PRIMA DUMINICĂ DIN NOIEMBRIE: POMENIREA SFINŢILOR TREI NOI IERARHI

Slujba Sfinţilor Trei Noi Ierarhi Fotie cel Mare, Grigorie Palama şi Marcu Evghenicul

– facere a monahului Gherasimos Mikraghiannanitul, Imnograful Marii Biserici a lui Hristos –

Alte articole:

* * * 

 

În prima Duminică a lunii Noiembrie facem pomenirea celor între Sfinţi, Părinţilor noştri şi apărători ai Ortodoxiei Fotie cel Mare, Grigorie Palama şi Marcu Evghenicul.

La Vecernie Mică punem patru stihuri şi cântăm următoarele podobii:

Glasul al II-lea: Când de pe lemn…

Veniţi cetele ortodocşilor să lăudăm pe stâlpii şi dumnezeieştii păzitori ai Ortodoxiei, pe Fotie cel prea mare, pe dumnezeiescul Grigorie al Tesalonicului şi pe minunatul Marcu, întâistătătorul Efesului, strigându-le: Bucuraţi-vă tăinuitori şi arătători de Dumnezeu înţelepţiţi ai Treimii celei mai presus de fiinţă. 

Datu-vi-s-a de la Dumnezeu în chip felurit şuvoiul înţelepciunii dumnezeieşti în gura voastra, fericiţilor ierarhi, prealăudate Fotie, Marcu şi Grigorie; de aceea aţi amuţit toată gura cumplitului eres cu cuvintele şi învăţăturile voastre dumnezeieşti cu puterea dumnezeiescului Duh ca nişte tăinuitori ai celor mai presus de gând.

Lumina dumnezeieştilor învăţături străfulgerezi lumii, Fotie,prin Duhul Sfânt, iar tu, de Dumnezeu grăitorule Grigorie, îi înveţi pe toţi dumnezeiasca priveghere şi tu, preasfinţite Marcu, risipeşti întunericul înşelăciunii latinilor; de aceea, bucurându-ne, vă cântăm pe voi ca pe nişte ierarhi ai lui Hristos şi luminători ai Bisericii.

Fiind luminaţi cu dumnezeiască lumină şi aprinşi cu râvna pentru Ortodoxie, Fotie preaminunate, dumnezeiescule Grigorie, Marcu, părinte de Dumnezeu insuflate, cu focul cuvintelor aţi ars toată materia eresurilor; de aceea, păziţi-ne şi pe noi pe toţi neclintiţi pe piatra dogmelor de Dumnezeu predanisite cu mijlocirile voastre.

Slavă... glasul al II-lea:

Vlăstare ale Arhipăstorului Hristos şi păstori ai Bisericii Lui, ca nişte locaşuri însufleţite ale virtuţilor şi urmaşi ai Apostolilor, arătatu-v-aţi cu adevărat, Cuvioşilor Părinţi; căci prin înţelepciunea cea de sus, strălucind cu dumnezeiască cuviinţă, aţi răspândit cuvântul Evangheliei şi marea taină a bunei-cinstiri. Ci, o, Fotie preaminunate, sfinţite Grigorie şi preafericite Marcu, nu încetaţi rugându-vă pentru sufletele noastre.

Şi acum... a Născătoarei glasului.

STIHOAVNA: 

prima a Învierii glasului şi apoi următoarele pe glasul al II-lea:
Casa Eufratului…

Sfeşnice pururea luminoase ale insuflării dumnezeieşti v-aţi arătat lumii, Părinţilor, cei ce sunteţi trei la număr şi apărători ai Ortodoxiei.

Stih: Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate şi cuvioşii Tăi cu bucurie se vor bucura.

Bucură-te preasfinţită treime de ierarhi: de Dumnezeu grăitorule Fotie, de trei ori fericite Grigorie şi pururea pomenite Marcu.

Stih: Lăuda-se-vor cuvioşii întru slavă şi se vor bucura în aşternuturile lor.

O, treime sfântă de ierarhi, păzeşte Biserica lui Hristos de toată năvălirea şi rătăcirea eresurilor.

Slavă… a Treimii:

Părinte, împreună cu Fiul şi cu dumnezeiescul Duh, Preasfântă Treime, păzeşte-ne pe noi pentru mijlocirile celor trei Părinţi.

Şi acum... a Născătoarei:

Pe Cuvântul Tatălui L-ai născut, Fecioară, a Cărui iconomie cei trei înţelepţi Părinţi o propovăduiesc cu dumnezeiască cuviinţă.

Acum slobozeşte…, Sfinte Dumnezeule, Troparele de la Vecernia Mare şi apolisul.

LA VECERNIA MARE

După Psalmul 103, Catisma I din Psaltire. La Doamne strigat-am… punem 10 stihuri şi cântăm patru stihiri ale Învierii glasului de rând şi şase podobnice ale sfinţilor:

Glasul al IV-lea: Ca pe un viteaz între mucenici…

Ca nişte părtaşi şi împreună moştenitori ai dumnezeieştii străluciri, preaîndumnezeiţi apărători ai bunei-cinstiri, dascăli ai Ortodoxiei şi stâlpi neclintiţi ai Bisericii lui Hristos, v-aţi arătat cu adevărat, dumnezeiescule Fotie, Grigorie şi Marcu; pentru aceasta după datorie împreună vă fericim.

Ca nişte luminători mult luminoşi luminaţi cu razele Duhului cugetul credincioşilor şi izgoniţi tot întunericul eresurilor cu lumina învăţăturilor voastre, ierarhilor, Părinte Fotie, Grigorie şi Marcu, ca nişte preamari, nerătăcitori şi de Dumnezeu înţelepţiţi călăuzitori ai ortodocşilor.

Ca un soare neînserat ai răsărit de la răsărit, ierarhe Fotie multminunate, şi ai întunecat, sfinte, ieşirea din minţi a apusenilor, iar tu, de Dumnezeu grăitorule Grigorie, prin lumina cea necreată, pe Varlaam de nimic l-ai arătat, şi tu, de Dumnezeu înţelepţite Marcu, prin neschimbata ta stare împotrivă l-ai ruşinat pe Eugeniu cel fără de minte.

Adunările ortodocşilor prăznuire facem vouă, veselindu-ne astăzi după datorie; căci cine ne-ar fi mântuit pe noi de ciuma eresurilor şi a cumplitelor sofisme, preamarilor trei ierarhi, căci voi, fericiţilor, aţi predat Bisericii neîntinată frumoasa mărturisire prin cuvânt înţelepţit de Dumnezeu.

Fotie, lumina cea cu totul înţeleaptă, fulgeră marginilor ca un locaş al dumnezeiescului Duh, Grigorie, păstorul cel îndumnezeit al Tesalonicului, arată tuturor roadele rugăciunii minţii, iar Marcu arată puterea adevărului şi toţi trei împreună biruiesc rătăcirea apusenilor.

Învăţători şi luminători îndumnezeiţi ai tainelor harului şi ai dogmelor credinţei, părinte Fotie multminunate şi dumnezeiescule Grigorie, împreună cu Marcu cel înţelept, voi aţi mântuit Biserica lui Hristos de tot eresul şi aţi zdrobit măselele leilor care scrâşneau împotriva ei.

Slavă… glasul al VI-lea:

Strălucit-au astăzi ca o făclie întreit luminătoare cei trei înţelepţi ierarhi, Fotie cel Mare, Grigorie, de Dumnezeu grăitorul şi Marcu, de Dumnezeu înţelepţitul, înflăcărând adunările ortodocşilor; căci ca nişte tăinuitori ai celor negrăite călăuzesc către strălucirea virtuţilor şi acrivia dogmelor pe cei ce strigă: Bucuraţi-vă, cei ce aţi ruşinat cu puterea dumnezeieştii înţelepciuni sofismele ereticilor şi aţi arătat harul Ortodoxiei! Bucuraţi-vă, dascăli de Dumnezeu grăitori ai Bisericii Răsăritene şi puternici mustrători ai răzvrătirii apusene! Bucuraţi-vă trâmbiţe ale adevărului şi ritori cu chip dumnezeiesc ai deşertării Cuvântului. Rugaţi-vă Sfintei Treimi pentru sufletelor noastre.

Şi acum… Dogmatica Născătoarei de Dumnezeu, a glasului.
Vohod, Lumină lină…, Prochimenul: Domnul a împărăţit… şi Paremiile.

De la Deuteronom citire (cap. 1, 8-17):

Zis-a Moise către fiii lui Israel: Şi iată, Eu vă dau pământul acesta; mergeţi şi vă luaţi de moştenire pământul pe care Domnul a făgăduit cu jurământ să-l dea părinţilor voştri, lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov, lor şi urmaşilor. În vremea aceea v-am zis: Nu vă mai pot povăţui singur; Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulţit şi iată acum sunteţi mulţi la număr, ca stelele cerului. Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă înmulţească de o mie de ori mai mult decât sunteţi acum şi să vă binecuvânteze, cum v-a făgăduit El! Cum dar voi purta singur greutăţile voastre şi sarcinile voastre şi neînţelegerile dintre voi? Alegeţi-vă din seminţiile voastre bărbaţi înţelepţi, pricepuţi şi încercaţi, şi-i voi pune căpetenii peste voi. Atunci mi-aţi răspuns şi aţi zis: Bun lucru ne porunceşti să facem! Şi am luat dintre voi bărbaţi înţelepţi, pricepuţi şi încercaţi, şi i-am pus povăţuitori peste voi: căpetenii peste mii, peste sute, peste cincizeci, peste zeci şi judecători peste seminţiile voastre. În vremea aceea, am dat poruncă judecătorilor voştri şi am zis: Să ascultaţi pe fraţii voştri şi să judecaţi drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cît şi cu cel străin. Să nu părtiniţi la judecată, ci să ascultaţi şi pe cel mare şi pe cel mic. Să nu vă sfiiţi de la faţa omului, că judecata este a lui Dumnezeu.

De la Deuteronom citire (cap. 10, 14 – 21):

Zis-a Domnul către fiii lui Israel: Iată, al Domnului Dumnezeului tău este cerul şi cerurile cerurilor, pământul şi toate cele de pe el. Dar numai pe părinţii tăi i-a primit Domnul şi i-a iubit şi v-a ales pe voi, sămânţa lor de după ei, din toate popoarele, cum vedeţi astăzi. Deci să tăiaţi împrejur inima voastră şi de acum înainte să nu mai fiţi tari la cerbice; că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Stăpânul stăpânilor, Dumnezeu mare şi puternic şi minunat, Care nu caută la faţă, nici nu ia mită; Care face dreptate orfanului şi văduvei şi iubeşte pe pribeag şi-i dă pâine şi hrană. Să iubiţi şi voi pe pribeag, că şi voi aţi fost pribegi în pământul Egiptului. De Domnul Dumnezeul tău să te temi, numai Lui să-I slujeşti, de El să te lipeşti şi cu numele Lui să te juri. El este lauda ta şi El este Dumnezeul tău, Cel ce a făcut cu tine acele lucruri mari şi înfricoşătoare pe care le-au văzut ochii tăi.

Din Înţelepciunea lui Solomon citire (cap. 3, 1-9):

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Şi plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă, în faţa oamenilor, ei au îndurat suferinţe, nădejdea lor este plină de nemurire. Şi fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de El. Ca pe aur în topitoare, aşa i-a lămurit, şi ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci-vor în ziua răsplătirii şi ca nişte scântei care se lasă pe mirişte, aşa vor fi. Judeca-vor neamurile şi stăpâni vor fi peste popoare şi Domnul va împărăţi întru ei, în veci. Ei vor înţelege adevărul, ca unii care şi-au pus încrederea în Domnul; cei credincioşi vor petrece cu El în iubire, căci harul şi îndurarea sunt partea aleşilor Lui.

La Litie, Idiomela, gl. I:

Veseleşte-te în Domnul Biserica Răsăritului având ca luminători cu totul luminoşi şi călăuze nerătăcite pe Fotie cel Mare, pe Grigorie Palama şi pe Marcul Evghenicul; căci îmbogăţindu-se cu râvnă apostolică şi luând sabia Duhului au tăiat taberele eresurilor vrăjmaşe; şi fiecare în vremea sa, cu cuvântul şi cu fapta aţi strălucit, aducând împreună multă roadă Treimii celei mai presus de Dumnezeire. Rugaţi-vă neîncetat pentru sufletele noastre.

Gl. al II-lea:

Cinstiţi fiind cu fapta virtuţilor aţi îmbrăcat veşmântul arhieresc ca nişte vase vrednice ale darurilor cereşti; pentru aceasta, înţelepciunea cea lumească supunându-o prin înţelepciunea dumnezeiască bine aţi făcut în multe feluri Bisericii lui Hristos, fericiţilor Ierarhi; şi cu strălucirea vieţii ne călăuziţi să cugetăm şi să căutăm cele de sus; iar cu puterea cuvântului aţi străbătut şi aţi biruit ca pe o mare nebună împotrivirile flecărelii ereticilor ce se credeau înţelepţi. Dar, o, Fotie prea înţelepte, sfinţite Grigorie şi minunatule Marcu, întăriţi în mărturisirea cea bună pe cei ce cu credinţă urmează învăţăturile voastre.

Gl. al III-lea:

Ca o stâncă neclintită şi ca o piatră de nesfărâmat prin înţelepciunea şi harul dăruite ţie, mult minunate Fotie, ai stat împotriva valului ridicat din Apus împotriva noastră şi l-ai uscat; şi tu, de Dumnezeu grăitorule Grigorie, prin roadele Duhului şi prin lumina rugăciunii minţii ai ruşinat nebunia lui Varlaam; iar tu, de Dumnezeu insuflate Marcu, prin neschimbata ta stare împotrivă şi prin dovedirea cuvintelor la sinodul de la Florenţa ai arătat acrivia. Ci, o, fericiţilor Părinţi, urmaşi ai Apostolilor şi adevăraţi ucenici ai lui Hristos nu încetaţi a vă ruga pentru sufletelor noastre.

Gl. al IV-lea:

Lepădându-vă de voi înşivă pentru slava lui Hristos şi pentru adevărul învistierit în Sfânta Biserică aţi răbdat multe dureri şi lupte şi prigoane şi necazuri cu inimă neclintită, de Dumnezeu insuflaţilor Ierarhi; iar prin pilda şi înţeleapta voastră învăţătură îndrumaţi-ne pe toţi să ţinem mărturisirea ortodoxă şi predaniile Părinţilor, ca să ne facem părtaşi veşnicilor bunătăţi, cu rugăciunile voastre, fericiţilor.

Slavă… acelaşi glas:

Pe făclia cea întreit luminătoare şi fântâna cea cu trei dumnezeieşti izvoare, care izvorăşte apele vieţii veşnice, pe cei trei sfinţi tăinuitori şi slujitori ai Treimii celei mai presus de Dumnezeire, pe Fotie cel Mare, pe Grigorie al Tesalonicului şi pe Marcu al Efesului, tot poporul lui Dumnezeu să-i lăudăm în imne şi cântări; căci dascăli ai Bisericii şi înţelepţi îndrumători s-au arătat şi adevăraţi iconomi ai osebitului dar al Duhului, şi călăuzindu-ne pe noi prin faptă şi cuvânt pe cărările mântuirii neîncetat se roagă Domnului ca să ne dăruiască iertare de greşeli.

Şi acum…a Născătoarei: Din toate primejdiile…

La stihoavnă stihirile prosomice: Prima a Învierii glasului şi apoi următoarele ale sfinţilor:

Glasul al V-lea: Bucură-te, cămară…

Bucură-te treime de ierarhi, strălucirile fulgerului Soarelui celui întreit, stele purtătoare de lumină ale Bisericii lui Hristos, întăririle Ortodoxiei, prea mare Fotie, vistierie a înţelepciunii, Grigorie, păstorule al Tesalonicului, slăvite Marcu, întâi-stătătorule al Efesului, organe de Dumnezeu mişcate ale dogmelor credinţei, căderea ereticilor, tăinuitori ai bunătăţii celei dumnezeieşti, pe Hristos înduplecaţi-l să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Stih: Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate şi cuvioşii Tăi cu bucurie se vor bucura.

Bucură-te treime de ierarhi, izvoare din Eden curgătoare care adăpaţi pururea cu izvoarele cele de viaţă curgătoare ale Ortodoxiei întreaga lume; seceră de trei ori ascuţită care tai vlăstarele cele spinoase ale păruţilor înţelepţi şi zâzaniile tuturor eresurilor, ritori preaînţelepţi ai dumnezeieştii întrupări, lire ale luminii necreate, trâmbiţe ale dumnezeieştilor Ipostasuri; pe Hristos înduplecaţi-L să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Stih: Lăuda-se-vor cuvioşii întru slavă şi se vor bucura în aşternuturile lor.

Bucură-te treime de ierarhi, Părinte Fotie, cel plin de lumină dumnezeiască, Grigorie, de Dumnezeu grăitorule, luminătorule al Ortodoxiei, şi tu, Marcu, mare sprijin al credincioşilor; cei care aţi mustrat prin cuvântul şi harul dumnezeiesc toată rătăcirea latinilor şi trufia cea mai presus de orice trufie care a fost pricinuitoare a tot felul de schisme. Pentru aceasta, rugămu-vă, sfinţilor, izbăviţi Biserica lui Hristos de înrâurirea şi răutatea acestora, cerându-ne tuturor îndurare şi mântuire şi dumnezeiască milă.

Slavă… glasul al VIII-lea:

Strălucirea Duhului care i-a purtat pe Apostoli sălăşluindu-se întru voi, preamarilor Ierarhi, v-a arătat luminători care străluciţi tuturor; pentru aceasta, învăţaţi-i pe fiii Bisericii strălucirea vieţii, dreptatea dogmelor, împărtăşirea dumnezeiescului har şi îndepărtarea de tot eresul străin ca nişte guri ale lucrării dumnezeieşti. Şi acum, Sfinte Fotie, împreună cu Grigorie şi Marcu, izbăviţi-ne pe noi de ereziile de curând ivite, cerând tuturor dumnezeiască milă.

Şi acum… a Născătoarei:

Fecioară nemiresită, care pe Dumnezeu negrăit l-ai zămislit cu trup, Maica lui Dumnezeu celui Preaînalt, rugăciunile robilor tăi primeşte-le, ceea ce eşti cu totul fără de prihană; care tuturor dăruieşti curăţire de greşale, primind acum rugăciunile noastre, roagă-te să ne mântuim noi toţi.

Acum slobozeşte…, Sfinte Dumnezeule…, Troparul Învierii glasului şi al Sfinţilor:

Glasul I: Locuitor pustiului…

Arătători de Dumnezeu grăitori ai dogmelor ortodoxe, înţeleptule ierarh Fotie, slăvite Grigorie, luminătorule preastrălucit al Tesalonicului şi Marcu, păstorule al Efesului, pe piatra cea neclintită a bunei credinţe întăriţi pe cei ce strigă: Slavă Celui ce v-a arătat pe voi minunaţi, slavă Celui ce v-a mărit pe voi, slavă Celui ce întăreşte prin voi credinţa ortodoxă.

Altul, glasul al IV-lea: Degrab ne întâmpină pe noi…

Slujitori ai Treimii şi învăţători înţelepţi ai dogmelor celor drepte, sfinţiţi tăinuitori v-aţi arătat lumii, ierarhe Fotie, părinte Grigorie şi Marcu, păstorule al Efesului, apărători ai ortodocşilor şi temelii neclintite a toată Biserica.

Al Născătoarei de Dumnezeu: Taina cea din veac ascunsă…
Apolisul.

LA UTRENIE

După prima stihologie sedelnele Învierii ale glasului de rând.

După a doua stihologie, sedelnele sfinţilor:

Glasul I: Mormântul Tău, Mântuitorule…

Ca o făclie cu trei lumini a Soarelui slavei străluciţi pe pământ, Ierarhi ai Domnului, şi luminaţi pe toţi cu strălucirile virtuţilor, dumnezeiescule Fotie, împreună cu Grigorie şi Marcu; pentru aceasta astăzi vă lăudăm împreună, bucurându-ne într-o singură pomenire.

A Născătoarei:

Născutu-S-a din pântecele tău cel curat, Fecioară, Cuvântul lui Dumnezeu, în chip neamestecat şi neschimbat, şi pe toţi cei ce slăvesc negrăită naşterea ta şi te laudă pe tine ca pe o Maică a lui Dumnezeu şi ajutătoare a tuturor i-a izbăvit din blestemul strămoşesc.

În loc de Fericiţi cei fără prihană…, Polieleul şi Binecuvântările Învierii, Ectenia, Ipacoi al glasului şi Sedelna Sfinţilor:

Glasul al IV-lea: Spăimântatu-s-a Iosif…

Îmbrăcându-vă cu adevărat cu puterea Duhului aţi smerit la pământ sprânceana latinilor, dumnezeieşte vorbind cu puterea dumnezeieştilor dogme, înţelepte Fotie, lauda Răsătirului, lăudate Grigorie, vasule al harului, şi dumnezeiescule Marcu, preaînţeleptule ritor al predaniilor părinteşti; pentru aceasta într-un glas vă cinstim pe voi, fericiţilor, după datorie.

A Născătoarei:

Făcătorul tuturor şi Împăratul cerurilor din pântecele tău cel neprihănit luând trup mai presus de fire S-a născut în lume îndoit pentru îndurare şi ne-a mântuit pe noi din blestemul cel de demult, omorând stăpânirea vrăjmaşului, Curată; pentru aceasta, slavoslovim strălucirea ta, strigând într-un glas: Bucură-te Fecioară, slava îngerilor şi scăparea oamenilor.

Antifoanele glasului, Prochimenul, Evanghelia şi celelalte după obicei.
Apoi Canoanele: al Învierii, al Născătoarei şi al Sfinţilor a cărui acrostih în limba greacă este „Cântare aduc celor trei luminători. A lui Gherasim”.

Cântarea I, Glasul al IV-lea: Deschide-voi gura mea…

Treime mai presus de fire, luminează mintea mea, rogu-mă, cu rugăciunile celor trei slujitori ai Tăi, ca să laud după vrednicie, Doamne, mult cântata adunare a acestora.

Puterea cuvintelor şi strălucirea învăţăturilor voastre a veselit Biserica lui Hristos, părinte Fotie, Grigorie şi Marcu; pentru aceasta bucurându-se vă laudă pe voi astăzi.

Îmbrăcaţi fiind cu nebiruita putere a Duhului, ca nişte dumneiezeşti arătători ai harului dumnezeiesc arătaţi tuturor, Părinţilor, trei cu numărul, buna mărturisire ortodoxă.

Al Născătoarei de Dumnezeu:

Cort de Dumnezeu încăpător şi palat purtător de lumină a lui Hristos Împăratul a toate, te-ai arătat, Preacurată, din sângiurile tale negrăit întrupându-se; pe Acesta roagă-L, Stăpână, să ne mântuiască pe toţi.

Cântarea a 3-a: Pe ai tăi cântăreţi…

Curăţindu-te de noroiul patimilor, te-ai arătat, Părinte Fotie, luminător al Bisericii strălucind tuturor şi ai arătat tuturor că smintelile eresurilor vin din Apus.

Învăţător al luminii necreate te-ai arătat ca un părtaş al ei, mult minunate Grigorie, întâistătătorule al Tesalonicului, iar pe Varlaam cel fără de minte l-ai arătat grăitor în deşert.

Ca un ritor al dogmelor ortodoxe, Marcu, lauda Efesului, ai mustrat cu înţelepciune toate flecărelile latinilor, dovedindu-i a fi măsluitori ai credinţei, Părinte.

Al Născătoarei:

Tămăduieşte-mi durerile trupului şi vindecă-mi, Copilă, durerea sufletului cu harul tău şi dăruieşte-mi pocăinţă ca să moştenesc eu, robul tău, viaţa cea veşnică.

Condacul şi Icosul Duminicii, iar apoi Sedelna Sfinţilor:

Glasul al IV-lea: Degrab ne întâmpină pe noi…

Părinţilor, cei trei cu numărul, tăinuitori ai lui Hristos Dumnezeu, mult înţelepte Fotie, împreună cu Grigorie şi tu, Marcu de Dumnezeu insuflate, izbăviţi de toată vătămarea Biserica lui Hristos căreia sunteţi ziduri şi turnuri dumnezeieşti, rugându-vă Domnului pentru sufletele noastre.

Al Născătoarei:

Izvor al bunătăţii fiind Stăpână, Maica lui Dumnezeu, îndură-te de noi toţi şi izbăveşte-ne, rugămu-ne, de toată îngrozirea şi nevoia ce stă asupra noastră pe toţi care alergăm la calda ta mijlocire, căci tu, Fecioară-Maică, eşti scăparea noastră.

Cântarea a IV-a: Cel ce şade în slavă…

Câştigând, fericiţilor, înţelepciunea din ceruri aţi dezlegat prin strălucirea vieţii toate sofismele vrăjmaşului şi împletiturile eresurilor, strigând: Slavă, Hristoase, puterii Tale.

Să-mi fie lăudată astăzi în cântări ceata cea cu numărul de trei a Părinţilor, Fotie cel Mare, steaua cea neapusă a Răsăritului, de Dumnezeu înţelepţitul Grigorie Palama şi slăvitul Marcu Evghenicul.

Rătăcirea Romei celei vechi aţi mustrat-o cu tărie, ca şi abaterea şi măsluirea întru credinţă cu adevărat, de care pe noi ne-aţi păzit nevătămaţi cu rugăciunile voastre, fericiţilor Arhierarhi.

Al Născătoarei:

Pe Iisus, Împăratul şi Dumnezeul a toată zidirea, L-ai născut, Fecioară, mântuindu-ne pe noi prin a Sa bunătate; omoară-mi păcatul care împărăţeşte întru mine şi viază-mă cu ajutorul tău.

Cântarea a V-a: Spământatu-s-au toate…

Ierarhilor trei la număr, adăpaţi toată zidirea ca nişte râuri mult izvorâtoare de apele Duhului cu dumnezeieştile râuri ale Ortodoxiei, iar râurile cele tulburi ale ereticilor uscaţi-le.

Cu cuget neschimbat aţi răbdat pentru Biserica lui Hristos necazuri amare ca nişte râvnitori ai dumnezeieştilor Apostoli, lăudaţilor Fotie şi Marcu şi dumnezeiescule Grigorie, învăţătorilor ai ortodocşilor.

Primind revărsarea înţelepciunii Duhului prin vieţuirea cea întru totul curată, v-aţi arătat cu adevărat înţelepţi dascăli ai Ortodoxiei şi tăinuitori cu chip dumnezeiesc, preamarilor trei ierarhi.

Al Născătoarei:

Preacurată Marie, veselia îngerilor şi mântuirea tuturor oamenilor de înşelăciunea lui Veliar, mântuieşte-mă şi îndreptează-mi, Curată, paşii sufletului pe calea cea mântuitoare.

Cântarea a VI-a: Înţelepţii lui Dumnezeu…

Fericiţilor, cu cuget neschimbat aţi întărit Biserica lui Hristos, care vă laudă pe voi, în dogmele şi predaniile cele drepte ale Apostolilor.

Propovăduind cu limbă de foc, Grigorie, Marcu şi Fotie, aţi ars toată materia cea stricată a eresurilor, iar cugetele credincioşilor le-aţi luminat.

Urmând dumnezeieştilor voastre graiuri, o, înţelepte Fotie, Grigorie şi slăvite Marcu, ne întărim cu putere pe piatra Ortodoxiei, lăudându-vă.

Al Născătoarei:

Fost-ai munte umbros, după cum zice minunatul Avacum, din care Domnul a ieşit cu trup în lume şi a mântuit, Fecioară, pe cei ce te slăvesc pe tine.

Condac, glasul al II-lea: Pe păzitorii…

Să-i lăudăm în cântări pe cei prealăudaţi între ierarhi, ca pe nişte adevăraţi păzitori ai Ortodoxiei, împreună cu Fotie, pe Grigorie şi pe Marcu, cel pururea pomenit; căci prin Ortodoxia dogmelor au ruşinat întărâtarea eresurilor din Apus, cerându-ne tuturor dumnezeiască luminare.

Icos:

Din plinătatea Dumnezeirii celei întreit luminătoare luând har Părinţii, cei ce sunt trei cu numărul, Fotie cel Mare şi întru totul minunat, Grigorie, păstorul Tesalonicului şi Marcu, întâistătătorul Efesului, ca o sabie cu trei guri din ceruri întărită, au tăiat toate zâzaniile eresurilor, fiecare strălucind în vremea sa şi bine întărind Biserica pe temelia Apostolilor; unul adică smerind sprânceana lucifericului Nicolae, altul amuţind neghiobiile lui Varlaam celui fără de minte, iar celălalt nimicind puterea lui Eugeniu cel trufaş; şi toţi trei luminează acrivia Ortodoxiei, cerându-ne tuturor dumnezeiască strălucire.

SINAXAR

Întâi al Mineiului şi apoi următorul:

Tot în această zi, în prima Duminică a lunii noiembrie facem pomenirea celor între sfinţi Părinţilor noştri şi apărători ai Ortodoxiei Fotie cel Mare, Arhiepiscopul Constantinopolului, Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului şi Marcu Evghenicul, Mitropolitul Efesului.

Stih: Drept este a cinsti laolaltă pe cei trei Părinţi.

Din aceşti fericiţi marele şi preasfinţitul Fotie a trăit în veacul al IX-lea, fiind Arhiepiscopul Constantinopolului şi foarte renumit pentru înţelepciunea, cuvintele şi dogmele bunei-cinstiri. Sfântul Grigorie Palama, fiind Arhiepiscop al Tesalonicului, a strălucit în veacul al patrusprezecelea, fiind mare cu virtutea vieţii şi cu strălucirea luminii dumnezeieşti şi renumit pentru cuvintele şi luptele sale pentru adevăr. Sfântul Marcu Evghenicul a strălucit în veacul al cincisprezecelea. A fost Mitropolit al Efesului şi s-a arătat nebiruit apărător al Ortodoxiei la pseudo-sinodul de la Florenţa.
Aceşti preamari trei ierarhi luând asupra lor toată armătura Sfântului Duh, s-au luptat în multe chipuri pentru neprihănirea credinţei ortodoxe şi prin dogme şi nevoinţe au mustrat şi au ruşinat ereziile Bisericii latine şi pretenţiile trufaşe şi blasfematorii ale arhiereului acesteia, Papa de la Roma, şi au propovăduit şi au dovedit tuturor acrivia în dogme a Bisericii Răsăritene şi nefalsificarea bunei ei mărturisiri. De aceea, după vrednicie, şi de către noi se cinstesc şi se laudă ca nişte Învăţători şi Dascăli ai noştri, apărători şi neclintiţi ocrotitori ai Sfintei lui Hristos Biserici.

Cu ale lor mijlociri, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Cântarea a VII-a: N-au slujit…

Deschis-ai gura ta cea dumnezeiască, înţelepte Grigorie, prin Sfântul Duh şi ai propovăduit drept tuturor fiinţa lui Dumnezeu cea neîmpărtăşibilă, iar harul şi lucrarea ca fiind împărtăşibile făpturii.

Să lăudăm în cântări după datorie pe marele Fotie, cel bogat în înţelepciune, şi pe slăvitul Marcu, întâi-stătătorul Efesului, care a zdrobit la Florenţa toată rătăcirea latinilor.

Fiind părtaşi, fericiţilor, slavei celei mai înalte ca nişte preaîndumnezeiţi, ierarhilor ai lui Hristos, întru tot lăudate Fotie, cuvioase Marcu şi tu, Grigorie, izbăviţi-ne pe noi de toată necinstea şi nevoia.

Al Născătoarei:

Ca ceea ce ai născut pe Făcătorul făpturii şi pe Împăratul Hristos, de Dumnezeu cu daruri dăruită, pe Acela roagă-L să mă izbăvească de toată împilarea vrăjmaşului luptător şi să mă mântuiască, Fecioară.

Cântarea a VIII-a: Pe tinerii cei binecredincioşi…

Fiind luminaţi cu cunoştinţa dumnezeiască v-aţi arătat cu adevărat păstori prea îndumnezeiţi ai Bisericii, prin bunăvoinţa cea mai înaltă, Grigorie, Fotie şi Marcu, cântând: Pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Strălucit-au luminat din Răsărit ca nişte luceferi neapuşi şi au întunecat tot eresul şi răzvrătirea Apusului, cu lumina Ta fiind luminaţi, Mântuitorule, tăinuitorii Tăi, Grigorie şi Fotie, împrenă cu dumnezeiescul Marcu, pe care împreună îi lăudăm.

De graiurile tale cele de Dumnezeu insuflate, Marcu, s-au spăimântat latinii în Florenţa, căci tu, Sfinte, propovăduind înţelepţeşte credinţa cea nestricată şi neîntinată a Apostolilor, ai mustrat toată adăugirea strecurată împotriva Duhului Sfânt.

Al Născătoarei:

Îngerii şi oamenii laudă în cântări marea taină a naşterii tale, căci pe Dumnezeu L-ai născut, om făcându-Se, Curată, spre înnoirea omenirii; pentru aceasta, pe tine, Fecioară, te lăudăm şi te preaînălţăm întru toţi vecii.

Cântarea a IX-a: Tot neamul pământesc…

Stâlpi luminaţi cu dreptatea dogmelor v-aţi arătat lumii prin curăţia vieţii, pururea fericiţilor Arhierarhi, blestemând toată străina cugetare şi toată hula prin cuvântul cel dumnezeiesc, iar inimile credincioşilor întărind.

Întărindu-se cu puterea Ta, Iubitorule de oameni, cei trei slujitori ai Tăi, Fotie, Marcu şi Grigorie au putut să biruiască tot eresul blasfemiator, cu ale căror rugăciuni izbăveşte-ne pe noi, Doamne, de rătăcirea şi întinarea acestuia.

Tăinuitori ai bunătăţii lui Hristos v-aţi arătat Cuvioşilor Părinţi, apărători ai Bisericii, Dascăli înţelepţi ai Ortodoxiei, Grigorie, Fotie şi slăvite Marcu; pentru aceasta, cu cununi dumnezeieşti v-a încununat Stăpânul.

Pururea fiind aproape, Sfinţilor, de toată lumina Treimii şi îndumnezeiţi cu punerea şi primind viaţa cea veşnică, preaînţelepţilor Grigorie, Fotie şi Marcu, primiţi cântarea mea cea de acum şi alungaţi întunericul minţii mele.

Al Născătoarei:

Pe apa vieţii, pe Hristos, Dumnezeul nostru, născându-L negrăit, ceea ce eşti singură întru totul binecuvântată, te-ai arătat izvor al dumnezeieştii bunătăţi; pentru aceasta, adapă-mă şi pe mine cu apa iertării şi stinge-mi focul patimilor mele cu ploaia bunătăţii tale.

Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru… şi Luminânda Învierii.

Apoi a Sfinţilor: Femei auziţi…

Cu înţelepciunea Duhului şi cu cuvântul dumnezeieştii credinţe eresurile cele în deşert grăitoare ca pe nişte pricinuitoare de sminteli le-aţi lovit până în sfârşit, preaminunate Fotie, Marcu şi Grigorie; pentru aceasta vă lăudăm pe voi ca pe nişte călăuzitori ai ortodocşilor.

A Născătoarei:

Pe Dumnezeu cel mai presus de fire L-ai născut, Născătoare de Dumnezeu, din tine luând neschimbat firea omenească; pentru aceasta, lăudăm şi slăvim măririle tale, căci pe noi ne-ai trecut de la blestemul cel vechi către înălţimea nemuririi.

LA LAUDE
punem patru stihuri şi cântăm patru ale Învierii glasului de rând şi ale sfinţilor următoarele patru:

Glasul I: Ceeea ce eşti bucuria cetelor cereşti…

Pe Ierarhii şi Dascălii noştri cei prealăudaţi să-i cinstim într-un glas veselindu-ne mulţimile ortodocşilor, pe Fotie cel Mare şi minunat şi pe dumnezeiescul Grigorie, împreună cu Marcu, păstorul cel sfânt al Efesului.

Limba ta cea de Dumnezeu grăitoare, preaînţelepte Fotie, propovăduieşte ortodox că Duhul prucede numai de la Tatăl şi preaînvederat mustră adăugirea şi abaterea în Simbol ca pe un izvor al eresurilor vrăjmaşe.

Stih: Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru drepate şi cuvioşii Tăi cu bucurie se vor bucura.

Arătatu-te-ai în toate păstor priveghetor, Părinte Grigorie, apărătorule al ortodocşilor, iar tu, dumnezeiescule Marcu, gură a sfinţilor teologi făcându-te, mustri abaterea latinilor de la dogmele credinţei.

Stih: Lăudase-vor cuvioşii întru slavă şi se vor bucura în aşternuturile lor.

De Dumnezeu purtătorilor Părinţi, ca unii ce sunteţi luminaţi cu razele cele tainice ale Atotsfintei Treimi, Fotie preafericite, Marcu înţelepte şi Grigorie cuvioase, izbăviţi-ne, rugămu-vă, sufletele noastre de tot eresul vrăjmaş.

Slavă… glasul al V-lea:

Pe ceata celor trei Ierarhi purtători de Dumnezeu, pe Fotie cel Mare, pe Grigorie dumnezeiescul şi pe Marcu de Dumnezeu insuflatul, după datorie să-i lăudăm; căci aceştia conducând evangheliceşte Biserica lui Hristos au alungat toată negura prearăului eres şi pe poporul Domnului l-au călăuzit fără primejdie strălucind prin cuvinte, fapte şi minuni către păşunile mântuirii. Acestora să strigăm: de Dumnezeu grăitorilor Părinţi, trâmbiţe ale Ortodoxiei, pe Hristos rugaţi-L pentru sufletele noastre.

Şi acum… a Născătoarei: Preabinecuvânatată eşti…

Doxologia mare şi Apolisul.

LA LITURGHIE:

Psalmii Obedniţei şi Fericirile: patru ale Învierii şi patru ale sfinţilor din Cântările a III-a şi a VI-a. Apostolul şi Evanghelia Duminicii şi a Sfinţilor, pe care caut-o la 30 ianuarie la Sfinţii Trei Ierarhi.
Chinonicele: Lăudaţi pe Domnul… şi Întru pomenire veşnică…

Megalinaria

Bucură-te cinstită treime de Părinţi, preafericite Fotie, sfinţite Grigorie împreună cu dumnezeiescul Marcu, făclie cu trei lumini care aprinzi şi luminezi toată Biserica.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”)

5 comentarii la „PRIMA DUMINICĂ DIN NOIEMBRIE: POMENIREA SFINŢILOR TREI NOI IERARHI”

  1. Ca niste invatatori de fapte bune,TREIME DE IERARHI PREACINSTITA,
    cu laude si cu cantari Biserica va preaslaveste.
    Cu rugaciunile voastre daruiti,celor ce cauta spre voi cu dreapta credinta, indreptare de fapte bune si izbavire de vrajmasi,ca cei ce sunteti nebiruiti.

    (Condacul Sfintilor Ierarhi)

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: