FOTOGRAFIA ZILEI: VATOPED – CAUZE ŞI OBIECTIVE STRATEGICE / Vatopaidi – Causes and Strategic Targets

FOTOGRAFIA ZILEI: VATOPED – CAUZE ŞI OBIECTIVE STRATEGICE 


Romanian

Pentru că foarte mulţi se întreabă care sunt cauzele care şi ce se urmăreşte în acest caz, o să încerc să trec în revistă succint cele mai importante puncte din desfăşurarea acesteia:

În 1994 Mănăstirea Vatoped cu ajutorul avocaţilor acesteia şi a altor foruri juridice din Grecia a început cercetarea titlurilor de proprietate referitoare la terenuri nefolosite ce aparţineau de metocul mănăstirii de la Porto Lagos din Grecia de Nord. Acest proces, în care a fost implicate şi organele cadastrale ale ţării precum şi diferiţi miniştri din patide antagonice în decursul a 3 guverne a ţinut până în 2003.

La final, conducerea Greciei din acea perioadă prin organele ei (guvern, diferitele consilii de evaluare, Curtea de Justiţie etc.) au hotărât valide toate aceste acte şi au semnat şi parafat dreptul de proprietate şi folosinţă a terenului respectiv care în cea mai mare parte a sa este de fapt un lac.

DUPĂ ce toate acestea au fost încheiate, datorită unor diferende financiare foarte mari între membri din guvernul de atunci şi proprietarul canalului de televiziune Alpha TV, acesta din urmă a căutat un mijloc de răzbunare împotriva guvernului şi de departe cea mai bună ţintă a fost Vatopedul.

Asta pentru că de fapt Vatoped este din punct de vedere juridic o persoană publică şi deci „averea” nu intră în buzunarele monahilor pentru a fi folosită de ex. pentru a se apăra (cum socotea magnatul respectiv) şi a spune adevărul pe alte canale TV sau prin varii mijloace. Asta pentru că tot războiul a fost şi este informaţional.

Acest atac împotriva mănăstirii a luat amploare pentru că există mari interese străine de Grecia şi Cipru (ţara de origine a p. Efrem) care au fost lezate de activitatea duhovnicească a mănăstirii.

Aici trebuie să înţelegem că Sf. Munte nu face politică în sensul lumesc al termenului ci scopul acestui stat monahal este de a aduce pe oameni la Hristos. Însă una din problemele majore pentru cei ce doresc conducerea totală a acestei lumi este faptul că odată cu dragostea de Dumnezeu apare simultan şi dragostea de neam. Din cauza aceasta Bertrand Russell unul dintre eugeniştii de frunte ai secolului 20 a spus “Dragostea de Dumnezeu şi de neam sunt cei doi piloni ce ne stau în calea instaurării noii ordini mondiale. Din cauza asta trebuie loviţi fără cruţare”.

Datorită temei metocului pe care am prezentat-o mai sus mănăstirea prin reprezentanţii ei (în special p. Arsenie şi p. Efrem) erau în contacte dese cu conducerea de atunci a statului elen. În timpul vizitelor la diferitele organe din conducerea Greciei, cu toate că p. Arsenie era preocupat mai mult de soarta metocului mănăstirii, p. Stareţ Efrem era preocupat mai mult de altceva… Părintele Stareţ prin caracterul său era şi este preocupat de Hristos. De misiune. Are un mare dar pentru asta.

Din cauza acesta guvernul de atunci s-a îndreptat în spre interesele naţionale, ieşind simţitor de sub sfera de influenţă a Apusului şi aducând un progres vizibil în Grecia. Pentru că Apusul nu îşi putea permite să piardă Grecia din cauza poziţiei geostrategice pe care aceasta o deţine, această tendinţă trebuia stăvilită cât mai repede. S-au încercat cu mai multe scandale, legate de firma Siemens, de ascultările telefoanelor conducerii elene (celebra “Athens Affair” – vedeţi pe internet) însă era dificil pentru că cei implicaţi aveau poziţii puternice. Până astăzi nimeni nu a fost găsit vinovat în toate aceste scandaluri(!) În această situaţie Vatoped era o (din nou) o ţintă extraordinară pentru că erau pe de-o parte, prin p. Efrem un far duhovnicesc în guvern, iar pe de altă parte erau şi pe post de ţapi ispăşitori, neputându-se apăra.

Pe alt plan, Apusul era deranjat şi datorită implicării majore a p. Stareţ Efrem şi a obştii vatopedine (în cea mai mare parte cipriotă) în eşecul Planului Annan în Cipru, plan care sub masca federalizării Ciprului ar fi provocat mari pagube naţionale ciprioţilor de origine greacă din insulă. De fapt este ştiut că în viziunea Apusului Ciprul este un portavion nescufundabil însă ciprioţii greci nu sunt dispuşi să-şi cedeze insula. Din această cauză până astăzi există baze militare în enclave străine în insulă.

Dincolo de asta este şi problema hrisoavelor. E o mare problemă ce nu se pune pe tapet din motive lesne de înţeles: Pentru că baza proprietăţilor Sf. Munte sunt hrisoavele (documentele imperiale), dacă cade Vatoped cad şi toate patriarhiile istorice (cea Ecumenică, Ierusalimul, Alexandria şi Antiohia) pentru că la acestea nu numai averea ci însuşi existenţa este bazată pe aceste hrisoave. Şi în general ţările în care aceste patriarhii îşi au sediul nu doresc prezenţa lor. Din cauza aceasta Turcia (care a luat TOATE documentele legate de ipoteză) şi Israelul urmăresc şi „ajută” foarte îndeaproape tema.

Şi un ultim amănunt: după cum deja se ştie în Grecia mai există şi un alt factor duhovnicesc: invidia anumitor rasofori. Înainte de a judeca trebuie să ştim că Invidia se atinge şi de cei desăvârşiţi. Nu îndreptăţesc, însă este foarte greu să vezi când cineva îţi fură slava. Nu spuneţi că slava e deşartă, ştiu, însă pentru că omul este căzut el vede lucrul acesta foarte important. E, şi pentru că p. Stareţ nu numai este foarte duhovnicesc ci şi mai ales este exponentul tradiţiei atonite, el şi mănăstirea sa au stârnit invidia. Persoanele sunt cunoscute în Grecia, socotesc că nu are rost să insist asupra numelor.

Ceea ce trebuie însă să reţinem este faptul că fisurarea unităţii Bisericii datorită patimilor omeneşti duce la atacuri feroce din partea celor ce doresc dezbinarea acesteia.

Din cauza factorilor de mai sus, având ca pretext metocul mănăstirii şi ca mod de atac războiul informaţional purtat de toată mass-media din Grecia, cei ce doreau puterea au intentat proces în 2008 părintelui Efrem şi adus lucrurile în situaţia de astăzi.

După cum se ştie, lucrurile au ajuns cu totul la absurd, p. Stareţ Efrem fiind trimis în arest preventiv pentru nu a părăsi ţara. Este de neimaginat. Total iraţional. Adică din 2008, când a început atacul asupra mănăstirii şi a persoanei sale, p. Efrem a fost plecat în mai multe ţări: Cipru, Georgia, Belarus, Turcia (la Patriarhia Ecumenică), SUA (la mănăstirile din Arizona) şi ultima dată în Rusia, în pelerinaj cu Sf. Brâu, pelerinaj ce a durat 30 de zile şi încheiat cu un extraordinar triumf în urmă cu aproximativ o lună. E, dacă p. Stareţ ar fi dorit să rămână în afara graniţelor Greciei, nu ar fi putut? Şi acum arestează preventiv un Egumen din Sf. Munte de Crăciun ca să nu fugă din ţară! Şi asta după ce vreme de trei ani toate organele de stat au socotocit la sânge toate actele şi toate acţiunile mănăstirii doar, doar vor găsi ceva şi nu au găsit nimic!

Din păcate pentru ei însă, lucrurile se întorc împotriva lor pentru că p. Efrem se dovedeşte a fi un om cu viaţă sfântă iar obştea sa este la înălţime strâns unită în jurul stareţului ei.

Vom vedea că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoşilor pe spinarea drepţilor mai mult decât poate duce. Şi răsplata tuturor va fi în veac.

Viu este Domnul Dumnezeu şi Biserica Lui nu va fi biruită de porţile iadului. Depinde însă de noi să fim în ea.

PS: După ce am scos la lumină fie şi parţial dedesubturile tenebroase ale acestui atac, într-un articol următor vom detalia de ce mănăstirile au nevoie de metoace şi ce fac cu banii. Şi de ce organele financiare a statului nu au găsit nimic …cu toată presiunea formidabilă a presei.

English

Because many from you wonder which are the causes and what are the strategical targets in this matter, I will try to make a brief review of the most important points from its history:

In 1994 the Vatopaidi Monastery with its lawyers and other legal bodies from Greece began the research of the land ownership titles linked to some unused terrains of the Monastery’s Metochion from Porto Lagos in Northen Greece. This process, in which were involved specialized organisations from Greece as well different ministers from 3 different goverments on which were different (antagonistic) parties finished somewhere in 2003.

Finally, the leadership of Greece at that time through their organs (govermment, various evaluation boards, the Court of Justice etc.) decided that all the acts are valid and signed and conferred to the monastery the right to own and use the said land which most of it is actually a lake.

AFTER all these things where done and closed, due of very big financial disputes between some members of that goverment and the owner of the television channel Alpha TV, the latter sought means of revenge against the goverment and by far the best target was Vatopaidi.

This is because, in fact, Vatopadi is legally a public figure and therefore the “wealth” does not enter into the pockets of monks to be used for example, to defend themselves (as tycoon thought) and tell the truth on other TV channels of through various means. This because all the war in this matter was and is informational.

The attack against the monastery has grown because there are big foreign interests in Greece and Cyprus (the homeland of father Ephraim) who were harmed by the monastery’s spiritual activity.

Here we must understand that the Holy Mountain doesn’t make politics in the common sense of the therm but the purpose of this monastic state is to bring people to Christ. But one of the major problems for those who want the total leadership of the world is that simultaneously with the love to the God comes the love for the nation. That’s why Bertrand Russell, one of the leading eugenicists of the 20th century said: “The love of God and the love of nation are the two pillars which stand in our way of establishing the new world order. That’s why we must hit them mercilessly.”

Due of Metochion theme which we presented above, the monastery through its representatives (especiall f. Arsenios and f. Ephraim) were in frequent contacts with the administration of Greek state. During the visits to the different parts of the leadership of Greece, although f. Arsenios was more concerned over the fate of Metochion, the Elder Ephraim was concerned more on another thing… The Abbot Ephraim by his character was and is focused on Christ. On preaching. He has a big charisma for this.

Because of this, the goverment which was at that time in Greece turned to the national interests, turning away from the sphere of influence of the West and bringing a visible progress in Greece. Because the West couldn’t afford to lose Greece due of its geo-strategic position, they tried everything to curb this trend as fast as possible. They tried several scandals related to Siemens affair, the scandal related to telephone tapping of Greek leadership (the famous “Athens Affair” – seek on the internet) but it was difficult because because those involved had strong positions. Till today, nobody is guilty in these scandals(!) In this situation, Vatopaidi was (again) a very good target because on the other hand, through Abbot Ephraim they were a spiritual beacon in the goverment, and on the other hand they were also scapegoats, unable to defend themselves.

On another plane, the powers from West were disturbed because of the major involvment of the father Ephraim and his brotherhood (which is mostly from Cyprus) in the failure of Annan plan in Cyprus. This plan, under the guise of a proposal to form a federation of two states, would have caused serious damage to the Greek Cypriots of the island. In fact it is known that Cyprus in the vision of West is an unsinkable aircraft carrier but the Greek Cypriots are not willing to surrender the island. That is why today there are military bases in foreign enclaves on the island.

Beyond that there is the issue of the charters. It is a big problem which isn’t pushed in front because of obvious reasons: Because the properties of the Holy Mountain are based on charters (that is imperial documents), if Vatopaidi falls then will fall also all the historical patriarchates (the Ecumenical Patriarchate, Jerusalem, Alexandria and Antioch) because for these entities not only their wealth but their very existence are based on these charters. And in general the countries in which these patriarchates are located do not want their existence. Because of this Turkey (which took ALL documents related to Vatopaidi matter) and Israel track and “help” closely the affair.

And one last detail: as already is known in Greece there is another spiritual factor: the envy of certain clergymen. Before judging others we should know that the envy touches also the most spiritual ones. I don’t vant to approve this sin of course, but it is very hard to see when someone steals your glory. Do not say that this glory is vain, I know. Remember, because the man is fallen he sees this as a very important thing. And because Father Ephraim is a very spiritual monk and, more, he and his brotherhood are exponents of the athonite spiritual tradition, he and his monastey provoked envy to some. The fact is known in Greece and I consider that it is pointless to insist on the names.

What we must remember here is that cracking the unity of the Church because of human passions leads to fierce attacks from those who want it split.

Because of the above factors, with the pretext Monastery’s Metochion and having as a means the informational war through all the media in Greece, those who wanted to access to leadeship filled suit in 2008 to the Abbot Ephraim and brought the things in today’s situation.

As it is known, things have reached completely to absurd, Elder Eprhaim being sent in a preventive arrest in order to not leave the country. It is unimaginable. Totally irrational. I mean, from 2008 when the attack against the monastery and his person began he went in several countries: Cyprus, Georgia, Belarus, Turkey (at the Ecumenical Patriarchate), USA (at the monasteries in Arizona) and the last time in Russia , on pilgrimage with the Holy Belt, pilgrimage which lasted 30 days and ended with an extraordinary triumph about a month ago. So, if the Abbot Ephraim wished to remain outside Greece he could not? And now they send in a preventive arrest an Abbot from Holy Mountain at Christmas in order to not to flee off from the country! And this after three years in which the state organs digged in all documents and all actions of the monastery and didn’t find anything!

Unfortunatelly for them, the things turn against them because p. Ephraim proves to be a holy man and his brotherhood is tightly gathered around its abbot.

We shall see that the Lord will not allow the stick of the sinners over the back of the righteous more than he can bear. And the reward for all will be eternal.

Lord is alive and His church will not be overcomed by the gates of hell. But depends on us to be in it.

PS: Having exposed (even if partially) the dark underpinnings of this attack, in a next article will detail why monasteries need metochia and what they do with the money. And why the financial organs of the state dind not find anything … with all the tremendous pressure of the press.

Sursa: http://vatopaidi.wordpress.com/2011/12/28/vatopaidi-causes-and-strategic-targets/