MITROPOLITUL SERAFIM DE IOANNUPOL (PATRAIARHIA ALEXANDRIEI): “NU ÎNSEAMNĂ CĂ DACĂ UNII SUNT NEBUNI, AU DREPTUL SĂ SE ÎNDOIASCĂ DE CUGETUL NOSTRU ORTODOX”

“NU ÎNSEAMNĂ CĂ DACĂ UNII SUNT NEBUNI, AU DREPTUL SĂ SE ÎNDOIASCĂ DE CUGETUL NOSTRU ORTODOX”

Interviu acordat lui Nikos Papahristou, fotografii de pe kathbild.at

Peste doi ani se va întruni din nou Comisia Mixtă Internaţională pentru Dialogul dintre ortodocşi şi romano-catolici – au hotărât membrii ei, care şi-au încheiat convorbirile la Viena. Dialogul – după cum a fost evident, în centrul căruia se află rolul episcopului în viaţa Bisericii din primul mileniu şi interpretarea primatului „episcopului Romei” – înaintează remarcabil în ritmuri lente şi cu paşi atenţi. 
În continuarea primei dezbateri pe care am avut-o cu Mitropolitul Serafim de Ioannupol, care împreună cu Mitropolitul Macarie de Kenya au reprezentat Patriarhia Alexandriei, i-am cerut să-i informeze pe cititorii site-ului amen.gr despre concluziile dialogului de la Viena.
„Cei care participăm la Dialog nu avem nici o jurisdicţie sau împuternicire să luăm hotărâri… Responsabilitatea hotărârilor o au Sfintele Sinoade ale Bisericilor Ortodoxe Locale şi desigur în ultimă instanţă un Sinod Pan-Ortodox”, a declarat pentru amen.gr Serafim de Ioannupol şi a adăugat: „Dialogul este încă în forma lui incipientă şi doar Sfântul Duh cunoaşte cât va rodi mai mult”.
Mitropolitul Eparhiei Sud-Africane a Tronului alexandrin s-a referit şi la cei care se împotrivesc Dialogului.
„Cei care fac propagandă împotriva Dialogului sunt cei care dacă n-ar fi fost Dialogul ar fi găsit ceva ca să facă gălăgie”, semnalează.
Însă cei care ne insultă şi-i cheamă pe fanatici să ne „linşeze”, nu înseamnă că, deoarece se află în afara sanatoriului în Daphni, au dreptul să pună la îndoială cugetul ortodox a celor care iau hotărârile, adică să dispreţuiască şi să persifleze în cel mai rău mod toate Sinoadele Ortodoxe ale Bisericicilor Ortodoxe Locale”, subliniază Serafim de Ioannupol.


Urmează scurtul interviu pe care l-a acordat Serafim de Ioannupol lui Nikos Papahristou referitor la concluziile Dialogului dintre ortodocşi şi romano-catolici.


Nikos Papahristou: Înaltpreasfinţite, puteţi să ne informaţi despre concluziile lucrărilor Comisiei Mixte la Viena?
Mitropolitul Serafim de Ioannupol: La Viena am continuat dezbaterea textului de lucru a cărui analiză a început în Cipru fără însă să fie întregită forma finală a acestui text. Comisiile redactoare au responsabilitatea ca în baza punctelor la care s-au făcut referiri în dezbatere să ne pregătească un text de lucru cu adaosurile şi menţiunile membrilor Comisiei Mixte. Acest text se referă la primul mileniu şi analizează locul episcopului în viaţa Bisericii la nivel local, regional şi mai larg. Textul acesta nu este în prezent disponibil publicării, pentru că nu are o formă finală. Prezintă romano-catolicii punctele lor despre cum înţeleg poziţia episcopului Romei în primul mileniu, iar ortodocşii se referă la locul pe care l-au avut Patriarhii în Patriarhiile istorice-vechi din Răsărit: în Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim. Se pare că aşa cum au apărut probleme în spaţiul epocii apostolice din primul secol şi a trebuit să aibă loc o sinaxă, o adunare, pentru alegerea în locul trădătorului Iuda a lui Matia, şi mai târziu când a apărut o problemă, dacă ar trebui să fie valabile anumite obiceiuri iudaice, precum evitarea anumitor mâncăruri de către creştinii care nu erau iudei şi diferite altele, la care Sinodul Apostolic a dat soluţii, având mereu ca criteriu misiunea soteriologică a Bisericii, s-a consfinţit treptat instituţia sinodului pentru a se da soluţiile necesare la diferitele probleme cu care se confruntau creştinii. Fireşte, acest lucru se întâmpla atunci când preotul paroh nu putea face faţă la vreo problemă pastorală şi apela la episcopul său ca să fie consiliat, iar dacă exista şi acolo vreo dificultate, atunci avea loc un Sinod Local, pe care-l prezida episcopul celei mai importante cetăţi din regiune, pentru soluţionare.

N.P.: Şi Comisia Mixtă se va întruni din nou peste doi ani…
Mitropolitul de Ioannupol: Ca să aibă posibilitatea să lucreze cu uşurinţă pentru textul de lucru comisiile redacţionale, ulterioara întâlnire a Comisiei Mixte s-a hotărât peste doi ani.

În felul acesta, am ajuns la Sinodul Eparhial, iar apoi la cel regional, în Răsărit şi în Apus. Şi atunci când problema nu găsea nici acolo o rezolvare, am fost călăuziţi la un Sinod Ecumenic, cum s-a întâmplat în 325, la Niceea. Chiar şi sistemul sinodal a fost consacrat în viaţa Bisericii prin alegerea episcopilor, care ca succesori ai ucenicilor lui Iisus Hristos erau străjeri priveghelnici ai credinţei Bisericii.
Prin această scurtă referinţă, vreau ca cititorii dumneavoastră să aibă încredere în rolul coordonator al Patriarhiei noastre Ecumenice unde, cu colaborarea Patriarhului nostru Ecumenic kir Bartolomeu şi a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale înaintăm în acest Dialog, pentru a arăta exact învăţătura pură a Bisericii Apostolice Primare, care va şi constitui baza propunerilor Comisiei Mixte pentru temele pe care le discutăm, cum este locul episcopului în Biserică în primul mileniu, şi în consecinţă, aşa cum este normal, şi locul episcopului Constantinopolului, episcopului Alexandriei, episcopului Antiohiei, episcopului Ierusalimului, episcopilor de Lugdunum, Hyppone, Cartagina, Salamina şi ai altor cetăţi importante. O Biserică dintr-o regiune înfrunta problemele ei locale prin Sinodul ei, pe care trebuia să-l convoace cineva, să-l coordoneze şi să-l prezideze, aşa s-a consacrat în viaţa Bisericii o formă de primat al iniţiativei responsabile şi a coordonării pentru hotărârile sinodale pentru a face faţă problemelor pastorale locale, dar şi pentru a avea loc alegeri de arhierei. În această perspectivă a abordării biblice, istorice, teologice şi canonice continuă menţiunile Comisiei Mixte pentru a ne ajuta ca să vedem cum a fost ocrotită unitatea Bisericii în clipele dificile, fără ca niciun compromis, care ar fi putut să îndepărteze de la învăţătura ei despre mântuirea în Hristos a credincioşilor, aşa cum ea se păstrează prin Sfânta Scriptură şi Tradiţia ei, hotărârile Sinoadelor Ecumenice şi învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii.
Comisia redacţională va adăuga observaţiile noastre la textul de lucru stabilit la întâlnirea ei în următorul an, iar Comisia Mixtă se va întruni peste doi ani, ca să vadă acest text de lucru, care ne va ajuta în următoarea etapă a Dialogului nostru, unde vom analiza instituţia Sinodului în viaţa Bisericii şi rolul preşedintelui lui.

N.P.: Înaltpreasfinţite, să ne oprim puţin la chestiunea primatului…
Mitropolitul de Ioannupol: Aşa cum deja am menţionat, tema primatului este ceva care apare din nevoia pastorală a vieţii Bisericii ca unul din episcopii Bisericii, la început într-o Eparhie, iar mai apoi într-o mai mare regiune cu mai multe Eparhii, să convoace, să prezideze şi să coordoneze Sinaxa Episcopilor ca să hotărască împreună, invocând coborârea Sfântului Duh pe temeiul Sfintei Scripturi şi al Tradiţiei Bisericii pentru păzirea credinţei şi a rânduielii Bisericii pe care unii eretici sau schismatici o contrafăceau, ca să ocrotească drumul soteriologic al credincioşilor.
În acest cadru, se face referire la locul episcopului în viaţa Bisericii în primul mileniu şi, fireşte, şi la locul episcopilor Romei, Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului, Salaminei, şi ai altor importante centre bisericeşti, care s-au dezvoltat în primul mileniu, la care ne referim.
Nu înseamnă că, deoarece romano-catolicii prezintă punctele pe care le doresc ei pentru locul primatului episcopului Romei, ortodocşii trebuie să le accepte, nici romano-catolicii nu sunt obligaţi să accepte punctele pe care le prezintă ortodocşii pentru locul episcopului în viaţa Bisericii în primul mileniu. Suntem doar la începutul întocmirii unei înregistrări, pentru a pregăti propuneri într-o etapă ulterioară către Sfintele noastre Sinoade pentru hotărâri.
Cei care participăm la Dialog nu avem nicio putere să luăm hotărâri, rolul nostru este să facem o catalogare a drumului comun al Bisericii în primul mileniu şi să vedem cum a fost păzită unitatea credinţei ei. Responsabilitatea pentru hotărâri o au Sfintele Sinoade ale Bisericilor Ortodoxe Locale, şi într-un stadiu final, desigur, un Sinod Pan-Ortodox. Dialogul este încă în forma incipientă, şi doar Sfântul Duh cunoaşte cât de mult va rodi.
Cei care fac propagandă împotriva Dialogului sunt cei care, dacă nu ar fi existat Dialogul, ceva tot ar fi găsit ca să facă gălăgie. Ceea ce e jalnic e faptul că anumiţi – chipurile – râvnitori sau zelotişti profită de buna-credinţă a poporului simplu ca să-i fanatizeze şi să exploateze situaţii pentru scopurile lor personale interesate, pe care doar ei le ştiu.

N.P.: Când vor fi aşezate în atenţia Sinoadelor Locale concluziile acestea?
Mitropolitul de Ioannupol: Imediat după încheierea unei întruniri Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe vor fi informaţi direct şi scris prin reprezentanţii lor şi în continuare plenurile Sfintelor Sinoade ale Bisericilor Ortodoxe Locale, pe care le reprezentăm. Are loc o dezbatere asupra poziţiilor şi Întâistătătorii şi Preşedinţii Sinoadelor noastre propun pentru cele ulterioare, adică pentru următorii paşi ai ortodocşilor.

N.P.: Credeţi că Dialogul acesta va putea în final, ca într-o zi, să conducă la reunirea cămăşii „sfâşiate” a Domnului?
Mitropolitul de Ioannupol: Noi, ortodocşii, avem conştiinţa că în Biserica Ortodoxă cămaşa Domnului nu este sfâşiată sau împărţită. Dialogul Bisericii noastre ca misiune este consecvent cu existenţa şi funcţiunea ei, nu doar pentru a susţine pastoral pe membrii ei inferiori, ci şi pe fiecare om „care vine în lume”, pentru că Iisus Hristos, după mărturia Evanghelistului Iubirii, „este Lumina cea Adevărată” care luminează „pe tot omul ce vine în lume”. Să nu uităm că în Aghiologhionul Bisericii Ortodoxe, printre sfinţii pe care-i cinstim noi toţi sunt şi episcopi ai Romei. Toţi membrii Bisericii romano-catolice în primul mileniu, până la schisma din 1054, erau şi membrii ai Bisericii Ortodoxe .
Pe membrii Bisericii romano-catolice trebuie să-i privim cu dragoste. Sunt copiii şi nepoţii fraţilor noşti.

N.P.: Înaltpreasfinţite, am vrea un mesaj al dumneavoastră pentru toţi cei care îşi exprimă rezervele şi temerile lor faţă de Dialogul în desfăşurare.
Mitropolitul de Ioannupol: Înţelegem rezervele şi temerile lor pentru Dialogul în desfăşurare. Cei bine intenţionaţi ne ajută să avem conştiinţa întru frica lui Dumnezeu a misiunii noastre şi a responsabilităţii noastre, să simţim că suntem chemaţi ca nişte robi nevrednici ai lui Dumnezeu să dăm mărturia Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană. Însă cei care ne insultă şi-i cheamă pe fanatici să ne „linşeze”, nu înseamnă că deoarece se află în afara sanatoriului în Daphni, au vreun drept să se îndoiască de cugetul ortodox al celor care iau hotărârile, adică să dispreţuiască şi să persifleze în cel mai rău mod toate Sinoadele Ortodoxe ale Bisericilor Ortodoxe Locale.
Ei nu înţeleg că introduc în mintea lor îngustă cea mai rea formă al unui bolnăvicios primat de autoritate personal şi a unei nepocăite infailibilităţi (negreşelnicii), crezând că personal le cunosc pe toate şi le judecă pe toate? Ei cred că ştiu şi trăiesc Ortodoxia mai mult decât Întâistătătorii noştri, decât membri Sfintelor Sinoade şi decât cei care ne reprezintă?
Rugăciunea ne va ajuta pe toţi să ne conştientizăm locul şi misiunea. Nu cred că există vreun creştin ortodox serios astăzi care să considere, de pildă, pe ÎPS Kallistos Ware, Mitropolit de Diokleea, mai puţin ortodox decât toţi cei care persiflează iniţiativele Bisericii noastre. Acelaşi lucru poate fi spus şi despre toţi membrii Comisiei Ortodoxe.

N.P.: Înaltpreasfinţite, vă mulţumim mult.
Mitropolitul de Ioannupol: Şi eu vă mulţumesc.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: amen.gr)