PRAZNICUL SFÂNTULUI DUH ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI

PRAZNICUL SFÂNTULUI DUH ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI

(PHOTO & VIDEO)

pa2

 

pa2

pa3

pa4

pa5

pa6

pa7

pa01

Τήν Δευτέραν, 27ην Μαΐου/ 9ην Ἰουνίου 2014, ἑωρτάσθη ἰδιαιτέρως τό γεγονός τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς τοῦ τρίτου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐπί τούς ἁγίους μαθητάς καί ἀποστόλους, συνηγμένους ὄντας εἰς τό Ὑπερῷον, τό ὁποῖον μαρτυρεῖται ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, κείμενον ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Εἰς τόν τόπον τοῦτον καί εἰς τό Ὑπερῷον τοῦτο, τό τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ὡσαύτως, ἐδέχθησαν οἱ ἀπόστολοι κατά τήν ὑπόσχεσιν τοῦ Κυρίου τήν ἔκχυσιν καί τόν φωτισμόν τοῦ Παρακλήτου καί φωτιστικοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐφωτίσθη καί ἐνισχύθη ἡ διάνοια αὐτῶν εἰς τήν ἐπίγνωσιν τοῦ θείου προσώπου τοῦ ἐνανθρωπήσαντος, σταυρωθέντος, ἀναστάντος καί εἰς οὐρανούς ἀναληφθέντος Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά κηρύξουν Αὐτόν καί σαγηνεύσουν ἅπασαν τήν Οἰκουμένην.

Διά τό γεγονός τοῦτο ἐτελέσθη ἀφ’ ἑσπέρας Ἑσπερινός εἰς τό παρεκκλήσιον, τό ὄν εἰς τό ἐν Σιών κοιμητήριον ἐπί τῶν ἐρειπίων βυζαντινῆς Ἐκκλησίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων καί μετέχοντος ἐν εὐλαβείᾳ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ προσκυνητῶν.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία εἰς τόν ἐπί τῆς Σιών καί εἰς τό κτίριον τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, προεξάρχοντος καί πάλιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ὑπό τόν Πρωτοψάλτην τοῦ μοναστηριακοῦ Ναοῦ τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἁγίου Κωνσταντίνου & Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτην π. Εὐσέβιον καί συμμετεχόντων πολλῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας ἤρξατο ἀπό τοῦ Ναοῦ ἡ λιτανεία διά τῆς ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς γονυκλισίας, μιᾶς εἰς τόν Ναόν, μιᾶς εἰς τό ὑπαίθριον καί ὑπόγειον παρεκκλήσιον-κατακόμβην καί μιᾶς εἰς τό Ὑπερῷον αὐτό, ἀφ’ οὗ ἡ Ἱερατική συνοδεία διῆλθε διά τοῦ προσκυνήματος τοῦ τάφου τοῦ Δαυΐδ καί ἀνέπεμψεν ἐνώπιον αὐτοῦ δέησιν.

Ἅμα τῇ ἀναγνώσει τῆς εὐχῆς εἰς τό Ὑπερῷον, ἡ πομπή ἐπέστρεψεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, ἀφ’ οὗ πρό τῆς νοτίου πύλης τοῦ Κοιμητηρίου ἀνεπέμφθη δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων, ὧν ἰδιαιτέρα γίγνεται μνεία εἰς τάς εὐχάς τῆς γονυκλισίας.

Ἀπολυθείσης τῆς λιτανείας, ἡ Ἀρχιερατική συνοδεία ἀνῆλθεν ἀπό τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Σχολῆς, ἔνθα ἐδέχθη φιλόφρονα δεξίωσιν.

Κατά τήν αὐτήν ἡμέραν τό γεγονός τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς εἰς τόν ἐν Ἱεροσολύμοις ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀποστολῆς (MISSIA), προεξάρχοντος παρά τοῦ Πατριαρχείου τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, καί συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν ἱερομονάχων καί τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Προϊσταμένου τῆς MISSIA Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοφάνους, ψαλλουσῶν τῶν μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀρεινῆς-Γκόρνια καί μετεχόντος πολλοῦ πιστοῦ λαοῦ ρωσωφώνων, ἀραβοφώνων καί ἑλληνοφώνων.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος ἀνέγνωσε προσφώνησιν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἔχουσαν ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

Πανοσιολογιώτατε Ἀρχιμανδρῖτα κύριε Θεόφανες, ἐκπρόσωπε τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσσιῶν, καί λίαν Ἡμῖν ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ κ.κ. Κυρίλλου, εἰς Ἱεροσόλυμα,
Εὐλαβεῖς προσκυνηταί καί εὐσεβεῖς Χριστιανοί,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

«Πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰωάν. 4, 24), εἶπεν ὁ Κύριος.

Τό θεῖον καί πανάγιον τοῦτο Πνεῦμα, τό ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν οὐρανόθεν καταπεμφθέν ἐπί τούς ἁγίους μαθητάς καί Ἀποστόλους, ἑορτάζει μετ’ εὐφροσύνης καί ἀγαλλιάσεως ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν Ἐκκλησία, ἐν τῷ φερωνύμῳ τούτῳ Ναῷ τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις ἐκκλησιαστικῆς καί πνευματικῆς Ἀποστολῆς τῆς Ρωσσίας.

Ἡ ἑορτή τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς, δηλονότι ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπί τούς θεμελίους λίθους τῆς Ἐκκλησίας, τούς μαθητάς καί Ἀποστόλους Αὐτοῦ, ἐνέχει ἰδιαιτέραν σημασίαν διά τήν Οἰκουμενικήν Ὀρθοδοξίαν.

Καί τοῦτο, διότι τό ὁμοούσιον καί ὁμόθρονον τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ Παράκλητον καί Ἅγιον Πνεῦμα, «Πάντα χορηγεῖ· βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ, ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν, ἀλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν, ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας», ὡς λέγει καί ὁ μελῳδός.

Ἡ ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συγκρότησις τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ τήν ἑνότητα καί τό ἀδιαίρετον τοῦ σώματος τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, τουτέστιν τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας, ἔνθα ἐνεργεῖται ἡ ἐν Χριστῷ συμφωνία πρός σωτηρίαν τῶν ψυχῶν τῶν πιστῶν μελῶν αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ).

Κοινωνοί γεγονότες καί ἡμεῖς τῆς ἑνότητος καί τῆς ἐν Χριστῷ συμφωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σήμερον ἐν τῷ εὐχαριστιακῷ κυριακῷ Δείπνῳ, δόξαν καί εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν τῷ ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ ἐπί τῇ δωρεᾷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἐπιδημήσαντος ἐν τῷ κόσμῳ.

Εὐχόμεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεός, ὁ τό ὁμοούσιον καί ὁμοδύναμον καί ὁμόδοξον καί συναΐδιον Πνεῦμα καταπέμψας ἐπί τούς ἁγίους μαθητάς καί Ἀποστόλους, Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καί παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός καί τῶν ἁγίων πνευματοφόρων Ἀποστόλων καί πάντων τῶν ἁγίων, ἐλεῆσαι ἡμᾶς καί εἰρηνεῦσαι τόν χριστεπώνυμον λαόν αὐτοῦ ἐν Οὐκρανίᾳ καί τῷ κόσμῶ ἅπαντι.

Παρακαλῶ δεχθῆτε τήν ἱεράν ταύτην εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης εἰς ἔνδειξιν τοῦ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι δεσμοῦ, ἀγάπης καί εἰρήνης μεταξύ τῶν ἁγίων ἀδελφῶν ἡμῶν Ἐκκλησιῶν· Ἀμήν.

καί προσέφερεν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμιτίσσης διά τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας κ. Κύριλλον.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Ἀναπληρωτής Προϊστάμενος τῆς MISSIA Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοφάνης παρέθεσε τράπεζαν τῇ Ἀρχιερατικῇ συνοδείᾳ καί ἄλλοις πολλοῖς.

Ἡ Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἑωρτάσθη καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐν Τουμπάς τῆς περιοχῆς Σαμαρείας.

Τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ ἡγουμένου τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰουστίνου, τοῦ ἱερέως τῆς κώμης π. Τούμα Νταούντ καί μετεχόντων ἐν εὐλαβείᾳ τῶν πεντήκοντα μελῶν τῆς ἐνορίας ταύτης- «Μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον».

 Source: romfea.gr