezeirea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, Fecioară, care mai presus de cuget şi de cuvânt ai născut astăzi în Betleem pe Dumnezeu Cuvântul şi L-ai înfăşat în scutece, te mărim ca pe o Adevărată Fiică Dumnezeiască şi Născătoare de Dumnezeu.

Catavasie:

Taină Minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care, lăudându-L Îl slăvim.

SEDELNA, glasul al 3-lea

Podobie: Pentru mărturisirea…

Gură plină de îndrăzneală arătându-te, ai ruşinat semeţia tiranică, preaînţelepţeşte, cu răbdarea chinurilor tale; că înţepat fiind în faţă pentru Cinstita Icoană a lui Hristos, Sfinte Teodor, ai îndemnat pe toţi să o cinstească şi să o slăvească, cerându-ne nouă mare milă.

SEDELNA Praznicului Naşterii Domnului (Crăciunului), glasul al 3-lea

 Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale…

Minune uimitoare s-a făcut astăzi; că Mântuitorul nostru S-a arătat în peşteră trupeşte din Fecioara, pentru noi, precum Însuşi ştie; iar magii cu daruri ca unui Împărat s-au închinat şi păstorii cu îngerii L-au slavoslovit, cântându-I; cu care împreună şi noi strigăm către Dânsul; Slavă Celui Ce S-a Întrupat pentru noi!