Canon de rugăciune pentru bolnavi

Canon de rugăciune pentru bolnavi


Rugăciunile începătoare:

Doamne miluieşte (de 12 ori)

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru! Psalmul 50 (de pocăinţă, al lui David, având în minte păcatele tale)

 

Cântarea 1

De demult, prin marea despărţită cu toiagul, ca prin pustie a trecut Israel şi în chipul crucii, Domnul pregăteşte Calea mântuirii noastre. Să-I aducem cântări de laudă Lui Dumnezeu Cel Minunat, că s-a Preaslăvit.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! În ziua necazului care a venit peste noi, căzând la Tine Mântuitorule Iisuse Hristoase, ne rugăm Ţie şi cerem Mila Ta. Uşurează boala robului Tău (numele) şi zi-ne nouă precum sutaşului: Mergi, că fiul tău este sănătos!

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Cu rugăciuni şi cereri suspinăm înaintea Ta, Fiule al Lui Dumnezeu şi Te rugăm miluieşte-ne pe noi. Cu cuvântul ridică-l pe cel din pat (numele) ca şi pe slăbănogul, zicându-i: Iertate îţi sunt greşelile tale!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Sărutăm cu credinţă Chipul Tău Doamne, Iisuse Hristoase, şi celui bolnav (numele) Te rugăm dăruieşte-i vindecare, cum ai vindecat-o pe sluga sutaşului. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Preasfântă Doamnă Născătoare de Dumnezeu, ajutătoare ştiută a tuturor, nu ne trece cu vederea pe cei care cădem la Tine. Te rugăm ascultă rugămintea noastră şi roagă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să dăruiască sănătate bolnavului (numele) ca împreună cu noi să Te preaslăvească.

 

Cântarea 3

Cel care dintru nefiinţă pe toate le-ai adus cu Cuvântul zidindu-le, cu Duhul săvârşindu-le, Dumnezeule Preaînalt şi Atotţiitor, întru dragostea Ta mă întăreşte!

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Cel căzut la pământ în grea suferinţă Ţi se roagă Dumnezeule Multmilostiv, Iisuse Hristoase, şi împreună cu noi Te roagă (numele) să-i dăruieşti sănătate sufletului şi trupului său, precum lui Iezechiel care Ţi se tânguia Ţie.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Caută Doamne la smerenia noastră şi nu pomeni fărădelegile noastre şi pentru credinţa bolnavului (numele) cu cuvântul vindecă-i boala ca şi celui lepros, ca să slăvească, Doamne Dumnezeule, Numele Tău în veci!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Biserica pe care ai sfinţit-o Iisuse Hristoase, nu o da spre defăimare, ci ridică-l nevăzut pe cel care se află pe patul durerii, că ne rugăm în ea şi să nu zică cei necredincioşi: Unde este Dumnezeul lor? Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Către Chipul Tău Preacurat, Născătoare de Dumnezeu, ridicând mâinile noastre strigăm: Auzi rugăciunea robilor Tăi şi mântuieşte-l pe cel care zace în boală (numele) ca ridicându-se din suferinţă, să împlinească făgăduinţele făcute pe patul durerii!

Sedealna

Pe mine cel care zac rănit de patimi în patul păcatului, cercetează-mă şi vindecă-mă ca pe soacra lui Petru şi ca pe cel slăbănog care şi-a luat patul şi s-a dus! Te rugăm, Doamne, cercetează-l pe cel bolnav (numele) şi milostiveşte-Te de el, Dumnezeule Multmilostiv, Care ai purtat suferinţele neamului nostru! Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, Cel care permiţi bolile şi le tămăduieşti, Cel care dai iertare tuturor celor care se pocăiesc de păcate, Unule Iubitorule de oameni Numai pe Tine, Te ştim Răbdător şi Milostiv, Doctor al sufletelor şi al trupurilor noastre. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Pe pat aflându-mă (numele) eu păcătosul plâng. Dăruieşte-mi iertare, Doamne Dumnezeule şi mă ridică din boala aceasta şi de păcatele săvârşite în tinereţe, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, slobozire dăruieşte-mi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Milostiveşte-Te şi mă mântuieşte, ridică-mă din patul durerii, că a slăbit tăria mea şi cu totul sunt cuprins de necaz. Maica Domnului Preacurată, vindecă suferinţele cumplite, că Tu eşti Ajutătoarea creştinilor!

 

Cântarea 4

Pus-ai spre noi iubire tare, Doamne, că pe Unul-Născut Fiul Tău pentru noi la moarte L-ai dat, ca să-Ţi cântăm cu mulţumire: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Cuprins de deznădejdea chinurilor cumplite şi de apropierea morţii, la viaţă întoarce-mă Hristoase (numele) şi dăruieşte-le mângâiere celor care plâng, ca împreună să lăudăm minunile Tale sfinte.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Înaintea Ta Ziditorule ne căim de păcate, că nu vrei moartea păcătosului. Înviază-l şi dă-i sănătate bolnavului (numele) ca ridicându-se să-Ţi slujească Ţie, mărturisind împreună cu noi Bunătatea Ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Lacrimile lui Manase, pocăinţa ninivitenilor, mărturisirea lui David le-ai primit şi grabnic i-ai mântuit. Primeşte rugăciunile noastre, dăruindu-i sănătate bolnavului (numele) pentru care Te rugăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Dăruieşte-ne nouă Mila Ta, Maică Sfântă, că întotdeauna nădăjduim la Tine şi cere sănătate bolnavului (numele) întinzând mâinile Tale tămăduitoare către Domnul Dumnezeul nostru.

 

Cântarea 5

Dumnezeule nevăzut, pe Pământ Te-ai arătat şi cu Voia Ta cu oamenii ai vieţuit, iar noi închinându-ne la Tine alergăm ca să Te slăvim, să Te lăudăm şi să-Ţi mulţumim pentru toate, Iubitorule de oameni.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Pe fiica moartă a lui Iair, ca un Dumnezeu ai înviat-o, iar acum smerindu-ne Te rugăm, Iisuse Hristoase Dumnezeule, să-l ridici din porţile morţii pe bolnavul (numele) că Tu eşti Calea, Adevărul şi Viaţa tuturor, Doamne!

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Înviind pe fiul văduvei şi lacrimile ei prefăcându-le în bucurie, izbăveşte-l de boală şi pe robul Tău (numele) care pătimeşte, ca şi mâhnirea noastră să se prefacă în bucurie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Ai tămăduit-o numai cu atingerea pe soacra lui Petru, bolnavă de friguri, şi acum milostiveşte-Te de bolnavul (numele) ca sculându-se să-Ţi slujească Ţie, precum Iona. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Întinaţi, păcătoşi, lipsiţi de îndrăzneală către Tine, Preacurată Maică a Lui Dumnezeu, smerindu-ne să strigăm: roagă-L pe Fiul Tău, Iisus, ca să-i dea sănătate trupească bolnavului (numele).


Cântarea 6

Adâncul păcatelor cel de pe urmă m-a cuprins şi slăbeşte duhul meu, dar întinde Stăpâne mâna Ta cea sfântă şi ca pe Petru, Îndreptătorule, mântuieşte-mă.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Având nemărginită milostivire şi milă Iisuse Hristoase, Dumnezeule, auzi rugăciunile robilor Tăi. Că Tu ai înviat-o prin Petru pe Tavita şi acum ridică-l pe cel bolnav (numele) din suferinţă, auzindu-i pe rugătorii Bisericii.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, Cel care ai dus neputinţele întregii lumi, Iisuse Hristoase şi pe Eneu prin Pavel tămăduindu-l, pe Tine Te rugăm acum ca pe cel bolnav (numele) să-l vindeci, pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Schimbă în bucurie, Iisuse Hristoase, plânsul celor intristaţi pentru cel care pătimeşte, ca primind de la Tine milă, să intre în casa Ta cu darurile cele făgăduite, slăvindu-Te pe Tine Cel din Treime, Unule Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Veniţi fraţilor să ne rugăm Maicii Lui Dumnezeu pentru bolnavul (numele) că Ea are putere să-i vindece pe bolnavi, nevăzut cu untdelemn, miruind duhovniceşte! Slăbănogit de felurite păcate şi de nenumărate fărădelegi, sufletul meu Te rog ridică-l, Doamne, cu Dumnezeiasca Ta iubire de oameni, ca pe slăbănogul cel de demult! Te chem pe Tine, Cel plin de daruri Iisuse Hristoase şi Te rog dăruieşte-mi vindecare! Cel care ţii cu mâinile Tale marginile lumii, Dumnezeule Iisuse, Cel care cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt împreună Împărăţeşti, bolile le tămăduieşti, patimile le curăţeşti, pe cei orbi îi luminezi şi pe cel slăbănog l-ai vindecat cu Dumnezeiescul Cuvânt, făcându-l să-şi ia patul şi să meargă, pe Tine Te chemăm: Cel plin de daruri Hristoase, dăruieşte-mi vindecare (numele)! Vino Doamne să Te Slăvim, să Te Lăudăm şi să-Ţi Mulţumim!


Cântarea 7

Cei trei tinerii care nu s-au închinat chipului de aur, au cântat în mijlocul cuptorului încins: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat, Doamne!

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! O, Preasfântă Cruce a Lui Hristos, cinstite Lemn de Viaţă Dătător, prin Tine moartea a pierit şi morţii au înviat şi acum pe bolnavul (numele) vindecă-l şi îl învie, precum în vremurile Elenei – pe fecioara cea moartă.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Doamne, ai vindecat prin cuvânt boala cea cumplită şi îndelungată a lui Iov, care bolnav şi plin de viermi stătea pe gunoi şi Ţi se ruga. Pentru bolnavul (numele) ne rugăm Ţie: Ca un Bun, vindecă-l nevăzut cu rugăciunile Sfinţilor Tăi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Ştim cu toţii că trebuie să murim, fiind aceasta Voia Ta Doamne, dar Te rugăm, Milostive, dăruieşte sănătate bolnavului (numele) şi preschimbă moartea în viaţă, dăruind mângâiere celor îndureraţi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Mijloceşte şi ajută sărăciei noastre, Născătoare de Dumnezeu, că Tu ştii şi vremea şi ceasul când să-L rogi pe Fiul Tău să dea bolnavului (numele) sănătate şi iertare păcatelor.

 

Cântarea 8

Ca să-I slujească Dumnezeului Cel Viu, au răbdat în mijlocul văpăii tinerii în Babilon şi au cântat minunată cântare Dumnezeiască zicând: Toate lucrurile Domnului pre Domnul lăudaţi-L!

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Stăpâne arată-i milă robului Tău (numele) aflat în boală şi tămăduieşte-l, Milostive Iisuse Hristoase Dumnezeule! Nu-l da încă morţii spre judecată, ca să-Ţi aducă pocăinţă! Că Tu Însuţi ai zis: Nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu!

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Doamne Dumnezeule, minunile Tale preaslăvite şi la noi acum vor ajunge: pe cei răi goneşte-i, neputinţele surpă-le, rănile tămăduieşte-le, bolile vindecă-le şi de orice farmece şi răni izbăveşte-ne (numele)!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne Iisuse, Care ai potolit vânturile mării şi în bucurie ai prefăcut frica ucenicilor, potoleşte acum cumplitele boli care îl chinuiesc pe robul Tău (numele) ca bucurându-ne să Te lăudăm pe Tine în veci. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Te rugăm Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, scapă-ne de răutăţile care ne-au aprins, de defăimările oamenilor răi, de feluritele neputinţe, de otrăvire, de farmece, de înşelările celui întunecat şi de moartea năpraznică.

 

Cântarea 9

Moise Te-a văzut în rug pe muntele Sinai, pe Tine Cea care în pântece ai purtat focul Dumnezeirii, iar Daniel Te-a văzut munte netăiat şi Isaia Te numeşte toiag odrăslit din rădăcina lui David.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Izvorule al Vieţii, Dătătorule de Milă, Iisuse Hristoase, nu-Ţi întoarce faţa Ta de la noi! Uşurează-i suferinţele celui chinuit de boală (numele) şi ridică-l precum pe Avgar prin Tadeu, ca neîncetat să Te slăvească cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi care Ţi se roagă! Crezând glasul Evangheliei căutăm făgăduinţa Ta, Hristoase: Cereţi şi vi se va da vouă! Pentru aceasta şi acum stând Te rugăm: Ridică-l sănătos din pat, pe (numele) cel surpat de chinul nesuferit ca împreună cu noi să Te slăvească pe Tine!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Te rugăm împreună cu acest bolnav, chinuit de suferinţă, de nevăzutele sale răni lăuntrice, să asculţi rugăciunile noastre şi pentru rugăciunile Maicii Tale Te rugăm dăruieşte-i vindecare celui bolnav (numele) ca toţi să Te preamărim. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Maica Domnului, Preacurată, ne rugăm Ţie ca împreună cu toţi Sfinţii, Îngerii, Arhanghelii, Proorocii, Patriarhii, Apostolii, Preacuvioşii şi cu Drepţii să vă rugaţi Lui Hristos, Dumnezeul nostru, să dăruiească sănătate bolnavului (numele) ca împreună cu toţi să Te preamărim.

 

Rugăciune de mulţumire

 

Doamne Dumnezeule Multmilostiv şi Preaplin de Iubire, Îţi mulţumim că asculţi această rugăminte a noastră! Plini de pocăintă pentru nesfârşitele noastre păcate Te rugăm Doamne îndură-Te de noi, cei mici, neajutoraţi şi slabi, iară-ne şi păzeşte-ne de ispititor! Prin smerenie, post şi rugăciune, prin faptele, gândurile şi vorbele noastre bune, Îţi cerem ajutor Ţie, Doamne, Maicii Sfinte, Sfântului Înger Păzitor, ca să rămânem sănătoşi pe calea îngustă care duce Spre Împărăţia Ta! Îţi mulţumim, Doamne pentru viaţă, pentru îndurarea Ta şi pentru toate Darurile Tale Sfinte! Te iubim, Te slăvim şi Te preacinstim Doamne Dumnezeule! Slavă Ţie! Amin!

 

 

 

2 comentarii la „Canon de rugăciune pentru bolnavi”

  1. Doamne ridica mă pe mine ca bolnava carmen ecaterina vindecam terog dzeu meu te toată boala de care sufăr de viroza pulmonara.multumesc ție dzeu meu maci domnului și sfantului părinte nte lui nectarie .slava ție dzeu meu amin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: