ÎNALTPREASFINŢITUL SERAFIM, MITROPOLIT DE PIREU (GRECIA), DENUNŢĂ SINODAL PACTUL DE CONVIEŢUIRE, RESPONSABILII PENTRU CRIZĂ ŞI CENTRLE INTERNAŢIONALE DE PUTERE, SIONISTE ŞI MASONICE (GR.)

Παρακάτω ακολουθεί η βαρυσήμαντη δήλωση του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Δήλωση του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ:

Επί του θέματος της τακτικής συγκλήσεως της Ι. Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος: «Τα αίτια της συγχρόνου ποικιλομόρφου κρίσης και η Εκκλησία ως ελπίδα και ενότητα της κοινωνίας και ως νοηματοδότηση της ζωής του ανθρώπου» επάγομαι τα κάτωθι, παρακαλών δια την περίληψιν αυτών εις τα Πρακτικά:

1) Η Αγιωτάτη ημών Εκκλησία, Σώμα του Δομήτορος Αυτής Κυρίου, έχει την ιεράν υποχρέωσιν να αρθρώνη πάντοτε και διϊστορικώς λόγον προδρομικόν και να καταδεικνύη τα ουσιώ-δη των ιστορικών περιόδων με την χαρισματικήν Αυτής διάκρι-σιν των γεγονότων. Αυτό ουδόλως αποτελεί κομματισμόν η πολιτικολογία, που ασφαλώς αποκλείονται δια κάθε εκκλησια-στικόν άνδρα εκ της οντολογίας της Εκκλησίας, η οποία ως όλον δεν δύναται να κατατμάται εις μερίδια.

Το ιερόν όμως χρέος αρθρώσεως προδρομικού λόγου τυγχάνει εντολή του Τρι-σαγίου Ιδρυτού Αυτής και εν ταυτώ διαχρονικόν τρόπον εκφράσεως των Αγίων και Ηρώων Της.

2) Η φιλτάτη ημών πατρίς δεν δύναται να παρομοιασθή με οιαν-δήτινα άλλην χώραν, διότι ιστορικώς διήλθεν υπό βάναυσον δουλείαν και κατοχήν τεσσάρων αιώνων και επεβίωσεν ως Έθνος ένεκεν της κιβωτού του Γένους Εκκλησίας. Η ρήσις του μεγάλου νομομαθούς Ν. Σαριπόλου: «Δια της Εκκλησίας εσώ-θημεν» θα παραμένη ανά τους αιώνας αναλλοίωτος και ακατάλυτος.

Από της εθνικής παλλιγγενεσίας κατά τας τελευταίας δύο δεκαετίας παρατηρείται, ενορχηστρωμένη και εντονωτάτη προσπάθεια αποδομήσεως της Ελληνοχριστιανικής ιδιοπροσωπείας του Γένους δια συντονισμένων ενεργειών των δύο Κομμάτων εξουσίας και των ελασσόνων κομμάτων της λεγομένης αριστεράς που ταυτίζονται εις την μεθοδικήν αποδόμησιν του εκκλησιαστικού βίου από την καρδίαν και την ψυχήν των Ελλήνων.

Ειδικώτερον υπό της προλαβούσης Κυβερνητικής πλειονοψηφίας ενομοθετήθησαν αθέσμως, η έργω άρνησις της Αναστάσεως των σωμάτων δια της καύσεως των νεκρών, η απομείωσις του ιερού θεσμού του Γάμου δια του συμφώνου συμβιώσεως που μετατρέπει το τιμιώτατον ανθρώπινον πρόσωπον εις ηδονικόν χρηστικόν αντικείμενον, ο εξοβελισμός παρά πάσαν έννοιαν συνταγματικής ευταξίας των Κληρικών από την μαθητικήν κοινότητα και επεχειρήθη πεισμόνως η επιβολή ψευδών και ανακριβειών δια την αλλοίωσιν της ιστορικής συνειδήσεως της μαθητιώσης νεολαίας.

Υπό δε της παρούσης πολιτικής ηγεσίας διαδίδεται μετ’ επιτάσεως ότι θα επιχειρηθή η αντισυνταγματική περιθωριοποίησις της θρησκευτικής παιδείας της δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως με την πλήρη υποβάθμισιν του ομολογιακού μαθήματος των Θρησκευτικών ως κατ’ επιλογήν μαθήματος της τελευταίας βαθμίδος, ως και ότι θα επεκταθή το σύμφωνον συμβιώσεως και εις τα λεγόμενα «ομόφυλα ζευγάρια» δια να θεσμοθετηθή ούτω η αήθης ανατροπή της ανθρωπίνης οντολογίας, ως και ότι θα υλοποιηθή η, δια της καταργήσεως του ως προαιρετικού ισχύοντος εις την ποινικήν και πολιτικήν δικονομίαν θρησκευτικού όρκου, εκμηδένησις της θρησκευτικής ορκοδοσίας των κρατικών λειτουργών ώστε να απομειωθή πλήρως η ιερή σχέσις πίστεως και πατρίδος εις τας συνειδήσεις των Ελλήνων.

Η σύμπλευσις, συμπόρευσις και συστράτευσις των δύο κομμάτων εξουσίας αποδεικνύουν πασιδήλως ότι αποτελούν διατάκτας και υπεργολάβους έξωθεν σχεδιασμού που με μεθοδικότητα επιβάλλεται δια να πληγή η Έλλάς ως καρδία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας που διασώζει ακαινοτόμητον και αδιαλώβητον την αποκεκαλυμένην παρά του Τρισαγίου Θεού αλήθειαν περί του κόσμου και του ανθρώπου από τας στρεβλώσεις και τας αιρέσεις του Δυτικού Χριστιανισμού και εν ταυτώ διασφαλίζει τα πρόσωπα από την καταδολίευσιν της ανθρωπίνης ελευθερίας.

3) Εις το μέγιστον ερώτημα διατί η χώρα περιήλθε εις τοσούτον δεινοτάτην οικονομικήν θέσιν την απάντησιν δίδει ευχερώς η πληθώρα των στοιχείων δια των οποίων ενοχοποιούνται όλοι οι υπογράψαντες συμβάσεις αναθέσεως δημοσίων έργων από του έτους 1955 και εντεύθεν διότι δεν υφίσταται ουδεμία σύμβασις άνευ της αθέσμου προμηθείας, και επιπροσθέτως την απάντησιν δίδει το γεγονός ότι ενώ εις την Διάσκεψιν των Παρισίων υπεχρεώθη η Γερμανική Πολιτεία όπως καταβάλη εις την Ελληνικήν τεράστιον ποσόν δια τα πολεμικάς αποζημιώσεις που εξικνείται με σημερινάς τιμάς εις το ύψος των εβδομήκοντα περίπου δισεκατομμυρίων (70.000.000.000) ευρώ, διαχρονικώς αι Ελληνικαί Κυβερνήσεις δεν απήτησαν την χρηματικήν αυτήν ικανοποίησιν διότι εφοβούντο τας αποκαλύψεις χρηματισμού υπό Γερμανικών εταιρειών των υπευθύνων των κομμάτων εξουσίας της χώρας και εκβιαζόμεναι δεν προέβησαν εις οιανδήτινα κατά της Γερμανικής Πολιτείας νομικήν διεκδίκησιν.

Ωσαύτως με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων αποδεικνύεται ότι η αδιαφάνεια και η καταδολίευσις δημοσίου χρήματος τυγχάνει πρακτική των υπευθύνων του Ελληνικού Δημοσίου εφ’ όσον εν χιλιόμετρον κατασκευασθησομέ-νου δρόμου κοστίζει εις την Ευρώπην τριάκοντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ και εις την Ελλάδα το διπλάσιον.

4) Εδημοσιεύθη εις τον διεθνή τύπον ότι η Ρωσσική Ομοσπονδία εζήτησεν από την Ελληνικήν Πολιτείαν την επ’ ενοικίω παραχώρησιν ναυτικής βάσεως εις το Αιγαίον δια να ναυλοχή ο Ρωσσικός στόλος εις την Μεσόγειον με συνολικόν μίσθιον το ποσόν των εκατό δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η μοναδική δια την χώραν αυτή ευκαιρία ανωδύνου υπερβάσεως της οικονομικής κρίσεως απερρίφθη υπό της σημερινής πολιτικής ηγεσίας, χωρίς να ληφθή υπ’ όψιν ότι δι’αυτού του τρόπου επιπροσθέτως θα απεδυναμούτο το casus beli της γείτονος και ευχερώς θα ηδυνάμεθα να ασκήσωμεν τα υπό του διεθνούς δικαίου έννομα δικαιώματά μας δια την επέκτασιν των χωρικών μας υδάτων εις τα δώδεκα μίλια, την μετατροπήν του Αρχιπελάγους εις «ελληνικήν λίμνην» και την εξόρυξιν του υπογείου ορυκτού πλούτου που θα καθιστούσε την χώραν αυτάρκη ενεργειακώς και οικονομικώς.

Ωσαύτως ο έχων την ευθύνην της παρούσης Κυβερνήσεως απεμείωσεν και την ετέραν ισχυράν δυνατότητα της χώρας να καταστή ενεργειακός κόμβος με την αμφισβήτησιν της συμφωνίας περί του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρουπόλε-ως, και ωδήγησε την χώραν τελικώς εις την θανατηφόρον αγκάλην του ΔΝΤ και του σχεδιασμού της «Ευρωδιασώσεως».

5) Η επίσκεψις του Πρωθυπουργού του Ισραήλ εις την Ελλάδα, η επίτευξις του μακροχρονίου σχεδίου του σιωνιστού κ. Σόρος δια την παραχώρησιν Ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων εις την Ισραηλιτικήν πολεμικήν μηχανήν δια τας στρατιωτικάς ασκήσεις αυτής, η υπογραφή πολιτικοστρατιωτικών συμφωνι-ων μετά του Ισραήλ, ο εναγκαλισμός μας από το διεθνές Εβραϊκό λόμπυ των Η.Π.Α. των Ρότσιλντ, Ροκφέλερ, Μπρεζίνσκυ και σία και αι συγχαρητήριαι προσρήσεις του Αντιπροέδρου της Αμερικανικής Κυβερνήσεως, η άμεσος αναβάθμισις της χρηματικοπιστοληπτικής ικανότητος της χώρας από την Moodys αποδεικνύουν ποία είναι πλέον τα νέα «αφεντικά» της αγιοτόκου και ηρωωτόκου ταύτης πατρίδος και ερμηνεύουν διατί η παρούσα Κυβέρνησις ηρνήθη το νόμιμον αίτημά μου να διαλύση τα ψευδεπίγραφα τεκτονικά δήθεν ιδρύματα που παραβιάζουν τας διατάξεις του άρθρου 188 του Αστικού Κώδικος και αποτελούν προπύργια του διεθνούς σιωνιστικού και σατανοκινήτου «σαχεντρίν», που ύψωσεν ως ψευδοθεόν τον δυσώνυμον Εωσφόρον η Διάβολον κρυπτογρα-φικά αναφερόμενον ως δήθεν «Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος» (Μ.Α.Τ.Σ.) αρνηθέν την πίστιν εις τον Τρισάγιον Θεόν της Διαθήκης μέσω της Ραββινικής γραμματείας, του Ταλμούδ και της Καμπάλα, και που αγωνίζεται παντί σθένει δια την επίτευξιν παγκοσμίου διακυβερνήσεως και δια την επιβολήν του Εωσφορισμού ως παγκοσμίου θρησκείας (ΜΡΑ).

6) Επομένως έχομεν ιερόν χρέος να καταδείξωμεν και να προβάλωμεν εις τον ευσεβή ορθόδοξον ελληνικόν λαόν πάντα τα ανωτέρω, να απαιτήσωμεν από την Κυβέρνησιν την διάλυσιν των ψευδεπιγράφων τεκτονικών δήθεν ιδρυμάτων εγκαθέτων διατακτών του παγκοσμίου Εωσφορικού Σιωνισμού και να δηλώσωμεν ευθαρσώς urbi et orbi ότι εάν χωρήση εις υλοποίησιν των διαδιδομένων σχεδιασμών Της, θα κηρύξωμεν την Εκκλησίαν «εν διωγμώ» και θα απευθυνθώμεν προς τον ευσεβή ελληνικόν λαόν που εν ταυτώ είναι και ο κατά το Σύνταγμα εγγυητής και υπερασπιστής των διατάξεών του.

Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

source> romfea.gr

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: